Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0282/2014

Predložena besedila :

B8-0282/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0068

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 64k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0282/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 4 PDEU,

–       ob upoštevanju členov 174, 175 in 176 PDEU,

–       ob upoštevanju člena 162 PDEU,

–       ob upoštevanju člena 39 PDEU,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki zajema splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002,

–       ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker sta kohezijska politika in predvsem Evropski sklad za regionalni razvoj ključna solidarnostna instrumenta EU, ki sta s sodelovanjem pri razvoju in strukturni prilagoditvi regij, ki zaostajajo v razvoju, ter preobrazbi nazadujočih industrijskih regij namenjena pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v Uniji;

B.     ker je bil s Pogodbama ustanovljen Evropski socialni sklad, da bi povečali zaposlitvene možnosti delavcev na notranjem trgu in tako prispevali k dvigu življenjske ravni, cilj sklada pa je poenostaviti zaposlovanje delavcev, povečati njihovo geografsko in poklicno mobilnost v Uniji in olajšati njihovo prilagajanje spremembam v industriji in proizvodnih sistemih, predvsem s poklicnim usposabljanjem in prekvalifikacijo;

C.     ker je cilj Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) okrepiti politiko razvoja podeželja, izboljšati kmetijski sektor in kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi diverzifikacijo podeželskega gospodarstva;

D.     ker ima kohezijska politika ključno vlogo pri spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v vseh regijah EU;

E.     ker predstavlja kohezijska politika obenem tudi glavno naložbeno politiko in politiko prerazdeljevanja ter je s proračunom več kot 350 milijard EUR do leta 2020 tudi bistven sklad za rast v Evropi;

F.     ker so v času varčevalnih ukrepov in proračunskih omejitev mnoge evropske regije za sofinanciranje raznovrstnih projektov odvisne od dostopnosti kohezijskih sredstev EU in EKSRP ali pa nanje računajo;

G.     ker bodo dejanski učinek zamud pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 najprej čutile manj razvite regije EU, mladi, starejši ter invalidi in socialno izključeni, kot tudi šole, društva, mala in srednja podjetja, vodje manjših projektov, prebivalci podeželskih območij in kmetje;

H.     ker členi 14, 16 in 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013 določajo roke za oddajo in sprejetje partnerskih sporazumov in operativnih programov, v skladu s katerimi se partnerski sporazumi sprejmejo najkasneje do avgusta 2014 in operativni programi najkasneje do konca januarja 2015;

I.      ker se soočamo z očitno zamudo v procesu načrtovanja, saj naj bi bilo število do konca leta 2014 sprejetih operativnih programov zelo omejeno (okoli 100);

J.      ker je Komisija na zahtevo držav članic pripravila delovni dokument o obravnavi obveznosti iz programov za leto 2014, ki jih sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad, in jih Komisija do 31. decembra 2014 ne bo sprejela;

K.     ker sta za sprejetje operativnih programov predvidena dva scenarija, oba pa pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja: prenos sredstev za tiste, ki bodo pripravljeni za sprejetje do 31. decembra 2014, ter ponovna vključitev nedodeljenih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov iz leta 2014 in s tem tehnična revizija večletnega finančnega okvira za programe, ki ne bodo pripravljeni za sprejetje do konca leta 2014;

L.     ker bi Komisija, v skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila, lahko sprejela operativne programe s prenosom sredstev med 15. februarjem in 31. marcem 2015 in programe s ponovno vključitvijo po 1. maju 2015;

M.    ker je poleg zamude pri izvajanju politike za programsko obdobje 2014–2020 ob koncu leta 2013 ostalo tudi za 23,4 milijard EUR zamud pri plačilih za programsko obdobje 2007–2013, kar spodkopava verodostojnost, učinkovitost in trajnost kohezijske politike;

1.      je resno zaskrbljen zaradi občutne zamude pri izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020, čeprav priznava, kako pomembno je v začetku programskega obdobja sprejeti visokokakovostne operativne programe;

2.      poziva Komisijo, države članice in regije EU, naj bodo odgovorne in storijo vse, kar je v njihovi moči, za pospešitev sprejetja operativnih programov v letu 2014 ter naj zagotovijo, da bodo do 31. decembra 2014 za sprejetje pripravljeni skoraj vsi programi, da bi tako izkoristili možnost prenosa sredstev iz člena 13(2)(a) finančne uredbe in člena 4 njenih izvedbenih pravil;

3.      poziva Komisijo, naj poenostavi svoje notranje postopke in s tem zagotovi, da bodo obravnavani skoraj vsi po roku 17. novembra 2014 ponovno vloženi operativni programi, saj se lahko posvetovanja med službami tako zaključijo do konca leta, projekti pa se označijo kot pripravljeni za sprejetje, če izpolnjujejo zahteve glede kakovosti;

4.      opozarja, da je kohezijska politika ena izmed najbolj znanih in cenjenih politik EU za državljane EU;

5.      se strinja s pomisleki Odbora regij glede svežnja naložb v vrednosti 300 milijard EUR, ki bi v skladu s sklepi zadnje seje Sveta za splošne zadeve lahko bil povezan z zneskom dodeljenih sredstev za kohezijsko politiko; meni, da to povzroča precejšnjo negotovost, ravno ko regije in mesta vse svoje energije usmerjajo v načrtovanje operativnih programov za obdobje 2014–2020;

6.      meni, da bi se morali v največji možni meri izogniti ponovni vključitvi nedodeljenih sredstev iz leta 2014 v leto 2015, saj to v skladu s členom 19 večletnega finančnega okvira pomeni tudi revizijo finančnega okvira do 1. maja 2015, kjer se mora upoštevati postopek za večletni finančni okvir, tj. predlog Komisije o reviziji večletnega finančnega okvirja, odobritev Parlamenta in soglasno sprejetje v Svetu, četudi gre le za tehnično revizijo; je resno zaskrbljen zaradi kompleksnosti tovrstnega ponovnega vključevanja in opozarja, kako pomembno se je izogniti vsakršnim zmanjšanjem proračunskih obveznosti za kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020;

7.      opozarja tudi, da mora biti za sprejetje operativnih programov sprejet ustrezen predlog sprememb proračuna z zadevnimi odobritvami za prevzem obveznosti za leto 2015, kar pomeni tudi zamudo pri začetku izvajanja teh programov v najboljšem primeru do sredine leta 2015;

8.      poziva Komisijo, naj glede na zgoraj navedene podatke Parlamentu predloži ukrepe, ki jih namerava sprejeti za spodbujanje čim prejšnjega izvajanja operativnih programov, kot tudi predvideni časovni načrt;

9.      je resno zaskrbljen tudi zaradi zamud pri plačilih iz operativnih programov kohezijske politike za obdobje 2007–2013 ter trenutnih blokad pri sprejetju predloga spremembe proračuna št. 3/2014 o neporavnanih plačilih in proračunu za leto 2015, zaradi česar je stanje neporavnanih računov še bolj kritično; poziva države članice, naj ravnajo odgovorno in naj bodo pripravljene odpraviti zamude pri plačilih, ki ogrožajo verodostojnost skladov EU;

10.    poziva Komisijo, naj pojasni učinek zamud pri plačilih na začetek izvajanja novih operativnih programov in predloži rešitve za čim ustreznejšo omejitev škode;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim ustanovam.

Pravno obvestilo