Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0282/2014

Ingivna texter :

B8-0282/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0042/2014

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0282/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 4 i EUF-fördraget,

–       med beaktande av artiklarna 174, 175 och 176 i EUF-fördraget,

–       med beaktande av artikel 162 i EUF-fördraget,

–       med beaktande av artikel 39 i EUF-fördraget,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sammanhållningspolitiken, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), utgör EU:s viktigaste instrument för solidaritet och syftar till att bistå med att avhjälpa de största regionala obalanserna i unionen genom medverkan till utvecklingen och strukturanpassningen av de regioner som utvecklas långsammare samt till omstruktureringen av industriregioner på tillbakagång.

B.     För att förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter på den inre marknaden och på så sätt bidra till en höjning av levnadsstandarden har en europeisk socialfond inrättats genom fördragen. Fonden syftar till att göra det lättare för arbetstagare att hitta jobb, öka deras geografiska och yrkesmässiga rörlighet inom unionen samt underlätta deras anpassning till förändringar inom industrin och i produktionssystemen, särskilt genom yrkesutbildning och omskolning.

C.     Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) syftar till att stärka EU:s landsbygdsutvecklingspolitik, förbättra jordbrukssektorn och livskvaliteten i landsbygdsområden samt främja en diversifiering av landsbygdsekonomin.

D.     Sammanhållningspolitiken spelar en nyckelroll för att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i alla EU:s regioner.

E.     Sammanhållningspolitiken utgör också den främsta EU‑omfattande investerings- och fördelningspolitiken och är en viktig resurs för tillväxt i Europa, med en budget på över 350 miljarder euro fram till 2020.

F.     I dessa tider av åtstramningar och budgetbegränsningar är många europeiska regioner beroende av och/eller räknar med att EU:s sammanhållningsfonder och EJFLU är tillgängliga för att samfinansiera ett stort antal projekt.

G.     Mindre utvecklade EU-regioner, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i socialt utanförskap, skolor, föreningar, små och medelstora företag, projektledare för små projekt, personer som bor i landsbygdsområden samt jordbrukare är de första att drabbas av de konkreta följderna av förseningarna i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020.

H.     I artiklarna 14, 16 och 29 i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs en tidsplan för inlämnande och antagande av partnerskapsavtal och operativa program. Enligt denna tidsplan skulle partnerskapsavtalen ha antagits i slutet av augusti 2014 och de operativa programmen senast i slutet av januari 2015.

I.      Programplaneringsprocessen är klart försenad, och endast ett mycket begränsat antal operativa program (omkring 100) förväntas ha antagits i slutet av 2014.

J.      På begäran av medlemsstaterna har kommissionen utarbetat ett icke-officiellt dokument om hanteringen av åtaganden för 2014 för program som samfinansieras av Eruf, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits av kommissionen den 31 december 2014.

K.     Det finns två tänkbara scenarier för antagandet av de operativa programmen, och båda innebär ytterligare förseningar vad gäller starten av genomförandet: antingen ett överföringsförfarande, för de program som anses klara för antagande den 31 december 2014, eller en ombudgetering av outnyttjade anslag för 2014 inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, vilket skulle innebära en teknisk översyn av den fleråriga budgetramen (FBR), för de program som inte anses klara för antagande föret utgången av 2014.

L.     Enligt kommissionens tidsplan skulle operativa program kunna antas mellan den 15 februari och den 31 mars 2015 inom överföringsförfarandet och efter den 1 maj 2015 inom ombudgeteringsförfarandet.

M.    Förutom förseningarna i genomförandet för 2014–2020 har sammanhållningspolitiken även problem med eftersläpning av betalningar för programperioden 2007–2013. Båda dessa problem undergräver sammanhållningspolitikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet.

1.      Europaparlamentet är allvarligt oroat över de stora förseningarna i genomförandet av sammanhållningspolitiken för 2014–2020. Samtidigt är det viktigt att de operativa program som antas i början av programperioden är av god kvalitet.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och EU:s regioner att ta sitt ansvar och göra sitt yttersta för att påskynda antagandet av operativa program under 2014 och se till att nästan alla program är klara att antas den 31december 2014, så att man kan använda sig av överföringsförfarandet, i enlighet med artikel 13.2 a i budgetförordningen och artikel 4 i dess tillämpningsföreskrifter.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rationalisera sina interna förfaranden för att se till att nästan alla operativa program som lämnats in på nytt efter tidsfristen den 17 november 2014 kan tas i beaktande, så att den kommissionsinterna samrådsprocessen kan slutföras före årets slut och programmen kan anses klara för antagande om de uppfyller kvalitetskraven.

4.      Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken är en av de mest välkända och uppskattade delarna av EU:s politik bland EU-medborgarna.

5.      Europaparlamentet delar Regionkommitténs oro beträffande investeringspaketet på 300 miljarder euro, som enligt de senaste slutsatserna från rådet (allmänna frågor) skulle kunna kopplas till anslaget för sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att detta ger upphov till allvarlig osäkerhet, när regioner och städer samtidigt satsar all kraft på att planera genomförandet av operativa program för 2014–2020.

6.      Europaparlamentet anser att ombudgetering av outnyttjade medel för 2014 till 2015 så långt som möjligt måste undvikas, eftersom en sådan ombudgetering enligt artikel 19 i FBR tvingar fram en översyn av FBR senast den 1 maj 2015. Denna översyn är visserligen av teknisk natur, men måste ändå följa förfarandet för den fleråriga budgeten, det vill säga ett förslag till översyn av FBR från kommissionen följt av godkännande av Europaparlamentet och enhälligt antagande av rådet. Parlamentet uttrycker djup oro med tanke på komplexiteten i en sådan ombudgetering, och påminner om vikten av att undvika alla minskningar av budgetåtagandena för sammanhållningspolitiken 2014–2020.

7.      Europaparlamentet insisterar också på att man behöver godkänna ett motsvarande förslag till ändringsbudget som omfattar de olika åtagandebemyndigandena för 2015 för att de operativa programmen ska kunna antas, vilket i bästa fall innebär att starten för genomförandet av de programmen försenas till mitten av 2015.

8.      Mot bakgrund av ovanstående uppmanar Europaparlamentet kommissionen att lämna in de åtgärder som den planerar att vidta till Europaparlamentet i syfte att snarast möjligt underlätta genomförandet av de operativa programmen, liksom den tänkta tidsplanen.

9.      Europaparlamentet är vidare allvarligt oroat över eftersläpningen med betalningarna inom sammanhållningspolitiken för de operativa programmen 2007–2013 och över det rådande dödläget vad gäller antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 om utestående betalningar och budgeten för 2015, vilket gör läget med de obetalda räkningarna än mer kritiskt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta sitt ansvar och visa sin villighet att åtgärda eftersläpningen med betalningar, som äventyrar EU‑medlens trovärdighet.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för konsekvenserna av de försenade betalningarna för starten av genomförandet av de nya operativa programmen och att föreslå lösningar så att skadorna kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra berörda institutioner.

Rättsligt meddelande