Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0283/2014

Indgivne tekster :

B8-0283/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0283/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at samhørighedspolitikken udgør den vigtigste EU-omspændende politik til investering i realøkonomien, og at den med et budget på over 350 mia. EUR for perioden indtil 2020 er en veletableret drivkraft til vækst i Europa;

B.     der henviser til, at disse midler via tematisk koncentration er koncentreret om et begrænset antal strategiske mål med et vækstfremmende potentiale som f.eks. for innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og lavemissionsøkonomien sammen med erhvervsuddannelse, almen uddannelse og infrastruktur;

C.     der henviser til, at partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer er strategiske værktøjer til at give retningslinjer for investeringer i medlemsstater og regioner på linje med de overordnede Europa 2020-målsæninger om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

D.     der henviser til, at artikel 14, 16 og 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter tidsplanen for forelæggelse og vedtagelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, ifølge hvilken partnerskabsaftalerne burde have været vedtaget inden udgangen af august 2014 og de operationelle programmer senest inden udgangen af januar 2015;

E.     der henviser til, at der er en klar forsinkelse i programmeringsprocessen, og kun et meget begrænset antal operationelle programmer forventes vedtaget inden udgangen af 2014 (omkring 115);

F.     der henviser til, at Kommissionen efter medlemsstaternes anmodning har udarbejdet et uofficielt dokument om behandlingen af forpligtelserne fra 2014 for de programmer, som er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, og som ikke vedtages af Kommissionen inden 31. december 2014;

G.     der henviser til, at der er to påtænkte scenarier til vedtagelse af de operationelle programmer, der begge medfører yderligere forsinkelser, hvad angår opstarten på gennemførelsen: fremførselsproceduren for de programmer, der betragtes som klar til vedtagelse inden 31. december 2014, og genopførelsen på budgettet af de uanvendte 2014-bevillinger til de europæiske struktur- og investeringsfonde - medførende en teknisk revision af den flerårige finansielle ramme - for de programmer, der ikke betragtes som klar til vedtagelse inden udgangen af 2014;

H.     der henviser til, at det af den tidsplan, som Europa-Kommissionen har forelagt, fremgår, at de operationelle programmer under overførselsproceduren kan vedtages mellem 15. februar og 31. marts 2015, og de under proceduren for genopførelse på budgettet efter den 1. maj 2015;

I.      der henviser til, at udover forsinkelsen i gennemførelsen for programmeringsperioden 2014-2020, er der også et eftersæb i betalingerne for perioden 2007-2013, og begge disse faktorer undergraver dens troværdighed;

1.      udtrykker sin dybe bekymring over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, og anerkender samtidig vigtigheden af at vedtage operationelle programmer af høj kvalitet i starten af programmeringsperioden for at undgå genprogrammering på et senere tidspunkt;

2.      understreger, at de nuværende forsinkelser er en trussel mod de regionale og lokale myndigheders muligheder for effektivt at planlægge og gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020;

3.      opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvise ansvarlighed og gøre deres yderste for at fremskynde vedtagelsen af det størst mulige antal operationelle programmer allerede i 2014 og også sikre, at så mange programmer som muligt er "klar til vedtagelse" inden 31. december 2014 for at drage fordel af proceduren for fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 4 i dens gennemførelsesbestemmelser;

4.      kræver, at Kommissionen analyserer alle muligheder for at strømline sine interne procedurer, så det kan sikres, at operationelle programmer, der genforelægges efter fristen på den 17. november 2014, også tages i betragtning med sigte på at afslutte den tværtjenstlige høringsprocedure inden udgangen af året, så de kan behandles som "klar til vedtagelse", hvis de opfylder kvalitetskravene;

5.      er klar over, at genopførelsen på budgettet af ubrugte beløb fra 2014 til 2015 i medfør af artikel 19 i den flerårige finansielle ramme medfører en revision af den flerårige finansielle ramme inden 1. maj 2015, der, selv om det ganske vist er teknisk muligt, skal følge den flerårige budgetprocedure: et forslag til revision af den flerårige finansielle ramme fremsat af Kommissionen, godkendelse af Parlamentet og vedtagelse ved enstemmighed i Rådet; understreger endvidere, at der også skal vedtages et forslag til ændringsbudget, som dækker de respektive forpligtelsesbevillinger for 2015, hvis de operationelle programmer skal vedtages, hvilket i bedste fald indebærer en forsinkelse af den faktiske opstart af disse programmers gennemførelse indtil i midten af 2015;

6.      anmoder på baggrund af ovenstående Kommissionen om så hurtigt som muligt at fremlægge for Parlamentet de foranstaltninger, den påtænker at træffe for at lette gennemførelsen af de operationelle programmer, samt den påtænkte tidslinje;

7.      er foruroliget over efterslæbet af betalinger under samhørighedspolitikken for de operationelle programmer i perioden 2007-2013; understreger betydningen og den presserende karakter af at nå til enighed om en aftale på basis af Kommissionens nye forslag inden udgangen af 2014;

8.      opfordrer Kommissionen til at gøre rede for betydningen af denne forsinkelse i betalingerne på starten af de nye operationelle programmer og til at fremkomme med løsninger for at begrænse skaderne så meget som muligt,

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

 

Juridisk meddelelse