Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0283/2014

Predložena besedila :

B8-0283/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0068

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 116kWORD 60k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0283/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002,

–       ob upoštevanju vprašanja Komisiji o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je kohezijska politika v realnem gospodarstvu glavna naložbena politika na ravni EU in uveljavljeno sredstvo za spodbujanje rasti v EU, njen proračun do leta 2020 pa znaša več kot 350 milijard EUR;

B.     ker se sredstva s tematskim osredotočanjem namenjajo za omejeno število strateških ciljev, ki omogočajo hitrejšo rast, kot so inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednja podjetja ter nizkoogljično gospodarstvo, pa tudi za izobraževanje, usposabljanje in infrastrukturo;

C.     ker so partnerski sporazumi in operativni programi strateško orodje za usmerjanje naložb v državah članicah in regijah v skladu s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

D.     ker členi 14, 16 in 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013 določajo roke za predložitev in sprejetje partnerskih sporazumov in operativnih programov ter bi bilo treba v skladu z njimi partnerske sporazume sprejeti do konca avgusta 2014, operativne programe pa do konca januarja 2015;

E.     ker je zamuda v procesu načrtovanja očitna, saj naj bi bilo do konca leta 2014 sprejeto le zelo omejeno število operativnih programov (približno 115);

F.     ker je Komisija na zahtevo držav članic pripravila delovni dokument o obravnavi prevzetih obveznosti za programe za leto 2014, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada in ki jih Komisija ne bo sprejela do 31. decembra 2014;

G.     ker sta za sprejetje operativnih programov predvidena dva scenarija, oba pa pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja: prenos sredstev za tiste programe, ki bodo veljali za pripravljene za sprejetje do 31. decembra 2014, in ponovna vključitev neporabljenih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov za leto 2014 v proračun, torej tehnična revizija večletnega finančnega okvira, za programe, ki ne bodo pripravljeni za sprejetje do konca leta 2014;

H.     ker bi lahko v skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila Komisija, operativne programe, pri katerih je predviden prenos sredstev, sprejeli od 15. februarja do 31. marca 2015, po 1. maju 2015 pa tiste, pri katerih je predvidena ponovna vključitev neporabljenih sredstev;

I.      ker je v kohezijski politiki poleg zamud pri njenem izvajanju za leto 2014–2020 opaziti tudi zamude pri plačilih za obdobje 2007–2013; ker oboje spodkopava verodostojnost kohezijske politike;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi občutne zamude pri izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020, čeprav priznava, kako pomembno je v začetku programskega obdobja sprejeti visokokakovostne operativne programe, da se prepreči poznejše reprogramiranje;

2.      poudarja, da sedanje zamude slabijo zmogljivost regionalnih in lokalnih oblasti za učinkovito načrtovanje in izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020;

3.      poziva Komisijo in države članice, naj bodo odgovorne in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se pospeši sprejetje kar največjega števila operativnih programov v letu 2014, ter naj zagotovijo, da bo do 31. decembra 2014 kar največ programov pripravljenih za sprejetje in bodo lahko izkoristili prenos sredstev v skladu s členom 13(2)(a) finančne uredbe in členom 4 njenih izvedbenih pravil;

4.      od Komisije zahteva, naj preuči vse možnosti za pospešitev notranjih postopkov ter zagotovi, da bodo upoštevani tudi operativni programi, znova vloženi po roku 17. novembra 2014, ter bo mogoče do konca leta zaključiti posvetovanja med službami in bodo programi obravnavani kot pripravljeni za sprejetje, če bodo izpolnjevali zahteve glede kakovosti;

5.      se zaveda, da ponovna vključitev neporabljenih sredstev iz leta 2014 v proračun za leto 2015 v skladu s členom 19 večletnega finančnega okvira pomeni revizijo le-tega do 1. maja 2015, ki jo je treba, četudi je zgolj tehnične narave, izvesti v skladu s postopkom za večletni proračun, in sicer: Komisija poda predlog za revizijo večletnega finančnega okvira, Parlament ga odobri, Svet pa ga soglasno sprejme; obenem poudarja, da mora biti za sprejetje operativnih programov odobren tudi predlog spremembe proračuna, ki zajema ustrezne odobritve za prevzem obveznosti za leto 2015, kar v najboljšem primeru pomeni zamudo pri začetku dejanskega izvajanja teh programov do sredine leta 2015;

6.      poziva Komisijo, naj glede na zgoraj navedene podatke Parlamentu predloži ukrepe, ki jih namerava sprejeti, da bi omogočila čim hitrejše izvajanje operativnih programov, skupaj s predvidenim časovnim načrtom;

7.      je zelo zaskrbljen zaradi stanja glede zamud pri plačilih v okviru kohezijske politike za operativne programe v obdobju 2007–2013; poudarja, kako pomembno in nujno je, da se do konca leta 2014 na podlagi novih predlogov Komisije doseže dogovor;

8.      poziva Komisijo, naj pojasni, kako zamude pri plačilih vplivajo na začetek izvajanja novih operativnih programov, in predlaga rešitve, da bi kar najbolj omejili škodo;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.

Pravno obvestilo