Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0283/2014

Ingivna texter :

B8-0283/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0042/2014

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0283/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sammanhållningspolitiken är det viktigaste EU-omfattande redskapet för investeringar i den verkliga ekonomin och en etablerad drivkraft för tillväxt i EU med en budget på över 350 miljarder euro fram till 2020.

B.     Genom tematisk koncentration inriktas resurserna på ett begränsat antal strategiska mål med tillväxtpotential, t.ex. innovation och forskning, den digitala agendan, stöd till små och medelstora företag och en koldioxidsnål ekonomi tillsammans med utbildning och infrastruktur.

C.     Partnerskapsavtalen och de operativa programmen är strategiska redskap för styrning av investeringar i medlemsstater och regioner i linje med de övergripande målen för smart och hållbar tillväxt för alla i Europa 2020‑strategin.

D.     I artiklarna 14, 16 och 29 i förordning (EU) nr 1303/2013 finns en tidsplan för inlämnande och antagande av partnerskapsavtal och operativa program. Enligt denna tidsplan skulle partnerskapsavtalen ha antagits i slutet av augusti 2014 och de operativa programmen senast i slutet av januari 2015.

E.     Programplaneringsprocessen är klart försenad, och endast ett mycket begränsat antal operativa program (omkring 115) förväntas ha antagits i slutet av 2014.

F.     På begäran av medlemsstaterna har kommissionen utarbetat ett icke-officiellt dokument om hanteringen av åtaganden för 2014 för program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits av kommissionen den 31 december 2014.

G.     Det finns två tänkbara scenarier för antagande av operativa program, och båda innebär ytterligare förseningar vad gäller starten av genomförandet: antingen ett överföringsförfarande, för de program som anses klara för antagande den 31 december 2014, eller en ombudgetering av outnyttjade medel 2014 inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, vilket skulle innebära en teknisk översyn av den fleråriga budgetramen (FBR), för de program som inte anses klara för antagande i slutet av 2014.

H.     Enligt kommissionens tidsplan skulle operativa program kunna antas mellan den 15 februari och den 31 mars 2015 inom överföringsförfarandet och efter den 1 maj 2015 inom ombudgeteringsförfarandet.

I.      Förutom förseningarna i genomförandet för 2014–2020 har sammanhållningspolitiken även problem med eftersläpning av betalningar för programperioden 2007–2013. Båda dessa faktorer undergräver sammanhållningspolitikens trovärdighet.

1.      Europaparlamentet är mycket bekymrat över de stora förseningarna i genomförandet av sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Samtidigt är det viktigt att de operativa program som antas i början av programperioden är av god kvalitet, så att man inte behöver ändra programmen i efterhand.

2.      Europaparlamentet betonar att de nuvarande förseningarna innebär en utmaning för de regionala och lokala myndigheterna när det gäller deras förmåga att effektivt planera och genomföra de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta sitt ansvar och göra sitt yttersta för att påskynda antagandet av så många operativa program som möjligt under 2014 och att se till att så många program som möjligt är klara att antas den 31 december 2014, så att man kan använda sig av överföringsförfarandet, i enlighet med artikel 13.2 a i budgetförordningen och artikel 4 i dess tillämpningsföreskrifter.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka alla möjligheter att rationalisera sina interna förfaranden för att se till att även operativa program som lämnats in efter tidsfristen den 17 november 2014 tas i beaktande, så att den kommissionsinterna samrådsprocessen kan slutföras före årsskiftet och programmen kan anses klara för antagande om de uppfyller kvalitetskraven.

5.      Europaparlamentet är medvetet om att ombudgeteringen av outnyttjade medel från 2014 till 2015, i enlighet med artikel 19 i FBR, innebär att det krävs en översyn av FBR senast den 1 maj 2015, och att denna översyn, även om den bara är teknisk, måste följa förfarandet för den fleråriga budgeten, det vill säga ett förslag till översyn av FBR från kommissionen följt av godkännande av Europaparlamentet och enhälligt antagande av rådet. Parlamentet betonar dessutom att man också måste anta ett motsvarande förslag till ändringsbudget som omfattar de olika åtagandebemyndigandena för 2015 om man ska kunna anta de operativa programmen, vilket i bästa fall innebär att starten för genomförandet av de programmen försenas till mitten av 2015.

6.      Mot bakgrund av ovanstående uppmanar kommissionen Europaparlamentet att informera Europaparlamentet om vilka åtgärder den tänker vidta för att i största möjliga utsträckning skynda på genomförandet av de operativa programmen och även att redogöra för den tänkta tidsplanen.

7.      Europaparlamentet ser med oro på eftersläpningen med betalningarna inom ramen för sammanhållningspolitikens operativa program under perioden 2007–2013. Parlamentet betonar hur viktigt och brådskande det är att nå en överenskommelse om detta, på grundval av kommissionens nya förslag, före slutet av 2014.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för konsekvenserna av de försenade betalningarna för starten av genomförandet av de nya operativa programmen och att föreslå lösningar så att skadorna kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra berörda institutioner.

Rättsligt meddelande