Procedūra : 2014/2946(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0284/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0284/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0068

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS
PDF 139kWORD 62k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.007v01-00
 
B8-0284/2014

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0042/2014, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))  
B8‑0000/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (EK, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu,

–       ņemot vērā jautājumu Komisijai par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (O-000082/2014 – B8 0042/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā kohēzijas politika ir galvenā ES mēroga politika ieguldījumiem reālajā ekonomikā un tā ir izcils Eiropas izaugsmes veicinātājs, tās budžetam laikposmā līdz 2020. gadam pārsniedzot EUR 350 miljardus;

B.     tā kā, izmantojot tematisko koncentrāciju, resursi tiek piešķirti gan ierobežotam skaitam stratēģisku mērķu, kam piemīt izaugsmes veicināšanas potenciāls, piemēram, inovācijai un pētniecībai, digitalizācijas programmai un atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, gan arī apmācībai, izglītībai un infrastruktūrai;

C.     tā kā partnerības nolīgumi un darbības programmas ir stratēģiski instrumenti, kas virza ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” vispārējiem mērķiem gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei;

D.     tā kā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 14., 16. un 29. pantā ir noteikti partnerības nolīgumu un darbības programmu iesniegšanas un pieņemšanas termiņi, saskaņā ar kuriem partnerības nolīgumiem vajadzētu būt bijis pieņemtiem līdz 2014. gada augusta beigām, bet darbības programmām — vēlākais, līdz 2015. gada janvāra beigām;

E.     tā kā plānošanas procesa stadijā mēs saskaramies ar nepārprotamu kavēšanos un ir paredzams, ka līdz 2014. gada beigām būs pieņemts ļoti neliels skaits darbības programmu (aptuveni 100);

F.     tā kā pēc dalībvalstu pieprasījuma Komisija sagatavoja neoficiālu dokumentu par rīcību attiecībā uz 2014. gada programmu saistībām, kuras finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds un kuras nebūs pieņemtas līdz 2014. gada 31. decembrim;

G.     tā kā pastāv divi darbības programmu pieņemšanas scenāriji, kuri abi nozīmē vēl ilgāku īstenošanas sākuma aizkavēšanos — apropriāciju pārnešanas procedūra attiecībā uz darbības programmām, kuras tiktu uzskatītas par gatavām pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, un Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF) 2014. gada piešķīruma neizmantotās daļas pārplānošana budžetā, kam nepieciešama daudzgadu finanšu shēmas (DFS) tehniska pārskatīšana, attiecībā uz programmām, kuras tiktu uzskatītas par negatavām pieņemšanai līdz 2014. gada beigām;

H.     tā kā saskaņā ar Komisijas iesniegto grafiku apropriāciju pārnešanas procedūras gadījumā darbības programmas varētu pieņemt no 2015. gada 15. februāra līdz 31. martam, bet budžeta pārplānošanas gadījumā — pēc 2015. gada 1. maija;

I.      tā kā 2014.–2020. gada kohēzijas politiku skar ne tikai ar īstenošanas sākuma aizkavēšanās, bet arī nesamaksāti maksājumi, kas atlikuši no 2007.–2013. gada plānošanas perioda, un abi šie apstākļi mazina tās uzticamību,

1.      pauž ļoti nopietnas bažas par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas īstenošanas ievērojamo aizkavēšanos, vienlaikus atzīstot, ka ir svarīgi plānošanas perioda sākumā pieņemt augstas kvalitātes darbības programmas, lai izvairītos no to vēlākas pārplānošanas;

2.      atgādina, ka kohēzijas politika kopā ar dalībvalstu līdzfinansējumu nodrošina ievērojamu daļu no ES publiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar izaugsmi; uzsver, ka tādēļ jauno programmu īstenošana obligāti ir jāsāk pēc iespējas drīzāk, lai stiprinātu ieguldījumu dinamiku, veicinātu darbvietu radīšanu un palielinātu ražīguma izaugsmi;

3.      mudina Komisiju un dalībvalstis būt atbildīgām un darīt visu iespējamo, lai paātrinātu maksimāli liela skaita darbības programmu pieņemšanu jau 2014. gadā, kā arī nodrošināt, ka pēc iespējas vairāk programmu ir gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, lai varētu izmantot apropriāciju pārnešanas procedūru saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu un tās piemērošanas noteikumu 4. pantu;

4.      aicina Komisiju analizēt visas iespējas, lai pilnveidotu tās iekšējās procedūras nolūkā nodrošināt, ka darbības programmas, kuras tiks atkārtoti iesniegtas pēc 2014. gada 17. novembra termiņa, arī tiek ņemtas vērā, lai dienestu savstarpējās konsultācijas varētu pabeigt līdz šī gada beigām, uzskatot minētās programmas par gatavām pieņemšanai, ja tās atbilst kvalitātes prasībām;

5.      apzinās, ka otrais scenārijs, kas piemērojam darbības programmām, kuras nav gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada beigām, proti, 2014. gadā neizmantoto summu iekļaušana 2015. gada budžetā saskaņā ar DFS 19. pantu nozīmē DFS pārskatīšanu līdz 2015. gada 1. maijam, kuru veicot, pat ja tā ir tehniska rakstura, ir jāievēro daudzgadu budžeta procedūra; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesaistīties diskusijā ar Parlamentu un Padomi, lai izveidotu uzticamu ceļvedi, kas nodrošinātu, ka pārskatītā DFS 2015. gadā tiktu pieņemta pēc iespējas agrāk;

6.      turklāt uzsver — lai pieņemtu darbības programmas, ir jāapstiprina arī attiecīgs budžeta grozījuma projekts, kas paredzētu 2015. gadā vajadzīgās saistību apropriācijas, un tas labākajā gadījumā nozīmē minēto programmu efektīvas īstenošanas sākuma aizkavēšanos līdz 2015. gada vidum;

7.      ņemot vērā iepriekš minēto, aicina Komisiju iesniegt Parlamentam pasākumus, kurus tā plāno veikt, lai pēc iespējas drīzāk atvieglotu darbības programmu īstenošanu, kā arī plānoto grafiku;

8.      pauž satraukumu par neveikto maksājumu statusu saistībā ar kohēzijas politikas 2007.–2013. gada darbības programmām, kā arī par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 par atliktajiem maksājumiem un 2015. gada budžeta patlaban bloķēto pieņemšanu, kas vēl vairāk pasliktina situāciju neapmaksāto rēķinu jomā; uzsver, ka ir svarīgi un steidzami līdz 2014. gada beigām panākt vienošanos šajā jomā, pamatojoties uz pašreizējiem Komisijas priekšlikumiem;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un citām attiecīgajām iestādēm.

 

Juridisks paziņojums