Postup : 2014/2919(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0285/2014

Předložené texty :

B8-0285/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0070

NÁVRH USNESENÍ
PDF 192kWORD 106k
24.11.2014
PE539.008v01-00
 
B8-0285/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte (2014/2919(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil za skupinu PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Nicola Caputo za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla‑aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská za skupinu ECR
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries za skupinu ALDE
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Ceballos za skupinu Verts/ALE
Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte (2014/2919(RSP))  
B8‑0285/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte přijatou v New Yorku dne 20. listopadu 1989,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením přijatou v New Yorku dne 13. prosince 2006,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Stockholmský program přijatý v roce 2009 a na související akční plán na období 2010–2014,

–       s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–       s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–       s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji,

–       s ohledem na prohlášení a akční plán, které byly přijaty na fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, které se konalo v Pusanu od 29. listopadu do 1. prosince 2011,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se dětí v ozbrojených konfliktech,

–       s ohledem na akční plán OSN s názvem „Svět vhodný pro děti“;

–       s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV(1),

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(2),

–       s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména ustanovení o finančních prostředcích na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů;

–       s ohledem na doporučení Komise ze dne 20. února 2013 s názvem „Investice do dětí: východisko z bludného kruhu znevýhodnění“ (C(2013)0778),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu(3),

–       s ohledem na úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979 a na pekingskou akční platformu,

–       s ohledem na svá usnesení ze dne 25. února 2014 obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách(4) a ze dne 6. února 2014 o sdělení Komise nazvaném „Konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“(5),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 5. června 2014 o předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, a boji proti tomuto násilí,

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 19. května 2014 o přístupu k rozvojové spolupráci založeném na právech zahrnujícím veškerá lidská práva,

–       s ohledem na článek 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž je zakotveno, že EU zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2014 s názvem „Důstojný život pro všechny: od vize ke společným opatřením“ (COM(2014)0335),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2005 s názvem „Soudržnost politik v zájmu rozvoje“ (COM(2005)0134) a na závěry 3166. zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 14. května 2012 s názvem „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech dítěte a její opční protokoly představují normu v prosazování a ochraně práv dítěte, obsahující komplexní soubor mezinárodních právních norem pro ochranu a blaho dětí;

B.     vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU ratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte a mají jasné právní závazky podporovat, chránit a dodržovat práva každého dítěte ve svých jurisdikcích;

C.     vzhledem k tomu, že podpora práv dětí je jednoznačným cílem politik EU, a vzhledem k tomu, že Listina základních práv EU stanoví, že při všech činnostech EU musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech dítěte a Listina základních práv EU respektují práva dětí na vyslechnutí a zohlednění jejich názorů na záležitosti, které se jich týkají, v závislosti na jejich věku a zralosti;

E.     vzhledem k tomu, že práva dítěte – tj. zásada nejlepšího zájmu dítěte, právo dítěte na život, přežití a vývoj, nediskriminace a dodržování práva dítěte vyjádřit svůj názor – se týkají všech politik EU;

F.     vzhledem k tomu, že od přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte před 25 lety bylo dosaženo pokroku, ale vzhledem k tomu, že práva dětí jsou nadále porušována v mnoha částech světa včetně členských států EU v důsledku násilí, zneužívání, vykořisťování, chudoby, sociálního vyloučení a diskriminace na základě náboženského vyznání, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální identity, věku, etnického původu, migrace nebo pobytového statusu;

G.     vzhledem k tomu, že v roce 2012 zemřelo přibližně 6,6 milionu děti mladších 5 let, a to většinou z příčin, kterým bylo možno předejít, a tak přišlo o své základní právo na přežití a rozvoj; vzhledem k tomu, že 168 milionů dětí ve věku 5 až 17 let vykonává dětskou práci, což ohrožuje jejich právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a porušuje jejich právo učit se a hrát si; vzhledem k tomu, že 11 % dívek je provdaných před dovršením 15 let věku, což ohrožuje jejich práva na zdraví, vzdělání a ochranu; vzhledem k tomu, že v subsaharské Africe z každých 10 narozených dětí stále ještě zemře jedno dítě ještě před svými 5. narozeninami;

H.     vzhledem k tomu, že vzdělání – konkrétně bezplatné základní vzdělání pro všechny děti – je základním právem, které se vlády podle Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989 zavázaly naplňovat; vzhledem k tomu, že cílem pro rok 2015 je zajistit, aby všichni chlapci a dívky dokončili celou základní školu; vzhledem k tomu, že i přes určitý pokrok v rozvojovém světě se tohoto cíle zdaleka nepodařilo dosáhnout;

I.      vzhledem k tomu, že humanitární krize mají nadále zničující dopad na děti, a vzhledem k tomu, že v roce 2014 byly životy více než 59 milionů dětí přímo zasaženy krizemi, především krizemi souvisejícími s konflikty; vzhledem k tomu, že podle odhadů je v dnešním světě 250 000 dětských vojáků, z nichž 40 % tvoří dívky;

J.      vzhledem k tomu, že pouze v roce 2012 se téměř 95 000 dětí a dospívajících mladších 20 let stalo obětí vraždy, téměř 1 miliarda dětí ve věku mezi 2 a 14 lety zakusila fyzické tresty, každý třetí dospívají ve věku mezi 13 a 15 lety zažil šikanu a kolem 70 milionů dívek ve věku mezi 15 a 19 lety se stalo obětí nějaké formy fyzického násilí, a vzhledem k tomu, že 120 milionů dívek na celém světě zažilo v určitém okamžiku svého života nucený pohlavní styk nebo jiný vynucený sexuální akt;

K.     vzhledem k tomu, že děti tvoří polovinu obyvatelstva v rozvojových zemích, a vzhledem k tomu, že přibližně 100 milionů dětí žije v EU;

L.     vzhledem k tomu, že podle nejnovější zprávy Dětského fondu OSN (UNICEF) o dětské chudobě v bohatých zemích spadlo od roku 2008 až 2,6 milionu dětí v nejbohatších zemích pod hranici chudoby, čímž se celkový počet dětí, které žijí v rozvinutém světě v chudobě, odhaduje na 76,5 milionu; vzhledem k tomu, že podle téže studie bylo 7,5 milionu mladých lidí v EU v roce 2013 klasifikováno jako NEET („not in employment, education or training“ – tj. mladí lidé, kteří nemají práci, nevzdělávají se ani neprocházejí odbornou přípravou);

M.    vzhledem k tomu, že násilí páchané na dětech má mnoho forem, včetně psychického, fyzického, sexuálního, emocionálního a slovního napadání, zanedbávání a strádání, a vyskytuje se v mnoha prostředích, včetně domova, školy, ve zdravotnictví a soudnictví, na pracovišti, v obcích a na internetu;

N.     vzhledem k tomu, že Agenda EU o právech dítěte tvoří jasný rámec pro činnost EU a že výsledkem jejího provádění je významný pokrok v řadě klíčových oblastí činnosti a právních předpisů, včetně zřizování tísňových linek pro pohřešované děti, podporování soudního systému šetrnějšího k dětem, zlepšování sběru dat a integrování práv dětí do vnější činnosti;

O.     vzhledem k tomu, že každé dítě je hlavně a především dítě, jehož práva by měla být dodržována bez diskriminace, bez ohledu na etnický původ, národnost či sociální postavení, status migranta či pobytový status jich samotných nebo jejich rodičů;

P.     vzhledem k tomu, že dívky a chlapci mají jak podobná, tak rozdílná očekávání a zkušenosti se socializací, a vzhledem k tomu, že diskriminace, kterou dívky a chlapci zažívají, má v různém věku různé formy;

Q.     vzhledem k tomu, že i když zejména v oblasti boje proti obchodování s lidmi, sexuálnímu vykořisťování a v oblasti práv obětí bylo dosaženo značného pokroku, stejně jako v případě žadatelů o azyl a dětí bez doprovodu, je třeba udělat mnohem více, aby se zajistilo plné dodržování práv migrujících nezletilých v celé EU; vzhledem k tomu, že mnohé dětí bez doprovodu po prvním příjezdu do EU zmizí a utečou a hrozí jim větší riziko zneužití;

R.     vzhledem k jeho mezinárodnímu charakteru je vykořisťování dětí a sexuální zneužívání dětí online – včetně šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí na internetu a hledání dětí k sexuálnímu zneužívání přes internet – i nadále velkým problémem pro orgány činné v trestním řízení, protože trestné činy sahají od sexuálního vydírání a navazování kontaktů za účelem zneužití až po výrobu materiálů zobrazujících zneužívání dětí a „přímé přenosy“, což mimořádně ztěžuje jejich vyšetřování vzhledem k technologickým inovacím, které umožňují pachatelům snazší a rychlejší přístup k materiálům, včetně pachatelů hledajících oběti na internetu;

S.     vzhledem k tomu, že děti jsou obzvláště postiženy chudobou a škrty v systémech sociálního zabezpečení a snížením klíčových sociálních dávek, jako jsou rodinné přídavky, a že tyto škrty jsou v EU od roku 2007 stále větší;

T.     vzhledem k tomu, že rámec pro globální rozvoj pro období po roce 2015 bude představovat příležitost investovat do práv všech dětí, všude ve světě – bez ohledu na pohlaví, národnost, rasu nebo hospodářské postavení, zdravotní postižení nebo jiný status dítěte;

1.      domnívá se, že práva dětí jsou ústředním tématem politik EU a že 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte je příležitostí k zajištění jejího plného uplatňování v politice a v praxi a k přijetí dalších opatření, aby byla práva všech dětí, zejména těch nejzranitelnějších, zajištěna kdekoli na světě;

2.      vítá závazek EU podle Stockholmského programu vypracovat integrovanou strategii EU, jejímž cílem by bylo účinně prosazovat a chránit práva dítěte ve vnitřní i vnější politice EU a podporovat úsilí členských států v této oblasti; vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní a komplexní strategii pro práva dětí a akční plán pro příštích pět let, navazující na Agendu EU o právech dítěte a aktualizující tuto agendu;

3.      vítá závazek EU k dalšímu rozvoji integrovaných obecných zásad EU v oblasti ochrany dětí s cílem snížit roztříštěnost vyplývající z reakcí na určité problémy v oblasti ochrany dětí, aby se zajistila účinná ochrana všech děti v celé EU proti všem formám násilí;

4.      vyzývá Komisi, aby monitorovala provádění svých doporučení s názvem „Investice do dětí – východisko z bludného kruhu znevýhodnění“ ve členských státech a podávala o něm zprávy a aby zajistila přístup ke kvalitním službám a účast dětí na těchto službách; vyzývá členské státy s nadprůměrnou mírou dětské chudoby, aby si stanovily příslušné vnitrostátní cíle a upřednostňovaly investice zaměřené na snižování chudoby a sociálního vyloučení mezi dětmi a mladými lidmi;

5.      vyzývá EU a její členské státy, aby učinily z rozvojových cílů tisíciletí hlavní prioritu svých vnitřních politik a svých vztahů se třetími zeměmi; zdůrazňuje skutečnost, že těchto cílů, zejména odstranění chudoby, přístupu ke vzdělání pro všechny a rovnosti pohlaví, je možné dosáhnout pouze rozvojem veřejných služeb, které budou dostupné pro všechny;

6.      vyzývá Komisi a členské státy, aby do evropského semestru, roční analýzy růstu a revidované strategie Evropa 2020 zařadily výslovné zaměření na děti a mládež s cílem lépe provádět doporučení Komise s názvem „Investice do dětí – východisko z bludného kruhu znevýhodnění“;

7.      vyzývá Komisi, aby zajistila lepší koordinaci svých různých útvarů s cílem účinně prosazovat práva dětí ve všech návrzích právních předpisů, politikách a finančních rozhodnutích EU a sledovat jejich plnou shodu s acquis EU týkajícími se dětí a se závazky vyplývajícími z Úmluvy OSN o právech dítěte; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby mandát a prostředky koordinátora pro lidská práva přiměřeně odrážely závazek EU systematicky a účinně prosazovat práva dítěte ve všech oblastech;

8.      vyzývá Komisi, aby se chopila příležitosti, kterou jí poskytuje přezkum víceletého finančního rámce v polovině období pro zajištění toho, aby prostředky EU posloužily nevíce znevýhodněným a ohroženým dětem;

9.      žádá členské státy a Komisi, aby výslovně považovaly děti za prioritu při plánování a provádění regionálních politik a politik soudržnosti, jako jsou evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením, Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a politika rovnosti a nediskriminace EU; znovu opakuje důležitost ochrany a podpory rovného přístupu romských dětí ke všem právům;

10.    zdůrazňuje, že všechny politiky týkající se práv dětí musí zahrnovat perspektivu rovnosti pohlaví, a vyzývá k tomu, aby byla přijata zvláštní opatření na posílení práv dívek, včetně práva na vzdělání a zdraví;

11.    vyzývá členské státy, aby zajistily dodržování zásady „ nejlepšího zájmu dítěte“ ve všech právních předpisech, v rozhodnutích, která přijímají zástupci vlády na všech úrovních a ve všech rozhodnutích soudů, a vybízí členské státy, aby sdílely osvědčené postupy s cílem zlepšit řádné provádění zásady „nejlepšího zájmu dítěte“ v celé EU;

12.    vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly nezbytné kroky k zajištění toho, aby měly všechny děti účinný přístup k soudním systémům přizpůsobeným jejich specifickým potřebám a právům, ať již jako podezřelí, pachatelé, oběti nebo další strany řízení;

13.    vyzývá Komisi, aby posoudila dopad politik zadržování a systémů trestního soudnictví na děti; poukazuje na to, že v celé EU jsou v případě dětí žijících se svými rodiči v detenčních zařízeních přímo postižena práva dětí; zdůrazňuje skutečnost, že odhadem 800 000 dětí v EU je každoročně odloučeno od uvězněného rodiče, což mnoha způsoby postihuje práva dítěte;

14.    domnívá se, že děti jsou zranitelné ve svém přístupu ke zbožím a službám; vyzývá obchodníky a zúčastněné strany, aby se zdržely agresivní a zavádějící reklamy směřované na děti, jak on-line, tak off-line, a rovněž aby naplňovaly stávající kodexy chování a podobné iniciativy; domnívá se, že reklamy zaměřené na děti a propagující výrobky s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru by měly být vyráběny zodpovědně, s vědomím toho, že zvyšují obezitu a cukrovku u dětí;

15.    domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti potřebují být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizikách a dopadech používání osobních údajů on-line; zdůrazňuje, že vytváření profilů dětí on-line by mělo být zakázáno; domnívá se, že by děti měly mít právo na zdravé a bezpečné prostředí a na možnost si hrát;

16.    vyzývá členské státy, aby provedly ve vnitrostátním právu směrnici 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi a o boji proti němu, protože většina obětí obchodování jsou mladé dívky a chlapci, kteří jsou dětskými obětmi pracovního a sexuálního vykořisťování a dalšího zneužívání; vyzývá rovněž členské státy a EU, aby posílily policejní a soudní spolupráci s cílem předcházet této trestné činnosti a stíhat ji; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření na boj proti nezákonným přesunům dětí, aby spolupracovaly s třetími zeměmi na řešení rostoucího problému pašování dětí a obchodování s nimi a aby prostřednictvím vhodných sankcí stihaly obchodníky s dětmi;

17.    domnívá se, že je třeba přijmout příslušné kroky pro boj s kybernetickou šikanou a že děti, učitelé a organizace dětí a mládeže musí hrát aktivní úlohu ve zvyšování povědomí o tomto problému;

18.    vyzývá EU a její členské státy, aby investovaly do veřejných služeb pro děti, včetně dětské péče, vzdělávání a zdraví;

19.    vyzývá členské státy, aby provedly směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii a aby posílily právní a technické kapacity a finanční zdroje orgánů činných v trestním řízení pro posílení spolupráce, včetně spolupráce s Europolem, zaměřené na účinnější vyšetřování a rozbíjení sítí pachatelů trestních činů na dětech, přičemž prioritou jsou práva a bezpečnost těchto dětí;

20.    vyzývá k účinnému partnerskému přístupu a výměně informací mezi agenturami vymáhajícími právo, soudními orgány, odvětvím informačních a komunikačních technologií, poskytovateli internetových služeb, bankovním sektorem a nevládními organizacemi, včetně organizací dětí a mládeže, s cílem zajistit práva a ochranu dětí na internetu, přičemž je k dětem třeba přistupovat jako ke zranitelným osobám, jež dosud nemají trestněprávní odpovědnost; vyzývá Komisi, aby se chopila iniciativy a požádala všechny členské státy, aby podnikly příslušné kroky k potírání všech forem kybernetických útoků a kybernetické šikany;

21.    domnívá se, že děti bez doprovodu jsou zvláště zranitelné; vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly usnesení Parlamentu ze dne 12. září 2013 o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu v EU; vyzývá členské státy, aby plně provedly balíček předpisů týkajících se společného evropského azylového systému s cílem zlepšit situaci nezletilých osob bez doprovodu v EU; vyzývá členské státy, aby podnikly příslušné kroky pro ukončení zadržování migrujících dětí v celé EU; vítá rozsudek Soudního dvora ve věci C-648/11 MA, BT, DA v. Secretary of State for the Home Department, v němž se vyhlašuje, že členským státem příslušným k posouzení žádosti o azyl podané ve více členských státech nezletilou osobou bez doprovodu je ten členský stát, ve kterém se nezletilá osoba nachází poté, co tam podala žádost o azyl; připomíná, že nezletilá osoba bez doprovodu je především dítětem, které může být v nebezpečí, a že vůdčí zásadou ve vztahu členských států a EU k nezletilým osobám bez doprovodu musí být nikoli imigrační politika, ale ochrana dětí, a tedy dodržování klíčové zásady „nejlepšího zájmu dítěte“;

22.    vyzývá všechny členské státy, aby zavedly normy stanovené v Úmluvě OSN o právech dítěte pro děti připravené o rodičovskou péči a v pokynech OSN o alternativní péči o děti; vyzývá Komisi, aby využila strukturální fondy EU k podpoře přechodu od institucionální péče ke komunitním službám; vyzývá Komisi, s ohledem na značný počet případů, v nichž se tvrdí, že veřejné orgány v některých členských státech přistoupily k násilné adopci bez souhlasu rodiči, aby zavedla konkrétní opatření na zajištění toho, aby se praktiky adopce ve členských státech řídily nejlepším zájmem dítěte;

23.    vyzývá všechny členské státy, aby usnadnily slučování rodin pozitivním, humánním a urychleným způsobem, v souladu s článkem 10 Úmluvy OSN o právech dítěte;

24.    zdůrazňuje, že je třeba koordinovanějšího přístupu pro nalezení pohřešovaných dětí v EU; vyzývá členské státy, aby zvýšily policejní a soudní spolupráci v přeshraničních věcech týkajících se pohřešovaných dětí a vytvořily tísňové linky pro pátrání o pohřešovaných dětech a na podporu obětí dětského zneužívání; vyzývá členské státy, aby usnadnily hladké přistoupení Maroka, Singapuru, Ruské federace, Albánie, Andorry, Seychel, Gabunu a Arménie k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980;

25.    vyzývá Komisi, aby se při přezkumu nařízení (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti vážně zabývala nejlepším zájmem dítěte s ohledem na nedostatky v provádění a vymáhání tohoto nařízení ve členských státech, pokud jde o rodičovská práva a práva péče o dítě;

26.    odsuzuje všechny formy násilí páchaného na dětech, fyzické, sexuální a slovní napadání a týrání, nucená manželství, dětskou práci, prostituci, obchodování s lidmi, mučení, vraždy ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, používání dětí jako vojáků a jako lidských štítů, deprivaci, zanedbávání a podvýživu; domnívá se, že tradice, kultura a náboženství by nikdy neměly být používány na ospravedlňování násilí na dětech; vyzývá členské státy, aby dostály svým závazkům a aby bojovaly proti veškerým formám násilí na dětech, včetně toho, že formálně zakáží a budou stíhat tělesné trestání dětí; vyzývá členské státy, aby posílily svoji spolupráci a dialog se třetími zeměmi, zvyšovaly povědomí o právech dítěte a prosazovaly, aby byla práva dítěte dodržována po celém světě;

27.    odsuzuje využívání dětí k vojenským a teroristickým činnostem nebo účelům; připomíná, že je důležité poskytovat psychologickou podporu a pomoc všem dětem, které byly vystaveny násilným událostem nebo jsou obětmi války; vítá iniciativu EU s názvem Děti míru a zdůrazňuje, že je důležité zajistit dětem zasaženým konflikty přístup ke vzdělání; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podpořila kampaň OSN s názvem „Děti, ne vojáci“ zaměřenou na ukončení náboru a využívání dětských vojáků vnitrostátními bezpečnostními silami do roku 2016;

28.    vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zajistila upřednostňování práv dítěte ve všech vnějších činnostech EU, včetně činností probíhajících v rámci dialogů o lidských právech, obchodních dohod, proces přistoupení a evropské politiky sousedství a ve vztazích se skupinou států Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), zejména se zeměmi, v nichž probíhají konflikty; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby každoročně Parlamentu podávala zprávu o výsledcích dosažených ve vnějších činnostech EU zaměřených na děti;

29.    vyzývá Komisi, aby zahrnula práva dítěte do rozvojové spolupráce a do humanitární pomoci s cílem zajistit odpovídající financování a zvýšit míru ochrany dětí nacházejících se v nouzových situacích nebo postižených člověkem způsobenými nebo přírodními katastrofami, vnitřně vysídlených dětí a dětských uprchlíků; zdůrazňuje, že je důležité spojit ukončení krize, obnovu a rozvoj zejména v případě vleklých krizí a zahrnout do politik a programů EU inovace a nové technologie, a tak lépe prosazovat práva dítěte v rámci rozvoje a řešení nouzových situací;

30.    vítá skutečnost, že Nobelova cena míru za rok 2014 byla udělena společně Kailášovi Satjárthímu a Malalaj Júsufzajové za jejich úsilí o obranu práv dítěte, zejména práva dětí na vzdělání; doporučuje, aby síť nositelů Sacharovovy ceny veřejně podpořila iniciativy upozorňující na násilí páchané na dětech; domnívá se, že to představuje jasný důkaz důležité úlohy, kterou hrají občanská společnost a mezinárodní organizace při podpoře a ochraně práv obsažených v Úmluvě OSN o právech dítěte;

31.    zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají sociální partneři a místní orgány při prosazování práv dítěte, a vyzývá Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, aby podnikly příslušné kroky a předložily svá stanoviska s cílem plně se zapojit do podpory práv dítěte ve všech politikách EU;

32.    vyzývá orgány EU, členské státy, místní orgány, sociální partnery a občanskou společnost, aby spojily své síly a spolupracovaly na všech úrovních s cílem zlepšit situaci dětí v EU a ve zbytku světa; vítá a podporuje Manifest práv dítěte, jehož společnými autory jsou UNICEF a 14 organizací prosazujících práva dítěte, a vybízí poslance Evropského parlamentu i poslance vnitrostátních parlamentů, aby podepsali tento manifest a stali se „přeborníky práv dítěte“;

33.    vyjadřuje odhodlání vytvořit v rámci Evropského parlamentu meziskupinu pro práva dítěte a dobré životní podmínky, založenou na Manifestu práv dítěte, jako stálý orgán odpovědný za prosazování práv dítěte ve všech politikách a činnostech Evropského parlamentu v kontextu vnitřních i vnějších věcí; podporuje proto iniciativu na jmenování „styčných bodů pro práva dítěte “ v každém parlamentním výboru s cílem zajisti prosazování práv dítěte ve všech politikách a přijatých právních textech;

34.    považuje za důležité zvýšit účast dětí na svých parlamentních činnostech v souladu s postupy zavedenými Meziparlamentní unií a organizací UNICEF; vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby prozkoumaly způsoby a možnosti na zvýšení zapojení dětí a dospívajících do rozhodovacího procesu; podporuje využívání nových technologií a inovací ke konzultacím dětí a mládeže a na zvýšení zapojení dětí;

35.    vyzývá všechny členské státy, aby bezodkladně ratifikovaly všechny opční protokoly Úmluvy o právech dítěte;

36.    vyzývá Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby prozkoumaly způsoby a množnosti, jak by se mohla EU jednostranně připojit k Úmluvě OSN o právech dítěte;

37.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, Výboru regionů, Evropskému sociálnímu a hospodářskému výboru generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi výboru OSN pro práva dítěte a výkonnému řediteli organizace UNICEF.

(1)

Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0387.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0126.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0105.

Právní upozornění