Postup : 2014/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0286/2014

Předložené texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0071

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 77k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi za skupinu PPE
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 3 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na články 8, 11, 21 a 38 této listiny,

–       s ohledem na postup spolurozhodování 2013/0309 ve věci návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

–       s ohledem na hodnotící zprávu Komise o vnitřním trhu č. 26 ze dne 18. února 2013,

–       s ohledem na zprávy Komise uvádějící srovnávací přehledy pokroku v oblasti digitální agendy v roce 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 nazvané „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ (COM(2011)0942),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dotvoření jednotného digitálního trhu(4),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(5),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů(6),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu(7),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské politiky(8),

–       s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu na téma „jak v EU vybudovat všudypřítomnou digitální společnost“ z roku 2013,

–       s ohledem na studii tematické sekce A Evropského parlamentu nazvanou „Entertainment x.0, faktor šíření vysokorychlostního připojení“ z roku 2013,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jednou z oblastí pokroku, která s sebou sice nese výzvy, nabízí však potenciál pro zisk vyplývající z vysoké účinnosti, který by mohl dosáhnout až 260 miliard EUR ročně a přispět k překonání krize v Evropě;

B.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh je jedním z nejinovativnějších odvětví hospodářství, a je tudíž velmi důležitý pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a přispívá k hospodářskému růstu prostřednictvím rozvoje elektronického obchodování a zároveň usnadňuje administrativní i finanční soulad podniků a poskytuje spotřebitelům širší výběr zboží a služeb;

C.     vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh poskytuje nejen hospodářský přínos, ale významně také ovlivňuje každodenní politický, sociální a kulturní život spotřebitelů a občanů EU;

D.     vzhledem k tomu, že konkurenceschopný jednotný digitální trh nemůže existovat bez rychlých, vysokokapacitních širokopásmových telekomunikačních sítí ve všech oblastech EU, včetně vzdálených oblastí;

E.     vzhledem k tomu, že stávající a stále se rozšiřující digitální propast má přímý negativní dopad na rozvoj jednotného digitálního trhu, a to jak s ohledem na přístup k internetu, tak na elektronické dovednosti;

F.     vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů a soukromí a zabezpečení elektronických komunikací a sítí jsou pro jednotný digitální trh prioritou, protože se jedná o základní předpoklady pro jeho fungování a zajištění důvěry spotřebitelů;

G.     vzhledem k tomu, že pokud mají trhy online růst a rozšiřovat se, musí být zároveň flexibilní i vstřícné k zákazníkům;

H.     vzhledem k tomu, že elektronické obchodování je důležitým doplňkem ke klasickému obchodu a má významnou úlohu při zlepšování možnosti volby spotřebitelů a posilování konkurenceschopnosti a technologické inovace, čímž přispívá k proměně Evropské unie ve znalostní ekonomiku;

I.      vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože zajistí jeho dlouhodobý udržitelný rozvoj ve prospěch koncových uživatelů; vzhledem k tomu, že efektivní hospodářská soutěž je klíčovým faktorem pro účelné investice a může spotřebitelům poskytnout výhody z hlediska výběru, ceny i kvality;

J.      vzhledem k tomu, že v některých oblastech jednotného digitálního trhu existují slabá místa způsobená nadměrnou koncentrací trhu a dominantními provozovateli;

K.     vzhledem k tomu, že problém vyplývající z roztříštěnosti trhu a nedostatečné interoperability v Evropské unii představuje překážku pro rychlý rozvoj jednotného digitálního trhu;

L.     vzhledem k tomu, že pracovní místa vytvořená prostřednictvím jednotného digitálního trhu bývají obvykle vysoce kvalifikovaná a dobře placená, a představují proto důležitý přínos k tvorbě kvalitních a udržitelných pracovních míst;

1.      vyzývá členské státy a Komisi, aby se prostřednictvím trvalé snahy o provádění a vymáhání stávajících předpisů, jakožto součásti zastřešující strategie, zaměřily na existující překážky, které brání rozvoji jednotného digitálního trhu; domnívá se, že tyto snahy musí být jádrem úsilí EU o tvorbu hospodářského růstu a zaměstnanosti a o posílení její konkurenceschopnosti a odolnosti v rámci globální ekonomiky;

2.      zdůrazňuje, že každý legislativní návrh týkající se jednotného digitálního trhu musí být v souladu s Listinou základních práv EU, aby práva, jež jsou v ní zakotvena, byla v digitální oblasti plně chráněna;

3.      zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat digitální propast, aby bylo možné plně využít potenciál jednotného digitálního trhu a zajistit začlenění všech občanů, bez ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo věk, do společnosti v digitální éře;

4.      vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé zavádění jednotného trhu se službami i provádění a vymáhání předpisů, jako je směrnice o právech spotřebitelů, alternativní řešení sporů a řešení sporů on-line, a zároveň se zasadila o omezení administrativní zátěže;

5.      vyzývá k rychlému přijetí nového, modernizovaného souboru opatření na ochranu údajů s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany osobních údajů, bezpečností uživatelů a kontrolou jednotlivců nad svými osobními údaji na jedné straně a stabilním, předvídatelným legislativním prostředím, v němž podniky mohou prosperovat na silném jednotném trhu ve prospěch koncových uživatelů, rovnými podmínkami podporujícími investice a prostředím přispívajícím k přitažlivosti EU pro podniky na straně druhé; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyčlenily nezbytné zdroje na boj proti počítačové kriminalitě prostřednictvím legislativních opatření a spolupráce při prosazování práva na úrovni členských států i EU;

6.      zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti působící na jednotném digitálním trhu, aby si mohly vzájemně konkurovat; vyzývá proto Komisi, aby řádně prosazovala předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, a předcházela tak nadměrné koncentraci trhu a zneužívání dominantního postavení, a aby sledovala hospodářskou soutěž, pokud jde o kombinovaný obsah a služby;

7.      připomíná, že je třeba zajistit rovné podmínky pro společnosti na jednotném digitálním trhu, aby bylo možné v EU dosáhnout živé digitální ekonomiky; zdůrazňuje, že důkladné prosazování pravidel hospodářské soutěže EU na jednotném digitálním trhu bude určující pro růst tohoto trhu, přístup spotřebitelů ke službám a jejich výběr i pro dlouhodobou konkurenceschopnost;

8.      naléhavě vyzývá Radu, aby rychle pokročila a zahájila jednání s Parlamentem o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu, což by konkrétně vedlo ke zrušení poplatků za roaming v rámci EU, k poskytnutí větší právní jistoty, pokud jde o neutralitu sítě, a k lepší ochraně spotřebitelů v rámci jednotného digitálního trhu; domnívá se, že by toto nařízení mohlo představovat klíčový krok k vytvoření jednotného evropského mobilního trhu;

9.      zdůrazňuje, že s veškerým internetovým provozem je třeba nakládat rovnocenně, bez diskriminace, omezení nebo zásahů, a to bez ohledu na odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

10.    připomíná, že trh s internetovým vyhledáváním má při zajišťování podmínek hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu obzvláštní význam, a to vzhledem k potenciální přeměně vyhledávačů ve strážce informací a jejich možnosti komercializovat druhotné využívání získaných informací; vyzývá proto Komisi, aby rozhodně prosazovala pravidla hospodářské soutěže EU na základě připomínek všech zúčastněných stran a zohledňovala přitom celou strukturu jednotného digitálního trhu s cílem zajistit tak nápravná opatření, jež budou ke skutečnému prospěchu spotřebitelů, uživatelů internetu a internetových podniků; dále vyzývá Komisi, aby zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb, což je jednou z možných dlouhodobých cest k dosažení výše uvedených cílů;

11.    zdůrazňuje, že při používání vyhledávačů by proces vyhledávání i výsledky měly být nezaujaté, aby internetové vyhledávání zůstalo nediskriminační, což uživatelům i spotřebitelům zajistí větší hospodářskou soutěž a lepší výběr a umožní zachovat rozmanitost zdrojů informací; připomíná proto, že indexace, hodnocení, prezentace a klasifikace prováděné vyhledávači musí být nezaujaté a transparentní a že v případě propojených služeb musí vyhledávače při zobrazování nalezených výsledků zaručit plnou transparentnost; vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli zneužívání ze strany provozovatelů vyhledávačů při uvádění propojených služeb na trh;

12.    vítá prohlášení Komise, že podrobněji prošetří způsoby fungování vyhledávačů a digitální trh obecně;

13.    vyzývá Komisi, aby předložila dlouho opožděnou reformu autorského práva zaměřenou zvláště na opatření, jež by posílila potenciál jednotného digitálního trhu, zejména pokud jde o přístup k obsahu, šíření znalostí a životaschopné modely pro přeshraniční služby; v této souvislosti se domnívá, že přezkum směrnice 2001/29/ES je klíčový pro budoucí reformu, která by měla zohlednit nové technologie a chování spotřebitelů a uživatelů;

14.    zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinný a vyvážený rámec na ochranu autorského práva a práv duševního vlastnictví přizpůsobený realitě digitální ekonomiky, a zároveň zabezpečit zájmy spotřebitelů a uživatelů internetu;

15.    podporuje rychlé přijetí a uplatňování mezinárodních ustanovení na usnadnění přístupu zdravotně postižených uživatelů k digitálnímu obsahu a tištěným dílům prostřednictvím jejich digitalizace;

16.    vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely a uplatňovaly unijní a vnitrostátní regulační rámce, které by zajistily existenci integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilních plateb a současně zaručily ochranu spotřebitelů a zákaznických údajů; v této souvislosti zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jasná a předvídatelná pravidla stanovená v právních předpisech;

17.    připomíná, že cloud computing se může stát účinným nástrojem při rozvoji jednotného digitálního trhu a může nabízet ekonomický prospěch zejména malým a středním podnikům tím, že sníží náklady na infrastrukturu IT i ostatní náklady; v této souvislosti zdůrazňuje, že pokud bude služby cloud computingu poskytovat pouze omezený počet velkých poskytovatelů, bude se v rukou těchto poskytovatelů soustřeďovat rostoucí množství informací; dále připomíná, že cloud computing skrývá rizika i pro uživatele, zejména pokud jde o citlivé údaje; vyzývá k řádnému provádění evropské strategie na zajištění konkurenceschopného a bezpečného cloud computingu;

18.    vyzývá Komisi, aby se postavila do čela úsilí o podporu mezinárodních norem a specifikací pro cloud computing, které podpoří spolehlivé, vysoce interoperabilní, bezpečné a energeticky účinné služby cloud computingu respektující soukromí, jakožto nedílnou součást budoucí průmyslové politiky Unie; zdůrazňuje, že spolehlivost, bezpečnost a ochrana údajů jsou nezbytné k zajištění důvěry spotřebitelů a konkurenceschopnosti;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Úř. věst. C 258 E, 07.9.2013, s. 64.

(8)

Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

Právní upozornění