Menetlus : 2014/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0286/2014

Esitatud tekstid :

B8-0286/2014

Arutelud :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0071

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 135kWORD 66k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


tarbijate õiguste toetamise kohta digitaalsel ühtsel turul (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi fraktsiooni PPE nimel
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tarbijate õiguste toetamise kohta digitaalsel ühtsel turul (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 6,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 10, 12, 14, 16, 26, artikli 114 lõiget 3 ja artikli 169 lõiget 1,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eriti selle artikleid 8, 11, 21 ja 38,

–       võttes arvesse kaasotsustamismenetlust 2013/0309 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid (COM(2013)0627),

–       võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015. Olukord aastal 2013” (SWD(2013)0153),

–       võttes arvesse 18. veebruaril 2013 avaldatud komisjoni siseturu tulemustabelit nr 26,

–       võttes arvesse komisjoni 2014. aasta aruandeid digitaalse tegevuskava tulemustabeli kohta,

–       võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–       võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(1),

–       võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta(2),

–       võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas(3),

–       võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(4),

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(5),

–       võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta(6),

–       võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta(7),

–       võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia kohta(8),

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut selle kohta, kuidas rajada laiahaardeline ELi digitaalne ühiskond,

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut „Meelelahutus x.0 lairibaühenduse kasutuselevõtu hoogustamiseks”,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks neid valdkondi, kus edu saavutamine on küll seotud raskustega, kuid võib aidata tõhusust suurendada kuni 260 miljardi euro väärtuses aastas, toetades seega Euroopa taastumist majanduskriisist;

B.     arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks kõige innovatiivsemaid majandussektoreid ja mängib seetõttu olulist rolli Euroopa majanduse konkurentsivõimes ning annab läbi e-kaubanduse arengu panuse majanduskasvu, hõlbustab samal ajal ettevõtete jaoks haldus- ja finantsnõuete täitmist ning pakub tarbijatele laiemat kaupade ja teenuste valikut;

C.     arvestades, et digitaalne ühtne turg ei paku mitte ainult majanduslikke eeliseid, vaid mõjutab tugevalt ka ELi tarbijate ja kodanike igapäevast poliitilist, sotsiaalset ja kultuurielu;

D.     arvestades, et konkurentsivõimeline digitaalne ühtne turg ei saa toimida ilma kiirete ja suure läbilaskevõimega lairiba- ja telekommunikatsioonivõrkudeta kõikides ELi piirkondades, sh äärepoolsemates piirkondades;

E.     arvestades, et olemasolev ja pidevalt suurenev digitaalne lõhe mõjutab otseselt ja negatiivselt digitaalse ühtse turu arengut, seda nii internetile juurdepääsu kui ka e-oskuste osas;

F.     arvestades, et isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, aga ka elektroonilise side ja võrkude turvalisus on digitaalsel ühtsel turul esmatähtsal kohal, sest need on peamised eeltingimused selleks, et ühtne turg toimiks ning kodanikud ja tarbijad seda usaldaksid;

G.     arvestades, et internetiturud peavad olema paindlikud ja tarbijasõbralikud, et nad võiksid kasvada ja laieneda;

H.     arvestades, et e-kaubandus on tavapärasele kaubandusele oluline täiendus, mis suurendab tarbijate jaoks valikut, samuti konkurentsi ja tehnoloogilist innovatsiooni ning annab seetõttu panuse Euroopa Liidu muutumisse teadmuspõhiseks majanduseks;

I.      arvestades, et vaba konkurents ja investeeringuid soodustavad võrdsed tingimused ettevõtete jaoks on selle majandussektori jaoks väga olulised, sest need tagavad pikaajalise jätkusuutliku arengu lõppkasutajate huvides; arvestades, et toimiv konkurents edendab tõhusaid investeeringuid ning võib pakkuda tarbijatele eeliseid valiku, hinna ja kvaliteedi osas;

J.      arvestades, et digitaalse ühtse turu mõne valdkonna toimimist häirivad turu ülemäärane kontsentreeritus ja domineerivad ettevõtjad;

K.     arvestades, et turu killustatuse probleem ning ebapiisav koostalitlusvõime Euroopa Liidus takistavad digitaalse ühtse turu kiiret arengut;

L.     arvestades, et digitaalse ühtse turu kaudu loodud töökohad on üldiselt kõrget kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud ning annavad seetõttu olulise panuse kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive loomisse;

1.      palub liikmesriikidel ja komisjonil olemasolevate eeskirjade rakendamiseks ja jõustamiseks tehtavate püsivate jõupinguste abil käsitleda üldise strateegia raames kõiki olemasolevaid tõkkeid, mis takistavad digitaalse ühtse turu arengut; on veendunud, et need jõupingutused peavad mängima keskset rolli ELi püüdlustes luua majanduskasvu ja tööhõivet ning tugevdada oma konkurentsivõimet ja vastupidavust globaalses majanduses;

2.      rõhutab, et kõik digitaalse ühtse turuga seotud õigusakti ettepanekud peavad olema kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, et seal sätestatud õigused oleksid digitaalvaldkonnas täielikult kaitstud;

3.      rõhutab vajadust võidelda digitaalse lõhe vastu, et kasutada täielikult ära digitaalse ühtse turu potentsiaal ning tagada digitaalajastu ühiskonnas kõikide kodanike kaasatus, olenemata nende sissetulekust, sotsiaalsest olukorrast, geograafilisest asukohast, tervislikust seisundist ja vanusest;

4.      palub komisjonil tagada teenuste ühtse turu kiire rakendamine ning selliste eeskirjade nagu tarbijaõiguste direktiivi ning vaidluste kohtuvälist lahendamist ja vaidluste veebipõhist lahendamist käsitleva määruse kiire rakendamine ja jõustamine, vähendades samal ajal halduskoormust;

5.      nõuab uue ajakohastatud andmekaitsepaketi kiiret vastuvõtmist, et tagada sobiv tasakaal ühelt poolt isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, kasutaja turvalisuse ning enda isikuandmete kontrolli ning teiselt poolt stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna (milles äriühingud saavad lõppkasutajate hüvanguks edukalt tegutseda tõhustatud ühtsel turul), investeeringuid soosivate võrdsete tingimuste ning ELi atraktiivsust ettevõtete jaoks suurendava keskkonna vahel; palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada vahendid, et võidelda küberkuritegevuse vastu seadusandlike meetmete ja õiguskaitsealase koostöö abil, nii riiklikul kui ka ELi tasandil;

6.      rõhutab vajadust tagada võrdsed tingimused digitaalsel ühtsel turul tegutsevatele ettevõtetele, et nad saaksid konkureerida; palub seetõttu komisjonil jõustada nõuetekohaselt ELi konkurentsieeskirjad, et vältida ülemäärast turu kontsentreerumist ja domineeriva positsiooni ärakasutamist ning jälgida konkurentsi seoses komplekteeritud sisu ja teenustega;

7.      märgib, et digitaalsel ühtsel turul on vaja tagada ettevõtetele võrdsed tingimused, et kindlustada ELi digitaalmajanduse elujõulisus; rõhutab, et ELi konkurentsieeskirjade põhjalik jõustamine digitaalsel ühtsel turul on pikas perspektiivis määrav tegur turu kasvu, tarbijate juurdepääsu ja pakutava valiku ning konkurentsivõime seisukohast;

8.      nõuab, et nõukogu tegutseks kiiresti ja avaks parlamendiga läbirääkimised ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, sest see teeks lõpu rändlustasudele ELis, tagaks suurema õiguskindluse võrgu neutraalsuse osas ning parandaks tarbijakaitset digitaalsel ühtsel turul; on veendunud, et see määrus võiks olla otsustav samm ühtse Euroopa mobiilsideturu teostamise poole;

9.      rõhutab, et kogu interneti andmesidet tuleb kohelda võrdselt, ilma diskrimineerimise, piiramise ja sekkumiseta, olenemata saatjast, vastuvõtjast, liigist, sisust, seadmest, teenusest või rakendusest;

10.    märgib, et internetiotsinguturg on digitaalsel ühtsel turul konkurentsi tagamiseks eriti tähtis, arvestades otsingumootorite võimalikku arengut sisule juurdepääsu kontrollijateks ning nende võimalust omandatud teabe teisese kasutamise pealt raha teenida; seepärast palub komisjonil ELi konkurentsieeskirju otsustavalt jõustada, lähtudes kõikide asjaomaste sidusrühmade panusest ning võttes arvesse digitaalse ühtse turu kogu struktuuri, et tagada õiguskaitsevahendid, millest tarbijatel, internetikasutajatel ja internetiäridel tõesti kasu on; palub komisjonil lisaks kaaluda ettepanekuid, mille eesmärk on siduda otsingumootorid lahti muudest kommertsteenustest, mis on üks võimalik pikaajaline vahend eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks;

11.    rõhutab, et otsingumootorite kasutamisel peaks otsinguprotsess ja tulemused olema kallutamata, et internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, et tagada suurem konkurents ning kasutajatele ja tarbijatele suurem valik ning säilitada teabeallikate mitmekesisus; märgib seetõttu, et otsingumootorite teostatav indekseerimine, hindamine, esitlemine ja reastamine peab olema kallutamata ja läbipaistev ning et seotud teenuste puhul peavad otsingumootorid tagama täieliku läbipaistvuse otsingutulemuste näitamisel; palub komisjonil takistada mis tahes kuritarvitamist seotud teenuste turustamisel otsingumootorite haldajate poolt;

12.    väljendab heameelt teate üle, et komisjon kavatseb otsingumootoreid ja digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt uurida;

13.    palub, et komisjon esitaks kauaoodatud ettepaneku autoriõiguse reformi kohta, eriti seoses meetmetega, mis suurendavad digitaalse ühtse turu potentsiaali (eelkõige seoses sisule juurdepääsu, teadmiste levitamise ja piiriüleste teenuste elujõuliste mudelitega); on sellega seoses seisukohal, et direktiivi 2001/29/EÜ läbivaatamine on hädavajalik tulevase reformi jaoks, mis peaks arvesse võtma uusi tehnoloogiaid ning tarbijate ja kasutajate käitumist;

14.    rõhutab vajadust tagada autoriõiguse ja intellektuaalomandi õiguste kaitseks tõhus ja tasakaalustatud raamistik, mis vastab digitaalmajanduse tegelikule olukorrale, tagades samal ajal tarbijate ja internetikasutajate huvide kaitse;

15.    soovitab kiiresti vastu võtta ja jõustada rahvusvahelised sätted, mis hõlbustavad puuetega kasutajate juurdepääsu digitaalsele sisule ning trükitud materjalidele nende digiteerimise abil;

16.    palub komisjonil ja liikmesriikidel edasi arendada ja rakendada ELi ja riiklikke reguleerivaid raamistikke, et võimaldada integreeritud ja turvalist interneti- ja mobiilimaksete turgu, tagades samal ajal tarbijate ja klientide andmete kaitse; rõhutab sellega seoses vajadust selgete ja prognoositavate eeskirjade järele, mis on sätestatud õigusaktis;

17.    tuletab meelde, et pilvandmetöötlusest võib saada võimas vahend digitaalse ühtse turu arendamiseks ning see võib pakkuda majanduslikke eeliseid, eriti VKEdele, vähendades IT-taristut ja muid kulusid; rõhutab sellega seoses asjaolu, et kui pilveteenuseid pakub vaid piiratud hulk suuri teenuseosutajaid, koondub üha suurem hulk teavet nende teenuseosutajate kätte; tuletab meelde, et pilvandmetöötlus toob kasutajatele kaasa ka riske, eriti seoses tundlike andmetega; nõuab Euroopa strateegia nõuetekohast rakendamist konkurentsil põhineva ja turvalise pilvandmetöötluse tagamiseks;

18.    palub komisjonil võtta juhtroll pilvandmetöötluse rahvusvaheliste standardite ja nõuete edendajana, et need võimaldaksid eraelu puutumatust austavaid, usaldusväärseid, koostalitlusvõimelisi, turvalisi ja energiasäästlikke pilveteenuseid liidu tulevase tööstuspoliitika lahutamatu osana; rõhutab, et tarbijate usalduse ja konkurentsivõime jaoks on vaja usaldusväärsust, turvalisust ja andmekaitset;

19.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0063.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.

(6)

ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 11.

(7)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 64.

(8)

ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 25.

Õigusalane teave