Postupak : 2014/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0286/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0286/2014

Rasprave :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0071

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 79k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o potpori pravima potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi u ime Kluba zastupnika PPE-a
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o potpori pravima potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. i članak 6. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 9., 10., 12., 14., 16., 26., članak 114. stavak 3. i članak 169. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezine članke 8., 11., 21. i 38.,

–  uzimajući u obzir postupak suodlučivanja 2013/0309 o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” (COM(2013)0627),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 23. travnja 2013. naslovljen „Akcijski plan za elektroničku trgovinu za razdoblje 2012. – 2015. – stanje stvari 2013.” (SWD(2013)0153),

–  uzimajući u obzir pregled stanja na unutarnjem tržištu br. 26 Europske komisije od 18. veljače 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješća Komisije o praćenju napretka Digitalnog programa 2014.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. naslovljenu „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za elektroničku trgovinu i mrežne usluge” (COM(2011)0942),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za europsku politiku zaštite potrošača(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. prosinca 2013. o ostvarivanju potencijala računalstva u oblaku u Europi(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. svibnja 2012. o strategiji za jačanje prava osjetljivih skupina potrošača(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 20. travnja 2012. pod nazivom „Konkurentno jedinstveno digitalno tržište ‒ e-uprava kao prethodnik”(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2011. o novoj strategiji za politiku zaštite potrošača(8),

–  uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. o pitanju kako digitalno društvo učiniti sveprisutnim u EU-u,

–  uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. naslovljenu „Zabava x.0 za poticaj razvoja širokopojasne veze”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno digitalno tržište jedno od područja napretka koje, premda sa sobom donosi izazove, sadrži potencijal velikih dobitaka od učinkovitosti koji mogu dosegnuti 260 milijardi EUR godišnje i time pridonijeti oporavku Europe od krize;

B.  budući da je jedinstveno digitalno tržište jedan od najinovativnijih sektora gospodarstva i da zbog toga igra važnu ulogu u konkurentnosti europskog gospodarstva te pridonosi gospodarskom rastu razvojem elektroničke trgovine, istovremeno olakšavajući poslovnim subjektima pridržavanje administrativnih i financijskih propisa te nudeći potrošačima širi izbor robe i usluga;

C.  budući da jedinstveno digitalno tržište ne donosi samo ekonomsku korist nego ima i jak utjecaj na dnevni politički, društveni i kulturni život potrošača i građana EU-a;

D.  budući da konkurentno jedinstveno digitalno tržište ne može postojati bez brzih širokopojasnih i telekomunikacijskih mreža povećanog kapaciteta diljem svih regija EU-a, uključujući udaljena područja;

E.  budući da već postojeći digitalni jaz i njegovo sustavno širenje imaju izravan negativan utjecaj na razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta u smislu pristupa internetu i elektroničkih vještina;

F.  budući da su zaštita osobnih podataka i privatnosti, kao i sigurnost elektroničkih komunikacija i mreža, prioritet jedinstvenog digitalnog tržišta, s obzirom na to da su oni temeljni preduvjeti za njegovo funkcioniranje i pridobivanje povjerenja građana i potrošača u njega;

G.  budući da internetska tržišta moraju biti fleksibilna i prilagođena potrošačima da bi mogla rasti i širiti se;

H.  budući da je elektronička trgovina važna dopuna izvanmrežnoj trgovini i značajan pokretač potrošačkog izbora, natjecanja i tehnoloških inovacija te na taj način pridonosi usmjeravanju Europske unije prema gospodarstvu utemeljenom na znanju;

I.  budući da su za taj sektor gospodarstva ključni neometano natjecanje i jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća, što će poticati ulaganja, s obzirom na to da će zajamčiti njegov dugoročni održivi razvoj na dobrobit krajnjih korisnika; budući da je učinkovito natjecanje dobar pokretač uspješnog ulaganja te da može potrošačima donijeti korist u smislu izbora, cijene i kvalitete;

J.  budući da su neka područja jedinstvenog digitalnog tržišta osjetljiva zbog prekomjerne koncentracije tržišta i dominantnih operatora;

K.  budući da problem fragmentacije tržišta i nedostatka uzajamnog djelovanja u Europskoj uniji predstavlja prepreku brzom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta;

L.  budući da su radna mjesta stvorena u sklopu jedinstvenog digitalnog tržišta u prosjeku povezana s visokim kvalifikacijama i primanjima te kao takva daju važan doprinos stvaranju kvalitetnog i održivog zapošljavanja;

1.  poziva države članice i Komisiju da u sklopu sveobuhvatne strategije kontinuiranim naporima za provedbu postojećih pravila i njihova poštovanja razmotre sve postojeće prepreke koje sprječavaju razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta; vjeruje da ti napori moraju biti u središtu nastojanja EU-a da stvori gospodarski rast i radna mjesta te ojača svoju konkurentnost i otpornost u sklopu globalne ekonomije;

2.  naglašava da svaki zakonodavni prijedlog koji se odnosi na jedinstveno digitalno tržište mora biti usklađen s Poveljom EU-a o temeljnim pravima, tako da prava koja su u njoj sadržana budu u potpunosti zaštićena na digitalnom području;

3.  ističe potrebu bavljenja pitanjem digitalnog jaza i njegova suzbijanja kako bi se iskoristio sav potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta i zajamčilo uključivanje svih građana u društvo digitalnog doba, bez obzira na njihova primanja, socijalni status, mjesto življenja, zdravlje ili dob;

4.  poziva Komisiju da osigura brzu provedbu jedinstvenog tržišta za usluge te da zajamči provedbu i poštovanje pravila kao što su Direktiva o pravima potrošača, alternativno rješavanje sporova i rješavanje sporova online, uz istovremeno jamčenje smanjenja administrativnog opterećenja;

5.  poziva da se brzo usvoji nova modernizirana Uredba o zaštiti podataka kako bi se postigla primjerena ravnoteža između visoke razine zaštite osobnih podataka, sigurnosti korisnika i kontrole nad vlastitim osobnim podacima te stabilnog i predvidljivog zakonodavnog okružja u kojem na dobrobit krajnjih korisnika mogu napredovati poslovni subjekti na poboljšanom jedinstvenom tržištu, jednakih uvjeta poslovanja kojima se potiče ulaganje i okružja koje doprinosi atraktivnosti EU-a kao odredišta za poslovne subjekte; poziva Komisiju i države članice da predvide potrebne resurse za borbu protiv računalnog kriminala u obliku zakonodavnih mjera i policijske suradnje, kako na nacionalnoj razini tako i na razini EU-a;

6.  ističe potrebu da se stvore jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća koja posluju na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi im se omogućilo tržišno natjecanje; stoga poziva Komisiju da pravilno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju kako bi se spriječila prekomjerna koncentracija tržišta i zlouporaba vladajućeg položaja te da prati natjecanje s obzirom na sadržaj i usluge koji se prodaju u paketu;

7.  konstatira da se moraju osigurati jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi se zajamčilo dinamično digitalno gospodarstvo u EU-u; naglašava da će temeljita provedba pravila EU-a o tržišnom natjecanju na jedinstvenom digitalnom tržištu biti presudna za rast tog tržišta, pristup potrošača i njihov izbor te dugoročnu konkurentnost;

8.  poziva Vijeće na brz napredak i na pokretanje pregovora s Parlamentom o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija te na ostvarenje „Povezanog kontinenta” jer će se time konkretno stati na kraj naknadama za roaming unutar EU-a, osigurati veća pravna sigurnost u vezi s neutralnošću mreže i poboljšati zaštita potrošača unutar jedinstvenog digitalnog tržišta; smatra da bi ta uredba mogla predstavljati presudan korak prema ostvarenju jedinstvenog europskog tržišta mobilnih uređaja;

9.  naglašava da bi se prema cjelokupnom internetskom prometu trebalo odnositi jednako, bez diskriminacije, ograničavanja ili ometanja, neovisno o pošiljatelju, primatelju, vrsti, sadržaju, uređaju, usluzi ili primjeni;

10.  napominje da je tržište internetskih pretraživača od posebne važnosti za jamčenje konkurentskih uvjeta na jedinstvenom digitalnom tržištu, s obzirom na to da postoji mogućnost da tražilice prerastu u filtere mreže (gatekeepers) te da komercijaliziraju sekundarno iskorištavanje dobivenih informacija; stoga poziva Komisiju da odlučno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju, uvažavajući informacije i prijedloge svih relevantnih dionika te uzimajući u obzir cjelokupnu strukturu jedinstvenog digitalnog tržišta kako bi se osigurala pravna sredstva kojima se doista štite potrošači, korisnici interneta i subjekti koji posluju na internetu; nadalje poziva Komisiju da razmotri prijedloge čija je svrha odvajanje tražilica od ostalih komercijalnih usluga kao jedan od mogućih dugoročnih načina postizanja spomenutih ciljeva;

11.  ističe da bi pri upotrebi tražilica postupak pretraživanja i njegovi rezultati trebali biti nepristrani kako bi pretraživanje interneta bilo nediskriminirajuće, kako bi se zajamčila veća konkurencija i veća ponuda za korisnike i potrošače te očuvala raznolikost izvora informacija; napominje stoga da indeksacija, ocjenjivanje, prezentacija i rangiranje koje provode tražilice moraju biti nepristrani i transparentni te da za međusobno povezane usluge tražilice moraju jamčiti potpunu transparentnost pri prikazivanju rezultata pretraživanja; poziva Komisiju da spriječi svaku zlouporabu pružatelja usluga pretraživanja interneta kada je riječ o marketingu na području povezanih usluga;

12.  pozdravlja najavu daljnje istrage Komisije u vezi s praksama tražilica te s digitalnim tržištem općenito;

13.  poziva Komisiju da osmisli već dugo potrebnu reformu autorskih prava, osobito u vezi s mjerama kojima bi se poboljšao potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta, posebno kada je riječ o pristupu sadržaju, širenju znanja i isplativim modelima prekograničnih usluga; smatra u tom smislu da je revizija Direktive 2001/29/EZ od ključne važnosti za buduću reformu u okviru koje bi trebalo uzeti u obzir nove tehnologije te ponašanje potrošača i korisnika;

14.  naglašava važnost jamčenja učinkovitog i ujednačenog okvira za zaštitu autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva, koji je uključen u stvarnost digitalne ekonomije, te istodobne zaštite interesa potrošača i korisnika interneta;

15.  potiče brzo usvajanje i donošenje međunarodnih odredbi kojima će se korisnicima s invaliditetom olakšati pristup digitalnom sadržaju i tiskanim materijalima njihovom digitalizacijom;

16.  poziva Komisiju i države članice na daljnji razvoj i provedbu regulatornih okvira na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se stvorilo uključivo i sigurno tržište mrežnih i mobilnih plaćanja uz istodobno jamčenje zaštite potrošača i podataka o njima; ističe u tom smislu potrebu za jasnim i predvidljivim pravilima utvrđenima zakonom;

17.  podsjeća da računalstvo u oblaku može postati snažan instrument za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta te smanjenjem troškova informatičke infrastrukture i drugih troškova može donijeti ekonomsku korist, osobito za mala i srednja poduzeća; naglašava u tom smislu činjenicu da ako usluge računalstva u oblaku pruža samo ograničen broj velikih pružatelja usluga, oni će raspolagati sve većom količinom informacija; podsjeća nadalje da računalstvo u oblaku također donosi sa sobom rizike za korisnike, posebno kada je riječ o osjetljivim podacima; poziva na pravilnu provedbu europske strategije za jamčenje konkurentnog i sigurnog računalstva u oblaku;

18.  poziva Komisiju da preuzme vodeću ulogu u promicanju međunarodnih standarda i specifikacija za računalstvo u oblaku kojima se omogućuju usluge računalstva u oblaku kojima se poštuje privatnost i koje su pouzdane, vrlo interoperabilne, sigurne i energetski učinkovite te predstavljaju sastavni dio buduće industrijske politike Unije; naglašava da su pouzdanost, sigurnost i zaštita podataka potrebni za povjerenje korisnika i konkurentnost;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0063.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0535.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0327.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.

(6)

SL C 264 E, 13.9.2013., str. 11.

(7)

SL C 258 E, 7.9.2013., str. 64.

(8)

SL C 153 E, 31.5.2013., str. 25.

Pravna napomena