Procedūra : 2014/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0286/2014

Pateikti tekstai :

B8-0286/2014

Debatai :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0071

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 80k
24.11.2014
PE539.009v01-00
 
B8-0286/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl paramos vartotojų teisėms bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (2014/2973(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Lara Comi PPE frakcijos vardu
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin, Victor Negrescu S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl paramos vartotojų teisėms bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (2014/2973(RSP))  
B8‑0286/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 10, 12, 14, 16, 26 straipsnius, 114 straipsnio 3 dalį ir 169 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos 8, 11, 21 bei 38 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į bendro sprendimo procedūrą 2013/0309 dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės (COM(2013) 0627),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Elektroninės prekybos veiksmų planas 2012–2015 m. Dabartinė padėtis (2013 m.)“ (SWD(2013)0153),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. vasario 18 d. vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 26,

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestines,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo(2).

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje(3),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(4),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(5),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos(6),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją „Konkurencinga bendroji skaitmeninė rinka. E. valdžia kaip pradininkė“(7),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų politikos strategijos(8),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. A teminio skyriaus tyrimą dėl visuotinės ES skaitmeninės visuomenės sukūrimo būdų,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. A teminio skyriaus tyrimą „Entertainment x.0 plačiajuosčio ryšio diegimui skatinti“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi skaitmeninė bendroji rinka yra viena iš pažangos sričių, kurioje, nors ir kyla iššūkių, yra sukuriamos galimybės užtikrinti didelį efektyvumą – iki 260 mlrd. EUR per metus, tuo prisidedant prie Europos ekonomikos atkūrimo po krizės;

B.     kadangi skaitmeninė bendroji rinka yra vienas iš novatoriškiausių ekonomikos sektorių, todėl yra labai svarbi Europos ekonomikos konkurencingumui ir prisideda prie ekonomikos augimo per elektroninės prekybos plėtrą, sykiu padėdama įmonėms laikytis administracinių ir finansinių reikalavimų ir praplėsdama vartotojams prekių ir paslaugų pasirinkimo galimybes;

C.     kadangi skaitmeninė rinka teikia ne tik ekonominę naudą, bet ir turi ypač didelį poveikį kasdieniniam ES vartotojų ir piliečių politiniam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui;

D.     kadangi konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka negali egzistuoti be spartaus ir didelių pajėgumų plačiajuosčio ryšio ir telekomunikacijos tinklų visuose ES regionuose, įskaitant atokiausias sritis;

E.     kadangi esama ir vis didėjanti skaitmeninė atskirtis turi tiesioginio neigiamo poveikio skaitmeninės bendrosios rinkos plėtrai, kalbant tiek apie prieigą prie interneto, tiek apie e. įgūdžius;

F.     kadangi asmens duomenų bei privatumo apsauga ir elektroninių ryšių bei tinklų saugumas yra prioritetinės skaitmeninės bendrosios rinkos užduotys, nes tai yra pagrindinės išankstinės sąlygos, kad ši rinka veiktų ir piliečiai bei vartotojai ja pasitikėtų;

G.     kadangi interneto rinkos norint, kad jos vystytųsi ir plėstųsi, turi būti lanksčios ir patogios vartotojams;

H.     kadangi elektroninė prekyba yra svarbus prekybos ne internetu papildas ir pagrindinis pasirinkimą vartotojams, konkurenciją ir technologines naujoves skatinantis faktorius, ir tuo ji prisideda prie Europos Sąjungos perėjimo prie žinių ekonomikos;

I.      kadangi nevaržoma konkurencija ir vienodos sąlygos visoms bendrovėms, skatinančios investicijas, yra gyvybiškai svarbūs veiksniai šiam ekonomikos sektoriui, nes jomis bus užtikrinamas ilgalaikis ir tvarus jo vystymasis, naudingas galutiniams vartotojams; kadangi veiksminga konkurencija yra gera veiksmingų investicijų paskata ir gali suteikti vartotojams pasirinkimo, kainos ir kokybės privalumų;

J.      kadangi kai kuriose skaitmeninės bendrosios rinkos srityse esama trūkumų, atsiradusių dėl pernelyg didelės koncentracijos rinkoje ir dominuojančių operatorių;

K.     kadangi rinkos susiskaidymo keliamas iššūkis ir sąveikos Europos Sąjungoje trūkumas trukdo sparčiai plėtoti skaitmeninę bendrąją rinką;

L.     kadangi skaitmeninėje bendrojoje rinkoje sukurtos darbo vietos dažniausiai reikalauja aukštos kvalifikacijos ir yra gerai apmokamos, taigi, taip prisidedama prie kokybiškų ir tvarių darbo vietų kūrimo;

1.      ragina valstybes nares ir Komisiją dėti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi – kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti visas kliūtis, trukdančias skaitmeninės bendrosios rinkos plėtrai; mano, kad šios pastangos turi būti ES pastangų skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą bei stiprinti jos konkurencingumą ir atsparumą pasaulinėje ekonomikoje, pagrindinis prioritetas;

2.      pabrėžia, kad visi su bendrąja skaitmenine rinka susiję pasiūlymai dėl teisės akto privalo derėti su ES pagrindinių teisių chartija, kad joje įtvirtintos teisės būtų visapusiškai saugomos skaitmeninėje srityje;

3.      pabrėžia, kad būtina spręsti su skaitmenine atskirtimi susijusias problemas ir šią atskirtį naikinti, norint visapusiškai išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą ir užtikrinti visų piliečių įtrauktį į visuomenę skaitmeninėje eroje, nepriklausomai nuo jų pajamų, socialinės padėties, geografinės vietovės, sveikatos ar amžiaus;

4.      ragina Komisiją užtikrinti skubų paslaugų vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimą ir užtikrinti tokių taisyklių kaip Vartotojų teisių direktyva, Alternatyvaus ginčų sprendimo ir Elektroninio ginčų sprendimo mechanizmų įgyvendinimą ir vykdymo priežiūrą, sykiu užtikrinant administracinės naštos sumažinimą;

5.      ragina skubiai patvirtinti naują modernizuotą duomenų apsaugos teisės aktų paketą, siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto lygio asmens duomenų apsaugos, vartotojų saugumo ir asmens duomenų kontrolės, stabilios ir nuspėjamos teisėkūros aplinkos, dėl kurios stipresnėje bendrojoje rinkoje gali klestėti verslas, naudingas galutiniams vartotojams, visiems vienodas sąlygas, skatinančias investicijas, ir aplinką, didinančią ES, kaip verslo steigimo vietos, patrauklumą; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklių, reikalingų kovai su elektroniniais nusikaltimais, pasitelkiant teisėkūros priemones ir teisėsaugos bendradarbiavimą tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu;

6.      pabrėžia poreikį užtikrinti skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms vienodas sąlygas, nes tai yra būtina, kad jos galėtų konkuruoti; todėl ragina Komisiją tinkamai užtikrinti, kad būtų laikomasi ES konkurencijos taisyklių, siekiant išvengti pernelyg didelės koncentracijos rinkoje ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, ir stebėti susietų turinio (įrašų) paketų ir paslaugų konkurencinę padėtį;

7.      pastebi, kad privaloma užtikrinti skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms vienodas sąlygas, nes tai yra būtina norint užtikrinti ES gyvybingą skaitmeninę ekonomiką; pabrėžia, kad nuodugnus ES konkurencijos taisyklių laikymosi bendrojoje skaitmeninėje rinkoje užtikrinimas bus svarbiausias veiksnys rinkos augimui, prieigos vartotojams ir pasirinkimo gerinimui bei konkurencingumui ilgalaikiu laikotarpiu;

8.      primygtinai ragina Tarybą daryti sparčią pažangą ir pradėti derybas su Parlamentu dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės, nes juo būtų panaikinti ES viduje taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, suteikta daugiau teisinio tikrumo tinklo neutralumo klausimais ir pagerinta vartotojų apsauga bendrojoje skaitmeninėje rinkoje; mano, kad šis reglamentas taptų esminiu žingsniu kuriant bendrą Europos judriojo ryšio rinką;

9.      pabrėžia, kad visam interneto duomenų srautui turėtų būti taikomos vienodos sąlygos, nediskriminuojant, neribojant ar netrikdant, nepriklausomai nuo to, kas yra jų siuntėjas, gavėjas, koks jų tipas, turinys, kokiu įrenginiu jie siunčiami, kokia paslauga ar taikomoji programa naudojama;

10.    pastebi, kad interneto paieškos rinka yra ypač svarbi užtikrinant konkurencines sąlygas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, atsižvelgiant į paieškos sistemų potencialą tapti turinio kontrolės subjektais ir jų turimą galimybę komercializuoti antrinį gautos informacijos panaudojimą; todėl ragina Komisiją ryžtingai užtikrinti, kad būtų laikomasi ES konkurencijos taisyklių, remiantis visų suinteresuotųjų subjektų indėliu ir atsižvelgiant į visą bendrosios skaitmeninės rinkos struktūrą, kad būtų užtikrintos priemonės, iš tiesų naudingos vartotojams, interneto naudotojams ir internetiniam verslui; be to, ragina Komisiją apsvarstyti pasiūlymus, kuriais siekiama atsieti paieškos sistemas nuo kitų komercinių paslaugų, kaip vieną iš galimų ilgalaikių priemonių, kuria būtų galima pasiekti minėtus tikslus;

11.    pabrėžia, kad naudojantis paieškos sistemomis paieškos procesas ir rezultatai vartotojams turėtų būti pateikiami nešališkai, siekiant užtikrinti, kad internetinės paieškos būtų nediskriminacinės, užtikrinti stipresnę konkurenciją ir platesnį pasirinkimą vartotojams bei palaikyti informacijos šaltinių įvairovę; todėl pažymi, kad paieškos sistemų atliekamas indeksavimas, vertinimas, pateikimas ir eiliškumo nustatymas turėtų būti nešališki ir skaidrūs, o susijusių paslaugų atveju paieškos sistemos privalo garantuoti visišką skaidrumą, kai rodomi paieškos rezultatai; ragina Komisiją neleisti vykdyti bet kokios rūšies piktnaudžiavimo tarpusavyje susijusių paslaugų reklama, vykdomo paieškos sistemų operatorių;

12.    džiaugiasi dėl Komisijos informacijos apie papildomus paieškos sistemų veiklos tyrimus ir skaitmeninės rinkos tyrimus;

13.    ragina Komisiją imtis seniai reikalingų veiksmų, susijusių su autorių teisių reforma, ypač imtis priemonių, kuriomis būtų stiprinamas bendrosios skaitmeninės rinkos potencialas, visų pirma prieiga prie turinio, žinių sklaida ir perspektyvūs tarpvalstybinių paslaugų modeliai; todėl mano, kad norint įgyvendinti būsimą reformą yra būtina persvarstyti Direktyvą 2001/29/EB, atsižvelgiant į naujas technologijas ir vartotojų bei naudotojų elgesį;

14.    pabrėžia, kad yra svarbu užtikrinti veiksmingą ir subalansuotą autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, orientuotą į skaitmeninės ekonomikos realijas, sykiu paisant vartotojų ir interneto naudotojų interesų;

15.    ragina greitai patvirtinti ir pradėti naudoti tarptautines nuostatas, kurios palengvintų neįgalių vartotojų prieigą prie skaitmeninio turinio ir spaudinių juos skaitmeninant;

16.    ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti ir įgyvendinti ES bei nacionalines reglamentavimo sistemas, siekiant sukurti integruotą ir saugią mokėjimų internetu bei mobiliuoju telefonu rinką, drauge užtikrinant vartotojų ir vartotojų duomenų apsaugą; todėl pabrėžia, kad yra reikalingos teisės aktuose nustatytos aiškios ir nuspėjamos taisyklės;

17.    primena, kad debesijos kompiuterija gali tapti galinga priemone plėtojant bendrąją skaitmeninę rinką ir gali suteikti ekonominės naudos, ypač MVĮ, sumažinant reikalingą IT infrastruktūrą ir kitas išlaidas; pabrėžia, kad, jeigu debesijos kompiuterijos paslaugas teiks tik nedidelis stambių teikėjų skaičius, vis didesnis informacijos kiekis bus sutelktas šių teikėjų rankose; be to, primena, kad debesų kompiuterija taip pat kelia tam tikrą pavojų naudotojams, ypač kai tai susiję su neskelbtinais duomenimis; ragina tinkamai įgyvendinti Europos masto strategiją, užtikrinant konkurencingą ir saugią debesijos kompiuteriją;

18.    ragina Komisiją imtis vadovaujančio vaidmens kuriant debesijos kompiuterijai taikomus tarptautinius standartus ir specifikacijas, nes tai užtikrintų galimybes teikti privatumą saugančias, patikimas, ypač sąveikias, saugias ir energiją taupančias debesijos paslaugas –tai galėtų būti sudedamoji Sąjungos būsimos pramonės politikos dalis; pabrėžia, kad duomenų patikimumas, saugumas ir apsauga reikalinga vartotojų pasitikėjimui ir konkurencingumui palaikyti;

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0239.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0063.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0535.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.

(6)

OL C 264 E, 2013 9 13, p. 11.

(7)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 64.

(8)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 25.

Teisinis pranešimas