Menetlus : 2014/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0287/2014

Esitatud tekstid :

B8-0287/2014

Arutelud :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 63k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 6,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 10, 12, 14, 16, 26, artikli 114 lõiget 3 ja artikli 169 lõiget 1,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eriti selle artikleid 8, 11, 21 ja 38,

–       võttes arvesse kaasotsustamismenetlust 2013/0309 ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid (COM(2013)0627),

–       võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015. Olukord aastal 2013.” (SWD(2013)0153),

–       võttes arvesse 18. veebruaril 2013. aastal avaldatud komisjoni siseturu tulemustabelit nr 26,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2014. aasta aruandeid digitaalse tegevuskava tulemustabeli kohta,

–       võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–       võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(1),

–       võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta(2),

–       võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas(3),

–       võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(4),

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(5),

–       võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta(6),

–       võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta(7),

–       võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia kohta(8),

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut selle kohta, kuidas rajada ELis kõikjaleulatuv digitaalne ühiskond,

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut „Meelelahutus x.0 lairibaühenduse kasutuselevõtu hoogustamiseks”,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks neist valdkondadest, kus edu saavutamine on küll seotud raskustega, kuid võib aidata tõhusust suurendada kuni 260 miljardi euro väärtuses aastas, toetades seega Euroopa taastumist majanduskriisist;

B.     arvestades, et digitaalne ühtne turg on üks kõige uuenduslikumaid majandussektoreid, millel on seetõttu tähtis roll Euroopa majanduse konkurentsivõime tagamisel ja majanduskasvu toetamisel e-kaubanduse laiendamise teel ja mis samas hõlbustab ettevõtetel haldus- ja finantsnõuete täitmist ning annab tarbijatele laiema kaupade ja teenuste valiku;

C.     arvestades, et digitaalne ühtne turg ei paku mitte üksnes majanduslikku kasu, vaid mõjutab tugevasti ELi tarbijate ja kodanike igapäevast poliitilist, sotsiaalset ja kultuurielu;

D.     arvestades, et konkurentsivõimelist digitaalset ühtset turgu ei saa olla ilma kiire, suure läbilaskevõimega lairibaühenduse ja telekommunikatsioonivõrguta, mis hõlmab kõiki ELi piirkondi, kaasa arvatud kõige kaugemad alad; arvestades, et selle läbilaskevõime saavutamiseks leidub mitmesuguseid vahendeid, kaasa arvatud era- ja avaliku sektori investeeringud;

E.     arvestades, et digitaalne lõhe kahjustab otseselt digitaalse ühtse turu arengut, seda nii internetile juurdepääsu kui ka e-oskuste osas;

F.     arvestades, et isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, aga ka elektroonilise side ja võrkude turvalisus on digitaalsel ühtsel turul esmatähtsal kohal, sest need on peamised tingimused selleks, et ühtne turg toimiks ning kodanikud ja tarbijad seda usaldaksid;

G.     arvestades, et internetiturg saab kasvada siis, kui ta on paindlik ja tarbijasõbralik;

H.     arvestades, et e-kaubandus on tavapärasele kaubandusele oluline täiendus, mis suurendab tarbijate valikuvõimalust, samuti konkurentsi ja tehnoloogilist innovatsiooni ning toetab seega Euroopa Liidu kujunemist teadmistepõhiseks majanduseks;

I.      arvestades, et vaba konkurents ja investeeringuid soodustavad võrdsed tingimused ettevõtete jaoks on selles majandussektoris väga olulised, sest need tagavad pikaajalise jätkusuutliku arengu lõppkasutajate huvides; arvestades, et toimiv konkurents edendab tõhusaid investeeringuid ning võib pakkuda tarbijatele valiku-, hinna- ja kvaliteedieeliseid;

J.      arvestades, et digitaalse ühtse turu mõne valdkonna toimimist häirivad turu ülemäärane kontsentreeritus ja domineerivad ettevõtjad;

K.     arvestades, et digitaalse ühtse turu kiiret arengut Euroopa Liidus takistab turu killustatus ning vähene koostalitlusvõime;

L.     arvestades, et digitaalse ühtse turu kaudu loodud töökohad on üldiselt kõrget kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud ning annavad seetõttu olulise panuse kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive loomisse;

1.      palub liikmesriikidel ja komisjonil kehtivaid eeskirju üldise strateegia raames järjekindlalt rakendades ja jõustades käsitleda kõiki digitaalse ühtse turu arengu tõkkeid, hoolitsedes selle eest, et meetmed põhineksid mõjuhinnangul, oleksid tulevikukindlad ja digitaalsele ajastule sobivad; on veendunud, et need jõupingutused peavad olema kesksel kohal ELi püüdlustes luua majanduskasvu ja tööhõivet ning tugevdada oma konkurentsivõimet ja vastupidavust maailmamajanduses;

2.      tõstab eriti esile e-kaubanduse potentsiaali, mis hinnangute kohaselt võiks aidata tarbijatel säästa üle 11,7 miljardi euro aastas, kui neil oleks võimalik internetis oste tehes valida kõigi ELis pakutavate toodete ja teenuste hulgast;

3.      rõhutab eriti, et e-kaubanduse tarbijate ja ettevõtjate teelt tuleb kõrvaldada viimased takistused, muu hulgas internetiteenuste, digitaalse infosisu kättesaadavuse, pettuste ärahoidmise, veebisaitide registreerimise, müügiedenduse ja märgistamise valdkonnas;

4.      nõuab põhiõiguste austamist digitaalse ühtse turu arengu käigus, et tagada ELi kodanike täielik kaitse digimaailmas;

5.      rõhutab vajadust võidelda digitaalse lõhe vastu, et kasutada täielikult ära digitaalse ühtse turu potentsiaal ning tagada digitaalajastul kõikide kodanike kaasatus, olenemata nende sissetulekust, sotsiaalsest seisundist, geograafilisest asukohast, tervisest või vanusest;

6.      kutsub komisjoni üles tagama ühtse teenusteturu edasise avamise meetmete kiiret rakendamist, ergutades teenuste sektoripõhist käsitust, et ergutada kasvu suurima majandusliku potentsiaaliga valdkondades, kaasa arvatud e-kaubandus, äriteenused ja kindlustus, ning tagada eeskirjade, sealhulgas näiteks tarbijaõiguste direktiivi ning alternatiivse ja veebipõhise vaidluste lahendamise eeskirjade rakendamine ja jõustamine ja ühtlasi halduskoormuse vähendamine;

7.      nõuab uue ajakohastatud andmekaitsemääruse kiiret vastuvõtmist, et tagada sobiv tasakaal ühelt poolt isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, kasutaja turvalisuse ja oma isikuandmete kontrolli ning teiselt poolt stabiilse ja prognoositava õiguskeskkonna vahel, kus äriühingud saavad tõhustatud ühtsel turul lõppkasutajate hüvanguks edukalt tegutseda ja on tagatud head tingimused innovatsiooniks ning majanduskasvuks, investeeringuid soosivad võrdsed võimalused ja ELi ettevõtluskeskkonna atraktiivsus; palub komisjonil ja liikmesriikidel eraldada vajalikud vahendid, et võidelda küberkuritegevuse vastu seadusandlike meetmete ja õiguskaitsekoostööga nii riiklikul kui ka ELi tasandil, eelkõige Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse (EC3) abil;

8.      rõhutab suurandmete analüüsimise potentsiaali majanduskasvu loomisel ja uuenduste, teadus- ning uurimistöö hõlbustamisel muu hulgas tervishoiu valdkonnas;

9.      rõhutab vajadust tagada digitaalsel ühtsel turul tegutsevatele ettevõtetele võrdsed tingimused, et nad saaksid konkureerida; palub seetõttu komisjonil nõuetekohaselt jõustada ELi konkurentsieeskirju, et ennetada turu ülemäärast kontsentratsiooni ja domineeriva positsiooni ärakasutamist ning jälgida konkurentsi seoses komplekteeritud sisu ja teenustega;

10.    märgib, et digitaalsel ühtsel turul on vaja tagada ettevõtetele võrdsed tingimused, et kindlustada ELi digitaalmajanduse elujõulisus; rõhutab, et ELi konkurentsieeskirjade põhjalik jõustamine digitaalsel ühtsel turul on kaugemas perspektiivis turu kasvu, tarbijate juurdepääsu ja neile pakutava valiku ning konkurentsivõime seisukohast määrav tegur; rõhutab, et tähtis on tagada tarbijatele internetis samaväärne kaitse nagu neil on traditsioonilisel turul;

11.    nõuab, et nõukogu alustaks kiiresti parlamendiga läbirääkimisi ettepaneku üle võtta vastu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, sest see teeks konkreetse lõpu rändlustasudele ELi piires, tagaks suurema õiguskindluse võrgu neutraalsuse suhtes ning parandaks tarbijakaitset digitaalsel ühtsel turul;

12.    toetab kindlalt avatud interneti põhimõtet, kus andmeliiklust käsitletakse võrdselt ja diskrimineerimiseta; möönab samas, et interneti ja eriti IP-televisiooni sagedasem kasutamine on pannud teenuseosutajad suurema surve alla ja sunnib neid oma võrgumahtu võrguliikluse korraldamise vahendite abil tõhusamalt haldama; on veendunud, et uutes valdkondlikes õigusaktides tuleb keskenduda tarbijakaitsele, võimaldades võrguliikluse vajalikku haldamist ja eriteenuseid, kui need ei ole teistele kasutajatele oluliselt kahjulikud, ning andes ametiasutustele õiguse kuritegevuse vastu meetmeid võtta;

13.    märgib, et otsinguturg on digitaalsel ühtsel turul konkurentsi tagamiseks eriti tähtis, arvestades sellega, et otsingumootorid võivad kujuneda sisule juurdepääsu kontrollijateks ning neil on võimalus omandatud teabe teisese kasutamise pealt raha teenida; seepärast palub komisjonil ELi konkurentsieeskirju otsustavalt jõustada, lähtudes kõikide sidusrühmade panusest ning võttes arvesse digitaalse ühtse turu kogu struktuuri, et tagada õiguskaitsevahendid, millest tarbijatel, internetikasutajatel ja internetiäridel tõesti kasu on; palub komisjonil ühe võimaliku pikaajalise lahendusena kaaluda ettepanekuid eraldada otsingumootorid muudest kommertsteenustest;

14.    rõhutab, et otsingumootorite kasutamisel peaksid otsinguprotsess ja tulemused olema kallutamata, et internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, et tagada suurem konkurents ning kasutajatele ja tarbijatele suurem valik ja säilitada teabeallikate mitmekesisus; märgib, et seetõttu peab otsingumootorite teostatav indekseerimine, hindamine, esitlemine ja reastamine olema kallutamata ja läbipaistev; palub komisjonil takistada omavahel seotud teenuseid müüvate otsingumootorite haldajate kuritarvitusi;

15.    rõõmustab teate üle, et komisjon kavatseb otsingumootorite haldamist ja digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt uurida; märgib, et komisjon võib rakendada meetmeid võimalike konkurentsiprobleemide lahendamiseks; arvab, et spetsiaalsetel konkurentsimeetmetel ja digitaalse ühtse turu täiustamiseks mõeldud üldalgatustel on eri eesmärk ja neid tuleks vaadelda eraldi; eelkõige kehtib see poliitiliste algatuste kohta, mis peaksid vastama parema õigusloome põhimõtetele;

16.    palub komisjonil esitada kauaoodatud autoriõiguse reformi ettepanek, mis peaks kindlasti hõlmama digitaalse ühtse turu potentsiaali suurendavaid meetmeid (eelkõige sisule juurdepääs, teadmiste levitamine ja töökindlad piiriüleste teenuste mudelid); leiab, et tulevase reformi huvides on oluline direktiivi 2001/29/EÜ läbivaatamine, kusjuures tuleks arvesse võtta uut tehnoloogiat ning tarbijate ja kasutajate käitumist;

17.    rõhutab vajadust tagada autoriõiguste ja intellektuaalomandi õiguste kaitseks tõhus ja tasakaalustatud raamistik, mis vastab digitaalmajanduse tegelikule olukorrale, tagades samal ajal tarbijate ja internetikasutajate huvide kaitse;

18.    rõhutab vajadust tagada interneti turvalisus, eelkõige laste jaoks, ning ennetada laste ärakasutamist, tagades seadusvastaste laste kuritarvitamise kujutiste kindlakstegemise ja kustutamise ning tehes kättesaadavaks vahendid, mis võimaldavad takistada laste ja noorukite juurdepääsu vanusepiiranguga sisule;

19.    soovitab kiiresti vastu võtta ja jõustada rahvusvahelised sätted, mis hõlbustavad puuetega kasutajate juurdepääsu digitaalsele sisule ning trükitud materjalidele nende digiteerimise abil; tervitab Marrakeshi lepingu sõlmimist, millega hõlbustatakse nägemispuudega inimeste juurdepääsu raamatutele, ning palub kõiki allakirjutanuid leping ratifitseerida; peab Marrakeshi lepingut tubliks edusammuks, kuid lisab, et puuetega, sealhulgas nägemispuudega inimestele juurdepääsu avamiseks tuleb veel palju tööd teha; rõhutab, et tähtis on parandada paljude valdkondade juurdepääsetavust, autoriõigustest ja otsingumootoritest kuni telekommunikatsioonivõrgu operaatoriteni;

20.    palub komisjonil ja liikmesriikidel edasi arendada ja rakendada ELi ja riiklikke reguleerivaid raamistikke, et võimaldada integreeritud ja turvalist interneti- ja mobiilimaksete turgu, tagades samal ajal tarbijate ja klientide andmete kaitse; rõhutab sellega seoses vajadust õigusaktides sätestatud selgete ja prognoositavate eeskirjade järele;

21.    tuletab meelde, et nagu Euroopa mõõtme puudumisest tulenevate kulude aruandes on rõhutatud, võib pilvandmetöötlusest kujuneda võimas vahend digitaalse ühtse turu arendamiseks, mis võib anda majanduslikke eeliseid, eriti VKEdele, vähendades IT-taristut ja muid kulusid; rõhutab sellega seoses asjaolu, et kui pilveteenuseid pakub vaid piiratud hulk suuri teenuseosutajaid, koondub üha suurem hulk teavet nende kätte; nõuab Euroopa strateegia nõuetekohast rakendamist konkurentsipõhise ja turvalise pilvandmetöötluse tagamiseks;

22.    palub komisjonil võtta juhtroll pilvandmetöötluse rahvusvaheliste standardite ja nõuete edendamisel, mis võimaldavad liidu tulevase tööstuspoliitika lahutamatu osana eraelu puutumatust austavaid, usaldusväärseid, ligipääsetavaid, koostalitlusvõimelisi, turvalisi ja energiasäästlikke pilveteenuseid; rõhutab, et tarbijate usalduse võitmiseks ja konkurentsivõime tagamiseks on vaja usaldusväärsust, turvalisust ja andmekaitset;

23.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0063.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.

(6)

ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 11.

(7)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 64.

(8)

ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 25.

Õigusalane teave