Procedūra : 2014/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0287/2014

Pateikti tekstai :

B8-0287/2014

Debatai :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 140kWORD 83k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Bendroji skaitmeninė rinka (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios skaitmeninės rinkos (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 10, 12, 14, 16, 26 straipsnius, 114 straipsnio 3 dalį ir 169 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos 8, 11, 21 bei 38 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į bendro sprendimo procedūrą 2013/0309 dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės (COM(2013)0627),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Elektroninės prekybos veiksmų planas 2012–2015 m. Dabartinė padėtis (2013 m.)“ (SWD(2013)0153),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. vasario 18 d. vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 26,

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. skaitmeninės darbotvarkė rezultatų suvestines,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011)0942),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo(2).

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje(3),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(4),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(5),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos(6),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją „Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“(7),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų politikos strategijos(8),

–       atsižvelgdamas į savo A teminio skyriaus tyrimą „Visuotinės ES skaitmeninės visuomenės sukūrimo būdai“,

–       atsižvelgdamas į A teminio skyriaus tyrimą „Entertainment x.0 ‒ plačiajuosčio ryšio diegimui skatinti“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi skaitmeninė bendroji rinka yra viena iš pažangos sričių, kurioje vyraujančiais uždaviniais yra sukuriamos galimybės siekti didelio efektyvumo, kuriuo būtų pasiekiama iki 260 mlrd. EUR pelno per metus, taip prisidedant prie Europos ekonomikos atkūrimo po krizės;

B.     kadangi skaitmeninė bendroji rinka yra vienas iš novatoriškiausių ekonomikos sektorių, todėl atlieka svarbų vaidmenį Europos ekonomikos konkurencingumo srityje ir prisideda prie ekonomikos augimo per elektroninės prekybos plėtrą, tuo pačiu metu palengvina įmonių administracinių ir finansinių reikalavimų laikymąsi bei praplečia vartotojams prekių ir paslaugų pasirinkimo galimybes;

C.     kadangi skaitmeninė rinka užtikrina ne tik ekonominę naudą, bet ir turi ypač didelį poveikį kasdieniniam ES vartotojų ir piliečių politiniam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui;

D.     kadangi konkurencinga bendroji skaitmeninė rinka negali egzistuoti be greito ir didelių pajėgumų plačiajuosčio ryšio ir telekomunikacijos tinklų visuose ES regionuose, įskaitant atokiausias sritis; kadangi yra nemažai skirtingų būdų šiems pajėgumams pasiekti, įskaitant privataus ir viešojo sektorių investicijas;

E.     kadangi skaitmeninė atskirtis turi tiesioginį neigiamą poveikį bendrosios skaitmeninės rinkos plėtrai, kiek tai susiję tiek su prieiga prie interneto, tiek ir su e. įgūdžiais;

F.     kadangi asmens duomenų bei privatumo apsauga ir elektroninių ryšių bei tinklų saugumas yra prioritetinės bendrosios skaitmeninės rinkos užduotys, nes jos sudaro pagrindines išankstines sąlygas šios rinkos veikimui ir piliečių bei vartotojų pasitikėjimo užtikrinimui;

G.     kadangi norint, kad interneto rinkos vystytųsi, jos turi būti lanksčios ir patogios vartotojams;

H.     kadangi elektroninė prekyba yra svarbus prekybos ne internetu papildas ir pagrindinis pasirinkimą vartotojams, konkurenciją ir technologines naujoves stiprinantis faktorius, o tuo ji prisideda prie Europos Sąjungos perėjimo prie žinių ekonomikos ;

I.      kadangi nevaržoma konkurencija ir visoms bendrovėms vienodos sąlygos, skatinančios investicijas, yra gyvybiškai svarbūs veiksniai šiam ekonomikos sektoriui, nes jais bus užtikrinamas ilgalaikis ir tvarus jo vystymas, suteikiant galutiniams vartotojams naudos; kadangi veiksminga konkurencija yra tinkamas veiksmingų investicijų variklis ir gali suteikti vartotojams pasirinkimo, kainos ir kokybės privalumų;

J.      kadangi kai kuriose bendrosios skaitmeninės rinkos srityse egzistuoja pažeidžiamų vietų, atsiradusių dėl pernelyg didelės koncentracijos rinkoje arba dominuojančių operatorių;

K.     kadangi rinkos susiskaidymo keliamas iššūkis ir sąveikos Europos Sąjungoje trūkumas trukdo sparčiai plėtoti bendrąją skaitmeninę rinką;

L.     kadangi bendrojoje skaitmeninėje rinkoje sukurtos darbo vietos dažniausiai yra aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokamos, tuo jos svariai prisideda prie aukštos kokybės ir tvarių darbo vietų kūrimo;

1.      ragina valstybes nares ir Komisiją, nuolatinėmis pastangomis įgyvendinant jau galiojančias taisykles ir užtikrinant šių taisyklių laikymąsi vykdant visa apimančią strategiją , naikinti visas kliūtis, trukdančias bendrosios skaitmeninės rinkos plėtrai, tuo pačiu metu užtikrinant, kad bus vertinamas priemonių poveikis, jų poreikis ateityje ir pritaikymas skaitmeniniame amžiuje; pabrėžia, kad šios pastangos turi būti ES pastangų skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą bei stiprinti jos konkurencingumą ir atsparumą pasaulinėje ekonomikoje centre;

2.      ypač pabrėžia e. prekybos potencialą, kuriuo pasinaudojant vartotojams būtų galima sutaupyti daugiau nei 11,7 mlrd. EUR per metus, jiems perkant internetu sudarius sąlygas rinktis iš plačiausio ES prekių ir paslaugų spektro;

3.      ypač atkreipia dėmesį į poreikį naikinti vartotojams ir verslui išlikusius sunkumus, susijusius su e. prekyba, įskaitant, inter alia, paslaugas internetu, prieigą prie skaitmeninio turinio, sukčiavimo prevenciją, interneto svetainių registraciją, pardavimo skatinimą ir ženklinimą;

4.      vystant bendrąją skaitmeninę rinką ragina laikytis pagrindinių teisių, siekiant užtikrinti visapusišką Europos piliečių apsaugą skaitmeniniame pasaulyje;

5.      pabrėžia, kad yra būtina spręsti su skaitmenine atskirtimi susijusias problemas ir šią atskirtį naikinti, kad būtų visapusiškai išnaudotas bendrosios skaitmeninės rinkos potencialas ir sudarytos sąlygas visų piliečių įtraukai į visuomenę skaitmeninėje eroje, nepriklausomai nuo jų pajamų, socialinės padėties, geografinės padėties, sveikatos ar amžiaus;

6.      ragina Komisiją užtikrinti skubų susijusių taisyklių įgyvendinimą, siekiant dar plačiau atverti bendrąją skaitmeninę rinką paslaugoms, skatinant konkretiems sektoriams taikomus skirtingus metodus ‒ taip būtų stiprinamas daugiausiai ekonominio potencialo turinčių sričių vystymas, įskaitant e. prekybą, paslaugas verslui ir draudimą, taip pat užtikrinti tokių taisyklių kaip Vartotojų teisių direktyva, Alternatyvaus ginčų sprendimo ir Elektroninio ginčų sprendimo mechanizmų įgyvendinimą ir vykdymo priežiūrą, tuo pačiu metu užtikrinant administracinės naštos sumažinimą;

7.      ragina skubiai patvirtinti naują modernizuotą duomenų apsaugos reglamentą, siekiant suteikti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto lygio asmens duomenų apsaugos, vartotojų saugumo ir individo asmens duomenų kontrolės bei stabilios ir nuspėjamos teisėkūros aplinkos, kuria pasiremiant verslas, inovacijos ir ekonomikos augimas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje gali netrukdomai klestėti suteikiant naudos galutiniams vartotojams, taip pat siekiant suteikti visiems vienodas sąlygas skatinant investicijas ir aplinką, prisidedančią prie ES kaip verslo steigimo vietos patrauklumo; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklių, reikalingų kovai su elektroniniais nusikaltimais, pasitelkiant teisėkūros priemones ir teisėsaugos bendradarbiavimą tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu, ypač pasinaudojant Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru (EC3);

8.      pabrėžia didžiųjų duomenų analizės potencialą skatinant augimą ir inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą su sveikatos apsauga susijusiose srityse;

9.      pabrėžia poreikį užtikrinti bendrojoje skaitmeninėje rinkoje veikiančioms bendrovėms vienodas sąlygas, kad jos galėtų konkuruoti; todėl ragina Komisiją tinkamai taikyti ES konkurencijos taisykles, siekiant išvengti pernelyg didelės koncentracijos rinkoje arba piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bei stebėti turinio (įrašų) paketų ir paslaugų konkurencinę padėtį;

10.    pastebi, kad privaloma užtikrinti bendrojoje skaitmeninėje rinkoje veikiančioms bendrovėms vienodas sąlygas, nes tai yra būtina norint užtikrinti ES gyvybingą skaitmeninę ekonomiką; pabrėžia, kad nuodugnus ES konkurencijos taisyklių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje įgyvendinimas bus svarbiausias rinkos augimo, prieigos vartotojams ir pasirinkimo gerinimo bei konkurencingumo veiksnys, ilgalaikiu laikotarpiu; pabrėžia, kad yra svarbu internete suteikti vartotojams tokią pat apsaugą, kokią jie gauna tradicinėse rinkose;

11.    primygtinai ragina Tarybą daryti sparčią pažangą ir pradėti derybas su Parlamentu dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės, nes juo būtų galima panaikinti ES ribose taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius, suteikti daugiau teisinio apibrėžtumo tinklo neutralumo klausimais ir pagerinti vartotojų apsaugą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

12.    tvirtai tiki atviro interneto principu, kuriuo vadovaujantis srautai yra administruojami be jokios diskriminacijos; tačiau pripažįsta, kad aktyvesnis interneto naudojimas, ypač interneto protokolo televizija, daro papildomą spaudimą paslaugų teikėjams efektyviai valdyti savo tinklo pajėgumus, pasinaudojant srauto valdymo priemonėmis; mano, kad papildomi teisės aktai šioje srityje privalo būti paremti vartotojų apsauga, tuo pat metu leidžiant teikti reikalingas srauto valdymo ir specializuotas paslaugas, jeigu jomis nėra materialiai kenkiama kitiems vartotojams, ir tuo pat metu suteikti valdžios institucijoms galimybes imtis veiksmų kovojant su nusikalstamumu;

13.    pastebi, kad interneto paieškos rinka yra ypač svarbi užtikrinant konkurencines sąlygas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, atsižvelgiant į paieškos sistemų potencialą tapti turinio kontrolės subjektais ir jų turimą galimybę komercializuoti antrinį gautos informacijos panaudojimą; todėl ragina Komisiją ryžtingai įgyvendinti ES konkurencijos taisykles, pasiremiant visų susijusių šalių indėliu ir atsižvelgiant į visą bendrosios skaitmeninės rinkos struktūrą, siekiant užtikrinti priemones, kuriomis vartotojams, interneto vartotojams ir internetiniam verslui būtų suteikiama realios naudos; be to, ragina Komisiją apsvarstyti pasiūlymus, skirtus atsieti paieškos sistemas nuo kitų komercinių paslaugų, nes tai laikoma vienu iš galimų ilgalaikių sprendimų;

14.    pabrėžia, kad naudojantis paieškos sistemomis paieškos procesas ir rezultatai naudotojams ir vartotojams turėtų būti pateikiami nešališkai, siekiant išlaikyti internetines paieškas nediskriminacinėmis, užtikrinti stipresnę konkurenciją ir platesnį pasirinkimą vartotojams bei palaikyti informacijos šaltinių įvairovę; todėl pastebi, kad paieškos sistemų atliekamas indeksavimas, vertinimas, pateikimas ir sugrupavimas turi būti nešališkas ir skaidrus; ragina Komisiją neleisti, kad paieškos sistemų operatoriai jokiu būdu nepiktnaudžiautų tarpusavyje susijusių paslaugų reklama;

15.    džiaugiasi dėl Komisijos informacijos apie papildomus paieškos sistemų veiklos tyrimus ir skaitmeninės rinkos tyrimus; atkreipia dėmesį į galimybę Komisijai taikyti priemones, skirtas spręsti su galimais konkurencijos pažeidimais susijusias problemas; mano, kad konkrečiomis su konkurencija susijusiomis priemonėmis ir bendro pobūdžio iniciatyvomis, skirtomis bendrajai skaitmeninei rinkai tobulinti, siekiama skirtingų tikslų, todėl jas reikėtų laikyti atskiromis priemonėmis, ypač kai tai susiję su politinėmis iniciatyvomis, privalančiomis derėti su geresnės teisėkūros principais;

16.    ragina Komisiją imtis seniai reikalingų veiksmų, susijusių su autorių teisių reforma, ypač imantis priemonių, kuriomis būtų stiprinamas bendrosios skaitmeninės rinkos potencialas, ypač prieiga prie turinio, žinių sklaida ir patikimi tarpvalstybinių paslaugų modeliai; todėl mano, kad norint įgyvendinti reformą yra būtina persvarstyti Direktyvą 2001/29/EB, atsižvelgiant į naujas technologijas ir vartotojų bei naudotojų elgesį;

17.    pabrėžia, kad yra svarbu užtikrinti veiksmingą ir subalansuotą autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, orientuotą į skaitmeninės ekonomikos realijas, tuo pat metu užtikrinant vartotojų ir interneto naudotojų interesus;

18.    pabrėžia poreikį užtikrinti saugumą internete, ypač vaikams, ir apsisaugoti nuo vaikų išnaudojimo, užtikrinant, kad būtų naudojamos priemonės, skirtos identifikuoti ir sunaikinti internete esančią neteisėtą vaikų išnaudojimo vaizdinę medžiagą, taip pat neleidžiant vaikams ir paaugliams susipažinti su turiniu, kuriam taikomas amžiaus apribojimas;

19.    ragina greitai patvirtini ir pradėti taikyti tarptautines nuostatas, skirtas lengvinti neįgalių vartotojų prieigą prie skaitmeninio turinio ir spaudinių juos skaitmeninant; teigiamai vertina tai, kad buvo pasirašyta Marakešo sutartis, kuri yra skirta gerinti silpnaregių asmenų prieigą prie knygų, ir ragina visas pasirašiusias šalis šią sutartį ratifikuoti; mano, kad Marakešo sutartis yra tinkamas žingsnis į priekį, tačiau dar lieka padaryti daug darbo, kad neįgalūs žmonės kartu su regos negalią turinčiais asmenimis turėtų prieigą prie turinio; pabrėžia, kad svarbu toliau gerinti prieigą daugelyje sričių: nuo autorių teisių ir paieškos sistemų iki telekomunikacijų operatorių;

20.    ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti ir įgyvendinti ES bei nacionalines reglamentavimo sistemas, siekiant sukurti integruotą ir saugią mokėjimų internetu bei mobiliuoju telefonu rinką, užtikrinant vartotojų ir vartotojų duomenų apsaugą; todėl pabrėžia, kad yra reikalingos teisės aktuose pateikiamos aiškios ir nuspėjamos taisyklės;

21.    primena, kad, kaip paminėta sąnaudų dėl Europos Sąjungos masto veiksmų nebuvimo ataskaitoje, debesijos kompiuterija gali tapti galinga priemone plėtojant bendrąją skaitmeninę rinką ir gali suteikti ekonominės naudos, ypač MVĮ, sumažinant reikalingą IT infrastruktūrą bei kitas išlaidas; pabrėžia, kad debesijos kompiuterijos paslaugas teikiant tik ribotam stambių teikėjų skaičiui vis didesnis informacijos kiekis bus sutelktas šių teikėjų rankose; ragina tinkamai įgyvendinti Europos masto strategiją, užtikrinant konkurencingą ir saugią debesijos kompiuteriją;

22.    ragina Komisiją imtis vadovaujančio vaidmens kuriant debesijos kompiuterijai taikomus tarptautinius standartus ‒ tai leistų teikti privatumą užtikrinančias, patikimas, lengvai prieinamas, ypač sąveikias, saugias ir energiją taupančias debesijos paslaugas, teikiamas kaip sudedamoji Sąjungos būsimos pramonės politikos dalis; pabrėžia, kad duomenų patikimumas, saugumas ir apsauga reikalingi vartotojų pasitikėjimui ir konkurencingumui palaikyti;

23.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0239.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0063.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0535.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.

(6)

OL C 264 E, 2013 9 13, p. 11.

(7)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 64.

(8)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 25.

Teisinis pranešimas