Postup : 2014/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0287/2014

Predkladané texty :

B8-0287/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 83k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16 a 26, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 8, 11, 21 a 38,

–       so zreteľom na spolurozhodovací postup 2013/0309 k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012-2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–       so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 26, ktorú Komisia prijala 18. februára 2013,

–       so zreteľom na správy Komisie o hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(3),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(4),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(5),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(6),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 s názvom Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila(7),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(8),

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o tom, ako vybudovať všadeprítomnú digitálnu spoločnosť v EÚ,

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 s názvom Zábava x.0 na podporu širokopásmového pripojenia,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže jednotný digitálny trh je jednou z oblastí pokroku, ktorý, hoci prináša výzvy, ponúka potenciál ziskov vyplývajúcich z vysokej efektívnosti, ktoré by mohli dosiahnuť až 260 miliárd EUR ročne, čím by prispeli k prekonaniu krízy v Európe;

B.     keďže jednotný digitálny trh je jedným z najinovatívnejších odvetví hospodárstva, a je teda veľmi dôležitý pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a prispieva k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja elektronického obchodovania a zároveň uľahčuje administratívny aj finančný súlad podnikov a poskytuje spotrebiteľom širší výber tovaru a služieb;

C.     keďže jednotný digitálny trh prináša prínos nielen z hospodárskeho hľadiska, ale má tiež hlboký dosah na každodenný politický, sociálny a kultúrny život spotrebiteľov a občanov EÚ;

D.     keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh nemôže existovať bez rýchlych, vysokokapacitných širokopásmových a telekomunikačných sietí vo všetkých regiónoch EÚ vrátane odľahlých oblastí; keďže existuje množstvo rôznych spôsobov zabezpečovania týchto kapacít vrátane súkromného sektora a verejných investícií;

E.     keďže digitálna priepasť priamo negatívne ovplyvňuje rozvoj jednotného digitálneho trhu, pokiaľ ide o prístup k internetu aj elektronické zručnosti;

F.     keďže ochrana osobných údajov a súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú prioritou v rámci jednotného digitálneho trhu, pretože sú základnými predpokladmi pre jej fungovanie a zabezpečenie dôvery občanov a spotrebiteľov;

G.     keďže online trhy, ak majú rásť, musia byť flexibilné a vhodné pre spotrebiteľov;

H.     keďže elektronické obchodovanie je dôležitým doplnkom klasického obchodovania a je motorom, pokiaľ ide o voľbu spotrebiteľov, hospodársku súťaž a technologické inovácie, čím prispieva k premene Európskej únie na znalostnú ekonomiku;

I.      keďže neobmedzená hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre spoločnosti, ktoré budú podporovať investície, sú dôležité pre toto odvetvie hospodárstva, pretože zaistia jeho dlhodobý udržateľný rozvoj v prospech koncových užívateľov; keďže účinná hospodárska súťaž je dobrým stimulom efektívnych investícií a môže byť výhodná pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o možnosť voľby, cenu a kvalitu;

J.      keďže v niektorých oblastiach jednotného digitálneho trhu existuje zraniteľnosť spôsobená prílišnou koncentráciou trhu a dominantnými prevádzkovateľmi;

K.     keďže problém fragmentácie trhu a nedostatku interoperability v Európskej únii je prekážkou pre rýchly rozvoj jednotného digitálneho trhu;

L.     keďže pracovné miesta vytvorené prostredníctvom jednotného digitálneho trhu sú zvyčajne vysoko kvalifikované a dobre platené, a sú preto dôležitým príspevkom k vytváraniu kvalitných a udržateľných pracovných miest;

1.      vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa prostredníctvom trvalej snahy o implementáciu a presadzovanie existujúcich pravidiel ako súčasti všeobecnej stratégie zamerali na existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného digitálneho trhu, a zároveň zabezpečili, aby boli opatrenia posudzované z hľadiska ich vplyvu, boli optimálne aj z hľadiska budúceho vývoja a použiteľné v digitálnom veku; domnieva sa, že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ o zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a o posilnenie jej konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci globálnej ekonomiky;

2.      zdôrazňuje, že potenciál elektronického obchodu, o ktorom sa odhaduje, že by mohol spotrebiteľom ušetriť viac ako 11,7 miliardy EUR ročne, ak by si mohli vybrať z celej škály tovaru a služieb z EÚ pri nakupovaní online;

3.      berie na vedomie predovšetkým potrebu riešiť prekážky, s ktorými sa naďalej stretávajú spotrebitelia a podniky v súvislosti s elektronickým obchodom vrátane online služieb, prístupom k digitálnemu obsahu, predchádzaním podvodom, registráciou na internetové stránky, propagáciou predaja a označovaním;

4.      žiada, aby sa pri budovaní jednotného digitálneho trhu dodržiavali základné práva s cieľom zabezpečiť plnú ochranu európskych občanov v digitálnom svete;

5.      zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby bolo možné plne využiť potenciál jednotného digitálneho trhu a zabezpečiť začlenenie všetkých občanov bez ohľadu na ich príjmy, sociálnu situáciu, geografickú oblasť, zdravotný stav alebo vek do spoločnosti v digitálnej ére;

6.      vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú implementáciu s cieľom viac otvoriť jednotný trh služieb podporou odvetvového prístupu k službám, aby sa zabezpečil rast v oblastiach s najväčším hospodárskym potenciálom vrátane elektronického obchodu, obchodných služieb a poistenia, zaistiť vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, ako je smernica o právach spotrebiteľov, predpisy o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online, a zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže;

7.      vyzýva na urýchlené prijatie nového, modernizovaného nariadenia o ochrane údajov s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany osobných údajov, bezpečnosťou užívateľov a vplyvom jednotlivcov na vlastné osobné údaje a stabilným, predvídateľným legislatívnym prostredím, v ktorom sa na silnom jednotnom trhu budú rozmáhať podniky a inovácie a dosahovať hospodársky rast v prospech koncových užívateľov, rovnakými podmienkami podporujúcimi investície a prostredím, ktoré sa bude podieľať na atraktívnosti EÚ ako destinácie pre podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom legislatívnych opatrení a spolupráce pri presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, najmä využívaním Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite Europolu;

8.      zdôrazňuje potenciál analýzy veľkých dát pri tvorbe rastu a podpore inovácií, výskumu a vývoja v rôznych oblastiach vrátane zdravia;

9.      zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na jednotnom digitálnom trhu, aby mohli súťažiť; vyzýva preto Komisiu, aby riadne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii trhu a zneužívaniu dominantného postavenia, a monitorovala hospodársku súťaž, pokiaľ ide o viazaný obsah a služby;

10.    pripomína, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na jednotnom digitálnom trhu, aby bolo možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup spotrebiteľov k službám a ich výber aj dlhodobú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli spotrebitelia rovnako chránení on-line, ako sú chránení na svojich tradičných trhoch;

11.    naliehavo vyzýva Radu, aby rýchlo pokročila a začala rokovania s Parlamentom o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu elektronických komunikácií a dosiahnutia prepojeného kontinentu, čo by priamo viedlo k zrušeniu poplatkov za roaming v rámci EÚ, zabezpečilo väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o neutralitu siete, a zlepšilo ochranu spotrebiteľov vo vnútri jednotného digitálneho trhu;

12.    pevne verí v zásady otvoreného internetu, na základe ktorých sa internet prevádzkuje rovným a nediskriminačným spôsobom; uznáva však, že nárast používania internetu, najmä pokiaľ ide o televíziu cez internetový protokol, kladie väčší tlak na poskytovateľov služieb, aby efektívne riadili svoju kapacitu siete pomocou nástrojov na riadenie prevádzky; domnieva sa, že základom ďalších právnych predpisov v tejto oblasti musí byť ochrana spotrebiteľa a tieto predpisy musia zároveň umožniť nevyhnutné riadenie prevádzky a špecializované služby, ktoré nepoškodzujú ostatných užívateľov, a súčasne poskytnúť orgánom možnosť prijať opatrenia proti trestnej činnosti;

13.    pripomína, že trh s internetovým vyhľadávaním má osobitný význam pri zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu, a to vzhľadom na potenciálnu premenu vyhľadávacích nástrojov v strážcov informácií a na možnosť komercializovať sekundárne využívanie získaných informácií; vyzýva preto Komisiu, aby rozhodne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ na základe pripomienok všetkých zúčastnených strán a zohľadňovala pritom celú štruktúru jednotného digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť nápravné opatrenia, ktoré budú skutočne na prospech spotrebiteľov, užívateľov internetu a internetových podnikov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy zamerané na oddelenie vyhľadávacích nástrojov od iných obchodných služieb ako potenciálne dlhodobé riešenie;

14.    zdôrazňuje, že pri používaní vyhľadávacích nástrojov by mali byť proces vyhľadávania spolu s výsledkami neskreslené, aby bolo internetové vyhľadávanie nediskriminačné, čo zaistí väčšiu hospodársku súťaž a aj lepší výber pre užívateľov a spotrebiteľov a umožní zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, prezentácia a klasifikácia vykonávané vyhľadávacími nástrojmi musia byť neskreslené a transparentné; vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov vyhľadávacích nástrojov pri uvádzaní prepojených služieb na trh;

15.    víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého Komisia podrobnejšie preskúma spôsoby fungovania vyhľadávacích nástrojov a digitálny trh vo všeobecnosti; berie na vedomie možnosť Komisie uplatniť opravné prostriedky na riešenie možných problémov hospodárskej súťaže; domnieva sa, že osobitné opatrenia v oblasti hospodárskej súťaže a všeobecné iniciatívy zamerané na zlepšenie jednotného digitálneho trhu majú odlišné ciele a mali by sa považovať za oddelené, najmä pokiaľ ide o politické iniciatívy, ktoré by mali byť v súlade so zásadami lepšej tvorby právnych predpisov;

16.    vyzýva Komisiu, aby predložila dlho očakávanú reformu autorského práva zameranú najmä na opatrenia, ktoré by posilnili potenciál jednotného digitálneho trhu, najmä pokiaľ ide o prístup k obsahu, šírenie znalostí a životaschopné modely pre cezhraničné služby; v tejto súvislosti sa domnieva, že revízia smernice 2001/29/ES je kľúčová pre budúcu reformu, ktorá by mala zohľadniť nové technológie a správanie spotrebiteľov a užívateľov;

17.    zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinný a vyvážený rámec na ochranu autorských práv a práv duševného vlastníctva prispôsobený realite digitálneho hospodárstva a zároveň zaručiť záujmy spotrebiteľov a užívateľov internetu;

18.    zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť bezpečnosť na internete, najmä bezpečnosť detí, a zabrániť zneužívaniu detí tým, že sa zabezpečí zavedenie opatrení na odhalenie a odstránenie nezákonných obrázkov súvisiacich so zneužívaním detí na internete a sprístupnia prostriedky na zabránenie prístupu detí a dospievajúcich k obsahu určenému dospelým;

19.    podporuje rýchle prijatie a uplatňovanie medzinárodných ustanovení na uľahčenie prístupu zdravotne postihnutých užívateľov k digitálnemu obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom ich digitalizácie; víta uzavretie Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu ku knihám pre osoby so zrakovým postihnutím a nabáda všetkých signatárov, aby ratifikovali zmluvu; domnieva sa, že Marakéšska zmluva predstavuje pozitívny krok vpred, ale že je potrebné urobiť ešte veľa práce s cieľom otvoriť prístup k obsahu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen osobám so zrakovým postihnutím; zdôrazňuje význam ďalšieho posilnenia dostupnosti v širokom spektre oblastí, od autorských práv a vyhľadávacích nástrojov po telekomunikačných operátorov;

20.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a uplatňovali regulačné rámce EÚ a vnútroštátne regulačné rámce, ktorými by sa zabezpečila existencia integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilných platieb a súčasne zaručila ochranu spotrebiteľa a zákazníckych údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné jasné a predvídateľné pravidlá stanovené v právnych predpisoch;

21.    pripomína, že ako sa zdôrazňuje v správe o nečinnosti na európskej úrovni (Cost of Non-Europe), cloudový computing sa môže stať účinným nástrojom pri rozvoji jednotného digitálneho trhu a môže zabezpečiť ekonomický prospech najmä malým a stredným podnikom tým, že sa ním znížia náklady na infraštruktúru IT aj ostatné náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak bude cloudové služby poskytovať iba obmedzený počet veľkých poskytovateľov, bude sa v rukách týchto poskytovateľov sústreďovať rastúce množstvo informácií; vyzýva na riadne vykonávanie európskej stratégie na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného cloudového computingu;

22.    vyzýva Komisiu, aby sa postavila do čela úsilia o podporu medzinárodných noriem a špecifikácií pre cloudový computing, ktoré umožnia spoľahlivé, dostupné, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne služby cloudové služby, ktoré rešpektujú súkromie, ako integrálnu súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že v záujme dôvery spotrebiteľov a konkurencieschopnosti je potrebná spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana údajov;

23.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 64.

(8)

Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

Právne oznámenie