Postup : 2014/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0288/2014

Předložené texty :

B8-0288/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 173kWORD 91k
24.11.2014
PE539.011v01-00
 
B8-0288/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))


Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP))  
B8‑0288/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 3 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 7, 8, 11, 21, 38 a 52 této listiny,

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153),

–       s ohledem na hodnotící zprávu Komise o vnitřním trhu č. 26 ze dne 18. února 2013,

–       s ohledem na srovnávací přehledy Komise o pokroku v oblasti Digitální agendy z roku 2014,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ (COM(2011)0942),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dotvoření jednotného digitálního trhu(4),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(5),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů(6),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu(7),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské politiky(8),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o programu agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí(9),

–       s ohledem na studii tematické sekce A z roku 2013 týkající se způsobu rozvoje všudypřítomné digitální společnosti v EU,

–       s ohledem na studii tematické sekce A z roku 2013 týkající se diskriminace spotřebitelů na jednotném digitálním trhu,

–       s ohledem na studii tematické sekce A z roku 2013 nazvané „Entertainment x.0, faktor šíření vysokorychlostního připojení“,

−      s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, v němž byla směrnice o uchovávání údajů prohlášena za neplatnou,

−      s ohledem na svůj postoj k návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu(10),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker vymezil pro rok 2015 deset priorit a vyslovil přání posílit koordinaci mezi evropskými orgány při navrhování ročního pracovního programu Komise;

B.     vzhledem k tomu, že druhá priorita se týká propojeného jednotného digitálního trhu, jenž by se měl skládat z balíčku jednotného digitálního trhu;

C.     vzhledem k tomu, že dotvoření evropského jednotného digitálního trhu by přineslo miliony pracovních míst a do roku 2020 by Evropě nabídlo přínos ve výši 4% růstu HDP;

D.     vzhledem k tomu, že podle očekávání může zvýšení míry rozšíření širokopásmových služeb o 10 % přinést navýšení ročního růstu HDP na obyvatele o 0,9 až 1,5 procentního bodu;

E.     vzhledem k tomu, že v období 2013 až 2018 může podle očekávání jen odvětví vývoje aplikací ztrojnásobit své příjmy a během této doby vytvořit 3 miliony pracovních míst;

F.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament zadal zpracování studie, jež má vyhodnotit náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v oblasti jednotného digitálního trhu, což zdůrazňuje potřebu vnímat digitální řešení jako příležitost pro spotřebitele, občany a podniky, a nikoli jako hrozbu;

G.     vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby Unie podpořila hromadné rozšíření cloud computingu v Evropě, neboť je významnou hybnou silou růstu evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že tato studie prokazuje významný očekávaný přínos v souvislosti s rychlým rozvojem této oblasti;

H.     vzhledem k tomu, že zpravodajské agentury se dostaly k osobním údajům uživatelů internetových služeb, což vážně narušilo důvěru občanů v tyto služby a tato skutečnost má negativní dopad na podnikatelské investice do rozvoje nových služeb využívajících velkého množství údajů a nových aplikací, jako je „internet věcí“;

I.      vzhledem k tomu, že překážky, jež brání spotřebitelům, aby se zapojili do jednotného digitálního trhu, souvisejí s diskriminačními postupy, jako jsou např. omezení poskytovatelů služeb na některé země či určitá území, odmítnutí prodeje, automatické přesměrování a neodůvodněné rozdíly podmínek prodeje;

J.      vzhledem k tomu, že bezpečné, účinné, konkurenceschopné a inovativní mobilní a elektronické platby jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby spotřebitelé mohli plně využívat všechny výhody, které jim přináší jednotný trh;

K.     vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají nízké povědomí o alternativách k vnitrostátním poštovním službám či se domnívají, že dostupné alternativní možnosti poskytují méně kvalitní služby;

L.     vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů a soukromí, kybernetická bezpečnost a zabezpečení elektronických komunikací a sítí jsou pro jednotný digitální trh prioritou, protože se jedná o základní předpoklady pro jeho fungování a zajištění důvěry občanů a spotřebitelů;

M.    vzhledem k tomu, že neutralita sítě je nezbytná k ochraně inovací na internetu;

N.     vzhledem k tomu, že krize závažně postihla odvětví kultury; vzhledem k tomu, že právní rámec pro autorská práva by měl zahrnovat rozvoj nových digitálních technologií a současně zajistit řádnou odměnu pro držitele práv; vzhledem k tomu, že rozvoj internetu, sociálních sítí a hybridních televizorů zůstává i nadále významnou výzvou a neměl by být vnímán jako nebezpečí pro naše kulturní a kreativní odvětví, jež vytvářejí pracovní místa a významnou měrou se podílejí na HDP;

O.     vzhledem k tomu, že EU zaostává v oblasti investicí do informačních a komunikačních technologií, zavádění širokopásmového připojení a digitálních inovací za svými hlavními konkurenty, jako jsou např. Spojené státy americké, a to zejména z důvodu roztříštěnosti jednotného digitálního trhu;

P.     vzhledem k tomu, že v zájmu pokrytí exponenciálního nárůstu mobilních dat a rostoucí poptávky v této oblasti je zapotřebí, aby byla k dispozici dostatečná škála zdrojů;

Q.     vzhledem k tomu, že transevropská dostupnost široce rozšířeného, vysokorychlostního, bezpečného a rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je zásadní pro sociální a ekonomický růst, konkurenceschopnost, sociální začleňování a jednotný trh.

R.     vzhledem k tomu, že rozvoj vysokorychlostních širokopásmových sítí se bude opírat o evropské technické normy; vzhledem k tomu, že má-li Unie hrát hlavní úlohu v odvětví telekomunikací, je třeba výzkumných a vývojových programů na úrovni EU a zvýšeného monitorování normalizačních postupů;

S.     vzhledem k tomu, že výzkum, vývoj a inovace v oblasti digitální ekonomiky pomohou zajistit konkurenceschopnost Evropy ve střednědobém a dlouhodobém horizontu;

T.     vzhledem k tomu, že rychlé zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí je zásadní pro rozvoj evropské produktivity a pro vznik nových a malých podniků, které mohou zastávat vedoucí postavení v různých odvětvích, například ve zdravotnictví, výrobním průmyslu a ve službách;

U.     vzhledem k tomu, že vedoucí úlohu při zavádění a modernizaci širokopásmových sítí by měl hrát soukromý sektor, přičemž by se měl opírat o regulační rámec podporující hospodářskou soutěž a investice;

V.     vzhledem k tomu, že orgány EU by měly udělat mnohem více pro to, aby stanuly v čele digitalizace veřejné správy;

Prioritní podněty na rok 2015

1.      vyzývá Komisi, aby do balíčku jednotného digitálního trhu, jenž má být přijat v roce 2015, zahrnula soubor legislativních a nelegislativních podnětů (dále jen podnětů), jejichž cílem bude podpořit důvěru spotřebitelů na internetu a zjednodušit úpravu v oblasti spotřebitelského práva v případě nákupů na internetu;

Jednotný evropský telekomunikační regulační orgán

2.      vyzývá Komisi, aby navrhla zřízení jednotného evropského telekomunikačního regulačního orgánu, jenž bude hrát klíčovou roli při překlenování roztříštěnosti stávajícího jednotného digitálního trhu;

Realizace digitální infrastruktury a zaplnění mezery v investicích

3.      vyzývá Komisi, aby přijala podněty, jež prostřednictvím soukromého odvětví zajistí robustní nárůst financování projektů, jež přispívají k rychlejšímu rozšiřování ultrarychlých širokopásmových sítí, k vytváření digitálních služeb zvyšujících produktivitu a k jejich osvojování, či projektů, jež překlenují nedostatky v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve venkovských oblastech a které zvyšují bezpečnost a odolnost sítí informačních a komunikačních technologií a aplikací, a to prostřednictvím investic do infrastruktury v EU;

4.      má za to, že tyto podněty by rovněž měly naplnit cíl revidované a na budoucnost orientované digitální agendy na rok 2020 a zajistit propojení všech domácností EU širokopásmovým připojením se 100 megabity za sekundu, kdy by si 50 % domácností objednalo 1 gigabit za sekundu nebo více;

Podpora digitálního podnikání a souvisejících schopností

5.      žádá Komisi, aby předložila podnět zaměřený na digitální podnikání, neboť tento druh podnikání má klíčový význam pro vznik nových pracovních příležitostí a inovativních nápadů, a aby v tomto podnětu byla navržena i opatření ke zlepšení přístupu nových podnikatelů v digitální oblasti k financování (například prostřednictvím tzv. „crowdsourcingu“) a k nabídnutí další příležitosti podnikatelům, jejichž prvotní pokusy se nesetkaly s úspěchem;

Cloud computing

6.      domnívá se, že součástí navrhovaných podnětů by měl být zejména legislativní návrh týkající se cloud computingu, který by reagoval na nedostatečnou úpravu odpovědnosti poskytovatelů služeb cloud computingu a na nesoudržnost mezinárodních právních předpisů a pravidel;

7.      zdůrazňuje, že pokud bude služby cloud computingu poskytovat pouze omezený počet velkých poskytovatelů, bude se v rukou těchto poskytovatelů soustřeďovat stále více informací; dále připomíná, že cloud computing v sobě skrývá rizika i pro uživatele, především pro malé podniky, a to zejména pokud jde o citlivé údaje a obchodní tajemství;

8.      konstatuje, že v důsledku praktik hromadného sledování byla oslabena důvěra v cloud computing a v poskytovatele služeb založených na tomto systému; zdůrazňuje proto, že rozvoj cloudových řešení a řešení využívajících informační technologie má zásadní význam pro růst a zaměstnanost, pro důvěru ve služby cloud computingu a v jejich poskytovatele a pro zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů;

9.      vyzývá Komisi, aby se postavila do čela úsilí o podporu rozvoje evropských norem a specifikací pro cloud computing a o mezinárodní prosazování těchto norem a specifikací, které podpoří spolehlivé, vysoce interoperabilní, zajištěné a energeticky účinné služby cloud computingu, které budou ochraňovat soukromí, jako nedílnou součást budoucí průmyslové politiky Unie; zdůrazňuje, že spolehlivost, bezpečnost a ochrana údajů jsou nezbytné k zajištění důvěry spotřebitelů a konkurenceschopnosti;

Roaming

10.    opět potvrzuje svůj názor, že zrušení poplatků za roamingové služby už mělo být dávno provedeno; zdůrazňuje, že odložení plánovaného termínu na období po 15. prosinci 2015 a povolení dalších poplatků pro uživatele cestující v rámci EU by bylo nepřijatelné;

Diskriminace spotřebitelů na internetu

11.    lituje skutečnosti, že spotřebitelé nakupující on-line jsou diskriminováni; domnívá se, že příslušné podněty by se tudíž měly horizontálně zabývat postupy, při nichž dochází k diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště a které se objevují v řadě různých oblastí práva EU;

12.    přestože vítá rozšiřování internetového obchodování, poukazuje na skutečnost, že v některých státech zaujímá dominantní postavení přímých prodejců fyzického zboží nebo platforem zprostředkovávajících na trhu prodej fyzického zboží pro jiné subjekty pouze několik firem; zdůrazňuje, že v souvislosti s dostupností zboží pro spotřebitele a s poplatky účtovanými malým a středním podnikům za používání těchto tržních platforem je na evropské úrovni nutné sledovat zneužívání takového dominantního postavení a zabraňovat tomuto jevu;

Internetové stránky poskytující průzkum trhu a cenová srovnání

13.    vítá prohlášení komisařky pro hospodářskou soutěž, která oznámila, že Komise podrobněji prošetří způsoby fungování vyhledávačů a digitální trh obecně;

14.    připomíná, že internetové stránky věnované průzkumům trhu a cenovým srovnáním mají při zajišťování podmínek hospodářské soutěže na jednotném digitálním trhu obzvláštní význam, a to vzhledem k jejich potenciální přeměně ve strážce přístupu k informacím a k možnosti komercializovat druhotné využívání získaných informací; vyzývá proto Komisi, aby v digitálním odvětví posílila monitorování tzv. výhod iniciátora a síťových efektů, které mohou rychle přerůst ve zneužívání dominantního postavení, a aby důrazně prosazovala pravidla hospodářské soutěže EU na základě informací od všech zúčastněných stran a zohledňovala přitom celou strukturu jednotného digitálního trhu s cílem zajistit nápravná opatření, jež budou ke skutečnému prospěchu spotřebitelů, uživatelů internetu a internetových podniků;

15.    dále vyzývá Komisi, aby rychle přistoupila k posouzení případných řešení, která by mohla zajistit vyváženou, spravedlivou a otevřenou strukturu vyhledávání na internetu;

16.    zdůrazňuje, že při používání vyhledávačů a internetových stránek porovnávajících ceny by proces vyhledávání i výsledky měly být nezaujaté, aby internetové vyhledávání zůstalo nediskriminační, zajistilo uživatelům a spotřebitelům větší hospodářskou soutěž i výběr a zachovalo rozmanitost zdrojů informací; připomíná proto, že indexace, hodnocení, prezentace a klasifikace musí být nezaujaté a transparentní a že v případě propojených služeb musí vyhledávače a stránky porovnávající ceny zaručit plnou transparentnost zobrazování výsledků; vyzývá Komisi, aby zabránila jakémukoli zneužívání při uvádění propojených služeb na trh;

Platby prostřednictvím mobilních zařízení a elektronické platby

17.    vyzývá Komisi a členské státy, aby více propracovaly a uplatňovaly unijní a vnitrostátní regulační rámce, které by zajistily existenci integrovaného, bezpečného a inovativního trhu využívajícího platby přes internet a mobilní zařízení a současně zaručily ochranu údajů spotřebitelů a zákazníků; v tomto ohledu požaduje, aby byla jasně stanovena příslušná práva a příslušné povinnosti všech stran, včetně poskytovatelů jednajících jako třetí strana; podtrhuje nutnost stanovit v rámci právních předpisů jasná a transparentní pravidla, která by umožnila podchycení a podporu dalšího technologického rozvoje;

18.    s politováním konstatuje, že pokud jde o platby prostřednictvím mobilních zařízení, panuje mezi členskými státy velká různorodost obchodních postupů a že za přeshraniční platby jsou účtovány nadměrné poplatky, které zabraňují trhu v rychlejším růstu;

19.    zdůrazňuje, že je nutné lépe začlenit systém plateb on-line do oblasti SEPA; vyzývá Komisi, aby v zájmu vypracování evropských norem týkajících se plateb prováděných kartou, přes internet a prostřednictvím mobilních zařízení urychlila svou činnost v této oblasti a aby v souvislosti s podněty předložila konkrétní návrhy a přitom zajistila, že žádný podnět nebude vylučovat nové účastníky trhu ani odrazovat od inovací;

Zásilkové služby

20.    domnívá se, že v oblasti poštovních a zásilkových služeb by podněty měly podporovat samoregulaci, aby se zaplnily značné mezery v informovanosti, které existují v souvislosti s různými doručovacími službami a dalšími způsoby doručování, které mají spotřebitelé a internetoví maloobchodní prodejci k dispozici;

21.    zdůrazňuje, že rychlé, spolehlivé a cenově dostupné zásilkové služby zajišťující dodání od odesílatele k příjemci mají klíčový význam pro konkurenceschopnost maloobchodních internetových prodejců; vyzývá Komisi, aby přijala opatření s cílem zlepšit postupy celního odbavení, harmonizovat zasilatelské režimy a zvýšit minimální limity stanovené pro cla;

Omezení distribuce prostřednictvím internetu

22.    vyzývá Komisi, aby potírala diskriminační postupy v oblasti distribuce přes internet, kterou upravuje nařízení o vertikálních omezeních a blokových výjimkách (nařízení Komise (EU) č. 330/2010), aby tak chránila možnost distributorů využívat inovativní způsoby distribuce a oslovit větší počet a spektrum zákazníků;

Internet věcí

23.    vyzývá Komisi, aby v rámci podnětů předložila ambiciózní návrhy norem, které by upravovaly internet věcí a vzájemnou komunikaci mezi stroji, a aby připravila pilotní projekty; zdůrazňuje, že evropské podniky a instituce musí hrát významnější úlohu při tvorbě mezinárodních norem pro internet věcí; domnívá se, že Evropa by v této oblasti mohla prosazovat přísné protokoly o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že je zapotřebí chránit údaje vyskytující se na internetu věcí před zneužitím, manipulací a kybernetickými útoky; v tomto ohledu trvá na tom, aby byla přijata specifická opatření, která by zajistila, že koncová zařízení budou splňovat požadavek týkající se práv uživatelů na kontrolu a ochranu svých osobních údajů, a která by současně zaručila vysokou úroveň bezpečnosti telekomunikačních sítí a služeb;

24.    žádá Komisi, aby stanovila jasná pravidla, podle nichž by uživatelé museli udělit svůj výslovný souhlas s tím, že jejich údaje používané přístroji pro upevnění zdraví, cvičení či jiné monitorovací účely budou využity v reklamě, marketinku nebo za účelem šíření zdravého životního stylu; zdůrazňuje, že uživatelé musí mít možnost snadno toto předávání údajů zablokovat, aniž by ovšem ztratili přístup k ostatním funkcím hardwaru či softwaru příslušných zařízení;

25.    vyzývá podniky, které poskytují nové služby využívající „data velkého objemu“ a nové aplikace, jako je například internet věcí, aby do nich při vyvíjení těchto služeb a aplikací začlenily prvky na ochranu údajů, a přispěly tak k zachování vysoké úrovně důvěry občanů;

Neutralita sítě

26.    připomíná, že neutralita sítě je nesmírně důležitá, neboť zajišťuje, aby nedocházelo k diskriminaci internetových služeb a aby byla plně zaručena hospodářská soutěž;

27.    domnívá se, že neutralita sítě musí být jasně definována v souladu s definicemi Parlamentu, musí být zaručena a řádně zakotvena v právních předpisech, aby tak malé a střední podniky, nevládní organizace a další sociální a hospodářské subjekty měly možnost využívat všech příležitostí, které nabízí digitální trh;

28.    vyzývá Komisi, normalizační orgány a agenturu ENISA, aby vypracovaly minimální normy v oblasti bezpečnosti a soukromí a pokyny pro systémy, sítě a služby IT, včetně služeb cloud computingu, s cílem lépe chránit osobní údaje občanů EU a integritu všech systémů IT; domnívá se, že tyto normy by mohly být měřítkem pro nové celosvětové normy a měly by být stanoveny v rámci otevřeného a demokratického postupu;

Práva duševního vlastnictví a autorská práva

29.    naléhavě vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila stávající právní předpisy v oblasti práv duševního vlastnictví a předložila návrh týkající se těchto práv, v němž by byly vyváženým způsobem zohledněny zájmy spotřebitelů a držitelů práv; mimoto Komisi vyzývá, aby zavedla přeshraniční, harmonizovaný a integrovaný systém EU pro autorská práva, jenž by vyvážil zájmy mezi vnitřní hodnotou a oceněním kreativního a uměleckého obsahu a mezi právy spotřebitelů; zdůrazňuje, že tvůrčí odvětví představují nejvíce prosperující hospodářskou oblast v EU, dodávají potřebné podněty k růstu a vzniku pracovních příležitostí, ovšem podporují také inovaci v souladu se strategií Evropa 2020; připomněl, že Parlament zřídil pracovní skupinu pro reformu práv duševního vlastnictví a autorských práv, která by měla usnadnit hledání řešení v této oblasti a pomoci k provedení této reformy;

 

30.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 64.

(8)

Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

(9)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0230.

(10)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0281.

Právní upozornění