Menetlus : 2014/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0288/2014

Esitatud tekstid :

B8-0288/2014

Arutelud :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 155kWORD 70k
24.11.2014
PE539.011v01-00
 
B8-0288/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP))


Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP))  
B8‑0288/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 6,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 10, 12, 14, 16, 26, artikli 114 lõiget 3 ja artikli 169 lõiget 1,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 7, 8, 11, 21, 38 ja 52,

–       võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015. Olukord aastal 2013” (SWD(2013)0153),

–       võttes arvesse 18. veebruaril 2013. aastal avaldatud komisjoni siseturu tulemustabelit nr 26,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2014. aasta aruandeid digitaalse tegevuskava tulemustabeli kohta,

–       võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942),

–       võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(1),

–       võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta(2),

–       võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas(3),

–       võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(4),

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(5),

–       võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta(6),

–       võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta(7),

–       võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika strateegia kohta(8),

–       võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes(9)1,

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut selle kohta, kuidas rajada ELis kõikjaleulatuv digitaalne ühiskond,

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut tarbijate diskrimineerimise kohta digitaalsel ühtsel turul,

–       võttes arvesse oma poliitikaosakonna A 2013. aasta uuringut „Meelelahutus x.0 lairibaühenduse kasutuselevõtu hoogustamiseks”,

−      võttes arvesse Euroopa Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12, milles andmete säilitamise direktiiv tunnistati kehtetuks,

−      võttes arvesse oma seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid(10),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et komisjoni president Jean-Claude Juncker on 2015. aastaks kindlaks määranud kümme prioriteeti ning on väljendanud soovi parandada ELi institutsioonide koostööd komisjoni iga-aastase tööprogrammi koostamisel;

B.     arvestades, et teine prioriteet on seotud ühendatud digitaalse ühtse turuga ning koosneb digitaalse ühtse turu paketist;

C.     arvestades, et Euroopa digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimisega loodaks miljoneid töökohti ja see võimaldaks Euroopal suurendada 2020. aastaks SKP-d 4%;

D.     arvestades, et lairiba kasutuselevõtu määra suurenemine 10% võrra võib ootuste kohaselt suurendada igal aastal SKP-d elaniku kohta 0,9% kuni 1,5% võrra;

E.     arvestades, et ainuüksi äpimajandus eeldatavalt kolmekordistab oma tulu ajavahemikul 2013–2018 ning loob neil aastatel kolm miljonit töökohta;

F.     arvestades, et Euroopa Parlament on tellinud uuringu, et analüüsida Euroopa digitaalse ühtse turu puudumise kulukust, selles uuringus rõhutatakse taas, kui tähtis on näha digitaalsetes lahendustes tarbijate, kodanike ja ettevõtjate jaoks võimalusi, mitte aga ohte;

G.     arvestades, et liit peab edendama pilvandmetöötluse üldist kasutuselevõttu Euroopas, sest see hoogustaks Euroopas majanduskasvu; arvestades, et uuringu kohaselt on pilvandmetöötluse kiire arenguga seonduvalt oodata märkimisväärset kasu;

H.     arvestades tõsiasja, et luureagentuurid on juurde pääsenud internetiteenuste kasutajate isikuandmetele, mis on olulisel määral vähendanud kodanike usaldust selliste teenuste vastu ning see on kahjustanud ettevõtteid, kes investeerivad suurandmete tehnoloogiat kasutavate uute teenuste ja selliste uute rakenduste nagu asjade internet arendamisse;

I.      arvestades, et takistused, mis raskendavad tarbijate osalust digitaalsel ühtsel turul, on seotud selliste diskrimineerivate tavadega nagu teenuseosutajate piiramine kindlate riikide või territooriumitega, lihtne müügist keeldumine, automaatne ümbersuunamine ja müügitingimuste põhjendamatu varieerimine;

J.      arvestades, et kindlad, toimivad, konkurentsivõimelised ja innovaatilised mobiili- ja e-maksed on üliolulised, kui soovime, et tarbijad kasutaksid täielikult ära ühtse turu eeliseid;

K.     arvestades, et tarbijad ei tea riiklike postiteenuste kõrval teisi alternatiivseid võimalusi või siis kiputakse uskuma, et olemasolevad alternatiivid pakuvad madalama kvaliteediga teenust;

L.     arvestades, et isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, aga ka küberjulgeolek ning elektroonilise side ja võrgustike turvalisus on digitaalsel ühtsel turul esmatähtsal kohal, sest need on peamised eeltingimused selleks, et see ühtne turg toimiks ning tekiks kodanike ja tarbijate usaldus selle vastu;

M.    arvestades, et nõutav on võrgu neutraalsus, et kaitsta innovatsiooni internetis;

N.     arvestades, et kriis on rängalt mõjutanud kultuurisektorit; arvestades, et autoriõigust käsitlev õigusraamistik peaks hõlmama uute digitehnoloogiate arendamist ning samal ajal tagama õiguste omajale korraliku tasu; arvestades, et interneti, sotsiaalvõrgustike ja nutitelevisiooni arendamine on jätkuvalt suur ja keeruline ülesanne ning selles ei tohiks näha kahjulikku mõju meie kultuuri- ja loomemejandusele, mis loob töökohti ja panustab märkimisväärselt sisemajanduse koguprodukti;

O.     arvestades, et EL on oma peamistest konkurentidest, näiteks Ameerika Ühendriikidest, maha jäänud IKT investeeringute, lairibaühenduse kasutuselevõtu ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas eelkõige seetõttu, et digitaalne ühtne turg on killustunud;

P.     arvestades, et kättesaadavaks tuleb teha piisavalt spektriressursse, et oleks võimalik mahutada kiiresti kasvavat mobiilset andmesidet ja rahuldada suurenevat nõudlust;

Q.     arvestades, et sotsiaalse arengu, majanduskasvu, konkurentsivõime ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja ühtse turu toimimiseks on äärmiselt oluline teha üleeuroopaliselt kättesaadavaks laialdase levikuga, ülikiire ja turvalise interneti ühendus ja avalikud digiteenused;

R.     arvestades, et väga kiirete lairibavõrkude arendamisele tulevad kasuks Euroopa tehnilised standardid; arvestades, et kui EL soovib telekommunikatsioonisektoris olla juhtival kohal, on ELi tasandil vaja teadus- ja arendusprogramme ning suuremat järelevalvet standardimismenetluse üle;

S.     arvestades, et teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon digitaalmajanduses aitavad tagada Euroopa konkurentsivõime keskpikas ja pikemas perspektiivis;

T.     arvestades, et ülikiirete lairibavõrkude kiire kasutuselevõtt on väga tähtis Euroopa tootlikkuse arendamiseks ning selliste uute ja väikeste ettevõtete tekkeks, mis võivad olla juhtival kohal erinevates sektorites, näiteks tervishoiu-, tootmise ja teenindussektoris;

 

U.     arvestades, et erasektoril peaks olema lairibavõrkude kasutuselevõtul ja ajakohastamisel juhtroll ning teda peaks selles toetama konkurentsivõimeline ja investeerimist soodustav õigusraamistik;

V.     arvestades, et ELi institutsioonid peaksid palju rohkem tegema, et olla eeskujuks avalike teenuste digitaliseerimisel;

2015. aasta prioriteetsed algatused

1.      kutsub komisjoni üles lisama 2015. aastal vastuvõetavasse digitaalse ühtse turu paketti seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke algatusi (edaspidi „algatused”), mille eesmärk on suurendada tarbijate usaldust internetiteenuste vastu ja lihtsustada internetiostude tarbijakaitse eeskirju;

Telekommunikatsioonisektorit reguleeriv Euroopa asutus

2.      palub komisjonil esitada algatuse, millega luuakse telekommunikatsioonisektorit reguleeriv Euroopa asutus, mis oleks otsustava tähtsusega praeguse digitaalse ühtse turu konsolideerimisel;

Digitaalse infrastruktuuri loomine ja vajaka jäänud investeeringute tasategemine

3.      kutsub komisjoni üles võtma vastu algatusi, et kindlustada erasektori kaudu oluliselt suurem rahastamine nende projektide jaoks, mis aitavad kiirendada ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõttu, soodustavad tootlikkust suurendavate digiteenuste loomist ja rakendamist, kõrvaldavad maapiirkondades digitaalse lõhe kiire ühenduse kättesaadavusel ning investeeringutega ELis asuvasse taristusse parandavad IKT võrkude ja rakenduste turvalisust ja töökindlust;

4.      on seisukohal, et nendes algatustes tuleks ühtlasi ette näha, et tulevikku suunatud muudetud digitaalses tegevuskavas aastaks 2020 seatud eesmärk peaks tagama kõigile ELi kodumajapidamistele lairibaühenduse kiirusega 100 Mbit/s ja 50% kodumajapidamistele internetiühendus kiirusega vähemalt 1 Gbit/s;

Digiettevõtluse ja digioskuste edendamine

5.      palub komisjonil esitada digiettevõtluse algatuse, sest see on otsustava tähtsusega uute töökohtade loomiseks ja innovaatiliste ideede tekkeks, sealhulgas esitada meetmed, millega parandada uute digiettevõtjate juurdepääsu rahastamisele (kasutades selleks näiteks rahva poole pöördumist internetis (crowdsourcing)) ja innustada ebaõnnestunud ettevõtjatele teise võimaluse andmist;

Pilvandmetöötlus

6.      on seisukohal, et need algatused peaksid kindlasti sisaldama seadusandlikku ettepanekut pilvandmetöötluse valdkonnas, et tegeleda pilvandmetöötluse teenuse pakkujate vastutuse puudumise küsimusega ja eri riikide seaduste ja eeskirjade vastuolulisusega;

7.      rõhutab, et kui pilveteenuseid pakub vaid piiratud hulk suuri teenuseosutajaid, koondub üha suurem hulk teavet nende teenuseosutajate kätte; tuletab ühtlasi meelde, et pilvandmetöötlusega kaasnevad ka riskid kasutajatele, eriti väikestele ettevõtetele, eelkõige mis puudutab tundlikke andmeid ja ärisaladusi;

8.      märgib, et usaldust pilvandmetöötluse ja pilveteenuse osutajate vastu on negatiivselt mõjutanud massiline jälgimine; rõhutab seetõttu, et pilveteenuste ja IT-lahenduste arendamine on väga tähtis, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet ning suurendada usaldust pilvandmetöötluse teenuste ja teenuseosutajate vastu ning tagada isikuandmete kõrgetasemeline kaitse;

9.      palub komisjonil asuda juhtrolli, et edendada pilvandmetöötluse Euroopa standardite ja nõuete väljatöötamist ja neid rahvusvahelisel tasandil propageerida, et need võimaldaksid eraelu puutumatust austavaid, usaldusväärseid, koostalitlusvõimelisi, turvalisi ja energiasäästlikke pilveteenuseid liidu tulevase tööstuspoliitika lahutamatu osana; rõhutab, et tarbijate usalduse ja konkurentsivõime jaoks on vaja usaldusväärsust, turvalisust ja andmekaitset;

Rändlusteenus

10.    kinnitab oma seisukohta, et rändlustasud oleks tulnud ammu kaotada; rõhutab, et tähtaja seadmine pärast 15. detsembrit 2015 ja ELis reisivatelt inimestelt lisatasude nõudmine oleksid vastuvõetamatud;

E-tarbijate diskrimineerimine

11.    peab kahetsusväärseks internetis oste sooritavate tarbijate diskrimineerimist; on seisukohal, et seepärast peaksid need algatused hõlmama ka horisontaalseid meetmeid käsitlemaks diskrimineerivaid tavasid, mis põhinevad kodakondsusel või elukohal ja mis ilmnevad ELi õiguse eri valdkondades;

12.    väljendab heameelt e-kaubanduse kasvu üle, kuid täheldab, et mõnes liikmesriigis on väike ring ettevõtjaid turgu valitsevas seisundis materiaalsete kaupade otsemüügis või siis nad tegutsevad turupõhise platvormina teiste jaoks, kes materiaalseid kaupu müüvad; rõhutab, et Euroopa tasandil on vaja jälgida ja tõkestada sellist turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, mis puudutab kaupade kättesaadavust tarbijatele ja VKEdelt nõutavaid tasusid selliste turupõhiste platvormide kasutamise eest;

Turu- ja hinnavõrdluse otsingulehed

13.    väljendab heameelt konkurentsivoliniku teate üle, et komisjon kavatseb otsingumootorite toimimispõhimõtteid ja digitaalset turgu tervikuna põhjalikumalt uurida;

14.    märgib, et internetiotsinguturg ja hinnavõrdluse veebisaidid on digitaalsel ühtsel turul konkurentsi tagamiseks eriti tähtsad, arvestades nende võimalikku arengut sisule juurdepääsu kontrollijateks ning nende võimalust omandatud teabe teisese kasutamise pealt raha teenida; kutsub seepärast komisjoni üles tugevdama järelevalvet esimeste turuletulijate eeliste ja võrgustike mõjude üle digitaalsektoris, sest need võivad kiiresti muutuda turgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks, ning otsustavalt jõustama ELi konkurentsieeskirjad, lähtudes kõikide asjaomaste huvirühmade panusest ning võttes arvesse digitaalse ühtse turu kogu struktuuri, et tagada õiguskaitsevahendid, millest tarbijatel, internetikasutajatel ja internetiäridel tõesti kasu on;

15.    kutsub ühtlasi komisjoni üles kiiresti tegutsema ja kaaluma võimalikke lahendusi, mis toetaksid tasakaalustatud, õiglast ja avatud internetiotsingu struktuuri;

16.    rõhutab, et otsingumootorite ja hinnavõrdluse veebisaitide kasutamisel peaks otsinguprotsess ja tulemused olema kallutamata, et internetiotsingud ei oleks diskrimineerivad, tagaksid suurema konkurentsi ning kasutajatele ja tarbijatele suurema valiku ning säilitaksid teabeallikate mitmekesisuse; märgib seetõttu, et indekseerimine, hindamine, esitlemine ja reastamine peab olema kallutamata ja läbipaistev ning et seotud teenuste, otsingumootorite ja hinnavõrdluse veebisaitide puhul tuleb tagada täielik läbipaistvus otsingutulemuste näitamisel; kutsub komisjoni üles tõkestama igasuguseid kuritarvitusi seotud teenuste turustamisel;

Mobiilimaksed ja e-maksed

17.    kutsub komisjoni ja liikmesriike edasi arendama ja rakendama ELi ja riiklikke õigusraamistikke, et luua integreeritud, turvaline ja innovaatiline interneti- ja mobiilimaksete turg, tagades samal ajal tarbijate ja klientide andmete kaitse; nõuab sellega seoses, et kõigi osapoolte, sh kolmandast osapoolest teenuseosutajate vastavad õigused ja kohustused tuleb selgelt kindlaks määrata; rõhutab, et vaja on selgeid ja läbipaistvaid eeskirju õigusaktide näol, et saaks uusi tehnoloogilisi arendusi rakendada ja edendada;

18.    peab kahetsusväärseks seda, et kaubandustavad seoses mobiilimaksetega on eri liikmesriikides väga erinevad ning et piiriülesed maksed on ülemäära kulukad, mis takistab turu kiiremat arengut;

19.    rõhutab vajadust integreerida internetimaksete süsteemid paremini ühtsesse euromaksete piirkonda (SEPA); kutsub komisjoni üles kiirendama oma tööd kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete alal, et töötada välja Euroopa standardid selles valdkonnas, ning esitama algatuste raames konkreetseid ettepanekuid, seejuures tuleb tagada, et ükski algatus ei välistaks uusi turuletulijaid ega takistaks innovatsiooni;

Pakkide kättetoimetamine

20.    on seisukohal, et algatustega tuleb ergutada eneseregulatsiooni postiteenuste ja pakkide kättetoimetamise valdkonnas, et leevendada suurt teabepuudust selle kohta, milliste erinevate kättetoimetamisteenuste ja nendega seotud võimaluste vahel saavad valida nii tarbijad kui ka e-jaemüüjad;

21.    rõhutab, et kiired, usaldusväärsed, mõistliku hinnaga ja kogu tarneahelat hõlmavad pakkide kättetoimetamise teenused on väga olulised väikeste e-jaemüüjate konkurentsivõime tagamiseks; kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et tagada paremad tolliprotseduurid, ühtlustatud saatmiskord ja tollimaksude kõrgemad miinimumkünnised;

Internetiturustuse piirangud

22.    kutsub komisjoni üles võitlema diskrimineerivate tavadega internetiturustuse valdkonnas, lähtudes vertikaalsete piirangute rühmaerandite määrusest (komisjoni määrus (EL) nr 330/2010), et kaitsta turustajate võimalusi kasutada uuenduslikke turustusmeetodeid ning jõuda rohkemate ja erinevate tarbijateni;

Asjade internet

23.    kutsub komisjoni üles lisama nende algatuste hulka ambitsioonikaid ettepanekuid asjade interneti ja masinatevahelise andmevahetuse standardite kohta ning valmistama ette katseprojekte; rõhutab, et Euroopa äriühingud ja institutsioonid peavad täitma suuremat rolli asjade interneti rahvusvaheliste standardite loomisel; on seisukohal, et Euroopa võiks seista selles valdkonnas rangete andmekaitse eeskirjade eest, ning rõhutab, et asjade interneti andmeid on vaja kaitsta väärkasutuse, manipuleerimise või küberründe eest; nõuab sellega seoses konkreetsete meetmete vastuvõtmist eesmärgiga tagada, et lõppseadmed sobiksid kokku kasutajate õigusega kontrollida ja kaitsta oma isikuandmeid, ning kindlustada telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste turvalisuse kõrge tase;

24.    palub komisjonil kehtestada selged eeskirjad, mille kohaselt nõutakse kasutajalt nõusolekut, et nende tervise-, harjutuste või muul jälgimiseesmärgil kasutatavast riistvarast pärit andmeid võib kasutada reklaami-, turustus- või eluviisieesmärgil; rõhutab, et kasutajatel peab olema võimalik sellist tegevust kergesti lõpetada, kaotamata juurdepääsu sellega seotud riist- või tarkvara muudele funktsioonidele;

25.    kutsub üles neid ettevõtjaid, kes pakuvad suurandmete tehnoloogiat kasutavaid uusi teenuseid ja selliseid uusi rakendusi nagu asjade internet, integreerima andmekaitsemeetmeid juba arendamisetapis, et säilitada kodanike suur usaldus;

Võrgu neutraalsus

26.    tuletab meelde võrgu neutraalsuse üliolulisust, et välistada diskrimineerimine internetiteenuste vahel ja tagada täielik konkurents;

27.    on seisukohal, et võrgu neutraalsus tuleb kooskõlas Euroopa Parlamendi määratlustega selgelt määratleda ja tagada ning seadustes rangelt fikseerida, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, vabaühendused ning teised sotsiaalsed ja majandustegevuses osalejad saaksid digitaalse turu kõiki võimalusi ära kasutada;

28.    palub komisjonil, standardiorganisatsioonidel ja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametil (ENISA) välja töötada turvalisust ja eraelu puutumatust käsitlevad miinimumnõuded ja suunised IT-süsteemidele, -võrkudele ja -teenustele, sh pilvandmetöötluse teenustele, et paremini kaitsta ELi kodanike isikuandmeid ja kõikide IT-süsteemide puutumatust; on veendunud, et sellistest standarditest võiks saada uute üleilmsete standardite võrdlusalus ning need tuleks kehtestada avatud ja demokraatlikus protsessis;

Intellektuaalomandiõigus ja autoriõigus

29.    nõuab tungivalt, et komisjon teeks põhjaliku kokkuvõtte kehtivatest õigusaktidest intellektuaalomandiõiguse valdkonnas ja esitaks ettepaneku intellektuaalomandiõiguse kohta, milles tarbijate ja õiguste omajate huvid on tasakaalus; kutsub ühtlasi komisjoni üles looma autoriõiguse jaoks piiriülest, ühtlustatud ja integreeritud ELi süsteemi, mis tasakaalustab omavahel ühelt poolt loova ja kunstilise sisu olemusliku väärtuse ja tunnustatuse ning teiselt poolt tarbijate õigused; rõhutab, et loovmajandus on ELi kõige paremini edenev sektor, mis stimuleerib majanduskasvu ja töökohtade loomist, kuid kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” toetab ka innovatsiooni; tuletab meelde, et parlament on loonud intellektuaalomandiõiguse ja autoriõiguse reformi töörühma, et hõlbustada lahenduste leidmist selles valdkonnas ja aidata seda reformi ellu viia;

30.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0063.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.

(6)

ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 11.

(7)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 64.

(8)

ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 25.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0230.

(10)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0281.

Õigusalane teave