Procedūra : 2014/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0288/2014

Pateikti tekstai :

B8-0288/2014

Debatai :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 171kWORD 93k
24.11.2014
PE539.011v01-00
 
B8-0288/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl bendrosios skaitmeninės rinkos (2014/2973(RSP))


Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios skaitmeninės rinkos (2014/2973(RSP))  
B8‑0288/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 10, 12, 14, 16 ir 26 straipsnius, 114 straipsnio 3 dalį ir 169 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7, 8, 11, 21, 38 bei 52 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Elektroninės prekybos veiksmų planas 2012–2015 m. Dabartinė padėtis (2013 m.)“ (SWD(2013) 0153),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. vasario 18 d. vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 26,

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011) 0942),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo(2).

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje(3),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(4),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(5),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos(6),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją „Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“(7),

–       atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų politikos strategijos(8),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje(9),

–       atsižvelgdamas į savo A teminio skyriaus 2013 m. tyrimą „Kaip sukurti visuotinę ES skaitmeninę visuomenę“,

–       atsižvelgdamas į savo A teminio skyriaus 2013 m. tyrimą „Vartotojų diskriminacija bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“,

–       atsižvelgdamas į savo A teminio skyriaus 2013 m. tyrimą „Entertainment x.0 – plačiajuosčio ryšio diegimui skatinti“,

−      atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, kuriame Duomenų saugojimo direktyva pripažįstama negaliojančia,

−      atsižvelgdamas į savo poziciją dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės(10),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker apibrėžė 10 prioritetų, kurie turėtų būti įgyvendinti 2015 m., ir pareiškė norą stiprinti Europos institucijų bendradarbiavimą rengiant Komisijos metinę darbo programą;

B.     kadangi antrasis prioritetas susijęs su sujungta bendrąja skaitmenine rinka, kurią turėtų sudaryti bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų rinkinys;

C.     kadangi užbaigus Europos bendrąją skaitmeninę rinką būtų sukurta milijonai darbo vietų ir galimai būtų sudarytos sąlygos iki 2020 m. Europoje sukurti papildomus 4 proc. BVP;

D.     kadangi tikimasi, kad padidinus plačiajuosčio ryšio skvarbą 10 procentinių punktų vienam gyventojui tenkančio BVP augimas per metus padidėtų nuo 0,9 iki 1,5 procentinių punktų;

E.     kadangi tikimasi, kad vien programėlių (angl. app) ekonomika 2013–2018 m. laikotarpiu trigubai padidins savo pajamas ir tuo pačiu laikotarpiu sukurs 3 mln. darbo vietų;

F.     kadangi Parlamentas pavedė padaryti tyrimą, kad būtų išanalizuotos išlaidos dėl ES masto veiksmų nebuvimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuriuo patvirtinama, kad svarbu skaitmeninius sprendimus traktuoti ne kaip grėsmę, o kaip galimybes vartotojams, piliečiams ir įmonėms;

G.     kadangi Sąjunga turi skatinti masinį debesijos kompiuterijos naudojimą Europoje, nes tokia kompiuterija itin skatinamas Europos ekonomikos augimas; kadangi tyrime pateikiami įrodymai apie numatomą didelę naudą, susijusią su greitu jos plėtojimu;

H.     kadangi tai, kad žvalgybos agentūros galėjo perimti interneto paslaugų vartotojų asmens duomenis, labai sumažino piliečių pasitikėjimą tokiomis paslaugomis ir todėl daro neigiamą poveikį įmonėms, investuojančioms į naujų paslaugų kūrimą naudojant „Big Data“ technologijas ar tokias naujas taikomąsias programas, kaip daiktų internetas;

I.      kadangi vartotojų dalyvavimui bendrojoje skaitmeninėje rinkoje iškylančios kliūtys yra susijusios su tokia diskriminacine praktika, kaip leidimas paslaugų teikėjams veikti tik tam tikrose šalyse ar teritorijose, paprasčiausias atsisakymas parduoti, automatinis maršruto pakeitimas ir nepagrįsta pardavimo sąlygų diversifikacija;

J.      kadangi norint, kad vartotojai galėtų gauti visapusišką bendrosios rinkos naudą nepaprastai svarbu užtikrinti saugius, veiksmingus, konkurencingus ir novatoriškus mokėjimus mobiliuoju telefonu ir e. mokėjimus;

K.     kadangi vartotojai stokoja žinių apie nacionalinių pašto paslaugų alternatyvas arba vartotojai linkę tikėti, kad esamos alternatyvos – tai žemesnės kokybės paslaugos;

L.     kadangi asmens duomenų ir privatumo apsauga, taip pat kibernetinis ir elektroninių ryšių bei tinklų saugumas – tai prioritetiniai bendrosios skaitmeninės rinkos klausimai ir juos užtikrinti yra būtina siekiant, kad ši rinka veiktų ir piliečiai bei vartotojai ja pasitikėtų;

M.    kadangi siekiant apsaugoti inovacijas internete būtina užtikrinti tinklo neutralumą;

N.     kadangi krizė padarė labai didelį neigiamą poveikį kultūros sektoriui; kadangi teisinė autorių teisių sistema turėtų apimti naujų skaitmeninių technologijų plėtrą ir ja taip pat turėtų būti užtikrinamas tinkamas atlygis teisių turėtojams; kadangi interneto, socialinių tinklų ir išmaniojo televizoriaus plėtra ir toliau yra didelis iššūkis, kurio nederėtų vertinti kaip žalingo mūsų kultūros ir kūrybos įmonėms, kuriose kuriamos darbo vietos ir kurios labai prisideda siekiant BVP augimo;

O.     kadangi ES atsilieka nuo savo pagrindinių konkurentų, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų, investicijų į IRT, plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimo ir skaitmeninių inovacijų srityje, visų pirma dėl bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymo;

P.     kadangi reikia užtikrinti pakankamus spektro išteklius, kad būtų galima prisitaikyti prie proporcingai didėjančio judriojo ryšio duomenų augimo ir patenkinti didėjantį poreikį;

Q.     kadangi galimybė visoje Europoje naudotis plačiai paplitusia didelės spartos saugia ir greita prieiga prie interneto ir viešojo intereso skaitmeninių paslaugų yra labai svarbi socialiniam ir ekonomikos augimui, konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir bendrajai rinkai;

R.     kadangi plėtojant didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus bus naudojamasi Europos techniniais standartais; kadangi, jei Sąjunga nori atlikti pagrindinį vaidmenį telekomunikacijų sektoriuje, reikia ES lygmeniu įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir intensyviau stebėti standartizacijos procedūras;

S.     kadangi moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos skaitmeninėje ekonomikoje padės užtikrinti tai, kad Europa liktų konkurencinga vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

T.     kadangi greitas didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas yra būtinas siekiant vystyti ES produktyvumą ir kurti naujas ir mažas įmones, galinčias tapti įvairių sektorių, pvz., sveikatos priežiūros, gamybos ir paslaugų, lyderėmis;

U.     kadangi pagrindinis vaidmuo diegiant ir modernizuojant plačiajuosčio ryšio tinklus turėtų tekti privačiajam sektoriui; šioje veikloje jam turėtų padėti konkurencijai ir investicijoms palanki reguliavimo sistema;

V.     kadangi ES institucijos turėtų daryti daug daugiau, kad parodytų pavyzdį viešųjų paslaugų skaitmeninimo srityje;

2015 m. prioritetinės iniciatyvos

1.      ragina Komisiją į bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų rinkinį, kuris bus priimtas 2015 m., įtraukti teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas (toliau – iniciatyvos), kuriomis būtų siekiama skatinti vartotojų pasitikėjimą internetu ir supaprastinti vartotojams perkant internetu taikomas taisykles;

Bendroji Europos telekomunikacijų reguliavimo institucija

2.      prašo Komisijos pasiūlyti iniciatyvą siekiant įsteigti bendrąją Europos telekomunikacijų reguliavimo instituciją, kuri atliktų pagrindinį vaidmenį šalinant esamos bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymą;

Skaitmeninės infrastruktūros sukūrimas ir investicijų trūkumo šalinimas

3.      ragina Komisiją priimti iniciatyvas siekiant užtikrinti, kad pasinaudojant privačiuoju sektoriumi būtų daug daugiau finansuojami projektai, kuriais padedama pagreitinti itin didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą, paskatinti produktyvumą didinančių skaitmeninių paslaugų kūrimą ir patvirtinimą, pašalinti kaimo vietovių skaitmeninę atskirtį prieigos prie didelės spartos ryšio požiūriu ir padidinti IRT tinklų ir taikomųjų programų saugumą ir atsparumą investuojant į ES infrastruktūrą;

4.      mano, kad įgyvendinant iniciatyvas taip pat turėtų būti pasiektas persvarstytos ateities perspektyvomis grindžiamos skaitmeninės darbotvarkės 2020 m. tikslas užtikrinti, kad visi ES namų ūkiai būtų prijungti prie 100 Mbps spartos plačiajuosčio ryšio jungčių ir 50 proc. namų ūkių naudotųsi 1 Gbps ar didesne ryšio sparta;

Skaitmeninio verslumo ir įgūdžių skatinimas

5.      prašo Komisijos pasiūlyti skaitmeninio verslumo iniciatyvą, nes toks verslumas nepaprastai svarbus siekiant kurti naujas darbo vietas ir skatinti novatoriškas idėjas, įskaitant priemones, kuriomis būtų suteiktos geresnės galimybės naujiems skaitmeninės srities verslininkams gauti finansavimą (pvz., pasinaudojant visuomenės patalka), o nesėkmę patyrę verslininkai būtų paskatinti vėl imtis veiklos;

Debesijos kompiuterija

6.      mano, kad iniciatyvos turėtų visų pirma apimti pasiūlymą dėl teisės akto debesijos kompiuterijos srityje, kad būtų imamasi priemonių atsižvelgiant į debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų atsakomybės stoką ir tarpvalstybinių įstatymų ir taisyklių nenuoseklumą;

7.      pabrėžia, kad, jei debesijos kompiuterijos paslaugas teiks tik ribotas skaičius didelių teikėjų, šie teikėjai savo rankose turės vis daugiau informacijos; be to, primena, kad debesijos kompiuterija taip pat kelia riziką vartotojams, ypač mažoms įmonėms, turint mintyje neskelbtinus duomenis ir komercines paslaptis;

8.      pažymi, kad masinio sekimo praktika padarė neigiamą poveikį pasitikėjimui debesijos kompiuterija ir debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjais; todėl pabrėžia, kad debesijos ir IT sprendimų vystymas yra esminis augimo ir užimtumo, taip pat pasitikėjimo debesijos kompiuterijos paslaugomis ir jų teikėjais elementas, be to, jis svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą;

9.      ragina Komisiją imtis vadovaujančio vaidmens skatinant europinių debesijos kompiuterijos standartų ir specifikacijų vystymą ir jų propagavimą tarptautiniu mastu, nes taip būtų sudarytos sąlygos privatumui palankioms, patikimoms, itin sąveikioms, saugioms ir efektyviai energiją vartojančioms debesijos kompiuterijos paslaugoms, sudarančioms neatskiriamą būsimos Sąjungos pramonės politikos dalį; pabrėžia, kad duomenų patikimumas, saugumas ir apsauga reikalinga vartotojų pasitikėjimui ir konkurencingumui palaikyti;

Tarptinklinis ryšys

10.    pakartoja, jog yra įsitikinęs, kad jau seniai reikėjo panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius; pabrėžia, kad būtų nepriimtina nukelti terminą po 2015 m. gruodžio 15 d. ir leisti Europos Sąjungoje keliaujantiems žmonėms mokėti papildomus mokesčius;

Vartotojų diskriminavimas internete

11.    apgailestauja dėl to, kad vartotojai patiria diskriminaciją apsipirkdami internete; todėl mano, kad įgyvendinant iniciatyvas taip pat reikėtų horizontaliai kovoti su šia diskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos praktika, kuri pastebima įvairiose ES teisės srityse;

12.    palankiai vertindamas e. prekybos augimą, atkreipia dėmesį į dominuojančią padėtį, kurią kai kuriose valstybėse narėse užima tik keli subjektai tiesiogiai parduodami fizines prekes arba turėdami prekybos platformą, kurioje kiti subjektai parduoda fizines prekes; pabrėžia, kad reikia Europos lygmeniu stebėti tokią dominuojančią padėtį užimančius subjektus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui tokia padėtimi atsižvelgiant į prekių prieinamumą vartotojams ir mokesčius, kuriuos turi mokėti MVĮ už tokių prekybos platformų naudojimą;

Paieškos rinka ir kainų lyginimo interneto svetainės

13.    teigiamai vertina už konkurenciją atsakingo Komisijos nario pranešimą, kad Komisija toliau atliks paieškos sistemų praktikos ir apskritai skaitmeninės rinkos tyrimą;

14.    pažymi, kad interneto paieškos rinka ir kainų lyginimo interneto svetainės yra itin svarbios siekiant užtikrinti konkurencines bendrosios skaitmeninės rinkos sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad jos gali tapti prieigos valdytojomis, ir į jų turimą galimybę komercializuoti antrinį gautos informacijos panaudojimą; todėl ragina Komisiją skaitmeniniame sektoriuje griežčiau stebėti vadinamųjų pradininkų pranašumus ir poveikį tinklui, dėl kurių gali greitai atsirasti piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, ir ryžtingai įgyvendinti ES konkurencijos taisykles, remiantis visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų indėliu ir atsižvelgiant į visą bendrosios skaitmeninės rinkos struktūrą, kad būtų užtikrintos vartotojams, interneto naudotojams ir internetinėms įmonėms iš tikrųjų naudingos taisomosios priemonės;

15.    be to, ragina Komisiją nedelsiant imtis veiksmų ir apsvarstyti galimus sprendimus siekiant subalansuotos, teisingos ir atviros interneto paieškos struktūros;

16.    pabrėžia, kad naudojantis paieškos sistemomis ir kainų lyginimo svetainėmis paieškos procesas ir jo rezultatai turėtų būti nešališki, kad interneto paieškos išliktų nediskriminacinės, užtikrintų didesnį konkurencingumą ir pasirinkimą naudotojams ir vartotojams ir išlaikytų informacijos šaltinių įvairovę; todėl pažymi, kad indeksavimas, vertinimas, pateikimas ir eiliškumas turėtų būti nešališki ir skaidrūs, o susijusios paslaugos, paieškos sistemos ir kainų lyginimo svetainės turėtų garantuoti visišką skaidrumą rodant paieškos rezultatus; ragina Komisiją užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui susijusių paslaugų rinkodaros srityje;

Mokėjimai mobiliuoju telefonu ir e. mokėjimai

17.    ragina Komisiją ir valstybes nares toliau kurti ir įgyvendinti ES ir nacionalines reguliavimo sistemas siekiant sudaryti sąlygas integruotai, saugiai ir novatoriškai mokėjimų mobiliuoju telefonu ir e. mokėjimų rinkai ir užtikrinti vartotojų ir klientų duomenų apsaugą; atsižvelgdamas į tai, ragina aiškiai apibrėžti atitinkamas visų šalių, įskaitant trečiųjų šalių teikėjus, teises ir prievoles; pabrėžia, kad reikia teisės aktais nustatyti aiškias ir skaidrias taisykles, kad būtų galima pritraukti ir skatinti naują technologinę plėtrą;

18.    apgailestauja dėl didelės valstybių narių komercinės praktikos įvairovės mokėjimų mobiliuoju telefonu srityje ir dėl pernelyg didelių išlaidų atliekant tarpvalstybinius mokėjimus, dėl kurių trukdoma rinkai greičiau augti;

19.    pabrėžia poreikį dar labiau integruoti mokėjimo internetu sistemas į bendrą mokėjimų eurais erdvę (angl. SEPA); prašo Komisijos pagreitinti savo darbą mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu srityje, siekiant parengti šios srities Europos standartus, ir pateikti konkrečių pasiūlymų atsižvelgiant į iniciatyvas, taip pat užtikrinti, kad jokia iniciatyva nebūtų užkertamas kelias rinkos naujokams arba trukdoma inovacijoms;

Siuntų pristatymas

20.    mano, kad iniciatyvomis turėtų būti skatinama pašto ir siuntų pristatymo paslaugų srities savireguliacija, kad būtų užpildytos gana didelės informacijos spragos apie vartotojų ir e. mažmenininkų galimybes pasinaudoti įvairiomis pristatymo paslaugomis ir susijusiais pristatymo sprendimais;

21.    pabrėžia, kad siekiant mažųjų e. mažmenininkų konkurencingumo būtina užtikrinti greitas, patikimas ir įperkamas siuntų pristatymo nuo pirmojo tiekėjo iki paskutiniojo gavėjo paslaugas; ragina Komisiją imtis veiksmų ir užtikrinti geresnius muitinių procesus, suderintą pristatymo tvarką ir didesnes de minimis ribas, taikomas muitams;

Platinimo internetu apribojimai

22.    ragina Komisiją kovoti su diskriminacine praktika platinimo internetu srityje, vadovaujantis Vertikaliųjų apribojimų bendrosios išimties reglamentu (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010), siekiant užtikrinti platintojams galimybę naudoti naujoviškus platinimo metodus ir pasiekti platesnę ir įvairesnę klientų grupę;

Daiktų internetas

23.    ragina Komisiją iniciatyvose pateikti ambicingų pasiūlymų dėl daiktų interneto ir ryšių tarp atskirų įrenginių standartų ir parengti bandomuosius projektus; pabrėžia, kad Europos įmonės ir institucijos turi atlikti didesnį vaidmenį kuriant tarptautinius daiktų interneto standartus; laikosi nuomonės, kad Europa galėtų agituoti už griežtus duomenų apsaugos protokolus šioje srityje, ir pabrėžia, kad reikia apsaugoti daiktų interneto duomenis nuo netinkamo jų panaudojimo, manipuliavimo jais ar kibernetinių išpuolių; todėl primygtinai ragina patvirtinti konkrečias priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad galinis įrenginys būtų suderinamas su naudotojų teise kontroliuoti ir apsaugoti savo asmens duomenis, ir garantuoti aukšto lygio telekomunikacijų tinklų ir paslaugų saugumą;

24.    prašo Komisijos nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama, kad naudotojai galėtų pasirinkti, ar jų aparatinėje įrangoje esantys duomenys, susiję su sveikata, sportu ar kitais sekimo tikslais, gali būti naudojami reklamos, rinkodaros ar gyvenimo būdo tikslais; pabrėžia, kad naudotojai turėtų galėti lengvai sustabdyti tokią praktiką neprarasdami prieigos prie kitų aparatinės ar programinės įrangos funkcijų;

25.    ragina įmones, kurios naujas paslaugas teikia naudodamos „Big Data“ ir naujas taikomąsias programas, pvz., daiktų internetą, integruoti jau vystomas duomenų apsaugos priemones, kad būtų išsaugotas didelis piliečių pasitikėjimas;

Tinklo neutralumas

26.    primena, jog siekiant užtikrinti, kad nebūtų skirtingai traktuojamos skirtingos interneto paslaugos ir būtų visapusiškai garantuota konkurencija, itin didelę reikšmę turi tinklo neutralumas;

27.    laikosi nuomonės, kad tinklo neutralumą reikia aiškiai apibrėžti laikantis Parlamento apibrėžčių, jį garantuoti ir griežtai įtvirtinti teisėje, kad mažosios ir vidutinės įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai ir ekonominiai subjektai galėtų pasinaudoti visomis skaitmeninės rinkos galimybėmis;

28.    ragina Komisiją, standartizacijos tarnybas ir agentūrą ENISA parengti minimalius IT sistemų, tinklų ir paslaugų, įskaitant debesijos kompiuterijos paslaugas, saugumo ir privatumo standartus ir gaires, kad būtų geriau apsaugoti ES piliečių asmens duomenys ir visų IT sistemų vientisumas; mano, kad tokie standartai galėtų būti naujų pasaulinių standartų kriterijus ir kad jie turėtų būti nustatyti vykdant atvirą ir demokratinį procesą;

Intelektinės nuosavybės ir autorių teisės

29.    ragina Komisiją atidžiai įvertinti teisės aktus, taikomus intelektinės nuosavybės teisių srityje, ir pateikti pasiūlymą intelektinės nuosavybės teisių klausimu, kuriuo būtų nustatyta vartotojų ir teisių turėtojų interesų pusiausvyra; be to, ragina Komisiją sukurti tarpvalstybinę ES suderintą ir integruotą autorių teisių sistemą, kurią taikant būtų užtikrinta kūrybinio ir meninio turinio vertės bei įvertinimo ir vartotojų teisių pusiausvyra; pabrėžia, kad kūrybos pramonė – tai labiausiai klestintis ES sektorius, skatinantis augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat remiantis inovacijas, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“; primena, kad Parlamentas įsteigė Intelektinės nuosavybės ir autorių teisių reformos darbo grupę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sprendimams šioje srityje ir padedama imtis tokios reformos;

30.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0239.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0063.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0535.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468.

(6)

OL C 264 E, 2013 9 13, p. 11.

(7)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 64.

(8)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 25.

(9)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.

(10)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0281.

Teisinis pranešimas