Postup : 2014/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0288/2014

Predkladané texty :

B8-0288/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 174kWORD 93k
24.11.2014
PE539.011v01-00
 
B8-0288/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))


Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez, Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))  
B8‑0288/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7, 8, 11, 21, 38 a 52,

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012 až 2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–       so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 26, ktorú Komisia prijala 18. februára 2013,

–       so zreteľom na správy Komisie o hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(3),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(4),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(5),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(6),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu – elektronickej verejnej správe ako vedúcej sile(7),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(8),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(9),

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o tom, ako vybudovať všadeprítomnú digitálnu spoločnosť v EÚ,

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o diskriminácii spotrebiteľov na jednotnom digitálnom trhu,

–       so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 s názvom Zábava x.0 na podporu širokopásmového pripojenia,

−      so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, v ktorom bola smernica o uchovávaní údajov vyhlásená za neplatnú,

−      so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu(10),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker určil 10 priorít na rok 2015 a vyjadril svoje želanie posilniť spoluprácu medzi európskymi inštitúciami pri vypracúvaní ročného pracovného programu Komisie;

B.     keďže druhá priorita sa týka prepojeného jednotného digitálneho trhu, čo by sa malo dosiahnuť balíkom predpisov o jednotnom digitálnom trhu;

C.     keďže dokončenie európskeho jednotného digitálneho trhu by vytvorilo milióny pracovných miest a potenciálne by Európe umožnilo získať 4 % HDP do roku 2020;

D.     keďže zvýšenie rozšírenia širokopásmového pripojenia o 10 percentuálnych bodov by podľa očakávaní malo zvýšiť ročný rast HDP na obyvateľa o 0,9 až 1,5 percentuálneho bodu;

E.     keďže sa očakáva, že samotné odvetvie aplikácií od roku 2013 do roku 2018 strojnásobí svoje príjmy a v tom istom období vytvorí 3 milióny pracovných miest;

F.     keďže Parlament zadal vypracovanie štúdie, ktorej cieľom je analyzovať náklady nejestvujúcich európskych opatrení v oblasti jednotného digitálneho trhu, čo posilňuje význam toho, aby sme digitálne riešenia videli ako príležitosť pre spotrebiteľov, občanov a podniky, a nie ako hrozbu;

G.     keďže Únia musí podporovať široké prijatie cloud computingu v Európe, keďže je silným hnacím motorom rastu európskeho hospodárstva; keďže štúdia poskytuje dôkazy o výrazných očakávaných prínosoch spojených s jeho rýchlym rozvojom;

H.     keďže skutočnosť, že spravodajské agentúry majú prístup k osobným údajom používateľov online služieb, vážne narušila dôveru občanov v tieto služby a z tohto dôvodu má negatívny vplyv na podniky investujúce do rozvoja nových služieb využívajúcich veľké objemy údajov alebo do nových aplikácií, ako je napríklad internet vecí;

I.      keďže prekážky brzdiace účasť spotrebiteľov na digitálnom jednotnom trhu súvisia s diskriminačnými postupmi, ako je obmedzenie poskytovateľov služieb na určité krajiny alebo územia, jednoduché odmietnutie predaja, automatické presmerovanie a neodôvodnená diverzifikácia podmienok predaja;

J.      keďže bezpečné, efektívne, konkurencieschopné a inovatívne platby mobilným telefónom a elektronické platby sú nevyhnutné, aby spotrebitelia mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu;

K.     keďže spotrebitelia nemajú dostatok znalostí o alternatívach k vnútroštátnej poštovej službe, alebo majú tendenciu domnievať sa, že dostupné alternatívy poskytujú službu nižšej kvality;

L.     keďže ochrana osobných údajov a súkromia, ako aj kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú prioritou v rámci jednotného digitálneho trhu, pretože sú základnými predpokladmi pre jej fungovanie a zabezpečenie dôvery občanov a spotrebiteľov;

M.    keďže neutralita siete je potrebná na ochranu inovácie na internete;

N.     keďže odvetvie kultúry je ťažko zasiahnuté krízou; keďže právny rámec pre autorské práva by mal zohľadňovať vývoj nových digitálnych technológií a zároveň zabezpečovať riadne odmeňovanie držiteľov práv; keďže rozvoj internetu, sociálnych sietí a hybridnej televízie je naďalej veľkou výzvou a nemal by sa považovať za nevýhodu pre náš kultúrny a kreatívny priemysel, ktoré vytvárajú pracovné miesta a významne prispievajú k HDP;

O.     keďže EÚ zaostáva za svojimi hlavnými konkurentmi, napríklad Spojenými štátmi, v investíciách do IKT, zavádzaní širokopásmového pripojenia a digitálnej inovácii najmä z dôvodu roztrieštenosti jednotného digitálneho trhu;

P.     keďže musia byť dané k dispozícii dostatočné zdroje frekvenčného spektra s cieľom zohľadniť exponenciálny rast mobilnej dátovej komunikácie a uspokojiť narastajúci dopyt;

Q.     keďže celoeurópska dostupnosť všeobecne rozšíreného, vysokorýchlostného a zabezpečeného rýchleho prístupu na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme je nevyhnutná pre sociálny a hospodársky rast, konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie a jednotný trh;

R.     keďže pre rozvoj vysokorýchlostných širokopásmových sietí budú prínosom európske technické normy. keďže sú potrebné programy výskumu a vývoja na úrovni EÚ a zvýšenie monitorovania normalizačných postupov, ak má Únia zohrávať ústrednú úlohu v telekomunikačnom odvetví;

S.     keďže výskum, vývoj a inovácie v digitálnom hospodárstve pomôžu zabezpečiť, aby Európa zostala v stredno- až dlhodobom horizonte konkurencieschopná;

T.     keďže rýchle zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí je kľúčové pre rozvoj európskej produktivity a pre vznik nových a malých podnikov, ktoré môžu byť lídrami v rozličných odvetviach, napríklad v odvetviach zdravotnej starostlivosti, výroby a služieb;

U.     keďže pri zavádzaní a modernizácii širokopásmových sietí by mal zohrávať vedúcu úlohu súkromný sektor podporovaný konkurencieschopným regulačným rámcom stimulujúcim investície;

V.     keďže inštitúcie EÚ by mali urobiť oveľa viac pre to, aby boli lídrami digitalizácie verejných služieb;

Prioritné iniciatívy na rok 2015

1.      vyzýva Komisiu, aby do balíka predpisov o jednotnom digitálnom trhu, ktorý sa má prijať v roku 2015, zahrnula súbor legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív (ďalej len „iniciatívy“) zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov v online prostredí a zjednodušenie regulácie pre spotrebiteľov pri online nákupoch;

Jednotný európsky telekomunikačný regulátor

2.      žiada Komisiu, aby navrhla iniciatívu, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky telekomunikačný regulačný orgán, ktorý bude kľúčom na odstránenie roztrieštenosti súčasného jednotného digitálneho trhu;

Zabezpečenie digitálnej infraštruktúry a prekonanie nedostatku investícií

3.      vyzýva Komisiu, aby prijala iniciatívy na zabezpečenie, a to prostredníctvom súkromného sektora, podstatného zvýšenia finančných prostriedkov na projekty, ktoré pomáhajú urýchliť zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí, stimulovať vytváranie a prijímanie digitálnych služieb zvyšujúcich produktivitu, preklenúť digitálnu priepasť v oblasti vysokorýchlostného internetu vo vidieckych oblastiach a zvýšiť bezpečnosť a odolnosť IKT sietí a aplikácií prostredníctvom investícií do infraštruktúry umiestnenej v EÚ;

4.      domnieva sa, že iniciatívy by mali priniesť aj revidovaný výhľadový cieľ digitálnej agendy na rok 2020, aby sa zabezpečilo, že všetky domácnosti v EÚ budú mať prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou 100 Mbit/s, pričom 50 % domácností by malo mať pripojenie s rýchlosťou 1 Gbit/s a viac;

Podpora digitálneho podnikania a zručností

5.      žiada Komisiu, aby predložila iniciatívu pre digitálne podnikanie, pretože to má zásadný význam pre vytváranie nových pracovných miest a inovatívne myšlienky, a to vrátane opatrení na zlepšenie prístupu k financovaniu pre začínajúcich podnikateľov v digitálnej oblasti (napríklad prostredníctvom kolektívneho financovania – crowdsourcingu) a podporu druhej šance pre podnikateľov, ktorí neuspeli;

Cloud computing

6.      domnieva sa, že iniciatívy by mali obsahovať najmä legislatívny návrh v oblasti cloud computingu, aby sa reagovalo na nedostatočnú zodpovednosť poskytovateľov služieb cloud computingu a nesúlad nadnárodných právnych predpisov a pravidiel;

7.      zdôrazňuje, že ak cloudové služby poskytuje len obmedzený počet veľkých poskytovateľov, v rukách týchto poskytovateľov sa budú sústreďovať rastúce množstvá informácií; ďalej pripomína, že cloud computing tiež prináša riziká pre používateľov, osobitne malé podniky, najmä v súvislosti s citlivými údajmi a obchodným tajomstvom;

8.      konštatuje, že dôvera v cloud computing a poskytovateľov cloudových služieb bola negatívne ovplyvnená praktikami hromadného sledovania; preto zdôrazňuje, že rozvoj cloudových služieb a IT riešení je základným prvkom pre rast a zamestnanosť a pre dôveru v služby a poskytovateľov cloud computingu, ako aj pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany osobných údajov;

9.      vyzýva Komisiu, aby sa ujala vedúcej úlohy pri podpore rozvoja európskych noriem a špecifikácií pre cloud computing, ktoré umožnia súkromie ochraňujúce, spoľahlivé, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne cloudové služby ako neoddeliteľnú súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že v záujme dôvery spotrebiteľov a konkurencieschopnosti sú potrebné spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana údajov;

Roaming

10.    opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že roamingové poplatky mali byť už dávno odstránené; zdôrazňuje, že odloženie dátumu na neskôr ako 15. decembra 2015 a umožnenie dodatočných poplatkov pre ľudí, ktorí cestujú v rámci EÚ, by bolo neprijateľné;

Diskriminácia online spotrebiteľov

11.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že spotrebitelia trpia diskrimináciou pri nakupovaní online; domnieva sa, že iniciatívy by sa preto mali aj horizontálne zaoberať týmito diskriminačnými postupmi založenými na štátnej príslušnosti alebo mieste pobytu, ktoré sa vyskytujú v mnohých a rôznych oblastiach právnych predpisov EÚ;

12.    hoci víta rast elektronického obchodu, poukazuje na dominantné postavenie len niekoľkých subjektov v niektorých členských štátoch v oblasti priameho predaja fyzického tovaru alebo ako trhovej platformy pre ostatných na predaj fyzického tovaru; zdôrazňuje, že na európskej úrovni je potrebné monitorovať takéto dominantné pozície a predchádzať ich zneužívaniu, pokiaľ ide o dostupnosť výrobkov spotrebiteľom a poplatky požadované od MSP za využívanie takýchto trhových platforiem;

Trh s vyhľadávaním a webové stránky na porovnávanie cien

13.    víta oznámenie komisára pre hospodársku súťaž o ďalších vyšetrovaniach vykonávaných Komisiou, pokiaľ ide o postupy vyhľadávačov a digitálny trh vo všeobecnosti;

14.    konštatuje, že trh s online vyhľadávaním a webové stránky na porovnávanie cien sú mimoriadne dôležité pri zabezpečovaní konkurenčných podmienok v rámci jednotného digitálneho trhu vzhľadom na ich potenciál stať sa sprostredkovateľmi informácií (gatekeepers) a možnosť, aby komerčne využili druhotné využívanie získaných informácií; vyzýva preto Komisiu, aby posilnila monitorovanie tzv. výhod prvého ťahu a sieťové účinky v digitálnom sektore, ktoré sa môžu rýchlo rozvinúť do zneužívania dominantného postavenia, a aby rozhodne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ na základe pripomienok všetkých relevantných zainteresovaných strán a s ohľadom na celú štruktúru jednotného digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť nápravné opatrenia, ktoré budú skutočne na prospech spotrebiteľov, používateľov internetu a online podnikov;

15.    okrem toho vyzýva Komisiu, aby rýchlo konala s cieľom zvážiť možné riešenia smerujúce k vyváženej, spravodlivej a otvorenej štruktúre vyhľadávania na internete;

16.    zdôrazňuje, že pri použití vyhľadávačov a webových stránok na porovnávanie cien by mal byť proces vyhľadávania aj jeho výsledky neskreslené, aby zostalo internetové vyhľadávanie nediskriminačné, zaistila sa väčšia hospodárska súťaž a väčší výber pre používateľov a spotrebiteľov a zachovala sa rozmanitosť zdrojov informácií; preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, zobrazenie a klasifikácia musia byť neskreslené a transparentné, zatiaľ čo v prípade prepojených služieb musia vyhľadávače a webové stránky na porovnávanie cien zabezpečiť plnú transparentnosť pri zobrazení výsledkov vyhľadávania; vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu pri uvádzaní prepojených služieb na trh;

Platby mobilným telefónom a elektronické platby

17.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a vykonávali regulačný rámec EÚ a vnútroštátne regulačné rámce s cieľom umožniť integrovaný, bezpečný a inovatívny trh s online platbami a platbami mobilným telefónom, pričom sa zabezpečí ochrana spotrebiteľov a údajov spotrebiteľov; v tejto súvislosti vyzýva na jednoznačné určenie príslušných práv a povinností všetkých strán vrátane poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami; zdôrazňuje potrebu jasných a transparentných pravidiel stanovených v právnych predpisoch, aby sa umožnilo zachytenie a podpora nového technologického vývoja;

18.    vyjadruje poľutovanie nad výraznou rôznorodosťou obchodných praktík medzi členskými štátmi v oblasti platieb mobilným telefónom a nad nadmernými nákladmi za cezhraničné platby, čo trhu bráni rásť rýchlejšie;

19.    zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa systémy online platieb ďalej začleňovali do SEPA; žiada Komisiu, aby urýchlila svoju prácu na platbách kartami, cez internet a mobilné telefóny s cieľom vypracovať európske normy v tejto oblasti a aby predložila konkrétne návrhy v kontexte iniciatív, pričom zaručí, aby žiadna iniciatíva nevylúčila nových účastníkov alebo neodradila od inovácie;

Doručovanie balíkov

20.    domnieva sa, že iniciatívy by mali povzbudiť samoreguláciu v oblasti doručovania pošty a balíkov, aby sa zaplnili značné informačné medzery, ktoré existujú v súvislosti s dostupnosťou rôznych doručovacích služieb a súvisiacimi možnosťami doručenia pre spotrebiteľov aj predajcov prevádzkujúcich elektronický obchod;

21.    zdôrazňuje, že rýchle, spoľahlivé a cenovo dostupné koncové služby doručovania balíkov sú veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť malých maloobchodných online predajcov; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepších colných postupov, harmonizovaných prepravných režimov a vyšších minimálnych hraničných hodnôt pre clá;

Obmedzenia online distribúcie

22.    vyzýva Komisiu, aby bojovala proti diskriminačným praktikám v oblasti online distribúcie, ktorú upravuje nariadenie o blokovej výnimke z vertikálnych obmedzení (nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010), s cieľom chrániť schopnosť distribútorov používať inovatívne metódy distribúcie a osloviť väčší počet a spektrum zákazníkov;

Internet vecí

23.    vyzýva Komisiu, aby do iniciatívy zahrnula ambiciózne návrhy týkajúce sa internetu vecí a noriem komunikácie medzi strojmi a aby pripravila pilotné projekty; zdôrazňuje, že európske podniky a inštitúcie musia zohrávať väčšiu úlohu pri vytváraní medzinárodných noriem pre internet vecí; domnieva sa, že Európa by mohla byť obhajcom silných protokolov pre ochranu údajov v tejto oblasti a zdôrazňuje potrebu chrániť údaje v rámci internetu vecí pred zneužitím, manipuláciou alebo kybernetickým útokom; v tejto súvislosti trvá na tom, že je potrebné prijať osobitné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby boli koncové zariadenia zlučiteľné s právom používateľov na kontrolu a ochranu ich osobných údajov, a tiež zaistia vysokú úroveň bezpečnosti telekomunikačných sietí a služieb;

24.    žiada Komisiu, aby stanovila jasné pravidlá, ktoré vyžadujú výslovný slobodný súhlas používateľov (opt-in) v prípade údajov z hardvéru používaného na účely zdravotného, športového alebo akéhokoľvek iného sledovania, ktoré sa majú použiť na účely reklamy, marketingu alebo životného štýlu; zdôrazňuje, že používatelia musia byť schopní jednoducho ukončiť takéto postupy bez toho, aby stratili prístup k iným funkciám hardvéru alebo softvéru, ktoré sú s ním spojené;

25.    vyzýva podniky poskytujúce nové služby využívajúce veľké dáta a nové aplikácie, napríklad internet vecí, aby v záujme zachovania vysokej úrovne dôvery občanov zapracovali opatrenia na ochranu údajov už vo fáze vývoja;

Neutralita siete

26.    pripomína, že sieťová neutralita je mimoriadne dôležitá, aby sa zabezpečila nediskriminácia medzi internetovými službami a v plnej miere zaručila hospodárska súťaž;

27.    domnieva sa, že neutralita siete sa musí jasne vymedziť v súlade s definíciami Parlamentu a zaručiť a dôsledne zakotviť v právnych predpisoch, aby malé a stredné podniky, mimovládne organizácie a ostatní sociálni a hospodárski aktéri mohli využívať všetky možnosti digitálneho trhu;

28.    vyzýva Komisiu, normalizačné orgány a agentúru ENISA, aby vypracovali minimálne normy v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia a usmernenia pre IT systémy, siete a služby vrátane služieb tzv. cloud computingu s cieľom lepšie chrániť osobné údaje občanov EÚ a integritu všetkých IT systémov; domnieva sa, že takéto normy by sa mohli stať referenčnou hodnotou pre nové globálne normy a mali by sa stanoviť v otvorenom a demokratickom procese;

Práva duševného vlastníctva a autorské práva

29.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôkladne zhodnotila existujúce právne predpisy v oblasti práv duševného vlastníctva (IPR) a aby predložila návrh týkajúci sa práv duševného vlastníctva, ktorý vyvažuje záujmy spotrebiteľov a držiteľov práv; okrem toho vyzýva Komisiu, aby vytvorila cezhraničný harmonizovaný a integrovaný systém autorských práv v EÚ, ktorý vyváži vlastnú hodnotu a ohodnotenie tvorivého a umeleckého obsahu s právami spotrebiteľov; zdôrazňuje, že tvorivé odvetvia sú najviac prosperujúce odvetvia v EÚ, poskytujú stimul pre rast a pracovné miesta, ale tiež podporujú inovácie v súlade so stratégiou Európa 2020; pripomína, že Parlament zriadil pracovnú skupinu pre reformu práv duševného vlastníctva a autorských práv s cieľom uľahčiť riešenia v tejto oblasti a napomôcť uskutočnenie takejto reformy;

30.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0063.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.

(6)

Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.

(7)

Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 64.

(8)

Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.

(9)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.

(10)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0281.

Právne oznámenie