Menetlus : 2014/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0310/2014

Esitatud tekstid :

B8-0310/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0103

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Palestiina omariikluse tunnustamise kohta (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina omariikluse tunnustamise kohta (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 67/19,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 2012. aasta novembris andis ÜRO Peaassamblee Palestiinale mitteliikmest vaatlejariigi staatuse;

B.     arvestades, et 30. oktoobril 2014 teatas Rootsi valitsus Palestiina riigi ametlikust tunnustamisest; arvestades, et Rootsi on esimene riik, kes on ELi liikmesriigina Palestiina riiki tunnustanud;

C.     arvestades, et veel seitse liikmesriiki – Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Ungari, Malta, Poola ja Rumeenia – on Palestiina riiki tunnustanud juba enne oma ühinemist Euroopa Liiduga;

D.     arvestades, et enam kui 130 riiki üle kogu maailma on Palestiina riiki tunnustanud;

E.     arvestades, et 13. oktoobril 2014 võttis Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoda vastu ettepaneku, milles võeti seisukoht, et valitsus peaks Iisraeli riigi kõrval tunnustama ka Palestiina riiki, et aidata kaasa läbirääkimiste teel saavutatava kahe riigi lahenduse saavutamisele;

F.     arvestades, et 22. oktoobril 2014 võttis Iirimaa Senat vastu ettepaneku, milles kutsutakse valitsust üles ametlikult tunnustama Palestiina riiki ning tegema rahvusvahelisel tasandil kõik selleks, et aidata kaasa elujõulise kahe riigi lahenduse saavutamisele Iisraeli-Palestiina konfliktis;

G.     arvestades, et 18. novembril 2014 kiitis Hispaania Parlament heaks ettepaneku, milles nõutakse valitsuselt Palestiina riigi tunnustamist;

H.     arvestades, et Prantsusmaa Rahvuskogu hääletus ettepaneku üle, milles kutsutakse Prantsusmaa valitsust üles tunnustama Palestiina riiki, et lahendada lõplikult Iisraeli-Palestiina konflikt, pidi toimuma 28. novembril 2014, ning arvestades, et sellele pidi järgnema hääletus sama ettepaneku üle senatis 11. detsembril 2014;

I.      arvestades, et sarnaseid algatusi on tehtud mitmes teises Euroopa riigis;

J.      arvestades, et üha rohkem Iisraeli kodanikuühiskonna organisatsioone, rahuliikumisi ja intellektuaale nõuab Palestiina riigi tunnustamist;

K.     arvestades, et rahvusvaheline üldsus soovib saavutada õiglase ja kestva rahu iisraellaste ja palestiinlaste ning laiemas kontekstis araablaste ja iisraellaste vahel;

L.     arvestades, et Palestiina riigi tunnustamine kuulub liikmesriikide pädevusse;

M.    arvestades, et ELil ei ole õnnestunud viimastel aastatel rahuprotsessis märkimisväärset poliitilist rolli etendada;

N.     arvestades, et oma resolutsioonides on Euroopa Parlament palunud liikmesriikidel ühiselt toetada Palestiina rahva õiguspärast nõudmist olla ÜROs riigina esindatud;

O.     arvestades, et Euroopa Parlament on oma vastuvõetud resolutsioonis väljendatud toetust Palestiina riigi soovile saada ÜRO mitteliikmest vaatlejariigiks;

1.      nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid, ELi institutsioonid ja ÜRO organisatsioonid tunnustaksid Palestiina riiki, mille aluseks oleksid 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm riigi pealinnana, nagu on kehtestatud ÜRO resolutsioonides;

2.      rõhutab, et kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus põhineb ÜRO 1948. aasta resolutsioonil ja mõlema riigi tunnustamisel rahvusvahelise üldsuse poolt;

3.      kinnitab, et kahtluse alla ei saa seada palestiinlaste õigust enesemääramisele ja oma riigile ega ka Iisraeli õigust turvalistele piiridele;

4.      rõhutab, et Palestiina riigi tunnustamine liikmesriikide poolt peaks andma oma panuse rahukõneluste taasalustamisse iisraellaste ja palestiinlaste vahel, ning nõuab tungivalt, et EL võtaks endale vastutuse saada tõeliseks poliitiliseks osalejaks Lähis-Ida rahuprotsessis;

5.      kutsub mõlemaid osapooli üles hoiduma mis tahes tegevusest, mis võib kahjustada kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ja väljavaateid, pidades eelkõige silmas Iisraeli asunduste rajamise ja laiendamisega seotud tegevust Läänekaldal, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, ning jätkuvat palestiinlaste maade võõrandamist ja palestiinlaste vara hävitamist Iisraeli poolt;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse peaministrile ning Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

Õigusalane teave