Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0310/2014

Pateikti tekstai :

B8-0310/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0103

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 58k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))


Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 67/19,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į Ketvirtąją Ženevos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2012 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja suteikė Palestinai neprisijungusios valstybės stebėtojos statusą;

B.     kadangi 2014 m. spalio 30 d. Švedijos vyriausybė paskelbė, kad oficialiai pripažįsta Palestinos Valstybę; kadangi Švedija yra pirmoji šalis, kuri, kaip ES valstybė narė, pripažino Palestinos Valstybę;

C.     kadangi kitos septynios valstybės narės – Bulgarija, Kipras, Čekija, Vengrija, Malta, Lenkija ir Rumunija – pripažino Palestinos Valstybę dar prieš prisijungdamos prie ES;

D.     kadangi daugiau kaip 130 pasaulio šalių pripažino Palestinos Valstybę;

E.     kadangi 2014 m. spalio 13 d. JK Bendruomenių rūmai pateikė pasiūlymą, kuriame teigiama, kad vyriausybė turėtų pripažinti Palestinos Valstybę greta Izraelio Valstybės kaip indėlį siekiant užtikrinti derybinį dviejų valstybių principu grindžiamą sprendimą;

F.     kadangi 2014 m. spalio 22 d. Airijos Senatas pateikė pasiūlymą, kuriame jis ragina vyriausybę oficialiai pripažinti Palestinos Valstybę ir padaryti viską, kas galima tarptautiniu lygmeniu, kad būtų padėta užtikrinti gyvybingą dviejų valstybių principu grindžiamą Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą;

G.     kadangi 2014 m. lapkričio 18 d. Ispanijos parlamentas patvirtino pasiūlymą, kuriame vyriausybė primygtinai raginama pripažinti Palestiną kaip valstybę;

H.     kadangi Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos balsavimas dėl pasiūlymo, kuriame Prancūzijos vyriausybė raginama pripažinti Palestinos Valstybę siekiant galutinai išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą, numatytas 2014 m. lapkričio 28 d. ir kadangi po to turėtų būti balsuojama dėl to paties pasiūlymo Senate 2014 m. gruodžio 11 d.;

I.      kadangi panašios iniciatyvos pradėtos keletoje kitų Europos šalių;

J.      kadangi vis daugiau Izraelio pilietinės visuomenės organizacijų, taikos judėjimų ir intelektualų ragina pripažinti Palestinos Valstybę;

K.     kadangi pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką tarp izraeliečių ir palestiniečių ir, platesniu mastu, tarp arabų ir izraeliečių yra tarptautinės bendruomenės užduotis;

L.     kadangi Palestinos Valstybės pripažinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;

M.    kadangi ES pastaraisiais metais nesugebėjo atlikti reikšmingo politinio vaidmens taikos procese;

N.     kadangi savo rezoliucijose Parlamentas ragino valstybes nares būti vieningas sprendžiant teisėto palestiniečių reikalavimo, kad jų šaliai būtų atstovaujama Jungtinėse Tautose kaip valstybei, klausimą;

O.     kadangi Parlamentas, priimdamas rezoliuciją, išreiškė paramą Palestinos Valstybei, kad ši įgytų neprisijungusios stebėtojos valstybės statusą JT;

1.      ragina visas valstybes nares, ES institucijas ir JT organizacijas pripažinti Palestinos Valstybę remiantis 1967 m. sienomis, su Rytų Jeruzale kaip sostine, kaip nustatyta JT rezoliucijose;

2.      pabrėžia, kad dviejų valstybių principu grindžiamas sprendimas paremtas 1948 m. JT rezoliucija ir tarptautinės bendruomenės abiejų valstybių pripažinimu;

3.      tvirtina, kad palestiniečių apsisprendimo teisė ir teisė turėti savo valstybę, taip pat Izraelio Valstybės teisė egzistuoti ir turėti saugias sienas yra neginčijamos;

4.      pabrėžia, kad valstybių narių vykdomas Palestinos Valstybės pripažinimas turėtų padėti nedelsiant atnaujinti tiesiogines izraeliečių ir palestiniečių taikos derybas, ir primygtinai ragina ES prisiimti atsakomybę ir tapti realia politine veikėja Artimųjų Rytų taikos procese;

5.      ragina abi šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti dviejų valstybių principu grindžiamo sprendimo gyvybingumui ir perspektyvoms, ypač atsižvelgiant į Izraelio gyvenviečių statybą ir plėtros veiklą Vakarų Krante , taip pat Izraelio vykdomą tebesitęsiančią Palestinos žemių ekspropriaciją ir palestiniečių nuosavybės griovimą;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Izraelio Knesetui ir vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui, Palestinos nacionalinės konsensuso vyriausybės ministrui pirmininkui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

 

 

Teisinis pranešimas