Postup : 2014/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0316/2014

Předložené texty :

B8-0316/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o pokynech Komise k posouzení dopadů (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o pokynech Komise k posouzení dopadů (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nedávnou veřejnou konzultaci ohledně revize pokynů Komise k posouzení dopadů a na příslušný návrh revidovaných pokynů k posouzení dopadů,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že posouzení dopadů hraje coby nástroj používaný v počáteční fázi tvorby právních předpisů klíčovou roli v programu Komise pro inteligentní regulaci a jeho smyslem je poskytnout transparentní, komplexní a vyvážené důkazy o povaze problému, který je třeba řešit, o přidané hodnotě opatření na úrovni EU a o nákladech a přínosech alternativních opatření pro všechny zúčastněné strany;

B.     vzhledem k tomu, že stávající pokyny k posouzení dopadů svěřují ústřední roli generálnímu sekretariátu Komise a Výboru pro posuzování dopadů (IAB), co se týče rozhodnutí o tom, zda je v případě určité iniciativy nutné posouzení dopadů;

C.     vzhledem k tomu, že Výbor pro posuzování dopadů hraje důležitou roli jako ústřední bod pro kontrolu kvality posouzení dopadů;

D.     vzhledem k tomu, že řádné a nezávislé posouzení dopadů je důležité zejména pro mikropodniky a malé a střední podniky (MSP), jakož i pro vzájemné společnosti a družstva, které ve snaze přizpůsobit se novým právním a správním požadavkům často čelí větším obtížím než velké podniky a z povahy své velikosti tolik nedokáží včas předvídat regulační změny;

E.     vzhledem k tomu, že cílem zásady „zelenou malým a středním podnikům“ je zohlednit zájmy MSP v prvotní fázi vytváření politik, aby byly právní předpisy pro tyto podniky přívětivější; vzhledem k tomu, že k zajištění účinného uplatňování této zásady je k dispozici řada nástrojů včetně možnosti použít test dopadů připravovaných legislativních návrhů na malé a střední podniky;

F.     vzhledem k tomu, že stávající pokyny k posouzení dopadů stanoví konkrétní postup formou tzv. testu dopadů na malé a střední podniky, včetně případných opatření na jejich zmírnění; vzhledem k tomu, že návrh revidovaných pokynů neobsahuje žádná ustanovení, která by se týkala testu dopadů na malé a střední podniky;

G.     vzhledem k tomu, že je důležité, aby zúčastněné strany jako organizace malých a středních podniků, odborové svazy a nevládní organizace byly schopny významně přispět k veřejným konzultacím; avšak vzhledem k tomu, že tyto organizace ohrožuje nedostatek financí; vzhledem k tomu, že by měla být přijata konkrétní opatření k nápravě této situace;

Oblast působnosti

 

1.      vítá odhodlání Komise pravidelně revidovat pokyny k posouzení dopadů s cílem zlepšit postupy, jež jsou při posuzování dopadů používány;

2.      je však znepokojen tím, že návrh revidovaných pokynů je mnohem méně konkrétní než stávající pokyny, pokud jde o oblast působnosti posouzení dopadů, a tím, že ponechávají příslušnému generálnímu ředitelství výrazně větší prostor pro výklad ohledně rozhodnutí, zda je posouzení dopadů potřebné, či nikoli; domnívá se, že by měly být zachovány stávající postupy, kdy jsou do postupu rozhodování zapojeny i výbor IAB a generální sekretariát;

3.      domnívá se, že Komise by měla zachovat stávající přístup a předkládat posouzení dopadů u všech iniciativ, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

–       legislativní návrhy, které jsou součástí legislativního a pracovního programu Komise;

–       legislativní návrhy, které nejsou součástí legislativního a pracovního programu Komise, ale lze u nich jasně určit ekonomický, sociální a environmentální dopad;

–       nelegislativní iniciativy, které vymezují budoucí politiky (např. bílé knihy, akční plány, plány výdajů a hlavní směry pro jednání v oblasti mezinárodních dohod);

–       akty v přenesené pravomoci či prováděcí akty, u nichž je pravděpodobné, že budou mít významný dopad;

4.      konstatuje, že rozsah působnosti posouzení dopadů nemusí v některých případech odpovídat přijatým návrhům, neboť tyto návrhy jsou pozměněny poté, co byly předloženy ke schválení sborem komisařů; požaduje, aby bylo v návrhu revidovaných pokynů uvedeno, že posouzení dopadů by mělo být aktualizováno, aby se zajistila souvislost mezi záležitostmi, o nichž posouzení dopadů pojednává, a veškerých návrhů, které Komise nakonec přijme;

Výbor pro posuzování dopadů (IAB)

5.      vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že v návrhu revidovaných pokynů k posouzení dopadů není jasněji definována úloha výboru IAB při posuzování dopadů; důrazně požaduje, aby Komise toto opomenutí znovu zvážila a v pozměněném návrhu revidovaných pokynů, které budou součástí odpovědi Parlamentu, jasněji vymezila postupy týkající se výboru IAB a aby jakákoli iniciativa, která vyžaduje posouzení dopadů, byla podmíněna kladným posudkem výboru IAB;

6.      je toho názoru, že výbor IAB by měl být zcela nezávislý a že by měl sloužit nejen Komisi, ale v příslušných případech také Evropskému parlamentu a Evropské radě;

Test dopadů na MSP

7.      připomíná, že Komise ve svém přezkumu iniciativy „Small Business Act“ z roku 2011 vyjádřila politování nad tím, že pouze osm členských států začlenilo testy dopadů na MSP do svého vnitrostátního rozhodovacího procesu; vítá, že v rámci tohoto přezkumu dala Komise jasně najevo, že hodlá test dopadů na MSP dále posílit; hluboce však lituje skutečnosti, že navzdory těmto prohlášením se návrh revidovaných pokynů k posouzení dopadů o testu dopadů na MSP vůbec nezmiňuje;

8.      trvá na tom, aby test dopadů na MSP ve znění přílohy 8 pokynů zůstal zachován, aby se zabránilo tomu, že iniciativy Komise malé a střední podniky ve srovnání s velkými společnostmi neúměrně zatíží nebo znevýhodní;

9.      zdůrazňuje, že v takových případech by měla posouzení dopadů zahrnovat možnost uplatnění alternativních mechanismů či flexibilních opatření, jež pomohou MSP vyhovět podmínkám dané iniciativy (jak je uvedeno v příloze 8.4); vítá v této souvislosti apriorní vynětí mikropodniků z rozsahu působnosti legislativního návrhu jako politickou možnost uvedenou v návrhu revidovaných pokynů;

10.    domnívá se, že současná praxe, kdy jsou rámcové smlouvy uzavírány s velkými korporacemi, vede fakticky k vyřazení MSP, veřejných vysokých škol a výzkumných organizací ze soutěže o tyto zakázky; vyzývá Komisi, aby tuto praxi změnila;

Posouzení dopadů v Parlamentu

11.    žádá, aby posouzení dopadů provedená Komisí byla co nejdříve systematicky prověřena Parlamentem, a to především na úrovni výborů;

12.    připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 o zajištění nezávislých posouzení dopadů(1), ve kterém vyzývá k důslednějšímu používání parlamentních posouzení dopadů; rovněž připomíná, že oddělení pro posuzování dopadů představuje nástroj, který je již k provádění posouzení dopadů k dispozici; domnívá se, že využití parlamentního posouzení dopadů je obzvláště nezbytné před přijetím jakýchkoli podstatných změn či úprav původního návrhu Komise;

Posouzení sociálních dopadů

13.    důrazně kritizuje skutečnost, že Komise nevěnuje dostatečnou pozornost sociálním důsledkům, které se dotýkají lidí v programových zemích; je toho názoru, že – obecně vzato – sociální důsledky návrhů a rozhodnutí Komise nejsou patřičně brány v potaz;

14.    vítá, že předseda Juncker jmenoval mezi svými politickými prioritami zavedení posouzení sociálních dopadů, ale domnívá se, že by tato posouzení sociálních dopadů rovněž měla být zahrnuta do pokynů k posouzení dopadů, aby budoucí posouzení dopadů zahrnovala také účinky návrhů na zaměstnanost, chudobu a sociální soudržnost, jakož i dopad na životní prostředí;

°

°       °

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1)

Úř. věst. C 380E, 11.12.2012, s. 31.

Právní upozornění