Förfarande : 2014/2859(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0325/2014

Ingivna texter :

B8-0325/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0101

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 54k
4.12.2014
PE539.048v01-00
 
B8-0325/2014

i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (D034120/02 – 2014/2859(RPS))


Utskottet för transport och turism
Föredragande: Michael Cramer
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (D034120/02 – 2014/2859(RPS))  
B8-0325/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till kommissionens förordning (D034120/02),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG(1), särskilt artikel 6.2,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av yttrandet av den 30 juni 2014 från den kommitté som avses i artikel 18.1 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85(3),

–       med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4),

–       med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Syftet med förordning (EG) nr 1070/2009 är att förverkliga en inre marknad för transporter på väg med rättvisa konkurrensvillkor, vilket kräver en enhetlig tillämpning av gemensamma bestämmelser om rätten att yrkesmässigt bedriva gods- eller persontransporter på väg.

B.     Sådana gemensamma bestämmelser kommer att bidra till att höja nivån på yrkeskunnandet i vägtransportföretagen, rationalisera marknaden, förbättra kvaliteten på tjänster, i vägtransportföretagens, deras kunders och hela näringslivets intresse, samt öka trafiksäkerheten.

C.     Artikel 6 innehåller en icke uttömmande förteckning över EU-regler som rör bedömningen av ett gott anseende, bland annat regler för förarnas kör- och arbetstider, användning av färdskrivare, maximivikt och maximimått för kommersiella fordon i internationell trafik, förarnas utbildning och fortbildning, kommersiella fordons tekniska beskaffenhet, tillträde till marknaden för internationella godstransporter på väg eller, i tillämpliga fall, tillträde till marknaden för persontransporter på väg, säkerhet vid transport av farligt gods på väg, installation och användning av hastighetsbegränsande anordningar, körkort, rätt att utöva yrket samt regler för djurtransporter.

D.     Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska kommissionen upprätta en förteckning över kategorier och typer av sådana allvarliga överträdelser av dessa gemenskapsregler som, utöver dem som anges i bilaga IV, kan leda till förlust av gott anseende, samt över överträdelsernas allvarlighetsgrad.

E.     Medlemsstaterna ska beakta information om dessa överträdelser, inklusive information från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.

F.     Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska kommissionen under utarbetandet av dessa åtgärder fastställa vilka kategorier och typer av överträdelser som oftast förekommer.

G.     Enligt den grundläggande rättsakten ska den åtgärd som kommissionen ska anta innehålla en fullständig harmoniserad förteckning över både sådana överträdelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende och deras allvarlighetsgrad.

H.     När kommissionen utarbetar dessa åtgärder ska överträdelsernas allvarlighetsgrad fastställas med beaktande av risken för dödsfall eller svåra skador.

I.      Den förteckning som kommissionen ska upprätta skulle kunna omfatta enbart de överträdelser som kan medföra risk för dödsfall eller svåra skador, samtidigt som allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 1072/2009 har stor inverkan på arbets- och levnadsvillkoren, vilket verkligen skulle kunna medföra risk för dödsfall eller svåra skador.

J.      I förteckningen finns inte någon uttömmande förteckning över allvarliga överträdelser av förordning (EG) nr 1072/2009, eftersom punkt 10 i bilaga 1 till kommissionens utkast till förordning inte omfattar olagliga cabotagetransporter, vilka, med tanke på deras negativa konsekvenser för förarna, absolut bör anses utgöra en allvarlig överträdelse.

K.     Andra regler som rör olagliga cabotagetransporter, t.ex. regler som rör utförandet av cabotage på ett sätt som inte överensstämmer med sådana nationella krav avseende sociallagstiftning som är tillämpliga på kontraktet, bör införas i förteckningen över allvarliga överträdelser, eftersom de kan medföra risk för dödsfall och svåra skador.

L.     I den tillagda förteckningen över kategorier och typer av överträdelser samt deras allvarlighetsgrad används väldigt vardagliga ord, såsom ”i enlighet” eller ”giltig”, och detta försvårar ytterligare behöriga myndigheters tolkning av allvarliga överträdelsers typ och allvarlighetsgrad.

M.    De befintliga förordningarna innehåller redan tydliga bestämmelser om vilket ansvar transportföretag, förare och det ansvariga företaget har i fråga om transport av farligt gods.

N.     De olika aktörernas skyldigheter och ansvarsuppgifter i fråga om transport av farligt gods kan undermineras, med avseende på grupperna av överträdelser av direktiv 2008/68/EG i punkt 9 i bilaga 1 till den föreslagna åtgärden.

O.     Därför bör kommissionens utkast till åtgärd inte anses vara förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten.

1.      Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.      Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet med och innehållet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning och att för kommittén lägga fram en ny förteckning över sådana allvarliga överträdelser av EU:s regler som kan leda till att personer som bedriver yrkesmässig trafik förlorar sitt goda anseende.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)

EUT L 102, 15.3.2006, s. 35.

(3)

EUT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(4)

EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rättsligt meddelande