Procedure : 2014/2954(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0346/2014

Indgivne tekster :

B8-0346/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0085

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 109kWORD 46k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. november 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Udvalget om International Handel
Ordfører: Bernd Lange

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 14. november 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8‑0346/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)08355) af 14. november 2014,

–       der henviser til Kommissionens skrivelse af 26. november 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–       der henviser til skrivelse af 5. december 2014 fra Udvalget om International Handel til Udvalgsformandskonferencens formand,

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler(1), særlig artikel 2, stk. 2,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger(2),

–       der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om International Handel,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.     der henviser til, at Kenya i henhold til forordning (EU) nr. 527/2013 pr. 1. oktober 2014 ophørte med at være omfattet af den markedsadgangsordning, der gives tilladelse til i forordning (EF) nr. 1528/2007;

B.     der henviser til, at Kenya, Den Europæiske Union og dens medlemsstater afsluttede forhandlingerne om en økonomisk partnerskabsaftale den 16. oktober 2014;

C.     der henviser til, at Kommissionen den 14. november 2014 vedtog en delegeret retsakt om at genindsætte Kenya i bilag I til forordning (EF) nr. 1528/2007;

D.     der henviser til, at Kommissionen har understreget, at en afgørelse om ikke at gøre indsigelse vil begrænse Kenyas potentielle handelsdiversificering og tab af eksport til EU og mindske skaderne i sektorerne tun, gartneri og afskårne blomster;

1.      erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)

EUT L 165 af 18.6.2013, s. 59.

Juridisk meddelelse