Процедура : 2014/2805(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0348/2014

Внесени текстове :

B8-0348/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2014 - 8.4

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 67k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


относно делегирания регламент на Комисията от 19 август 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Франк Пруст, Ален Кадек, Габриел Мато, Франсоаз Гростет, Антонио Таяни, Яник Жадо, Алдо Патричело, Дейвид Макалистър, Хосе Бланко Лопес, Фернану Руаш, Йожеф Над, Барбара Матера, Ярослав Валенса, Мишел Дантен, София Рибейру, Морис Понга, Лара Коми, Ан Сандер, Жером Лаврийо, Богдан Брунон Вента, Шон Кели, Марк Жуло, Анжелик Дьолае, Рашида Дати, Марко Афронте, Жоел Бержерон, Роландас Паксас, Ани Схрейер-Пирик, Рикарду Серан Сантуш, Исаскун Билбао Барандика, Хайнц К. Бекер, Клара Еухения Агилера Гарсия, Ремо Сернаджото, Рената Бриано, Антониу Мариню и Пинту, Еманюел Морел, Арно Данжан, Кристиан Дан Преда, Ален Ламасур, Мишел Алио-Мари, Салваторе Чику, Салваторе Доменико Полиезе, Елена Джентиле, Улрике Родуст, Карима Дели, Ска Келер, Жозе Бове, Изабел Тома, Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Виржини Розиер, Гийом Балас, Силви Гийом, Перванш Берес, Едуар Мартен, Кристин Рево Д'Алон Бонфоа, Жузе Мануел Фернандеш, Паулу Ранжел, Карлуш Куелю, Надин Морано, Жорж Бах, Раймер Бьоге, Ламберт ван Нистелрой, Моника Холмайер, Иво Белет, Мирослав Миколашик, Филип Жювен, Барт Стас, Рено Мюзелие, Игор Шолтес, Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Токиа Саифи, Нуну Мелу, Джовани Ла Вия, Констанс Льо Грип, Брис Ортьофьо, Франсеск Гамбус, Норика Николай, Ричард Корбът, Доминик Рике, Алесандра Морети, Даниеле Виоти, Оле Кристенсен, Линеа Енгстрьом
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 19 август 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета(1), и по-специално член 9, параграф 1, буква б) и приложение III, както и член 10, параграф 4 от него за предоставяне на Комисията на правомощието да приема делегирани актове, за да установи или измени приложение III с цел да предостави на държава заявител специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, като я добави към списъка на държавите бенефициенти по ОСП +,

–       като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2014)05833) от 19 август 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции по отношение на Филипините,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно борбата срещу незаконния, нерегламентиран и недеклариран риболов(3),

–       като взе предвид решението на Комисията от 10 юни 2014 г. за уведомяване на трета държава (Филипините), която Комисията счита за потенциално определима като несътрудничеща трета държава, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов(4),

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Филипините, и по-специално резолюцията си от 14 юни 2012 г.(5),

–       като взе предвид доклада на Комитета от експерти по прилагането на конвенциите и препоръките (CEACR) на Международното бюро по труда (доклад III, 2014 г., част 1А относно Филипините),

–       като взе предвид доклада на специалния докладчик по въпросите на трафика на хора, особено на жени и деца, Джой Нгози Езейло, представен пред Съвета на ООН по правата на човека на 19 април 2013 г.,

–       като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

А.     като има предвид, че общата система за преференции се състои от общ режим и два специални режима, включително специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+), при което за 66% от всички тарифни линии на ЕС вносът от бенефициенти не се облага с мита;

Б.     като има предвид, че на 28 февруари 2014 г. Комисията е получила искане по ОСП+ от Република Филипини („Филипините“);

В.     като има предвид, че в резолюцията на ЕП от 17 ноември 2011 г. относно борбата срещу ННН риболова се посочва ясно, че ННН риболовът застрашава устойчивостта на рибните запаси; като има предвид, че освен това се подчертава, че „трябва да се развие по-пълно концепцията за отговорностите на държавата на пазара, като начин за закриване на пазарите за продуктите на ННН риболова“;

Г.     като има предвид, че в член 19, параграф 1, буква д) от Регламента за ОСП+ става въпрос за задълженията на трети държави за изпълнение на целите на регионалните организации за рибарство, една от които е борбата срещу ННН риболова;

Д.     като има предвид, че Комисията публикува решение за уведомяване на трета държава, която Комисията счита за потенциално определима като несътрудничеща трета държава, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, което е насочено към Филипините по отношение на риска те да бъдат считани за неоказваща съдействие държава в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов („ННН риболов“) в съответствие с член 32 от Регламент № 1005/2008, като по този начин показа жълт картон и започна процедура, в рамките на която на Филипините бе предоставен разумен срок да отговори на уведомлението и да коригира положението;

Е.     като има предвид, че ЕС не разполага с правомощия да разреши преференциален достъп до европейския пазар за рибни продукти от Филипините, без да е осигурена гаранция за техния законен произход; като има предвид, че е от съществено значение да се подчертае абсолютната необходимост от съгласуваност и надеждност на европейските политики, за да се предотврати дискриминацията и нелоялната конкуренция за европейските рибари и да се защитят европейските потребители;

1.      възразява, съгласно член 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 978/2012, срещу делегирания регламент на Комисията (C(2014)05833) от 19 август 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции по отношение на Филипините;

2.      подчертава противоречието между позицията на Комисията, която посочва в своя доклад за оценка на заявлението за ОСП+, внесено от Филипините, че „има важни елементи на напредък [...] в областта на защитата на правата на жените“, и факта, че в доклада от 19 април 2013 г. на специалния докладчик на ООН по въпросите на трафика на хора, особено на жени и деца, след нейната мисия във Филипините (A/HRC/23/48Add.3), се отбелязва, че „трафикът на хора, предимно жени и деца, с цел трудова експлоатация се разпространява в различни сектори, включително в секторите на селското стопанство, строителството, риболова и производството и услугите“;

3.      изисква да не се дава статут по ОСП +, преди Комисията да отмени своето уведомление до Филипините, че са считани за потенциално определима като несътрудничеща трета държава в борбата срещу ННН риболова;

4.      припомня, че не се противопоставя на бъдещо заявление от Филипините или последващо предоставяне от страна на ЕС на статут по ОСП + на по-късен етап;

5.      потвърждава своята позиция, в съответствие с резолюцията от 17 ноември 2011 г., че трябва да се развие по-пълно концепцията за отговорностите на държавата на пазара като начин за закриване на пазарите за продуктите на ННН риболова; подчертава, че би представлявало противоречие да се предостави на дадена държава достъп по ОСП + за нейните продукти и по-специално за продукти от риболов, докато е подложена от Комисията на процедура за ННН риболов;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на комисията по рибно стопанство и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и да уведоми Комисията, че делегираният регламент не може да влезе в сила.

 

(1)

OВ L 303, 31.10.2012 г., стp. 1.

(2)

OВ L 286, 29.10.2008 г., стp. 1.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2011)0516

(4)

ОВ C 185, 17.6.2014 г., стр. 17.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2012)0264

Правна информация