Postup : 2014/2805(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0348/2014

Předložené texty :

B8-0348/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2014 - 8.4

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 63k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

předložený v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008(1), a zejména na čl. 9 písm. b) a přílohu III a čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení, podle nichž je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž může stanovit nebo změnit přílohu III s cílem poskytnout žádajícím zemím zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných tím, že je zařadí na seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)05833) ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí ohledně Filipín,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o boji proti nelegálnímu, nehlášenému a neregulovanému rybolovu(3),

–       s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2014 o oznámení třetí zemi (Filipínám), u níž Komise považuje za možné, že bude určena jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu(4),

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Filipínách, zejména na usnesení ze dne 14. června 2012(5),

–       s ohledem na zprávu výboru odborníků Mezinárodní organizace práce na uplatňování úmluv a doporučení (CEACR) (2014 zpráva III část 1A o Filipínách).

–       s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro otázky obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, Joy Ngozi Ezeilové, která byla předložena Výboru OSN pro lidská práva dne 19. dubna 2013,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že systém všeobecných preferencí je tvořen jedním obecným a dvěma zvláštními režimy, kdy jedním z nich je zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+), v jehož rámci se ze zvýhodněných zemí bezcelně dováží více než 66 % položek celního sazebníku EU;

B.     vzhledem k tomu, že dne 28. února 2014 obdržela Komise žádost od Filipínské republiky (dále jen „Filipíny“) o udělení statusu GSP +;

C.     vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o boji proti nelegálnímu rybolovu jasně uvádí, že rybolov NNN ohrožuje udržitelnost rybích populací; vzhledem k tomu, že dále uvádí, že „odpovědnost státu trhu je třeba rozvíjet ve větší míře, neboť je to způsob, jak zastavit činnost trhů s produkty pocházejícími z rybolovu NNN“;

D.     vzhledem k tomu, že čl. 19 odst. 1 písm. e) nařízení GSP+ odkazuje na povinnosti třetích zemí provést cíle regionálních rybářských organizací, přičemž jedním z nich je boj proti rybolovu NNN;

E.     vzhledem k tomu, že Komise zveřejnila rozhodnutí o oznámení třetí zemi, u níž Komise považuje za možné, že bude určena jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, zaměřené na Filipíny, pokud jde o riziko, že budou určeny za nespolupracující zemi v boji proti nezákonnému rybolovu (NNN) v souladu s článkem 32 nařízení č. 1005/2008, čímž jim ukázala žlutou kartu a zahájila řízení ve věci rybolovu NNN, během něhož byla Filipínám poskytnuta přiměřená lhůta na odpověď na oznámení a nápravu této situace;

F.     vzhledem k tomu, že EU není oprávněna povolit preferenční přístup na evropský trh pro produkty rybolovu z Filipín bez zajištění záruky jejich legálního původu; vzhledem k tomu, že je nezbytné trvat na absolutní nutnosti soudržnosti a důvěryhodnosti evropských politik, aby se zabránilo diskriminaci evropských rybářů a nekalé soutěži vůči nim a aby byli chráněni evropští spotřebitelé;

1.      vznáší námitky podle čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 978/2012 proti nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)05833) ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí s ohledem na Filipíny;

2.      poukazuje na rozpor mezi postojem Komise, která ve své zprávě o posouzení žádosti Filipín o GSP+ uvádí, že existují významné indicie o pokroku dosaženém v oblasti ochrany práv žen, a skutečností, že zvláštní zpravodajka OSN pro otázky obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, ve své zprávě z 19. dubna 2013 po misi na Filipínách (A/HRC/23/48Add.3) uvedla, že obchodování s lidmi, především se ženami a dětmi, se za účelem pracovního vykořisťování šíří v různých odvětvích, včetně zemědělství, stavebnictví, rybolovu, výrobních odvětví a službách;

3.      žádá, aby status GSP+ nebyl udělen, dokud Komise nezruší své oznámení Filipínám jako zemi, kterou bude možné určit za nespolupracující třetí zemi v boji proti rybolovu NNN;

4.      připomíná, že nebude mít námitky proti budoucí žádosti Filipín o status GPS+ ani proti jeho následnému udělení ze strany EU v pozdější fázi;

5.      potvrzuje svůj postoj navazující na usnesení ze dne 17. listopadu 2011, že koncept odpovědnosti státu trhu je třeba rozvíjet ve větší míře, neboť je to způsob, jak zastavit činnost trhů s produkty pocházejícími z rybolovu NNN; zdůrazňuje, že by bylo rozporuplné udělit nějaké zemi přístup GSP+ pro její produkty, zejména produkty rybolovu, dokud proti této zemi vede Komise řízení ve věci rybolovu NNN;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru pro rybolov a vládám a parlamentům členských států a aby informoval Komisi, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost.

 

(1)

Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0516.

(4)

Úř. věst. C 185, 17.6.2014, s. 17.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0264.

Právní upozornění