Procedure : 2014/2805(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0348/2014

Indgivne tekster :

B8-0348/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 8.4

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 58k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

forretningsordenens artikel 105, stk. 4


om Kommissionens delegerede forordning af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008(1), særlig artikel 9, litra b), samt bilag III og artikel 10, stk. 4, hvori Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at indføre eller ændre bilag III med henblik på at indrømme et land, der anmoder derom, den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse ved at tilføje det pågældende land til listen over GSP+-begunstigede lande,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)05833) af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af en ordning med generelle toldpræferencer over for Filippinerne,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999(2),

 

–       der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri(3),

–       der henviser til Kommissionens afgørelse af 10. juni 2014 om underretning af et tredjeland (Filippinerne), som efter Kommissionens opfattelse muligvis kan identificeres som et ikke-samarbejdende tredjeland i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri(4),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Filippinerne, særlig beslutningen af 14. juni 2012(5),

–       der henviser til rapporten fra Komitéen for Gennemførelse af Konventioner og Henstillinger under Den Internationale Arbejdsorganisation (rapport III fra 2014, del 1A om Filippinerne),

–       der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, Joy Ngozi Ezeilo, som blev forelagt FN's Menneskerettighedsråd den 19. april 2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.     der henviser til, at den generelle toldpræferenceordning består af en generel ordning og to særlige ordninger, herunder den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+), i forbindelse med hvilken der ikke opkræves importtold af de begunstigede lande på 66 % af alle EU's toldpositioner;

B.     der henviser til, at Kommissionen den 28. februar 2014 modtog en GSP+-anmodning fra Republikken Filippinerne (i det følgende benævnt "Filippinerne");

C.     der henviser til, at det af beslutningen af 17. november 2011 om bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ("IUU-fiskeri") klart fremgår, at IUU-fiskeri er til fare for fiskebestandenes bæredygtighed; der henviser til, at det endvidere fremgår, at "markedsstatsansvar skal udvikles på mere fuldstændig vis som et middel til at lukke markederne for produkter af IUU-fiskeri";

D.     der henviser til, at artikel 19, stk. 1, litra e), i GSP+-forordningen henviser til tredjelandes forpligtelse til at implementere regionale fiskeriorganisationers mål, hvoraf et er bekæmpelse af IUU-fiskeri;

E.     der henviser til, at Kommissionen har offentliggjort en afgørelse om underretning af de tredjelande, som efter Kommissionens opfattelse muligvis kan identificeres som ikke-samarbejdende tredjelande i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri, som er rettet til Filippinerne for så vidt angår risikoen for at blive betragtet som en ikke-samarbejdende stat med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri i henhold til artikel 32 i forordning 1005/2008, og dermed har udstedt et gult kort og indledt en IUU-procedure, i forbindelse med hvilken Filippinerne blev givet et rimeligt tidsrum til at besvare meddelelsen og afhjælpe situationen;

F.     der henviser til, at EU ikke har beføjelse til at give tilladelse til præferenceadgang til det europæiske marked for fiskeriprodukter fra Filippinerne uden at sørge for, at der foreligger garanti for deres lovlige oprindelse; der henviser til, at det er afgørende at insistere på, at det er absolut nødvendigt, at EU's politikker er sammenhængende og troværdige, for at forhindre forskelsbehandling og urimelig konkurrence for europæiske fiskere og for at beskytte de europæiske forbrugere;

1.      gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (C(2014)05833) af 19. august 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af en ordning med generelle toldpræferencer for så vidt angår Filippinerne i henhold til artikel 36, stk. 5, i forordning (EU) nr. 978/2012;

2.      fremhæver modsætningsforholdet mellem Kommissionens holdning, idet den i sin rapport om vurderingen af Filippinernes GSP+-ansøgning anfører, at der er sket betydelige fremskridt med hensyn til beskyttelse af kvinders rettigheder, og den omstændighed, at det i rapporten af 19. april 2013 fra FN's særlige rapportør om menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, efter hendes mission til Filippinerne (A/HRC/23/48Add.3), konstateredes, at menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, med henblik på udnyttelse som arbejdskraft var hastigt stigende i forskellige sektorer, herunder landbrugs-, bygge-, fiskeri-, fremstillings- og servicesektoren;

3.      anmoder om, at der ikke indrømmes GSP+-status, før Kommissionen har annulleret sin meddelelse til Filippinerne om, at det muligvis kan identificeres som et ikke-samarbejdende tredjeland for så vidt angår bekæmpelse af IUU-fiskeri;

4.      minder om, at Parlamentet ikke modsætter sig en eventuel fremtidig ansøgning fra Filippinerne, eller at EU som følge af en sådan indrømmer GSP+-status på et senere tidspunkt;

5.      fastholder sin holdning i forbindelse med beslutningen af 17. november 2011 om, at begrebet markedsstatsansvar skal udvikles på mere fuldstændig vis som et middel til at lukke markederne for produkter af IUU-fiskeri; understreger, at det ville være indbyrdes modstridende at indrømme et land GSP+-adgang for dets produkter, i særdeleshed fiskeriprodukter, mens det er genstand for en IUU-procedure fra Kommissionens side;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Fiskeriudvalget og medlemsstaternes regeringer og parlamenter og underrette Kommissionen om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft.

(1)

EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster P7_TA(2011)0516.

(4)

EUT C 185 af 17.6.2014, s. 17.

(5)

Vedtagne tekster P7_TA(2012)0264.

Juridisk meddelelse