Διαδικασία : 2014/2805(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0348/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0348/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 72k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008(1), και ιδίως το άρθρο 9 στοιχείο β) και το Παράρτημα ΙΙΙ καθώς και το άρθρο 10 παράγραφος 4 που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για να θεσπίσει ή να τροποποιήσει το Παράρτημα ΙΙΙ, με σκοπό να χορηγηθεί στην αιτούσα χώρα το ειδικό καθεστώς κινήτρων για αειφόρο ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση, ούτως ώστε η χώρα αυτή να προστεθεί στον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+,

–       έχοντας υπόψη τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)05833) της 19ης Αυγούστου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, στις Φιλιππίνες,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας(3),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, για την ενημέρωση των τρίτων χωρών (Φιλιππίνες) που η Επιτροπή θεωρεί πιθανό να χαρακτηριστούν ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας(4),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Φιλιππίνες, και ιδίως το ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2012(5),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων (CEACR) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (Έκθεση ΙΙΙ Μέρος 1Α για τις Φιλιππίνες το 2014),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και ιδίως των γυναικών και των παιδιών, Joy Ngozi Ezeilo, η οποία υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Απριλίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων αποτελείται από μια γενική ρύθμιση, και δύο ειδικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+), σύμφωνα με το οποίο δεν επιβάλλονται δασμοί στις εισαγωγές από δικαιούχες χώρες, για το 66% όλων των δασμολογικών κλάσεων·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2014 υποβλήθηκε στην Επιτροπή αίτηση υπαγωγής στο ΣΓΠ+ από τη Δημοκρατία των Φιλιππίνων (Φιλιππίνες)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) επισημαίνεται σαφώς ότι η ΠΛΑ αλιεία συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα αυτό τονίζεται επιπλέον ότι «τα κράτη αγοράς πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες προκειμένου τα προϊόντα ΠΛΑ αλιείας να αποκλείονται από τις αγορές»·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ΣΓΠ+ ορίζει ότι οι τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένες να υλοποιούν τους στόχους των περιφερειακών οργανισμών αλιείας, ένας εκ των οποίων συνίσταται στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε μια απόφαση σχετικά με την ενημέρωση μιας τρίτης χώρας για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί πιθανό να τη χαρακτηρίσει ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, η οποία απόφαση απευθύνεται στις Φιλιππίνες λόγω του κινδύνου να θεωρηθεί μη συνεργαζόμενο κράτος όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού αριθ. 1005/2008, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή έχει δείξει κίτρινη κάρτα και έχει κινήσει μια διαδικασία ΠΛΑ αλιείας, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε στις Φιλιππίνες μια εύλογη προθεσμία για να απαντήσει στην ανακοίνωση αυτή και να λάβει διορθωτικά μέτρα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να επιτρέψει την προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά αλιευτικών προϊόντων από τις Φιλιππίνες χωρίς να εξασφαλίσει εγγυήσεις όσον αφορά τη νόμιμη προέλευσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσει ότι η συνεκτικότητα και η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών πολιτικών αποτελεί αδήριτη ανάγκη προκειμένου να αποτρέπονται οι διακρίσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ευρωπαίων αλιέων και να προστατεύονται οι ευρωπαίοι καταναλωτές·

1.      εκφράζει την αντίθεσή του στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)05833) της 19ης Αυγούστου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για τις Φιλιππίνες σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012·

2.      επισημαίνει την αντίφαση που υφίσταται μεταξύ της θέσης της Επιτροπής, η οποία στην έκθεσή της για την αξιολόγηση της αίτησης που υπέβαλαν οι Φιλιππίνες για την υπαγωγή τους στο ΣΚΠ+, διαπιστώνει «σημαντικά στοιχεία προόδου όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών» και του γεγονότος ότι η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και ιδίως των γυναικών και των παιδιών, αναφέρει στην έκθεσή της με ημερομηνία 19 Απριλίου 2013 που συνέταξε μετά τη μετάβασή της στις Φιλιππίνες (A/HRC/23/48Add.3), ότι «η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και κυρίως γυναικών και παιδιών με σκοπό την αναγκαστική εργασία είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, οι κατασκευές, η αλιεία, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες»·

3.      ζητεί να μη χορηγηθεί καθεστώς ΣΓΠ+, εάν προηγουμένως η Επιτροπή δεν ανακαλέσει την κοινοποίησή της προς τις Φιλιππίνες ως τρίτη χώρα που θα χαρακτηριστεί ενδεχομένως ως μη συνεργαζόμενη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας·

4.      υπενθυμίζει ότι δεν αντιτίθεται σε μια μελλοντική αίτηση των Φιλιππίνων ή σε μια συνακόλουθη χορήγηση καθεστώτος ΣΓΠ+ από την ΕΕ σε μεταγενέστερο στάδιο·

5.      επιβεβαιώνει τη θέση που διετύπωσε στο ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με την οποία η ιδέα της ευθύνης του κράτους αγοράς πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να αποκλείονται από τις αγορές τα προϊόντα της ΠΛΑ αλιείας· τονίζει ότι θα ήταν αντιφατικό να χορηγηθεί σε μια χώρα πρόσβαση στο ΣΓΠ+ για τα προϊόντα της, και ιδίως τα αλιευτικά προϊόντα, ενώ η Επιτροπή διεξάγει εις βάρος της μια διαδικασία ΠΛΑ·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Επιτροπή Αλιείας καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και να ενημερώσει την Επιτροπή ότι ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

 

(1)

ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0516.

(4)

ΕΕ C 185 της 17.6.2014, σ. 17.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0264.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου