Menettely : 2014/2805(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0348/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0348/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2014 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 58k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta 19. elokuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta 19. elokuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))  
B8‑0348/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja liitteen III sekä 10 artiklan 4 kohdan, jossa komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä liitteen III vahvistamiseksi tai muuttamiseksi, jotta pyynnön esittäneelle maalle voidaan myöntää oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävään erityiseen kannustusmenettelyyn, lisäämällä kyseinen maa GSP+-edunsaajamaiden luetteloon,

–       ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta Filippiinien osalta 19. elokuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (C(2014)05833),

–       ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29. syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008(2),

–       ottaa huomioon 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman laittoman kalastuksen torjumisesta maailmanlaajuisesti(3),

–       ottaa huomioon tiedon antamisesta kolmannelle maalle (Filippiineille), jonka komissio katsoo mahdollisesti yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti 10. kesäkuuta 2014 annetun komission päätöksen(4),

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiineistä ja erityisesti 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman(5),

–       ottaa huomioon Kansainvälisen työtoimiston yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean (CEACR) raportin (vuoden 2014 kertomus III, Filippiinejä koskeva osa 1A),

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvostolle 19. huhtikuuta 2013 esitellyn ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevän erityisraportoijan Joy Ngozi Ezeilon raportin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.     toteaa, että yleinen tullietuusmenettely muodostuu yleisestä menettelystä ja kahdesta erityisestä menettelystä, mukaan lukien kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävä erityinen kannustusmenettely (GSP+), jossa tulleja ei kanneta sen edunsaajilta 66 prosentista kaikista EU:n tullinimikkeistä;

B.     toteaa, että komissio vastaanotti 28. helmikuuta 2014 erityistä kannustusmenettelyä (GSP+) koskevan pyynnön Filippiinien tasavallalta (jäljempänä ”Filippiinit”);

C.     toteaa, että sen 17. marraskuuta 2011 antamassa päätöslauselmassa laittoman kalastuksen torjumisesta maailmanlaajuisesti todetaan selvästi, että laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) uhkaa kalakantojen kestävyyttä; huomauttaa, että siinä todetaan edelleen, että ”markkinavaltion vastuuta koskevaa käsitettä on kehitettävä edelleen, jotta voidaan sulkea markkinat LIS-kalastuksesta saatavilta tuotteilta”;

D.     toteaa, että GSP+-asetuksen 19 artiklan 1 kohdan e alakohdassa viitataan kolmansien maiden velvollisuuteen noudattaa alueellisten kalastusjärjestöjen asettamia tavoitteita, joista yksi on LIS-kalastuksen torjuminen;

E.     ottaa huomioon, että komissio julkaisi päätöksen tiedon antamisesta kolmannelle maalle (Filippiineille), jonka komissio katsoo mahdollisesti yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti, ja että se kohdisti Filippiineihin epäilyn siitä, että se on mahdollisesti yhteistyöhön osallistumaton kolmas maa LIS-kalastuksen torjunnasta asetuksen 1005/2008 32 artiklan mukaisesti, antoi sille keltaisen kortin ja käynnisti LIS-menettelyn, jonka aikana Filippiineille suotiin kohtuullinen määräaika ilmoitukseen vastaamiseen ja tilanteen korjaamiseen;

F.     toteaa, ettei EU:lla ole valtuuksia myöntää Filippiineiltä peräisin oleville kalastustuotteille etuoikeutettua pääsyä markkinoille varmistamatta, että niiden alkuperä on laillinen; katsoo, että on ehdottoman tärkeää varmistaa, että EU:n toimintalinjat ovat johdonmukaisia ja uskottavia, jotta voidaan välttää eurooppalaisten kalastajien syrjintä ja heihin kohdistuvat epäreilu kilpailu ja jotta voidaan suojella eurooppalaisia kuluttajia;

1.      vastustaa komission 19. elokuuta 2014 antamaa delegoitua asetusta (C(2014)05833) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta Filippiinien osalta asetuksen (EU) N:o 978/2012 36 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

2.      korostaa, että sen välillä vallitsee ristiriita, mitä komissio toteaa Filippiinien GSP +-hakemuksen arvioinnista antamassaan kertomuksessa, eli että naisten oikeuksien suojelemisessa on tapahtunut huomattavaa edistystä, ja mitä Filippiineillä vierailleen ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevän YK:n erityisraportoijan 19. huhtikuuta 2013 esittämässä raportissa (A/HRC/23/48Add.3) todetaan, eli että ihmiskauppa ja erityisesti nais- ja lapsikauppa pakkotyötä varten on yleistä eri aloilla, kuten maataloudessa, rakennusalalla, kalastuksessa, valmistusteollisuudessa ja palvelualoilla;

3.      pyytää, ettei GSP+-asemaa myönnetä ennen kuin komissio on peruuttanut Filippiineille antamansa ilmoituksen siitä, että se on mahdollisesti yhteistyöhön osallistumaton kolmas maa LIS-kalastuksen torjunnassa;

4.      painottaa, ettei se vastusta sitä, että Filippiinit voi myöhemmin esittää uuden hakemuksen ja että EU voi myöntää GSP+-aseman myöhemmässä vaiheessa;

5.      vahvistaa 17. marraskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan siitä, että markkinavaltion vastuuta koskevaa käsitettä on kehitettävä edelleen, jotta voidaan sulkea markkinat LIS-kalastuksesta saatavilta tuotteilta; korostaa, että olisi ristiriitaista, jos sellaisen maan, joka on komission käynnistämän LIS-menettelyn kohteena, tuotteille ja erityisesti kalastustuotteille myönnettäisiin GSP+aseman mukainen pääsy Euroopan markkinoille;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, kalatalousvaliokunnalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja ilmoittamaan komissiolle, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan.

 

(1)

EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0516.

(4)

EUVL C 185, 17.6.2014, s. 17

(5)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0264.

Oikeudellinen huomautus