Procedūra : 2014/2805(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0348/2014

Pateikti tekstai :

B8-0348/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2014 - 8.4

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 64k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį


dėl 2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
PAKEITIMAI

2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008(1), ir ypač į jo 9 straipsnio b punktą ir III priedą bei 10 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti arba iš dalies pakeisti III priedą, kad prašančiajai šaliai būtų suteikta speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, įtraukiant tą šalį į BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)05833), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas dėl Filipinų,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999(2),

–       atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl kovos su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimą dėl pranešimo trečiajai šaliai (Filipinams), kad Komisija mano, jog ją galima pripažinti nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti(4),

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Filipinų, ypač į 2014 m. birželio 14 d. rezoliuciją(5),

–       atsižvelgdamas į Tarptautinio darbo biuro Ekspertų komiteto konvencijų ir rekomendacijų taikymo klausimais ataskaitą (2014 m. III ataskaitos 1A dalis dėl Filipinų),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai pateiktą JT specialiosios pranešėjos prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, klausimais Joy Ngozi Ezeilo pranešimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi bendrąją lengvatų sistemą sudaro bendras susitarimas ir du specialūs susitarimai, įskaitant specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę (BLS+), kurią taikant pagal 66 proc. visų ES tarifų pozicijų lengvatomis besinaudojančioms šalims netaikomi importo muitai;

B.     kadangi 2014 m. vasario 28 d. Komisija gavo Filipinų Respublikos (Filipinai) prašymą dėl BLS+;

C.     kadangi 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliucijoje dėl kovos su neteisėta žvejyba aiškiai tvirtinama, kad neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba kelia grėsmę žuvų išteklių tvarumui; kadangi toliau teigiama, „kad reikia visapusiškiau išplėtoti rinkos valstybės atsakomybės sampratą kaip priemonę neįsileisti į rinką NNN žuvų gaminių“;

D.     kadangi Reglamento dėl BLS+ 19 straipsnio 1 dalies e punkte nurodomi trečiųjų šalių įsipareigojimai įgyvendinti regioninių žuvininkystės organizacijų tikslus, kurių vienas yra kova su NNN žvejyba;

E.     kadangi Komisija paskelbė sprendimą dėl pranešimo trečiajai šaliai, kad Komisija mano, jog ją galima pripažinti nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, kuris yra skirtas Filipinams dėl rizikos būti laikomiems valstybe, nebendradarbiaujančia kovojant su neteisėta (NNN) žvejyba pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 32 straipsnį, ir tokiu būdu parodė geltonąją kortelę ir pradėjo NNN procedūrą, per kurią Filipinams buvo duota pakankamai laiko atsakyti į pranešimą ir ištaisyti padėtį;

F.     kadangi ES nėra įgaliota teikti lengvatinės galimybės žuvininkystės produktams iš Filipinų patekti į ES rinką negavus jų kilmės teisėtumo garantijos; kadangi itin svarbu paisyti būtinybės užtikrinti Europos politikos nuoseklumą ir patikimumą siekiant, kad Europos žvejai nepatirtų diskriminacijos ir nesąžiningos konkurencijos ir būtų apsaugoti Europos vartotojai;

1.      vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 978/2012 36 straipsnio 5 dalimi reiškia prieštaravimą dėl 2014 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (C(2014)05833), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas dėl Filipinų;

2.      atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos ataskaitoje dėl Filipinų paraiškos dėl BLS+ vertinimo pateikta jos pozicija, jog pastebima didelė pažanga siekiant apsaugoti moterų teises, prieštarauja faktui, kad JT specialiosios pranešėjos prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, klausimais 20013 m. balandžio 19 d. ataskaitoje, parengtoje po jos misijos į Filipinus (A/HRC/23/48Add.3), pareikšta, jog prekyba žmonėmis, daugiausia moterimis ir vaikais, išnaudojimo darbui tikslais plinta įvairiuose sektoriuose, įskaitant žemės ūkio, statybų, žvejybos, gamybos ir paslaugų sektorius;

3.      prašo nesuteikti BLS+ statuso tol, kol Komisija panaikins savo pranešimą Filipinams dėl galimybės pripažinti ją trečiąja šalimi, nebendradarbiaujančia kovojant su NNN žvejyba;

4.      primena, kad Parlamentas neprieštarauja tam, kad ateityje Filipinai teiktų paraišką arba ES po to, vėlesniu etapu suteiktų BLS+ statusą;

5.      patvirtina savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliucijoje išreikštą poziciją, kad reikia visapusiškiau išplėtoti rinkos valstybės atsakomybės sampratą kaip priemonę neįsileisti į rinką NNN žvejybos produktų; pabrėžia, kad būtų nelogiška suteikti šalies produktams, ypač žuvininkystės produktams, prieigą pagal BLS+, kol šalies atžvilgiu Komisija vykdo NNN procedūrą;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Žuvininkystės komitetui ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir pranešti Komisijai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti.

 

(1)

OL L 303, 2012 10 31, p. 1.

(2)

OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0516

(4)

OL L 185, 2014 6 17, p. 17.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0264

Teisinis pranešimas