Procedūra : 2014/2805(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0348/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0348/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2014 - 8.4

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 151kWORD 64k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu


par Komisijas 2014. gada 19. augusta deleģēto regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))


Franck Proust, Alain Cadec , Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2014. gada 19. augusta deleģēto regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))  
B8‑0348/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008(1), kā arī ņemot vērā jo īpaši tās 9. panta b) apakšpunktu, III pielikumu un 10. panta 4. punktu, ar ko Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai izveidotu vai grozītu III pielikumu ar mērķi pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, pievienojot minēto valsti VPS+ saņēmējvalstu sarakstam,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 19. augusta deleģēto regulu (C(2014)05833), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu attiecībā uz Filipīnām,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra regulu, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999(2),

–       ņemot vērā 2011. gada 17. novembra rezolūciju par nelegālas zvejas apkarošanu(3),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 10. jūnija lēmumu par trešās valsts (Filipīnu) informēšanu par to, ka Komisija var noteikt attiecīgajai valstij nesadarbīgas trešās valsts statusu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju(4),

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Filipīnām, jo īpaši 2012. gada 14. jūnija rezolūciju(5),

–       ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas Ekspertu komitejas konvenciju un ieteikumu piemērošanas jautājumos (CEACR) ziņojumu (2014. gada III ziņojuma 1A daļa par Filipīnām),

–       ņemot vērā īpašās referentes jautājumos par personu, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību Joy Ngozi Ezeilo ziņojumu, kuru viņa 2013. gada 19. aprīlī iesniegusi ANO Cilvēktiesību padomei,

–       ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A.     tā kā vispārējo preferenču sistēmu veido vispārējs režīms un divi īpaši režīmi, tostarp īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+), kas paredz neiekasēt importa nodevas no saņēmējvalstīm attiecībā uz 66 % no visām ES tarifu pozīcijām;

B.     tā kā Komisija 2014. gada 28. februārī no Filipīnu Republikas (Filipīnām) saņēma pieprasījumu par VPS+;

C.     tā kā 2011. gada 17. novembra rezolūcijā par NNN zvejas apkarošanu skaidri noteikts, ka NNN zveja apdraud zivju krājumu ilgtspēju; tā kā rezolūcijā ir arī noteikts, ka „pilnīgāk jāizstrādā tirgus valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto produktu tirgu slēgšanai”;

D.     tā kā VPS+ regulas 19. panta 1. punkta e) apakšpunkts attiecas uz trešo valstu pienākumiem īstenot reģionālo zvejniecības organizāciju mērķus, tostarp cīņu pret NNN zveju;

E.     tā kā Komisija publicēja lēmumu par trešās valsts informēšanu par to, ka Komisija var noteikt attiecīgajai valstij nesadarbīgas trešās valsts statusu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, tādējādi norādot uz risku, ka Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 32. pantu var uzskatīt Filipīnas par valsti, kas nesadarbojas cīņā pret nelegālu (NNN) zveju, un nosūtīja Filipīnām brīdinājuma paziņojumu („dzelteno kartīti”), kā arī sāka NNN procedūru, kuras laikā Filipīnām tika dots pietiekami laika, lai atbildētu uz paziņojumu un labotu situāciju;

F.     tā kā ES nav pilnvarota atļaut Filipīnas zivsaimniecības produktu preferenciālu piekļuvi Eiropas tirgum, nenodrošinot garantijas par to izcelsmes likumību; tā kā ir būtiski panākt Eiropas politikas virzienu absolūtu saskaņotību un ticamību, lai novērstu Eiropas zvejnieku diskrimināciju un negodīgu konkurenci un aizsargātu Eiropas patērētājus,

1.      iebilst pret Komisijas 2014. gada 19. augusta deleģēto regulu (C(2014)05833), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu attiecībā uz Filipīnām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 978/2012 36. panta 5. punktu;

2.      uzsver pretrunas starp Komisijas nostāju, kura savā ziņojumā par VPS+ piemērošanas Filipīnās novērtējumu norāda, ka ir panākts nozīmīgs progress sieviešu tiesību aizsardzības jomā, un to, ka pēc brauciena uz Filipīnām ANO īpašā referente jautājumos par personu, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību savā 2013. gada 19. aprīļa ziņojumā (A/HRC/23/48Add.3) ir norādījusi, ka „cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecība darba nolūkā ir izplatīta vairākās nozarēs, tostarp lauksaimniecībā, celtniecībā, zvejniecībā, ražošanā un pakalpojumu nozarē”;

3.      aicina nepiešķirt VPS+ statusu, pirms Komisija nav atcēlusi paziņojumu Filipīnām par iespējamību Filipīnas uzskatīt par nesadarbīgu trešo valsti cīņā pret NNN zveju;

4.      atgādina, ka EP neiebilst ne pret turpmākajiem Filipīnu pieprasījumiem, ne pret to, ka ES piešķir Filipīnām VPS+ statusu vēlākā posmā;

5.      apstiprina savu 2011. gada 17. novembra rezolūcijā pausto nostāju par to, ka pilnīgāk jāizstrādā tirgus valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto produktu tirgu slēgšanai; uzsver, ka būtu pretrunīgi piešķirt kādas valsts produktiem, jo īpaši zivsaimniecības produktiem, VPS+ piekļuvi, ja pret šo valsti Komisija ir ierosinājusi NNN procedūru;

6.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Zivsaimniecības komitejai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem, un paziņot Komisijai par to, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā.

 

(1)

OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0516.

(4)

OV C 185, 17.6.2014., 17. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0264.

Juridisks paziņojums