Procedura : 2014/2805(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0348/2014

Teksty złożone :

B8-0348/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2014 - 8.4

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 137kWORD 70k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia delegowanego z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008(1), a w szczególności jego art. 9 lit. b), załącznik III i art. 10 ust. 4, na mocy których Komisję uprawnia się do przyjmowania aktów delegowanych w celu ustanowienia załącznika III lub wprowadzenia doń zmian, aby przyznać wnioskującemu państwu prawo korzystania ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów poprzez dodanie tego państwa do wykazu krajów korzystających z systemu GSP+,

–       uwzględniając rozporządzenie delegowane (C(2014)05833) z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych w odniesieniu do Filipin,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999(2),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nierejestrowanych połowów(3),

–       uwzględniając decyzję Komisji z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powiadomienia państwa trzeciego (Filipin) o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania(4),

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Filipin, w szczególności rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r.(5),

–       uwzględniając sprawozdanie Komitetu Ekspertów MOP ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (sprawozdanie III z 2014 r., część 1A poświęcona Filipinom),

–       uwzględniając specjalne sprawozdanie Joy Ngozi Ezeilo na temat handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, przedstawione Radzie Praw Człowieka ONZ w dniu 19 kwietnia 2013 r.,

–       uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że na ogólny system preferencji taryfowych składa się rozwiązanie ogólne i dwa rozwiązania szczególne, w tym szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+) polegające na nienakładaniu ceł na import od beneficjentów w odniesieniu do 66% wszystkich linii taryfowych UE;

B.     mając na uwadze, że w dniu 28 lutego 2014 r. Komisja otrzymała od Republiki Filipin wniosek dotyczący GSP+;

C.     mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów Parlament jasno stwierdza, iż tego rodzaju połowy zagrażają trwałości zasobów rybnych; mając na uwadze, że podkreśla on ponadto, iż należy bardziej rozwinąć koncepcję odpowiedzialności państwa zbytu jako środka służącego zamykaniu rynków dla produktów z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;

D.     mając na uwadze, że art. 19 ust. 1 lit. e) rozporządzenia w sprawie GSP+ odnosi się do obowiązków krajów trzecich w zakresie realizacji celów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, a jednym z tych obowiązków jest zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;

E.     mając na uwadze, że Komisja opublikowała decyzję w sprawie powiadamiania państw trzecich o możliwości uznania ich za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, która była skierowana do Filipin, dotyczyła ryzyka uznania tego państwa za niewspółpracujące w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami, zgodnie z art. 32 rozporządzenia 1005/2008, i tym samym oznaczała ostrzeżenie oraz wszczęcie procedury w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, podczas której Filipinom wyznaczono rozsądny termin na udzielenie odpowiedzi oraz podjęcie środków zaradczych;

F.     mając na uwadze, że UE nie jest uprawniona do zezwolenia na dostęp produktów rybołówstwa z Filipin do rynku europejskiego na preferencyjnych warunkach bez otrzymania gwarancji, że pochodzą one z legalnych źródeł; mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma obstawanie przy bezwzględnej konieczności spójnej i wiarygodnej polityki europejskiej, aby nie dopuścić do dyskryminacji europejskich rybaków i nieuczciwej konkurencji wobec nich oraz chronić europejskich konsumentów;

1.      na mocy art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego (C(2014)05833) z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych w odniesieniu do Filipin;

2.      zwraca uwagę na sprzeczność między stanowiskiem Komisji, która w swoim sprawozdaniu dotyczącym oceny stosowania GSP+ przez Filipiny stwierdza, że „dokonano znacznych postępów [...] na rzecz ochrony praw kobiet”, a faktem, że w specjalnym sprawozdaniu sprawozdawczyni ONZ z dnia 19 kwietnia 2013 r. na temat handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, sporządzonym po misji na Filipinach (A/HRC/23/48Add.3), odnotowano, iż „handel ludźmi, przeważnie kobietami i dziećmi, dla celów wyzysku w pracy kwitnie w wielu sektorach, w tym również w rolnictwie, budownictwie, rybołówstwie, produkcji przemysłowej i w branży usługowej”;

3.      zwraca się o nieprzyznawanie statusu GSP+, dopóki Komisja nie cofnie powiadomienia skierowanego do Filipin jako kraju mogącego zostać uznanym za państwo trzecie niewspółpracujące w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami;

4.      przypomina, że nie sprzeciwia się przyszłym wnioskom Filipin ani przyznaniu w ich następstwie statusu GSP+ przez UE w późniejszym terminie;

5.      potwierdza swoje stanowisko wyrażone w rezolucji z dnia 17 listopada 2011 r., zgodnie z którym należy bardziej rozwinąć koncepcję odpowiedzialności państwa zbytu jako środka służącego zamykaniu rynków dla produktów z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów; podkreśla sprzeczność związaną z przyznaniem krajowi dostępu na zasadach GSP+ w odniesieniu do jego produktów, zwłaszcza produktów rybołówstwa, skoro Komisja objęła ten kraj procedurą w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania tej rezolucji Komisji, Radzie, Komisji Rybołówstwa oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także do powiadomienia Komisji, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie.

(1)

Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0516.

(4)

Dz.U. C 185 z 17.6.2014, s. 17.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0264.

Informacja prawna