Procedură : 2014/2805(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0348/2014

Texte depuse :

B8-0348/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2014 - 8.4

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 70k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare  C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare  C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului(1), în special articolul 9 alineatul (b), anexa III și articolul 10 alineatul (4), prin care Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a elabora sau a modifica anexa III, cu scopul de a acorda unei țări solicitante regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, adăugând țara respectivă pe lista țărilor care beneficiază de SGP+;

–       având în vedere Regulamentul delegat (C(2014)05833) al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare în ceea ce privește Republica Filipine,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat la nivel mondial(3),

–       având în vedere Decizia Comisiei din 10 iunie 2014 de notificare a unei țări terțe (Republica Filipine) în privința căreia Comisia consideră că există posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat(4),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Filipine, în special Rezoluția din 14 iunie 2012(5),

–       având în vedere raportul CEACR- Comitetul de experți pentru aplicarea convențiilor și recomandărilor Biroului Internațional al Muncii (Raportul III din 2014, partea 1A privind Republica Filipine),

–       având în vedere raportul doamnei Joy Ngozi Ezeilo, raportoare specială pentru traficul de persoane, în special femei și copii, raport prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului la 19 aprilie 2013,

–       având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât sistemul generalizat de preferințe constă într-un regim general și două regimuri speciale, inclusiv regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP +) , în cadrul căruia nu se percep taxe pe importurile de la beneficiari pentru 66% din toate liniile tarifare ale UE;

B.     întrucât, la 28 februarie 2014, Comisia a primit din partea Republicii Filipine o cerere de acordare a SGP+;

C.     întrucât, în Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN) se precizează clar că pescuitul INN periclitează sustenabilitatea stocurilor de pește; întrucât, în rezoluția respectivă se mai precizează că „conceptul de responsabilitate a statului de comercializare trebuie elaborat mai în detaliu, ca mijloc de închidere a piețelor pentru produsele care provin din pescuitul INN”;

D.     întrucât la articolul 19 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul SGP+ se prevăd obligațiile țărilor terțe de a pune în aplicare obiectivele organizațiilor regionale de pescuit, printre care se numără și combaterea pescuitului INN;

E.     întrucât Comisia a publicat o decizie de notificare a unei țări terțe (Republica Filipine) în privința căreia Comisia consideră că există posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, prin care Republica Filipine a fost vizată ca având riscul de a fi identificată ca țară terță necooperantă în combaterea pescuitului ilegal (INN), în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, prin care a emis un cartonaș galben și a lansat o procedură privind INN, în cadrul căreia Republicii Filipine i s-a pus la dispoziție un interval de timp rezonabil pentru a răspunde notificării și pentru a remedia situația;

F.     întrucât UE nu are competența de a autoriza accesul preferențial pe piața europeană pentru produsele de pescărie provenind din Filipine fără a asigura o garanție referitoare la proveniența lor legală; întrucât este esențial să se insiste pe necesitatea absolută a coerenței și credibilității politicilor europene pentru a preveni discriminarea și concurența neloială pentru pescarii europeni și pentru a proteja consumatorii europeni,

1.      formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat (C(2014)05833) al Comisiei din 19 august 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare în ceea ce privește Republica Filipine, conform articolului 36 alineatul (5) din Regulamentul nr. 978/2012;

2.      subliniază contradicția dintre poziția Comisiei, care menționează în raportul său privind evaluarea aplicării SGP+ pentru Republica Filipine că „s-au realizat progrese semnificative .. în materie de protecție a femeilor” și observația din raportul din 19 aprilie 2013 al raportoarei speciale pentru traficul de persoane, în special femei și copii, realizat în urma misiunii sale în Filipine (A/HRC/23/48Add.3), potrivit căreia „traficul de persoane, în principal de femei și copii, pentru exploatarea în muncă proliferează în diverse sectoare, inclusiv în agricultură, construcții, pescuit, industriile producătoare și servicii”;

3.      solicită ca statutul SGP+ să nu fie acordat înainte ca Comisia să își revoce notificarea trimisă Republicii Filipine privind posibilitatea ca această țară să fie identificată ca țară terță necooperantă în combaterea pescuitului INN;

4.      reamintește faptul că nu se opune viitoarelor cereri din partea Republicii Filipine pentru obținerea statutului SGP+ sau acordării acestui statut de către UE într-o etapă ulterioară;

5.      își confirmă poziția luată ca urmare a rezoluției sale din 17 noiembrie 2011, în sensul că conceptul de responsabilitate a statului de comercializare trebuie elaborat mai în detaliu, ca mijloc de închidere a piețelor pentru produsele care provin din pescuitul INN; subliniază că ar fi contradictoriu să se acorde unei țări acces SGP+ pentru produsele sale, în special pentru produsele pescărești, atât timp cât această țară face obiectul unei proceduri privind INN din partea Comisiei;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comisiei pentru pescuit și guvernelor și parlamentelor statelor membre și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare.

(1)

JO L 303, 31.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0516

(4)

JO C 185, 17.6.2014, p. 17.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0264

Notă juridică