Förfarande : 2014/2805(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0348/2014

Ingivna texter :

B8-0348/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2014 - 8.4

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 58k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade förordning av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8‑0348/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008(1), särskilt artikel 9 b och bilaga III samt artikel 10.4, som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om fastställande eller ändring av bilaga III, så att det ansökande landet omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, genom att det läggs till i förteckningen över förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen,

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)05833) av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet med avseende på Filippinerna,  

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999(2),

–       med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om att bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll(3),

–       med beaktande av kommissionens beslut av den 10 juni 2014 om meddelande till de tredjeländer [Filippinerna] som kommissionen anser kan identifieras som icke-samarbetande tredjeländer enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske(4),

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Filippinerna, särskilt resolutionen av den 14 juni 2012(5),

–       med beaktande av rapporten från Internationella arbetsorganisationens expertkommitté för tillämpning av konventioner och rekommendationer (CEACR) (rapport III 2014, del 1A, om Filippinerna),

–       med beaktande av den rapport som den särskilda rapportören för människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn, Joy Ngozi Ezeilo, lade fram för FN:s råd för mänskliga rättigheter den 19 april 2013,

–       med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det allmänna preferenssystemet består av en allmän ordning och två särskilda ordningar, däribland den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP plus), som innebär tullfrihet på importer från förmånsländer i fråga om 66 % av alla EU:s tullpositioner.

B.     Den 28 februari 2014 mottog kommissionen en begäran om GSP plus från Republiken Filippinerna (nedan kallad Filippinerna).

C.     I sin resolution av den 17 november 2011 om att bekämpa olagligt fiske slår Europaparlamentet tydligt fast att orapporterat och olagligt fiske (IUU-fiske) hotar fiskebeståndens hållbarhet, och skriver vidare att ”marknadsstaternas ansvar måste utvecklas fullt ut för att man ska kunna stänga marknaderna för produkter som kommer från IUU-fiske”.

D.     Enligt artikel 19.1 e i GSP plus-förordningen har tredjeländer en skyldighet att uppfylla de mål som satts upp av regionala fiskeriorganisationer, däribland bekämpande av orapporterat och olagligt fiske.

E.     Kommissionen har offentliggjort ett beslut om meddelande till de tredjeländer som kommissionen anser kan identifieras som icke-samarbetande tredjeländer enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

F.     EU har ingen befogenhet att bevilja förmånstillträde till den europeiska marknaden för fiskeriprodukter från Filippinerna utan att få garanti för att deras ursprung är lagligt. Det är viktigt att insistera på att den europeiska politiken verkligen måste vara konsekvent och trovärdig för att förhindra diskriminering och illojal konkurrens för europeiska fiskare och skydda de europeiska konsumenterna.

1.      Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning (C(2014)05833) av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet med avseende på Filippinerna i enlighet med artikel 36.5 i förordning (EU) nr 978/2012.  

2.      Europaparlamentet framhåller motsatsförhållandet mellan å ena sidan kommissionens ståndpunkt i bedömningsrapporten om Filippinernas ansökan om GSP plus, där kommissionen hävdar att det gjorts betydande framsteg i skyddet av kvinnor, och å andra sidan rapporten av den 19 april 2013 från FN:s särskilda rapportör för människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn, efter uppdraget i Filippinerna (A/HRC/23/48Add.3), där hon konstaterade att människohandeln, i första hand med kvinnor och barn, för arbetskraftsexploatering ökade snabbt i olika sektorer, bland annat inom jordbruket, byggsektorn, fisket, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

3.      Europaparlamentet begär att GSP plus-status inte beviljas innan kommissionen har upphävt sitt meddelande till Filippinerna som ett land som kan identifieras som icke samarbetande i kampen mot orapporterat och olagligt fiske.

4.      Europaparlamentet erinrar om att det inte motsätter sig att Filippinerna i framtiden eventuellt lämnar in en ny ansökan eller att EU som en följd av det i ett senare skede beviljar GSP plus-status.

5.      Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt från resolutionen av den 17 november 2011 om att konceptet med marknadsstaternas ansvar måste utvecklas fullt ut för att man ska kunna stänga marknaderna för produkter som kommer från IUU-fiske. Parlamentet poängterar att det vore motsägelsefullt att bevilja GSP plus-tillträde för ett lands produkter, i synnerhet fiskeriprodukter, samtidigt som landet är föremål för ett IUU-förfarande från kommissionens sida.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, fiskeriutskottet samt medlemsstaternas regeringar och parlament och att underrätta kommissionen om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

(1)

EUT L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2011)0516.

(4)

EUT C 185, 17.6.2014, s. 17.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2012)0264.

Rättsligt meddelande