Postupak : 2014/2976(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0351/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0351/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 64k
10.12.2014
PE545.600v01-00
 
B8-0351/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP))


Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Fredrick Federley u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP))  
B8‑0351/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. lipnja 2013. o akcijskom planu za čelik, pod naslovom „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” (COM(2013)0407),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi(1),

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, selidbi i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 21. svibnja 2013. o regionalnim strategijama za industrijska područja u Europskoj uniji(2),

–       uzimajući u obzir preporuke okruglog stola na visokoj razini o budućnosti europske industrije čelika,

–       uzimajući u obzir strategiju Europa 2020.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je u interesu cijele Europske unije imati održiv, resursno učinkovit i konkurentan sektor čelika jer je on temelj mnogih ključnih oblika industrijske proizvodnje;

B.     budući da je europsku industriju čelika u mnogim državama članicama zahvatio zamjetan pad u globalnoj potražnji, a u nekim slučajevima i izazovi povezani s konkurentnošću i povećanim troškovima;

C.     budući da je važno usklađivati politike kako bi industrija čelika bila održiva, resursno učinkovita, konkurentna i sposobna za prilagodbu promjenjivim tržišnim uvjetima u Europi i izvan nje;

D.     budući da je industrija čelika u cijelosti globalna, a Europa je suočena sa zahtjevnom konkurencijom iz trećih zemalja u kojima su na snazi različiti propisi i standardi; budući da je za sektor čelika ključno jamčiti jednake uvjete;

E.     budući da je u globalnom pristupu industriji čelika potrebno uzeti u obzir troškove energije, a cijene električne energije za industrijske potrošače u EU-u mogu izravno utjecati na konkurentnost;

F.     budući da je industrija čelika EU-a iznimno važan poslodavac koji izravno zapošljava više od 350 000 ljudi i dodatnih nekoliko milijuna ljudi u srodnim industrijama, uključujući lanac opskrbe za reciklažu; budući da se posljednjih godina industrija čelika suočila s brojnim izazovima u pogledu restrukturiranja, spajanja industrija i izmještanja europske proizvodnje;

G.     budući da su istraživanje i inovacije važni pokretači gospodarskog rasta i konkurentne industrije;

H.     budući da je ključno stvaranje stabilnog okvira za privatna kapitalna ulaganja, zajedno s učinkovitim korištenjem sredstvima EU-a;

1.      podržava stvaranje Europe koja je pogodnija za poslovanje i posjeduje konkurentnu i održivu industrijsku bazu, osobito u sektoru čelika, i to ulaganjem u istraživanje i inovacije, učinkovito korištenje resursima, nove tehnologije, vještine i bolji pristup financiranju;

2.      naglašava važnost industrijske politike i pametnog donošenja propisa, uz mjere kojima će se oživjeti konkurentnost europske industrije na globalnom tržištu i zajamčiti istinski jednaki uvjeti za sve gospodarske subjekte u cilju zaštite europske proizvodnje od snižavanja socijalnih i ekoloških standarda;

3.      podržava predanost Komisije industriji, jednom od glavnih pokretača gospodarstva koji je u stanju pružiti stabilna i kvalitetna radna mjesta;

4.      naglašava važnost industrije čelika za gospodarstvo Europske unije, ali i za sve industrije u nastavku proizvodnog lanca koje upotrebljavaju njezine visokokvalitetne proizvode;

5.      potiče rad na jedinstvenom energetskom i jedinstvenom financijskom tržištu u cilju stvaranja istinskih jednakih uvjeta u okviru unutarnjeg tržišta i promicanja konkurentnosti koja se temelji na znanju i inovacijama;

6.      prima na znanje teškoće s kojima se sektor čelika suočava u mnogim državama članicama, djelomično uzrokovane znatnim padom u globalnoj potražnji te rastom troškova energije i izmještanjem europske proizvodnje; stoga poziva Komisiju da u cijelosti provede Plan za resursno učinkovitu Europu (COM(2011)0571) i političke preporuke Europske platforme za resursnu učinkovitost;

7.      potiče upotrebu inovativnih financijskih instrumenata poput instrumenata za dijeljenje financijskog rizika koji industrijama čelika koje se nalaze u krizi omogućuju prioritetni pristup; poziva Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj da osmisle dugoročni okvir za financiranje projekata povezanih s čelikom;

8.      vjeruje da bi se konkurentnost i održivost europskih industrija i njihov kapacitet otvaranja radnih mjesta u doba krize i oskudnih javnih sredstava trebali temeljiti na učinkovitijem korištenju postojećim financijskim sredstvima, s posebnim naglaskom na dodatno osposobljavanje radnika proglašenih viškom, i to uz pomoć svih raspoloživih sredstava, npr. Europskog socijalnog fonda i, kratkoročno, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, te u stabilnom okviru za privatna kapitalna ulaganja;

9.      poziva na preispitivanje europske porezne politike u cilju promicanja postupnog približavanja poreznih politika povezanih s industrijom te podupire inovacije i kvalitetnije korištenje sredstvima;

10.    vjeruje da je potrebno računati na buduće korjenite promjene u sektoru čelika i drugim industrijskim sektorima; smatra, s tim u vezi, da bi države članice trebale bolje uskladiti politike obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada kako bi se mogle nositi s takvim situacijama te promicati tehničke i znanstvene struke kako bi na raspolaganju imale specijalizirane profesionalce u sektoru čelika koji bi pokretali inovacije;

11.    vjeruje da će opcije smanjenja, pogotovo za sektore industrije čelika, uvelike ovisiti o novim tehnologijama i stoga naglašava važnu ulogu koju bi programi istraživanja i inovacija koje financira EU mogli imati u poticanju europskog gospodarstva uz pomoć programa Obzor 2020., kao i njihovu ulogu u jamčenju konkurentnosti europskog sektora čelika i visoke kvalitete njegove proizvodnje; podsjeća da su istraživanje i inovacije važni pokretači gospodarskog rasta i konkurentne industrije;

12.    vjeruje da će se zajedničkim istraživanjem i naporima usmjerenim prema razvoju promicati niskougljična proizvodnja čelika s niskim učinkom, čime bi se poticala održivija i konkurentnija industrija;

13.    podsjeća da je potrebno poticati inovacije ne samo podupiranjem istraživanja i razvoja te prijenosa znanja, nego i njihovim uvođenjem na tržište i osnivanjem inovacijskih klastera te promicanjem javno-privatnih partnerstva u strateškim sektorima kao što je industrija čelika u cilju većeg privlačenja privatnog kapitala;

14.    podržava nastavak korištenja, u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama, potrebnim mjerama za sprečavanje rizika od izmještanja emisija ugljika dok god se slične mjere ne poduzmu u ostalim velikim ekonomijama, u cilju da se ne ugrozi međunarodna konkurentnost najučinkovitijih postrojenja u dotičnim sektorima;

15.    pozdravlja osnivanje skupine na visokoj razini za čelik;

16.    poziva Komisiju da poduzme konkretne korake za srednjoročno i dugoročno smanjenje troškova energije, posebno u slučaju industrija koje su veliki potrošači energije;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0069.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0199.

Pravna napomena