Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0353/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0353/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 143kWORD 80k
10.12.2014
PE545.602v01-00
 
B8-0353/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))


Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))  
B8‑0353/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις προοπτικές για τη βιομηχανία και την απασχόληση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα στην ΕΕ: η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της απώλειας θέσεων εργασίας και βασικής παραγωγής στα κράτη μέλη (O 000086/2014),

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23 σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία,

–       έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που προβλέπει την υποχρέωση τόσο των εθνικών κρατών όσο και της ΕΕ να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ειδικότερα δε το άρθρο 173 αυτής,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως σε περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση,

–       έχοντας υπόψη τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το κεφάλαιο IV σχετικά με την αλληλεγγύη,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις της στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου, της 12ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας,

–       έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2013, κατά την οποία καλείται η Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, η παγκόσμια κατάσταση της παραγωγής χάλυβα υπέστη αλλαγές που οφείλονται στην αύξηση των αναγκών και την παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα, δεδομένου ότι το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά αυξήθηκε από 18% το 2001 σε 45% το 2011, ενώ το μερίδιο της ΕΕ-27 μειώθηκε, κατά την ίδια περίοδο, από 22% σε 12% ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επέφερε απώλεια περίπου 60.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο μεταξύ 2007 και 2013 και μείωση της παραγωγής από 210 σε 166 εκατομμύρια τόνους, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 118 εκατομμύρια τόνους κατά τα επόμενα δύο χρόνια·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία χάλυβα αποτελεί βασικό τομέα για κάθε βιομηχανική οικονομία, λόγω της σύνδεσής της και του συνεργατικού αντικτύπου που έχει στους άλλους μεταποιητικούς και τεχνολογικούς τομείς σε κάθε κράτος μέλος·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ζήτηση για χάλυβα αναμένεται να αυξηθεί μακροπρόθεσμα, κατά 2,3 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2025, κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και τη μηχανολογία, και ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών επιτείνει το πρόβλημα της απώλειας θέσεων εργασίας με τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγες περιοχές και κράτη μέλη, λειτουργώντας έτσι ενάντια στην αρχή της συνοχής που έχει περιληφθεί στις Συνθήκες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες πολυεθνικές χαλυβουργίες έχουν προχωρήσει σε διάφορες διαδικασίες αναδιάρθρωσης με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας ολοκλήρωσης και την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα διασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης και της παραγωγικής ικανότητας, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κρίση, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως, τροφοδοτώντας μια σειρά από βιομηχανικές αλυσίδες αξίας που συνδέονται στενά με βασικούς βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των ηλεκτρονικών, της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αντιπροσωπεύει έως και το 40% των συνολικών λειτουργικών δαπανών στη χαλυβουργία της ΕΕ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση και η αποδοτικότητα των πόρων μπορεί να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με τη θέση της στην αλυσίδα αξίας, η ευρωπαϊκή χαλυβουργία πρέπει να αντιμετωπίσει τις υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με τους περισσότερους από τους διεθνείς ανταγωνιστές της, και ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πορείας για την Ενέργεια το 2050 της Επιτροπής, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιθανό να αυξηθούν μέχρι το 2030, αλλά να μειωθούν ελαφρώς στη συνέχεια, λόγω του επαρκούς επενδυτικού κόστους των υποδομών·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2 έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση ορισμένων βιομηχανιών σε τρίτες χώρες που κερδίζουν πιστώσεις εκπομπών, ενώ δεν έχουν γίνει αποτελεσματικές επενδύσεις στην καινοτομία, την ενεργειακή απόδοση ή την ανακύκλωση των δευτερογενών πρώτων υλών·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στις τιμές και το κόστος κατά τον καθορισμό των μελλοντικών βιώσιμων πολιτικών που σχετίζονται με την ενέργεια και να προσδιοριστούν κατευθύνσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων τόσο για την κλιματική αλλαγή όσο και την ανταγωνιστικότητα των κλάδων εντάσεως ενέργειας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι παραγωγοί δεν θεσπίζουν τους ίδιους κανόνες προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2, και ενώ το μέσο επίπεδο των εκπομπών CO2 ανά τόνο παραγόμενου χάλυβα στην Κίνα είναι 2,1 τόνοι, το μέσο επίπεδο των εκπομπών CO2 ανά τόνο παραγόμενου χάλυβα στην ΕΕ είναι 1,5 τόνος·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών CO2 θα οδηγήσει σε αύξηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά της χαλυβουργίας, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σε αποτελεσματικές πολιτικές ανάκαμψης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην παγκόσμια αγορά χάλυβα και η δομή των μεγάλων παραγωγών χάλυβα απαιτούν συνολική αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού και συναλλαγών στο πλαίσιο της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως όσον αφορά την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της εξαγοράς της Acciai Speciali Terni (AST) από την Outokumpu VDM και την επιστροφή τους στην ThyssenKrupp AG, ως αποτέλεσμα της αρνητικής στάσης της Επιτροπή, έδειξε την ανικανότητα των κανόνων του ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ να στηρίξει την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον χάλυβα·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επετεύχθη πρόσφατα μεταξύ των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη διαχείριση της TyssenKrupp AG επιβεβαιώνει την αξία της στρατηγικής επιλογής για να διατηρηθούν σε λειτουργία οι υψικάμινοι και να εξασφαλιστούν επενδύσεις της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους τομείς παραγωγής με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εγκαταστάσεις όπως στον Τάραντα, ο αντίκτυπος της ρύπανσης του αέρα και του νερού έχει επιφέρει αύξηση κατά 21% του δείκτη παιδικής θνησιμότητας, καθώς και αύξηση του κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου στους άνδρες και τις γυναίκες κατά 30% και 20% αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων στον κλάδο της χαλυβουργίας και του τοπικού πληθυσμού·

1.      καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τη χαλυβουργία ως ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της βιομηχανίας και του τομέα της μεταποίησης στην Ευρώπη· πιστεύει, σε σχέση με αυτό, ότι έχει ουσιώδη σημασία η Επιτροπή να επανεκινήσει και να αναθεωρήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για το μέλλον της χαλυβουργίας στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ποιότητα των προϊόντων και την απαραίτητη επαγγελματική τεχνογνωσία ·

2.      επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατηρηθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αναπτύχθηκε σε σημαντικές βιομηχανικές περιοχές όπως το Terni, το Piombino, η Florange, το Krefeld, το Μπόχουμ, ο Τάραντας, και η Αστούριας, που θα διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση, καινοτόμα προϊόντα, καθώς και τη διατήρηση των υφισταμένων παραγωγικών δυνατοτήτων·

3.      τονίζει ότι μόνο μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των παραγωγών χάλυβα αφενός και των συνδικάτων και των εκπροσώπων των εργαζομένων, αφετέρου, αποφεύγοντας έτσι μονομερείς αποφάσεις των ιδιοκτητών, μπορούν να βρεθούν οι σωστές λύσεις και στρατηγικές ανάπτυξης για να διασφαλιστεί το μέλλον ολόκληρων βιομηχανικών περιοχών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν τη συμμετοχή των διοικητικών δομών της χαλυβουργίας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τα συνδικάτα και τις τοπικές και εθνικές αρχές, προκειμένου από κοινού να αναπτύξουν βιομηχανικές στρατηγικές·

4.      προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία, συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων, και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

5.      καλεί τόσο για την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την παροχή κατάλληλης οικονομικής ενίσχυσης για την κατάρτιση και δράσεις αποκατάστασης για την υποστήριξη των κρίσιμων μεταβατικών περιόδων στη χαλυβουργία·

6.      επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να αποφευχθεί η εισαγωγή προϊόντων χάλυβα και πρώτων υλών από χώρες στις οποίες η παραγωγή είναι επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία, τα κοινωνικά δικαιώματα ή το περιβάλλον·

7.      αναγνωρίζει την ανάγκη για ανάπτυξη και διάδοση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σε ολόκληρη την ΕΕ, υποστηρίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, την αντικατάσταση των ορυκτών με σιδηρούχα απορρίμματα, την αύξηση της χρήσης των κλιβάνων ηλεκτρικού τόξου (EAFS), και την αντικατάσταση του οπτάνθρακα από το φυσικό αέριο·

 

8.      καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη διαφύλαξη της παραγωγικής ικανότητας των περιοχών του τομέα του χάλυβα με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και να απόσχουν από κάθε προσπάθεια μετεγκατάστασης που θα επηρεάσει σοβαρά τις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

 

9.      ζητεί μετ’ επιτάσεως την αναθεώρηση του μέσου πολιτικής για την προάσπιση του εμπορίου για την αποθάρρυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε χώρες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ελάχιστα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που απαιτούνται για την αποφυγή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

 

10.    καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το κοινωνικό ντάμπινγκ που προκύπτει από την μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, ακόμη και μέσω της αναθεώρησης των κανόνων του ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφευχθούν τόσο οι διαδικασίες μετεγκατάστασης όσο και η επιδείνωση των συνεπειών της κρίσης·

 

11.    υπογραμμίζει την ανάγκη επικαιροποίησης των εμπορικών πολιτικών και των αντιμονοπωλιακών κανόνων, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς χάλυβα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των κρατών μελών·

12.    τονίζει την αδήριτη ανάγκη να υποστηριχθεί οικονομικά και να αναπτυχθεί περαιτέρω η έρευνα, ιδίως επί των θεμάτων που τίθενται και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τη χαλυβουργία, ειδικότερα με στόχο αφενός να συνεχιστεί η ανάπτυξη της παραγωγικότητας και η διασφάλιση της παραγωγής στον τομέα αυτόν και, αφετέρου, να περιοριστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος, ιδίως γι’ αυτού τους είδους τις ενεργοβόρες βιομηχανίες·

13.    τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, με στόχο την αναβάθμιση των τεχνικών δυνατοτήτων όλων των κρατών μελών στον τομέα του χάλυβα·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου