Postup : 2014/2976(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0353/2014

Predkladané texty :

B8-0353/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 69k
10.12.2014
PE545.602v01-00
 
B8-0353/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976(RSP))


Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976(RSP))  
B8‑0353/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na otázku Komisii s názvom Perspektívy odvetvia a zamestnanosti v oceliarskom a železiarskom priemysle v EÚ: naliehavá potreba reagovať na stratu pracovných miest a kľúčovej výroby v členských štátoch (O‑000086/2014),

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, najmä na jej články 22 a 23 týkajúce sa hospodárskych a sociálnych práv a práva na prácu,

–       so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorej je stanovená povinnosť členských štátov aj EÚ zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, a najmä na jej článok 173,

–       so zreteľom na článok 174 ZFEÚ o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, najmä v oblastiach zasiahnutých zmenami v priemysle,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na kapitolu IV o solidarite,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407),

–       so zreteľom na odporúčania okrúhleho stola na vysokej úrovni z 12. februára 2013 týkajúce sa budúcnosti európskeho oceliarskeho priemyslu,

–       so zreteľom na zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť z 18. – 19. februára 2013, na ktorom vyzvala Komisiu, aby predložila akčný plán,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v posledných desiatich rokoch sa globálna situácia vo výrobe ocele zmenila v dôsledku rastúcich potrieb a globálnej výrobnej kapacity;

B.     keďže Čína je v súčasnosti najväčším výrobcom ocele vzhľadom na to, že jej podiel na svetovom trhu sa zvýšil z 18 % v roku 2001 na 45 % v roku 2011, zatiaľ čo podiel EÚ-27 sa za rovnaké obdobie znížil z 22 % na 12 %;

C.     keďže táto situácia spôsobila stratu približne 60 000 pracovných miest v tomto odvetví v období rokov 2007 až 2013 a zníženie výroby z 210 miliónov ton na 166 miliónov ton napriek tomu, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa očakáva zvýšenie celosvetovej produkcie o 118 miliónov ton;

D.     keďže oceliarsky priemysel je kľúčovým odvetvím pre každé priemyselné hospodárstvo vzhľadom na prepojenosť s inými výrobnými a technologickými odvetviami v každom členskom štáte a klastrový vplyv na tieto odvetvia;

E.     keďže podľa prognóz OECD sa očakáva, že globálny dopyt po oceli v dlhodobom horizonte porastie, a to o 2,3 miliardy ton do roku 2025, hlavne v odvetviach stavebníctva, dopravy a strojného inžinierstva, a najmä v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou;

F.     keďže hospodárska súťaž medzi európskymi ekonomikami zhoršuje problém straty pracovných miest sústredením výroby len do niekoľkých oblastí a členských štátov, čím pôsobí proti zásade súdržnosti zakotvenej v zmluvách;

G.     keďže najväčšie nadnárodné oceliarske spoločnosti uskutočnili niekoľko procesov reštrukturalizácie zameraných na zvýšenie ich globálnej integrácie a konkurencieschopnosti, pričom na európskej úrovni sa nezaviedli žiadne ochranné opatrenia na zachovanie úrovne zamestnanosti a výrobnej kapacity, či už z hľadiska kvality alebo kvantity;

H.     keďže EÚ je napriek kríze ešte stále druhým najväčším výrobcom ocele na svete, ktorý je dodávateľom niekoľkých priemyselných hodnotových reťazcov úzko prepojených s kľúčovými priemyselnými odvetviami v EÚ vrátane automobilového priemyslu, stavebníctva, elektroniky, strojárstva a elektrotechniky;

I.      keďže energia predstavuje až 40 % celkových prevádzkových nákladov v oceliarskom priemysle EÚ;

J.      keďže energetická efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov môžu predstavovať značnú úsporu nákladov;

K.     keďže v závislosti od svojho postavenia v hodnotovom reťazci musí európsky oceliarsky priemysel čeliť vyšším cenám energie než väčšina jeho medzinárodných konkurentov a keďže podľa Plánu postupu v energetike do roku 2050 vypracovanom Komisiou budú ceny elektrickej energie pravdepodobne stúpať v období do roku 2030, ale potom mierne klesať v dôsledku primeraných investičných nákladov na infraštruktúru;

L.     keďže systém obchodovania s emisiami CO2 mal za následok premiestnenie niektorých odvetví do krajín mimo EÚ s cieľom získať emisné kredity, pričom sa neuskutočnili žiadne skutočné investície do inovácie, energetickej efektívnosti alebo recyklácie druhotných surovín;

M.    keďže pri vymedzovaní budúcich udržateľných politík súvisiacich s energiou je veľmi dôležité zvážiť možné vplyvy na ceny a náklady a určiť spôsoby zníženia nepriaznivých vplyvov na zmenu klímy a na konkurencieschopnosť energeticky náročných priemyselných odvetví;

N.     keďže nie všetci výrobcovia prijímajú rovnaké pravidlá s cieľom znížiť emisie CO2, pričom priemerná úroveň emisií CO2 na tonu vyrobenej ocele v Číne je 2,1 tony a priemerná úroveň emisií CO2 na tonu vyrobenej ocele v EÚ je 1,5 tony;

O.     keďže vplyv globálnej dohody o znižovaní emisií CO2 prinesie posilnenie rovnakého prístupu na trh v oceliarskom priemysle, čo prispeje k environmentálnej udržateľnosti a jej účinným politikám obnovy;

P.     keďže zmeny, ktoré nastali na celosvetovom trhu s oceľou, a štruktúra veľkých výrobcov ocele si vyžadujú komplexnú revíziu pravidiel hospodárskej súťaže a obchodu v rámci EÚ a Svetovej obchodnej organizácie, najmä pokiaľ ide o zneužívanie dominantného postavenia;

Q.     keďže zlyhanie nadobudnutia spoločnosti Acciai Speciali Terni (AST) spoločnosťou Outokumpu VDM a jej vrátenie spoločnosti ThyssenKrupp AG v dôsledku nesúhlasu Komisie ukázalo, že pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a jej protimonopolné predpisy nie sú schopné podporiť splnenie cieľov stanovených v akčnom pláne EÚ pre oceľ;

R.     keďže dohoda, ktorá sa nedávno dosiahla medzi zástupcami odborov a vedením ThyssenKrupp AG, potvrdila význam strategického rozhodnutia ponechať elektrické pece otvorené a zabezpečiť investície vo výške okolo 400 miliónov EUR v jednej z oblastí výroby s najväčšou pridanou hodnotou;

S.     keďže na niektorých miestach, napríklad v Tarante, vplyv znečistenia ovzdušia a vody spôsobil 21 % zvýšenie detskej úmrtnosti a zvýšenie rizika rakoviny u mužov o 30 % a u žien o 20 %; keďže je naliehavo potrebné chrániť zdravie a dobré podmienky pracovníkov v oceliarskom priemysle, ako aj miestneho obyvateľstva;

1.      vyzýva Komisiu, aby oceliarsky priemysel považovala za životne dôležité pre oživenie priemyslu a výrobného odvetvia v Európe; v tejto súvislosti sa domnieva, že je nevyhnutné, aby Komisia opätovne naštartovala a prehodnotila svoju dlhodobú stratégiu týkajúcu sa budúcnosti oceliarskeho priemyslu v Európe s cieľom ochrániť pracovné miesta a práva pracovníkov, kvalitu výrobkov a nevyhnutné odborné know-how;

2.      opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zachovať know-how a odborné znalosti vybudované v dôležitých priemyselných oblastiach, ako sú Terni, Piombino, Florange, Krefeld, Bochum, Taranto a Asturias, čo zabezpečí diverzifikáciu, inovatívne produkty a zachovanie existujúcich výrobných kapacít;

3.      zdôrazňuje, že len prostredníctvom konštruktívneho dialógu medzi výrobcami ocele na jednej strane a odbormi a zástupcami zamestnancov na strane druhej, čím by sa predišlo jednostranným rozhodnutiam vlastníkov, je možné nájsť správne riešenia a rozvojové stratégie na zabezpečenie budúcnosti celých priemyselných oblastí; vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby uľahčili účasť vedenia podnikov v oceliarskom priemysle na konštruktívnom dialógu s odbormi a miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom spoločne vypracovať priemyselné stratégie;

4.      naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú sociálnu ochranu a pracovné podmienky, ako aj dôstojné mzdy, či už prostredníctvom právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd, a účinnú ochrana proti nespravodlivému prepusteniu;

5.      žiada EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, aby boli k dispozícii primerané finančné prostriedky na odbornú prípravu a ozdravné opatrenia s cieľom podporiť rozhodujúce obdobia zmien v oceliarskom priemysle;

6.      zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa predišlo dovozu oceliarskych výrobkov a surovín z krajín, v ktorých je výroba škodlivá pre ľudské zdravie, sociálne práva alebo životné prostredie;

7.      uznáva, že je potrebné vypracovať a šíriť najlepšie dostupné techniky (BAT) v celej EÚ, pričom všade, kde je to možné, treba podporovať nahradenie nerastných surovín železným šrotom, častejšie využívanie elektrických oblúkových pecí (EAF) a nahradenie koksu plynom;

8.      vyzýva členské štáty, aby podporovali zachovanie výrobnej kapacity oblastí oceliarskeho odvetvia s najvyššou pridanou hodnotou a zdržali sa akýchkoľvek pokusov o presun výroby, ktoré vážne ovplyvnia zamestnanosť a konkurencieschopnosť EÚ;

9.      vyzýva na revíziu politiky v oblasti nástrojov na ochranu obchodu s cieľom odrádzať od nespravodlivej hospodárskej súťaže krajiny, ktoré nedodržiavajú práva pracovníkov a minimálne sociálne a environmentálne normy potrebné na to, aby sa zabránilo sociálnemu a environmentálnemu dampingu;

10.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby bojovala proti sociálnemu dumpingu, ktorý vzniká presunom výroby do tretích krajín, a to aj prostredníctvom revízie pravidiel hospodárskej súťaže, aby sa predišlo procesom premiestňovania a zhoršeniu dôsledkov krízy;

11.    zdôrazňuje potrebu aktualizovať obchodné politiky a protimonopolné pravidlá v súlade s novým trhovým rámcom globálneho oceliarskeho priemyslu; vyzýva preto Komisiu, aby zrevidovala pravidlá hospodárskej súťaže, pričom zohľadní sociálno-ekonomickú situáciu jednotlivých členských štátov;

12.    trvá na tom, že absolútnou nevyhnutnosťou je finančne podporovať a ďalej rozvíjať výskum, najmä čo sa týka otázok, ktoré vznikajú v súvislosti s oceliarskym priemyslom a technikami, ktoré používa, a to najmä s cieľom na jednej strane rozvíjať produktivitu a zabezpečiť pokračovanie produkcie v tomto odvetví a na druhej strane znižovať náklady na energie v stredno- a dlhodobom horizonte, zvlášť v tomto priemyselnom odvetví s vysokou spotrebou energie;

13.    zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať európsky priemysel v rámci politiky súdržnosti, aby sa posilnili technické kapacity všetkých členských štátov v oceliarskom priemysle;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Právne oznámenie