Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0354/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0354/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 75k
10.12.2014
PE545.603v01-00
 
B8-0354/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014/2976(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský, Marcus Pretzell εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE (2014/2976(RSP))  
B8‑0354/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Πορεία των εργασιών όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για το Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη της 11ης Ιουνίου 2013» (COM(2013)407) (SWD(2014)0215),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Για μία ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014) 0014),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία (O-000087/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση δραστηριοτήτων που συνθέτουν τον βιομηχανικό ιστό της είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της ΕΕ·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία έχει ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη και ότι μια ανταγωνιστική χαλυβουργία στην Ευρώπη συνιστά την ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας σε πολλούς άλλους μείζονες βιομηχανικούς τομείς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να υποστηρίξει την χαλυβουργία και να συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητάς της να αντεπεξέρχεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις μη ευρωπαϊκές αγορές·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του χάλυβα στην ΕΕ αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και στις οποίες ισχύουν διαφορετικές κανονιστικές ρυθμίσεις και διαφορετικά πρότυπα και ότι αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες πρόσβασης σε πρώτες ύλες, οι οποίες συχνά κοστίζουν περισσότερο απ’ όσο για τους ανταγωνιστές της·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις, χαμηλή ζήτηση, πλεονάσματα, συνεχείς ανησυχίες για τις υψηλές ενεργειακές τιμές καθώς και με τις επιπτώσεις του συστήματος εμπορίας εκπομπών και άλλης επαχθούς νομοθεσίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια, η χαλυβουργία έχει εκσυγχρονίσει σε μεγάλο βαθμό τα εργοστάσια με τεχνολογίες αιχμής, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο δραστικά της εκπομπές·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυσμενές οικονομικό κλίμα έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα στους εργαζόμενους και τις περιοχές τις οποίες πλήττει, και ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση θα έπρεπε να ενεργούν κατά το δυνατόν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει πως η επιτυχής αναδιάρθρωση προϋποθέτει επαρκή κοινωνικό διάλογο·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, όπως ο τομέας του χάλυβα, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης και ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στην ΕΕ·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα μια σαφή εικόνα της χαλυβουργίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις μείζονες αλλαγές που συντελούνται· τονίζει ότι είναι σημαντικό για όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της Επιτροπής, να παρακολουθούν προσεκτικά τις τρέχουσες εξελίξεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα, με στόχο να περιφρουρηθούν η βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης και το σχετικό με αυτήν εργατικό δυναμικό·

2.      υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα, μετά τη λήξη της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, να εξετάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία·

3.      καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει στρατηγική που να περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χαλυβουργίας·

4.      πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανική πολιτική και στην ανάγκη αναζωογόνησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στην παγκόσμια αγορά·

5.      πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ισχυρότερης μεταποιητικής βιομηχανίας, στην οποία ο χάλυβας θα παίζει κεντρικό ρόλο· πιστεύει ότι τούτο θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα προϊόντα, η αποτελεσματικότητα και οι διαδικασίες·

6.      παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διάθεσης σημαντικού μέρους του επενδυτικού σχεδίου της αξίας 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βιώσιμα μακροπρόθεσμα έργα υποδομής και στην καινοτομία όσον αφορά βιομηχανικά έργα ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων έργων με ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε επίσης να τονωθεί σημαντικά η ζήτηση χάλυβα στην ΕΕ·

7.      αναγνωρίζει τον αγώνα της χαλυβουργίας για εξασφάλιση βιωσιμότητας και φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής χάλυβα·

8.      πιστεύει ότι, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία πηγάζουν από την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης, τα πλεονάσματα και τις υψηλές ενεργειακές τιμές, η ακαμψία του ρυθμιστικού περιβάλλοντος την εμπόδισε να αντιδράσει ταχέως στις εξελίξεις της αγοράς, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω τις δυσκολίες της· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αυτή που αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, πρέπει να έχει διαχρονικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη της τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και να επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση των πλέον καινοτόμων μονάδων παραγωγής και των βημάτων προόδου που επιτυγχάνονται στη βιομηχανία·

9.      διαπιστώνει με λύπη του τον σποραδικό χαρακτήρα των συνεδριάσεων της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χαλυβουργία· θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε περιοχές που φιλοξενούν εταιρίες παραγωγής χάλυβα, με τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών·

10.    καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συγκαλέσει το συντομότερο συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χαλυβουργία, με συμμετοχή του Κοινοβουλίου, όπως συνέβη στο παρελθόν, για να συζητηθούν τα πιο σημαντικά και επείγοντα ζητήματα και συγκεκριμένα οι προτάσεις για κλείσιμο επιχειρήσεων ή οι περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στην ΕΕ· πιστεύει ότι η ημερομηνία διεξαγωγής αυτής της συνεδρίασης πρέπει να προγραμματιστεί με τρόπο ώστε οι εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας·

11.    καλεί την Επιτροπή να οργανώσει ετήσια θεματική συνεδρίαση με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αφιερωμένη για παράδειγμα στον ανταγωνισμό, στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση, στις πολιτικές για την ενέργεια ή το κλίμα ή στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι πολλές από τις ανησυχίες του τομέα του χάλυβα αφορούν εξίσου και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες·

12.    καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της για βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, να εξασφαλίσει ότι ο τομέας του χάλυβα θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη σε όλες τις αξιολογήσεις του αντίκτυπου και στις προτάσεις που υποβάλλονται στη συνέχεια·

13.    καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων που θα επιτρέψουν τη μείωση της επιβάρυνσης του υψηλού ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζει ο τομέας του χάλυβα στην Ευρώπη σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τις ανησυχίες σχετικά με την διαρροή άνθρακα και το ντάμπινγκ άνθρακα και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων που θα μπορούσαν να αμβλύνουν αυτές τις καταστάσεις·

14.    ζητεί επειγόντως την συνεχή πραγματοποίηση επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), δεδομένου ότι η επίτευξη σημαντικής προόδου σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρόθεσμα δραστική μείωση των συνολικών εκπομπών στον τομέα του χάλυβα·

15.    πιστεύει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής χάλυβα στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, δεδομένου ότι τούτο θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη της αυξημένης ανταγωνιστικότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διατηρήσει τη σθεναρή στάση της έναντι πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

16.    καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δημιουργήσουν το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, ούτως ώστε να ακμάσει η χαλυβουργία, μεταξύ άλλων, μέσω της θέσπισης μέτρων για τη βελτίωση των προσόντων και της ευελιξίας του εργατικού δυναμικού, της απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία που εστιάζει τόσο στα προϊόντα όσο και στις διαδικασίες και μέσω της εξασφάλισης της υποστήριξης των ενεργειών της βιομηχανίας που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε κοινωνικών επιπτώσεων σχετίζονται με αυτές τις μεταρρυθμίσεις·

17.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα πολιτικής που έχουν στη διάθεσή του για να μετριαστεί το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής μετά από την αναδιάρθρωση και το κλείσιμο επιχειρήσεων και να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχετικών προσόντων, ούτως ώστε να συμβάλουν στην πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της βιομηχανίας·

18.    καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, εγκαίρως και με ουσιαστικό τρόπο, τις εισαγωγές χάλυβα στην ΕΕ οι οποίες επιδοτήθηκαν παράνομα και αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και να χρησιμοποιήσει, εφόσον ενδείκνυται, τα εμπορικά διορθωτικά μέσα της ΕΕ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ·

19.    εκφράζει επιδοκιμασία και υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον τομέα του χάλυβα που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που ακολούθησε τον Ιούνιο του 2014 σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου δράσης· πιστεύει, ωστόσο, ότι λόγω της συνέχισης του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, θα έπρεπε να υποβάλλεται σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ούτως ώστε να αξιοποιούνται τα θετικά επιτεύγματα του προηγούμενου έτους και να διατηρείται η δυναμική·

20.    καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για τον τομέα του χάλυβα, που θα συμβάλουν στην προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που συνεισφέρουν στην απόδειξη της ποιότητας των προϊόντων χάλυβα της ΕΕ·

21.    πιστεύει ότι ένα μέρος του σχεδίου πρέπει να ωθεί την ευρωπαϊκή χαλυβουργία προς την κατεύθυνση τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας, ούτως ώστε να την διαφοροποιήσει από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές, χρησιμοποιώντας τις ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου