Menetlus : 2014/2976(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0354/2014

Esitatud tekstid :

B8-0354/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 57k
10.12.2014
PE545.603v01-00
 
B8-0354/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Euroopa Liidu terasesektori kohta (2014/2976(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský, Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu terasesektori kohta (2014/2976(RSP))  
B8‑0354/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni 11. juuni 2013. aasta teatist „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (COM(2013)0407),

–       võttes arvesse komisjoni talituste 24. juuni 2014. aasta töödokumenti komisjoni teatise „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (COM(2013)0407) rakendamise seisu kohta (SWD(2014)0215),

–       võttes arvesse komisjoni 22. jaanuar 2014. aasta teatist „Euroopa tööstuse taassünd” (COM(2014)0014),

–       võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta(1),

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone terasetööstuse ning ettevõtete restruktureerimise, ümberpaigutamise ja sulgemise kohta ELis,

–       võttes arvesse Itaalias asuva terasetehase Acciai Speciali Terni (AST) kohta komisjonile esitatud küsimust (O-000087/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et on ELi huvides tervikuna hoida alal tegevused, mis moodustavad liidu tööstusstruktuuri;

B.     arvestades, et terasetööstus on Euroopa majanduskasvu ja jõukuse jaoks tähtis, ning arvestades, et konkurentsivõimeline Euroopa terasetööstus on paljude teiste suurte tööstussektorite arengu ja väärtusloome selgroog;

C.     arvestades, et ELi üks eesmärke on toetada terasetööstust ning aidata tagada, et terasetööstus püsiks konkurentsivõimeline ja suudaks reageerida muutuvatele tingimustele nii Euroopa kui ka muudel turgudel;

D.     arvestades, et ELi terasesektor on maailmaturul silmitsi tugeva konkurentsiga muudest riikidest, kus kehtivad teistsugused eeskirjad ja normid, ning arvestades, et liidu tootjatel on ka raske pääseda ligi toorainele, mis on nende jaoks sageli kallim kui konkurentide jaoks;

E.     arvestades, et Euroopa terasetööstuse ees seisavad olulised struktuursed probleemid ja seda mõjutavad vähene nõudlus, liigne tootmisvõimsus, jätkuv mure kõrge elektrihinna pärast, heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) mõju ning muud koormavad õigusaktid;

F.     arvestades, et ELi terasetööstus on oluline tööandja, tagades otseselt 350 000 töökohta ja mitu miljonit töökohta seotud tööstusharudes;

G.     arvestades, et terasetööstuses on viimased aastad olnud restruktureerimise ja tööstuses toimunud ühinemiste tõttu keerulised;

H.     arvestades, et viimastel aastatel on terasetööstus oluliselt moderniseerinud tehaseid, kasutades kaasaegseimat tehnoloogiat, ja vähendanud sellega märkimisväärselt heitkoguseid;

I.      arvestades, et rasked majandustingimused on põhjustanud suuri sotsiaalseid raskusi töötajatele ja kriisis kannatada saanud piirkondadele, ning arvestades, et ettevõtted, kes viivad läbi restruktureerimisi, peaksid toimima sotsiaalselt võimalikult vastutustundlikult, sest kogemused on näidanud, et edukaks restruktureerimiseks on vaja piisavat sotsiaaldialoogi;

J.      arvestades, et kõrgtehnoloogilised tööstusharud, nagu terasesektor, pakuvad olulist võimalust konkurentsivõime ja majanduskasvu taastamiseks, ning arvestades, et tuleb püüda tagada, et nad jätkaksid ELis edukat toimimist;

1.      palub, et komisjon annaks lähemal ajal selge ülevaate Euroopa terasetööstusest, sealhulgas toimuvatest suurtest muudatustest; rõhutab, et kõik sidusrühmad, sealhulgas liikmesriigid ja komisjon peaksid toimuvaid arenguid tähelepanelikult jälgima, et suurendada paindlikkust eesmärgiga kaitsta tööstuspärandit ja asjaomast tööjõudu;

2.      tuletab meelde, et komisjonil on Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu lõppemise järel õigus tegeleda Euroopa terasetööstuses toimuvate arengute majandusliku ja sotsiaalse mõjuga;

3.      kutsub seepärast komisjoni üles koostama strateegia, mis sisaldaks keskpika perioodi ja pikaajalisi algatusi terasetööstuse konkurentsivõime toetamiseks ja tugevdamiseks;

4.      usub, et komisjon peaks pöörama rohkem tähelepanu tööstuspoliitikale ja vajadusele taastada Euroopa tööstuse konkurentsivõime, arvestades probleeme, millega tööstus maailmaturul kokku puutub;

5.      leiab, et Euroopa majanduse taastumine sõltub suuresti tugevast töötlevast tööstusest, kus terasetööstusel on põhiroll; usub, et selleks on vaja oluliselt investeerida teadus- ja uuendustegevusse, et täiustada toodangut ja protsesse ning suurendada tõhusust;

6.      nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks märkimisväärse osa eraldamist 315 miljardi euro suurusest investeerimiskavast jätkusuutlikele pikaajalistele infrastruktuuriprojektidele ning innovatsioonile seoses suuremahuliste tööstusprojektidega, sh energiatõhususe ja vähese CO2-heite projektidele, mis võivad samuti oluliselt suurendada ELis nõudlust terase järgi;

7.      tunnustab terasesektori püüdlusi toota terast jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult;

8.      on seisukohal, et samal ajal kui tööstuse probleemid tulenevad ülemaailmsest nõudluse vähenemisest, liigsest tootmisvõimsusest ja kõrgetest energiahindadest, ei ole jäik regulatiivne keskkond võimaldanud turu arengutele kiiresti reageerida, mis on toonud kaasa täiendavaid raskusi; usub sellega seoses, et õigusaktid – nt HKSi kohta – peavad olema valmis tulevikuks, et võtta arvesse tehnoloogia viimaseid arenguid ja võimaldada tööstuse edusammude ning kõige innovatiivsemate tehaste võrdlemist;

9.      märgib kahetsusega, et kõrgetasemelise terasetöörühma koosolekud toimuvad harva; peab väga tähtsaks, et terase-ettevõtete asukohtades kaasataks aktiivselt piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, et lihtsustada ja julgustada kõikide sidusrühmade osalemist, edendamaks koostööd, teabe- ja parimate tavade vahetust kõikide asjaomaste liikmesriikide vahel;

10.    palub seepärast komisjonil kutsuda võimalikult kiiresti kokku kõrgetasemeline terasetöörühm parlamendi osalusel, nagu varemgi, et arutada kõige tähtsamaid ja pakilisemaid küsimusi, eeskätt ettevõtete sulgemise või restruktureerimise juhtumeid ELis; leiab, et see tuleks ajastada nii, et kõrgetasemelise terasetöörühma töö tulemusi saaks kasutada konkurentsivõime nõukogu aruteludel;

11.    palub komisjonil korraldada igal aastal koos teiste energiamahukate tööstusharudega temaatiline kohtumine, mis oleks pühendatud näiteks konkurentsi-, struktuurireformi-, energia- või kliimapoliitikale või paremale reguleerimisele, kuna paljud terasesektori probleemid puudutavad ka teisi energiamahukaid tööstusharusid;

12.    palub komisjonil parema õigusloome raames tehtud algatustes tagada, et terasesektorit võetaks vajalikul määral arvesse kõikides mõjuhinnangutes ja neile järgnevates ettepanekutes;

13.    palub, et liikmesriigid kaaluksid meetmeid, millega vähendada Euroopa terasesektori kõrgete energiakulude koormust võrreldes konkurentidega maailmas; palub lisaks, et komisjon jälgiks pidevalt süsinikdioksiidi lekke ja dumpingu probleemi ning kaaluks meetmeid, mis võiksid selliseid olukordi leevendada;

14.    nõuab tungivalt jätkuvat investeerimist süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega seotud teadus- ja arendustegevusse, kuna edasiliikumine selles valdkonnas võiks terasesektori heitkoguseid pikas perspektiivis oluliselt vähendada;

15.    on seisukohal, et Euroopa terasetootjate konkurentsivõime tagamiseks maailmaturul on vaja tugevat konkurentsi ELi siseturul, kuna see aitab konkurentsivõimet suurendada; palub sellega seoses, et komisjon oleks jätkuvalt kindlalt võimaliku konkurentsi moonutamise vastu siseturul;

16.    kutsub sellega seoses kõiki poliitikakujundajaid üles looma Euroopa terasetööstuse õitsenguks vajaliku regulatiivse keskkonna, muu hulgas võttes vastu meetmeid tööjõu oskuste ja paindlikkuse suurendamiseks, pannes suuremat rõhku tööstuse teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis keskendub nii toodetele kui ka protsessidele, ja tagades, et toetatakse tööstuse läbiviidavaid struktuurireforme, kaasa arvatud nende reformide võimalikke sotsiaalseid tagajärgi;

17.    nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid oma käsutuses olevaid poliitikavahendeid, et aidata kanda sotsiaalseid kulusid pärast restruktureerimist ja sulgemisi ning tagada vajalike oskuste säilitamine ja arendamine terasetööstuse vajaduste tarbeks tulevikus;

18.    palub, et komisjon lahendaks õigeaegselt ja tõhusalt probleemi seoses ELi turule ebaseaduslikult imporditava terasega, mis on subsideeritud ja dumpinguhinnaga, ning kasutaks vajadusel ELi kaubanduse kaitsevahendeid kooskõlas liidu kehtivate seadustega;

19.    kiidab ja toetab täielikult komisjoni 2013. aasta juunis esitatud terasesektori tegevuskava ja sellele järgnenud 2014. aasta juuni talituste töödokumenti tegevuskava rakendamise kohta; on siiski seisukohal, et arvestades jätkuvalt keerulist majanduskliimat tuleks esitada aruanne tegevuskava rakendamise kohta igal aastal, et toetuda möödunud aasta positiivsetele saavutustele ja mitte kaotada hoogu;

20.    palub komisjonil toetada terase tegevuskavas esitatud algatusi, mis aitavad suurendada sektori konkurentsivõimet, sh poliitikameetmeid, mis aitavad näidata ELi terasetoodete kvaliteeti;

21.    on seisukohal, et plaani raames tuleb juhtida Euroopa terasetööstust kvaliteetsete ja tehnoloogiliselt kaasaegsete toodete poole, et eristuda konkurentidest maailmaturul, kasutades selleks Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni võimalusi;

22.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0069.

Õigusalane teave