Postupak : 2014/2976(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0354/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0354/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 128kWORD 70k
10.12.2014
PE545.603v01-00
 
B8-0354/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sektoru čelika u Europskoj uniji (2014/2976(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský, Marcus Pretzell u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sektoru čelika u Europskoj uniji (2014/2976(RSP))  
B8‑0354/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. lipnja 2013. naslovljenu „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” (COM(2013)0407),

–       uzimajući u obzir radni dokumenti službi Komisije od 24. lipnja 2014. o „Aktualnom stanju provedbe Komunikacije Komisije pod naslovom „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” od 11. lipnja 2013. (COM(2013)407)” (SWD(2014)0215),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 22. siječnja 2014. naslovljenu „Za europsku industrijsku renesansu” (COM(2014)0014),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi(1),

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, selidbi i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–       uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o tvornici čelika Acciai Speciali Terni (AST) u Italiji (O-000087/2014),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je u interesu cijelog EU-a čuvati aktivnosti koje čine industrijsku strukturu same Unije;

B.     budući da je industrija čelika ključna za rast i blagostanje u Europi i budući da konkurentna europska industrija čelika u Europi čini okosnicu za razvoj i stvaranje vrijednosti u mnogim drugim velikim industrijskim sektorima;

C.     budući da je jedan od ciljeva EU-a pružiti potporu industriji čelika i pridonijeti da ostane konkurentna i sposobna prilagoditi se promjenjivim tržišnim uvjetima u Europi i izvan nje;

D.     budući da se sektor čelika EU-a na svjetskom tržištu suočava sa snažnom konkurencijom iz država izvan EU-a koje obvezuju drugačiji propisi i standardi te budući da se također suočava s poteškoćama u pristupanju sirovim materijalima, koji su često skuplji nego za konkurenciju;

E.     budući da se industrija čelika u Europi suočava sa znatnim strukturnim izazovima, slabom potražnjom, prevelikim proizvodnim kapacitetima, stalnom zabrinutosti zbog visokih cijena energije te učinkom sustava trgovanja emisijama (ETS) i drugog opterećujućeg zakonodavstva;

F.     budući da je industrija čelika EU-a iznimno važan poslodavac koji je izravno odgovoran za 350 000 radnih mjesta uz još nekoliko milijuna u srodnim industrijama;

G.     budući da se u posljednjih nekoliko godina industrija čelika suočila s izazovima poput restrukturiranja i spajanja industrija;

H.     budući da je u posljednjih nekoliko godina industrija čelika značajno modernizirala tvornice najsuvremenijim tehnologijama i time drastično smanjila emisije;

I.      budući da je teško gospodarsko ozračje uzrokovalo goleme socijalne probleme pogođenim radnicima i regijama te budući da bi poduzeća uključena u restrukturiranje trebala postupati na društveno odgovoran način u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na to da je iskustvo pokazalo da je za uspješno restrukturiranje potreban odgovarajući socijalni dijalog;

J.      budući da visokotehnološke industrije, poput sektora čelika, predstavljaju ključni način za ponovno ostvarenje konkurentnosti i rasta te budući da je potrebno uložiti napore kako bi se zajamčilo da one nastave učinkovito djelovati unutar EU-a;

1.      traži da Komisija kratkoročno pruži jasnu sliku industrije čelika u Europi, između ostalog u pogledu velikih promjena koje se događaju; naglašava da je važno da sve zainteresirane strane, uključujući države članice i Komisiju, pažljivo prate kontinuirani razvoj događaja kako bi poboljšali otpornost, s ciljem zaštite industrijskog nasljeđa i radne snage u pitanju;

2.      podsjeća da je nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik Komisija ovlaštena baviti se gospodarskim i socijalnim učinkom razvoja događaja u europskoj industriji čelika;

3.      poziva stoga Komisiju da osmisli strategiju sa srednjoročnim i dugoročnim inicijativama za pružanje potpore industriji čelika i poticanje njezine konkurentnosti;

4.      vjeruje da Komisija treba pridati veću važnost industrijskoj politici i potrebi da se oživi konkurentnost europske industrije s obzirom na izazove s kojima se suočava na svjetskom tržištu;

5.      vjeruje da će velik dio oporavka europskog gospodarstva ovisiti o snažnijoj proizvodnoj industriji u kojoj čelik igra ključnu ulogu; vjeruje da će to zahtijevati znatna ulaganja u istraživanje i inovacije kako bi se poboljšali proizvodi, učinkovitost i procesi;

6.      potiče Komisiju da razmotri posvećivanje znatnog dijela svojeg plana ulaganja od 315 milijardi EUR održivim dugoročnim projektima infrastrukture te inovacijama u pogledu industrijskih projekata velikih razmjera, uključujući projekte u vezi s energetskom učinkovitosti i niskim razinama emisije ugljika, što bi također moglo dati znatan poticaj potražnji za čelikom u EU-u;

7.      uzima u obzir borbu industrije čelika za održivost i ekološki prihvatljivu proizvodnju čelika;

8.      iako su problemi industrije uzrokovani padom u svjetskoj potražnji, prevelikim proizvodnim kapacitetima i visokim cijenama energije, vjeruje da je nefleksibilno regulatorno okruženje spriječilo industriju da brzo reagira na tržišne promjene, što je još više produbilo njezine poteškoće; s tim u vezi vjeruje da zakonodavstvo, poput onoga o ETS-u, treba biti primjenjivo i u budućnosti kako bi se uzela u obzir najnovija dostignuća u tehnologiji i kako bi se omogućilo sustavno vrednovanje najinovativnijih tvornica i napretka koje industrija ostvari;

9.      sa žaljenjem primjećuje da se sastanci skupine na visokoj razini za čelik rijetko održavaju; smatra da je veoma važno da se regionalne i lokalne vlasti u područjima u kojima čeličane imaju sjedište neposredno uključe, olakšavajući i potičući sudjelovanje svih zainteresiranih strana radi promicanja suradnje i razmjene informacija te najboljih praksi u svim državama članicama u pitanju;

10.    stoga poziva Komisiju da što prije sazove sastanak skupine na visokoj razini za čelik uz sudjelovanje Parlamenta, kao što je to bio slučaj i prije, kako bi se raspravljalo o najvažnijim i hitnim pitanjima, osobito o predloženim zatvaranjima ili restrukturiranjima tvornica u EU-u; vjeruje da to treba biti vremenski određeno tako da se omogući uključivanje rada visoke skupine za čelik u raspravu Vijeća za konkurentnost;

11.    poziva Komisiju da jednom godišnje organizira tematski sastanak s drugim industrijama koje su veliki potrošači energije, primjerice na temu tržišnog natjecanja, strukturne reforme, energetske ili klimatske politike ili boljih propisa, s obzirom na to da su neki od problema u sektoru čelika također relevantni za druge industrije koje su veliki potrošači energije;

12.    poziva Komisiju da u sklopu svojeg trajnog stremljenja prema „boljim propisima” osigura da se sektor čelika propisno uzme u obzir u svim procjenama učinka i naknadnim prijedlozima;

13.    poziva države članice da razmotre uvođenje mjera kojima se može smanjiti opterećenje visokih energetskih troškova s kojim se suočava sektor čelika u Europi u usporedbi sa svjetskim konkurentnima; nadalje, poziva Komisiju da neprestano nadzire stanje oko izmještanja emisija ugljika i ugljičnog dampinga koje izaziva zabrinutost te da razmotri uvođenje mjera koje bi mogle olakšati takve situacije;

14.    potiče na nastavak ulaganja u istraživanja i razvoj u pogledu hvatanja i skladištenja ugljika (CCS) s obzirom da bi znatan napredak u tom području mogao dugoročno drastično smanjiti ukupne emisije u sektoru čelika;

15.    vjeruje da je potrebna konkurencija na unutarnjem tržištu EU-a kako bi europski proizvođači čelika bili konkurentni na svjetskom tržištu jer bi to služilo kao poticaj za povećanu konkurentnost; s tim u vezi poziva Komisiju da održava svoj čvrst stav protiv mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu;

16.    s tim u vezi poziva sve donositelje politika da stvore odgovarajuće regulatorno okružje za procvat industrije čelika u Europi, između ostalog usvajanjem mjera za poboljšanje vještina i fleksibilnosti radne snage, stavljanjem većeg naglaska na industrijsko istraživanje i inovacije usmjerene na proizvode i postupke te osiguravanjem podrške za provedbu strukturnih reformi industrije, uključujući sve socijalne posljedice povezane s takvim reformama;

17.    potiče države članice da iskoriste instrumente politika koji su im na raspolaganju kako bi olakšale socijalne troškove prilagodbe koji slijede restrukturiranje i zatvaranje tvornica te da se pobrinu da se zadrže i razvijaju odgovarajuće vještine kako bi se pomoglo u ispunjavanju budućih potreba industrije;

18.    poziva Komisiju da pravovremeno i učinkovito riješi problem nezakonito subvencioniranog i dampinškog uvoza čelika na tržište EU-a i da prema potrebi iskoristi mjere za zaštitu trgovine EU-a u skladu s postojećim zakonodavstvom EU-a;

19.    pozdravlja i u potpunosti podržava akcijski plan Komisije za sektor čelika koji je predstavljen u lipnju 2013. te radni dokument službi koji je uslijedio iz lipnja 2014. o provedbi tog akcijskog plana; međutim, vjeruje da s obzirom na trajno teško gospodarsko ozračje godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana treba biti predstavljeno kako bi se gradilo na pozitivnim postignućima protekle godine te kako bi se održao zamah;

20.    poziva Komisiju da podrži inicijative, kako je predloženo u akcijskom planu za čelik, koje će pomoći u poticanju svjetske konkurentnosti sektora, uključujući politike koje pomažu pokazati kvalitetu proizvoda od čelika iz EU-a;

21.    vjeruje da se dijelom plana mora poticati europsku industriju čelika prema visokokvalitetnim i tehnološki naprednim proizvodima kako bi se razlikovala od svjetskih konkurenata, koristeći se europskim mogućnostima za istraživanje, razvoj i inovaciju;

22.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0069.

Pravna napomena