Postopek : 2014/2976(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0354/2014

Predložena besedila :

B8-0354/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 67k
10.12.2014
PE545.603v01-00
 
B8-0354/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o jeklarskem sektorju v Evropski uniji (2014/2976(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský, Marcus Pretzell v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o jeklarskem sektorju v Evropski uniji (2014/2976(RSP))  
B8-0354/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. junija 2013 z naslovom „Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi“ (COM(2013)0407),

–       ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. junija 2014 o stanju glede izvajanja Sporočila Komisije o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi z dne 11. junija 2013 (COM(2013)0407) (SWD(2014)0215),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. januarja 2014 z naslovom „Za oživitev evropske industrije“ (COM(2014)0014),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi(1),

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o jeklarski industriji ter prestrukturiranju, selitvi in zapiranju podjetij v EU,

–       ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o jeklarni Acciai Speciali Terni (AST) v Italiji (O-000087/2014),

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je v interesu vse EU, da bi ohranili dejavnosti, ki so osnova njene industrije;

B.     ker je jeklarska industrija osrednjega pomena za rast in blaginjo v Evropi in ker je konkurenčna evropska jeklarska industrija hrbtenica razvoja in ustvarjanja vrednosti v številnih drugih pomembnih industrijskih panogah;

C.     ker je eden od ciljev EU podpirati jeklarsko industrijo in ji pomagati, da ostane konkurenčna in se bo odzivala na spreminjajoče se razmere na evropskih in drugih trgih;

D.     ker je sektor jekla EU na svetovnem trgu izpostavljen veliki konkurenci neevropskih držav, ki jih zavezujejo različni predpisi in standardi, in ker ima težave pri dostopu do surovin, ki so za EU pogosto dražje kot za konkurenco;

E.     ker se jeklarska industrija v Evropi srečuje s pomembnimi strukturnimi izzivi, nizkim povpraševanjem, preveliko zmogljivostjo, stalno zaskrbljenostjo zaradi visokih cen energije ter z učinki sistema za trgovanje z emisijami in drugo obremenjujočo zakonodajo;

F.     ker v EU jeklarska industrija zagotavlja veliko delovnih mest, saj je v njej neposredno zaposlenih 350 000 ljudi, več milijonov pa v povezanih industrijskih sektorjih;

G.     ker se jeklarska industrija v zadnjih letih spoprijema z izzivi prestrukturiranja in združevanja podjetij;

H.     ker je v zadnjih letih jeklarska industrija zelo modernizirala obrate z najnovejšo tehnologijo in s tem močno zmanjšala emisije;

I.      ker težke gospodarske razmere delavce in regije, ki so jih prizadele, pehajo v izjemno socialno stisko in bi morale družbe, ki sodelujejo pri prestrukturiranju, ravnati kar se da družbeno odgovorno, saj izkušnje kažejo, da uspešnega prestrukturiranja ni mogoče doseči brez ustreznega socialnega dialoga;

J.      ker so visokotehnološke panoge, kot je sektor jekla, pomemben kanal za ponovno doseganje konkurenčnosti in rasti in ker si je treba prizadevati, da bi jim zagotovili nadaljnje učinkovito delovanje v EU;

1.      zahteva, naj Komisija kratkoročno zagotovi jasno sliko jeklarske industrije v Evropi, tudi glede na velike spremembe, ki se dogajajo; poudarja, da je pomembno, da vse zainteresirane strani, tudi države članice in Komisija, budno spremljajo razvoj dogodkov, da bi izboljšale odpornost in s tem ohranile dediščino panoge in zaščitile delovno silo;

2.      opozarja, da je Komisija po izteku Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo pristojna za obravnavo ekonomskega in socialnega vpliva dogodkov na evropsko jeklarsko industrijo;

3.      poziva Komisijo, naj zato oblikuje strategijo s srednje- in dolgoročnimi pobudami, s katerimi bi podprli jeklarsko industrijo in okrepili njeno konkurenčnost;

4.      meni, da mora Komisija več pozornosti nameniti industrijski politiki in potrebi po oživitvi konkurenčnosti evropske industrije glede na izzive, s katerimi se sooča svetovni trg;

5.      meni, da bo oživitev evropskega gospodarstva v veliki meri odvisna od močnejše predelovalne industrije, v kateri ima jeklo pomembno vlogo; meni, da bodo zato potrebne obsežne naložbe v raziskave in inovacije, da bi izboljšali proizvode, učinkovitost in postopke;

6.      poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi velik delež naložbenega načrta v višini 315 milijard EUR namenila smiselnim dolgoročnim infrastrukturnim projektom in inovacijam na področju obsežnih industrijskih projektov, vključno s projekti na področju energetske učinkovitosti in nizke porabe ogljika, ki bi lahko zagotovili večje povpraševanje po jeklu v EU;

7.      je seznanjen s prizadevanji jeklarske industrije za trajnostno in okolju prijazno proizvodnjo jekla;

8.      meni, da težave sektorja izhajajo iz manjšanja svetovnega povpraševanja, prevelikih zmogljivosti in visokih cen energije, neprožna ureditev pa je preprečila hiter odziv na dogajanje na trgu, kar je težave še povečalo; v zvezi s tem verjame, da je treba zakonodajo, na primer na področju sistema trgovanja z emisijami, prilagoditi morebitnim spremembam v prihodnosti, da bo upoštevan najnovejši tehnološki razvoj in da bo mogoča primerjava z najbolj inovativnimi obrati in z napredkom sektorja;

9.      z obžalovanjem ugotavlja, da se skupina na visoki ravni za jeklo ne srečuje redno; meni, da je na območjih, kjer se nahajajo jeklarska podjetja, pomembno tesno sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti in da je treba omogočati in spodbujati udeležbo vseh zainteresiranih strani, da bi spodbujali sodelovanje in izmenjavo informacij ter primerov dobrih praks med zadevnimi državami članicami;

10.    zato poziva Komisijo, naj čim prej skliče sestanek skupine na visoki ravni za jeklo, na katerem bo, kot je bila praksa v preteklosti, sodeloval tudi Parlament in kjer bodo razpravljali o najpomembnejših in nujnih vprašanjih, predvsem o predlaganih zaprtjih ali primerih prestrukturiranja v EU; meni, da bi morali sestanek sklicati pravočasno, da bo njegove rezultate mogoče vključiti v razprave Sveta za konkurenčnost;

11.    poziva Komisijo, naj enkrat letno priredi tematsko srečanje z drugimi energetsko intenzivnimi panogami, ki bo na primer namenjeno politikam na področju konkurence, strukturnih reform, energetike ali podnebja ali boljši pripravi zakonodaje, saj so številna vprašanja jeklarskega sektorja pomembna tudi za druge energetsko intenzivne panoge;

12.    poziva Komisijo, naj v okviru svojih prizadevanj za boljšo pripravo zakonodaje zagotovi, da bo sektor jekla ustrezno upoštevan v ocenah učinka in naknadnih predlogih;

13.    poziva države članice, naj razmislijo o uvedbi ukrepov za zmanjšanje bremena visokih cen energije, s katerimi se sooča sektor jekla v Evropi v primerjavi s konkurenti; poleg tega poziva Komisijo, naj redno spremlja vprašanje selitve emisij CO2 in dampinga na področju ogljika ter naj razmisli o uvedbi ukrepov, ki bi lahko olajšali te težave;

14.    poziva k dodatnim naložbam v raziskave in razvoj na področju tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, saj bi velik napredek na tem področju dolgoročno lahko bistveno zmanjšal skupne emisije sektorja jekla;

15.    meni, da je potrebna močna konkurenca znotraj trga EU, saj bodo evropski proizvajalci jekla tako tudi bolj konkurenčni na svetovnem trgu; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj ohrani svoje trdno stališče glede nasprotovanja morebitnemu izkrivljanju konkurence na notranjem trgu;

16.    v zvezi s tem poziva vse oblikovalce politik, naj zagotovijo ustrezno regulativno okolje, v katerem bo jeklarska industrija uspešna, med drugim s sprejetjem ukrepov za izboljšanje spretnosti in prožnosti delovne sile, s posvečanjem večje pozornosti industrijskim raziskavam in inovacijam, ki bodo osredotočene na proizvode in postopke, ter z zagotavljanjem podpore industriji pri strukturnih reformah, tudi pri socialnih posledicah, ki iz njih izhajajo;

17.    poziva države članice, naj uporabijo razpoložljive instrumente politike za zniževanje socialnih stroškov prilagajanja po prestrukturiranju in pri zaprtju obratov ter naj zagotovijo ohranitev in razvoj ustreznih spretnosti, s katerimi bi pripomogli k izpolnjevanju prihodnjih potreb industrije;

18.    poziva Komisijo, naj pravočasno in učinkovito obravnava uvoza jekla, ki je bil nezakonito subvencionirani in prodan po dampinških cenah na trg EU, ter naj po potrebi uporabi instrumente trgovinskih sredstev EU v skladu z zakonodajo EU;

19.    pozdravlja in v celoti podpira akcijski načrt za sektor jekla, ki ga je Komisija predstavila junija 2013, ter delovni dokument služb Komisije iz junija 2014, ki mu je sledil; vseeno meni, da bi morala Komisija zaradi nadaljevanja težkih gospodarskih razmer predstaviti letno poročilo o izvajanju tega načrta, s čimer bi omogočila nadgradnjo pozitivnih dosežkov iz preteklega leta ter ohranila zagon;

20.    poziva Komisijo, naj podpre pobude, predlagane v načrtu, ki bodo pripomogle k svetovni konkurenčnosti sektorja, vključno s politikami, ki pomagajo prikazati kakovost proizvodov iz jekla iz EU;

21.    meni, da mora del načrta evropsko jeklarsko industrijo usmeriti v visokokakovostne in tehnološko napredne proizvode, ki se bodo razlikovali od proizvodov svetovne konkurence, pri čemer je treba uporabiti evropske zmogljivosti na področju raziskav, razvoja in inovacij;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0069.

Pravno obvestilo