Menettely : 2014/2976(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0355/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0355/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 59k
10.12.2014
PE545.604v01-00
 
B8-0355/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))


Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))  
B8‑0355/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), jonka juuret ovat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173, 174 ja 153 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan,

–       ottaa huomioon Eurooppa 2020 ‑strategian,

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 15. tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY(1),

–       ottaa huomioon teollisuuden päästöistä 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EY(2),

–       ottaa huomioon ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY(3) 8 artiklan,

–       ottaa huomioon kesäkuussa 2013 hyväksytyn komission terästeollisuutta koskevan toimintasuunnitelman sekä komission teräsalan korkean tason ryhmän perustamisen,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa terästeollisuudesta sekä EU:n yritysten rakenneuudistuksista, siirtämisestä ja lopettamisesta,

–       ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten ” (COM(2012)0582),

–       ottaa huomioon 2. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen” (COM(2011)0025),

–       ottaa huomioon komission lausuman ja sen jälkeen täysistunnossa 26. marraskuuta 2014 käydyn keskustelun EU:n terästeollisuudesta ja työntekijöiden sekä yritysten suojelusta,

–       ottaa huomioon EU:n terästeollisuudesta 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman(4),

–       ottaa huomioon 22. tammikuuta 2014 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin,

–       ottaa huomioon komission puheenjohtaja Junckerin heinäkuussa 2014 ilmoittaman seuraavia kolmea vuotta koskevan 300 miljardin euron investointiohjelman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että unionin terästeollisuudella on maailmassa johtava asema, sen liikevaihto on noin 190 miljardia euroa, se työllistää suoraan noin 360 000 hyvin ammattitaitoista työntekijää ja paljon muita työntekijöitä koko arvoketjussaan ja se tuottaa vuosittain 178 miljoonaa tonnia terästä yli 500 teräksentuotantolaitoksessa 23 jäsenvaltiossa;

B.     toteaa, että teräs on yksi teollisuuden materiaaleista, jolla maailmassa käydään kauppaa kaikkein eniten, ja sen vuotuinen tuotanto globaalisti on noin 1 500 miljoonaa tonnia;

C.     toteaa, että terästeollisuus on strategisen tärkeä EU:n talouden kannalta ja on koko EU:n edun mukaista säilyttää toiminta, johon unionin teollisuustuotanto perustuu, ja varmistaa toimitusvarmuus oman tuotannon avulla;

D.     toteaa, että kilpailukykyinen eurooppalainen terästeollisuus muodostaa kehityksen ja lisäarvon perustan monilla tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten auto-, rakennus- ja koneteollisuudessa;

E.     toteaa, että unionin terästeollisuutta uhkaavat kysynnän väheneminen, energian ja raaka-aineiden kustannusten nousu sekä EU:n ulkopuolisista maista tulevan kilpailun kasvu;

F.     toteaa, että nykyinen kriisi aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia siitä kärsiville työntekijöille ja alueille ja että rakennemuutoksia toteuttavien yritysten olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska rakennemuutosta ei voida toteuttaa onnistuneesti ilman riittävää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua;

G.     toteaa, että sähkönhinnat unionissa ovat tällä hetkellä kaksinkertaisia Yhdysvaltoihin nähden ja kolme kertaa korkeampia kuin Kiinassa;

H.     toteaa, että kesäkuussa hyväksytty komission terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma, jossa jäsenvaltioille esitettiin keskeisiä suosituksia alaa koskevien kysymysten käsittelemiseksi, ei ole tuonut odotettuja tuloksia;

I.      toteaa, että EU:n toiminta on johtanut EU:n teollisuuden vähenemiseen;

J.      toteaa, että EU:n terästeollisuuteen kohdistuu voimakas globaali kilpailu, joka hyötyy matalammista työvoima- ja energiakustannuksista ja joustavammista sosiaalisista ja ympäristöä koskevista vaatimuksista;

K.     panee merkille että ThyssenKruppin Italian hallitukselle esittämä uusin teollisuuden rakennemuutossuunnitelma käsittää noin 550 työntekijän irtisanomisen sekä sulaton sulkemisen ja vaarantaa AST-terästehtaan (Acciai Speciali Terni), joka on yksi kaikkein vanhimmista ja nykyaikaisimmista terästehtaista;

L.     toteaa, että Tarantossa sijaitseva ILVA-terästehdas aiheuttaa myös hyvin suurta ympäristön pilaantumista ja vahingoittumista sekä vakavia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia paikallisväestölle samoin kuin muulle taloudelliselle toiminnalle;

M.    toteaa, että EU:n teollisuuspolitiikassa on erittäin tärkeää pysäyttää terästehtaiden ja terästuotannon siirtyminen EU:n ulkopuolelle ja varmistaa työntekijöiden turva sekä taata, että EU:n ympäristönormeja sovelletaan myös terästuotteiden tuontiin;

1.      korostaa, että aktiivisen ja kilpailukykyisen terästeollisuuden säilyttäminen on keskeistä unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kannalta; pitää erittäin tärkeänä, että suojellaan ja tuetaan EU:n terästeollisuuden työntekijöiden ammattitaitoa, asiantuntemusta ja huippuosaamista ja tarjotaan nopeita toiminnallisia työkaluja ja konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla Euroopan teräsyhtiöt selviävät ja pystyvät säilyttämään kilpailukykynsä maailmanmarkkinoilla;

2.      pitää erittäin valitettavana ThyssenKruppin uusinta teollisuuden rakennemuutossuunnitelmaa, joka käsittää noin 550 työntekijän irtisanomisen ja sulaton sulkemisen; korostaa tarvetta seurata tarkoin AST-terästehtaan tulevaa kehitystä ja turvata työpaikat, säilyttää riittävä alueellinen yhteenkuuluvuus ja vahvistaa EU:n terästeollisuuden kilpailukykyä; pitää myös valitettavana, ettei komissio ole valvonut täysin tilannetta monilla muilla unionin teollisuudenaloilla, jotka ovat kärsineet kriisin vaikutuksista ja joilla yrityksiä on monissa tapauksissa suljettu tai myyty unionin ulkopuolisille kilpailijoille;

3.      pitää tärkeänä terästeollisuuden pitkän aikavälin strategian tarkistamista ja kehottaa komissiota esittämään ideoita toimiksi, joiden avulla voidaan tukea EU:n terästeollisuuden rakennemuutosta ja säilyttää sen kilpailukyky globalisoituvassa maailmassa ja taata korkeimmat mahdolliset ympäristön- ja terveydensuojelun normit;

4.      pitää tärkeänä EU:n uudelleenteollistamista, jotta voidaan parantaa laatua, saada pitkäaikaisia investointeja ja luoda kestäviä työpaikkoja; toteaa, että terästeollisuus voi toimia unionin uudelleenteollistamisen tukipylväänä edellyttäen, että ympäristö- ja terveysnormeja noudatetaan;

5.      kehottaa komissiota virtaviivaistamaan ja tarvittaessa tarkistamaan asiaa koskevia EU:n varoja, aloitteita ja poliittisia välineitä ja kehottaa tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota tarpeeseen varmistaa työntekijöiden ammattitaidon ja huippuosaamisen säilyminen ja kehittäminen;

6.      toteaa, että komission olisi osana uudelleenteollistamispolitiikkaa otettava käyttöön erityistoimia sellaisten unionin terästehtaiden tukemiseksi, jotka ovat vanhoja tai jotka eivät enää täytä ympäristönormeja, ja auttaa niitä näin siirtymään nykyaikaiseen, edistyneeseen, ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen terästuotantoon; pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan sellaisten laitosten tai niiden osien käytön lopettamista, jotka aiheuttavat välittömän vaaran työntekijöiden terveydelle tai joilla voi olla välitön ja merkittävä kielteinen vaikutus ympäristöön;

7.      kehottaa komissiota tarkastamaan kilpailupolitiikkaa ja ottamaan siinä entistä paremmin huomioon kaikkien EU:n kansalaisten ja asukkaiden terveyden ja turvallisuuden; katsoo, että siinä olisi otettava nykyistä paremmin huomioon maailmanlaajuiset haasteet sellaisen kilpailukykyisen, polkuhintoja torjuvan ja ympäristöystävällisen politiikan pohjalta, jolla taataan yhtäläiset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla; korostaa, että tämänhetkinen kilpailupolitiikka on vanhentunutta eikä siinä oteta huomioon globaalia kilpailua; pitää tässä yhteydessä tärkeinä kaupan suojatoimia ja tukee komission pyrkimystä päästä eroon ”alhaisemman tullin säännöstä”;

8.      pitää tärkeänä, että kilpailukyky ja erityisesti teollisuuden kilpailukyky otetaan entistä paremmin huomioon kaikissa asiaan liittyvissä politiikkaa koskevissa aloitteissa, mikäli EU haluaa saavuttaa tavoitteen, jonka mukaan teollisuuden osuus BKT:stä olisi noin 20 prosenttia;

9.      pitää teräsalan perustavanlaatuisena haasteena edelleen sitä, miten ympäristöystävällisen toiminnan tarve yhdistetään globaalin kilpailukyvyn parantamiseen sekä hiilivuodon käsittelemiseen, kun otetaan huomioon, että samat normit ja tavoitteet eivät sido EU:n kilpailijoita;

10.    kehottaa komissiota tutkimaan tarkoin politiikan välineitä ja myös mahdollisuutta täydentää nykyistä päästöjen valvontajärjestelmää mahdollisuudella ottaa päästöoikeuksien hinta huomioon EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin yhteydessä, jotta voidaan luoda yhtäläiset toimintaedellytykset EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden kanssa ja taata viennin kilpailukyky;

11.    kehottaa soveltamaan elinkaarianalyysia, jotta voidaan arvioida ympäristövaikutuksia ja vähentää resurssien käyttöä elinkaaren kaikissa vaiheissa, joihin kuuluvat raaka-aineiden louhinta ja jalostaminen ja sen jälkeen valmistus ja jakelu sekä käyttö ja/tai kulutus, jotta voidaan edistää jälleenkäyttöä, materiaalien kierrätystä sekä energian talteenottoa ja vähentää loppujätteen määrää;

12.    kehottaa uudistamaan nopeasti EU:n suhtautumistapaa ”saastuttaja maksaa” ‑periaatteeseen kasvihuonekaasupäästöjen yhteydessä ja pyytää komissiota esittämään viimeistään vuonna 2018 uuden lainsäädäntöehdotuksen, jonka avulla päästökatto- ja kauppajärjestelmästä voidaan luopua päästöoikeuksien kaupan kolmannen kauden lopussa päästökauppajärjestelmästä annetun direktiivin mukaisesti; kehottaa komissiota takamaan samalla teräsalan yhtäläiset toimintaedellytykset EU:ssa ja pyytää jäsenvaltioita käyttämään osan päästökauppatuloistaan innovatiivisten ja vähähiilisten toimien rahoittamiseen erityisesti energiavaltaisilla aloilla hiilivuotoluettelon pienentämiseksi;

13.    pitää tärkeinä hyvin toimivia romumetallin markkinoita, joita pitäisi laajentaa ja aktivoida entisestään kiertotaloutta koskevan EU:n strategian mukaisesti, jotta voidaan välttää hintojen liiallista nousua EU:n ulkopuolisten yritysten EU:n markkinoilla olon seurauksena; kehottaa komissiota tässä yhteydessä harkitsemaan vientitullien soveltamista EU:n romumetallimarkkinoihin, jotta voidaan välttää tavallisesti esiintyvä ympäristöperusteinen polkumyynti;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä muille asiaan liittyville toimielimille.

 

(1)

EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

(2)

EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(3)

EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0509.

Oikeudellinen huomautus