Postupak : 2014/2976(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0355/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0355/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 127kWORD 72k
10.12.2014
PE545.604v01-00
 
B8-0355/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP))


Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP))  
B8‑0355/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koji se temelji na Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,

–       uzimajući u obzir članke 173., 174. i 153. UFEU-a,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije i Povelju Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika,

–       uzimajući u obzir strategiju Europa 2020.,

–       uzimajući u obzir članak 191. stavak 2. UFEU-a,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja(1),

–       uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja)(2),

–       uzimajući u obzir članak 8. Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu(3),

–       uzimajući u obzir akcijski plan Komisije za čelik koji je usvojen u lipnju 2003. i osnivanje stručne skupine na visokoj razini za čelik u okviru Komisije,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, selidbi i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. pod naslovom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM(2012)0582),

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. veljače 2011. pod naslovom „Rješavanje izazova na tržištima roba i u području sirovina” (COM (2011)0025),

–       uzimajući u obzir izjavu Komisije i raspravu koja je uslijedila na plenarnoj sjednici od 26. studenoga 2014. na temu „Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija”,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2012. o industriji čelika u EU-u(4),

–       uzimajući u obzir klimatski i energetski paket za 2014. donesen 22. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir investicijski plan od 300 milijardi EUR za sljedeće tri godine koji je u srpnju 2014. najavio predsjednik Komisije Juncker,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

 

A.     budući da je europska industrija čelika vodeća u svijetu u svojem sektoru s prometom od oko 190 milijardi EUR te oko 360 000 izravno zaposlenih visokokvalificiranih osoba i nešto više u njezinom cjelokupnom lancu vrijednosti, s proizvodnjom od 178 milijuna tona čelika godišnje u više od 500 pogona za njegovu proizvodnju u 23 države članice;

B.     budući da je čelik jedan od industrijskih materijala kojim se najviše trguje u svijetu, s ukupnom godišnjom proizvodnjom od oko 1 500 milijuna tona;

C.     budući da je industrija čelika od strateške važnosti za gospodarstvo EU-a i da je u interesu EU-a u cjelini da očuva aktivnosti od kojih se sastoji njegova industrijska proizvodnja te da domaćom proizvodnjom zajamči sigurnost opskrbe;

D.     budući da konkurentna europska industrija čelika čini okosnicu razvitka i stvaranja vrijednosti za mnoge važne industrijske sektore, poput automobilskog, građevinskog i strojarskog sektora;

E.     budući da europskoj industriji čelika prijeti smanjenje potražnje, viši troškovi energije i sirovina te pojačana konkurencija iz zemalja izvan EU-a;

F.     budući da trenutna kriza prouzročuje goleme socijalne probleme pogođenim radnicima i regijama te budući da bi poduzeća uključena u restrukturiranje trebala postupati na društveno odgovoran način jer se uspješno restrukturiranje ne može postići bez odgovarajućeg socijalnog dijaloga;

G.     budući da su u ovom trenutku cijene električne energije u Europi dvostruko veće od onih u SAD-u i tri puta veće od cijena u Kini;

H.     budući da akcijski plan Komisije za čelik koji je usvojen u lipnju 2013. i koji sadrži ključne preporuke državama članicama za hvatanje u koštac s izazovima u ovom sektoru nije donio očekivane rezultate;

I.      budući da su politike EU-a dovele do njegove deindustrijalizacije;

J.      budući da je industrija čelika EU-a izložena snažnoj globalnoj konkurenciji koja uživa niže cijene radne snage i energije te fleksibilnije socijalne i ekološke propise;

K.     budući da najnoviji plan za industrijsko restrukturiranje koji je talijanskoj vladi predložila korporacija Thyssen Krupp uključuje otpuštanje oko 550 zaposlenika i zatvaranje peći za taljenje te ugrožava jednu od najstarijih i najnaprednijih čeličana, tj. čeličanu AST (Acciai Speciali Terni);

L.     budući da čeličana ILVA u Tarantu također prouzročuje ekstremno propadanje okoliša i štetu u okolišu, kao i ozbiljne socijalne, zdravstvene i gospodarske probleme za lokalno stanovništvo i za druge gospodarske aktivnosti;

M.    budući da je, u kontekstu industrijske politike EU-a, od ključne strateške važnosti spriječiti daljnje seljenje čeličana i proizvodnje čelika izvan EU-a i pobrinuti se za sigurnost radnika, uz istodobno jamčenje primjenjivanja ekoloških normi EU-a i na uvezene čelične proizvode;

1.      naglašava da je održavanje industrije čelika aktivnom i konkurentnom od ključne važnosti za budućnost Europe i njezinih građana; također upozorava na važnost zaštite i podupiranja vještina, stručnog znanja i „izvrsnosti” zaposlenih u industriji čelika EU-a, kao i hitnog stavljanja na raspolaganje operativnih alata i konkretnih rješenja kako bi se omogućilo preživljavanje europskih poduzeća za proizvodnju čelika i očuvanje njihove konkurentnosti na svjetskom tržištu;

2.      izražava duboko žaljenje zbog najnovijeg plana za industrijsko restrukturiranje korporacije Thyssen Krupp koji uključuje otpuštanje oko 550 zaposlenika i zatvaranje peći za taljenje; naglašava potrebu za pomnim praćenjem budućeg razvoja čeličane AST i zaštitom zaposlenih, očuvanjem dostatne razine teritorijalne/regionalne kohezije i jačanjem konkurentnosti industrije čelika EU-a; također žali zbog činjenice da Komisija nije u potpunosti pratila stanje do kojeg je došlo u mnogim drugim europskim industrijama koje su pretrpjele posljedice krize te su u mnogim slučajevima zatvorene ili prodane neeuropskim konkurentima;

3.      smatra da je važno revidirati dugoročnu strategiju industrije čelika i potiče Komisiju da podnese ideje za osmišljavanje politike za potporu restrukturiranju industrije čelika EU-a i očuvanju njezine konkurentnosti u globaliziranom svijetu, uz jamstvo poštovanja najviših normi na području zaštite okoliša i zdravlja;

4.      naglašava važnost reindustrijalizacije EU-a u cilju poboljšanja kakvoće, dugoročnog ulaganja i stvaranja održivih radnih mjesta; smatra da industrija čelika može biti okosnica za reindustrijalizaciju Europe, pod uvjetom da se poštuju norme na području zaštite okoliša i zdravlja;

5.      poziva Komisiju da poboljša i, po potrebi, revidira relevantne fondove, inicijative i političke instrumente EU-a te se u tom kontekstu zalaže da se posebna pozornost posveti potrebi za jamčenjem očuvanja i razvoja potrebnih vještina i izvrsnosti radnika;

6.      primjećuje da bi, u okviru politike reindustrijalizacije, Komisija trebala donijeti posebne mjere za potporu čeličana u EU-u koje su stare ili više nisu usklađene s ekološkim standardima kako bi im pomogla u prijelazu na moderniziranu, naprednu, ekološki prihvatljivu proizvodnju čelika s niskim emisijama ugljičnog dioksida; od država članica traži da razmotre mogućnost ukidanja onih aktivnosti u čeličanama ili njihovim relevantnim dijelovima koje predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje radnika ili prijete neposrednim znatnim negativnim utjecajem na okoliš;

7.      potiče Komisiju da revidira svoju politiku na području tržišnog natjecanja kako bi u obzir uzela zdravlje i sigurnost svih građana i stanovnika EU-a; smatra da bi je se trebalo usmjeriti prema rješavanju globalnih izazova na temelju konkurentne, antidampinške i ekološki prihvatljive politike kojom se osiguravaju jednaki uvjeti na međunarodnoj razini; naglašava da je postojeća politika na području tržišnog natjecanja zastarjela i da se njome ne uzima u obzir globalna konkurencija; u vezi s tim prepoznaje važnost mjera za zaštitu trgovine i podržava napore Komisije da prevlada „pravilo niže pristojbe”;

8.      naglašava da je važno dodatno integrirati konkurentnost, posebno industrijsku, u sve relevantne političke inicijative ako EU želi ostvariti svoj cilj u skladu s kojim bi udio industrije u BDP-u trebao iznositi oko 20%;

9.      smatra da je usklađivanje potrebe za visokom ekološkom učinkovitosti s povećanom globalnom konkurentnosti i potrebom da se riješi problem izmještanja proizvodnje CO2 i dalje glavni izazov za sektor čelika, uzimajući u obzir da konkurenti EU-a nisu vezani istim normama i ciljevima;

10.    poziva Komisiju da temeljito pregleda političke instrumente koji uključuju mogućnost da se postojeći sustavi za kontrolu emisija dopune mjerama za graničnu prilagodbu CO2 kako bi se osigurali jednaki uvjeti u odnosu na konkurente izvan EU-a, dodatno smanjilo izmještanje proizvodnje CO2 i osigurala konkurentnost izvoza;

11.    poziva na primjenu pristupa „procjene životnog ciklusa” kako bi se ocijenili utjecaj na okoliš i smanjeno korištenje izvorima u svim fazama životnog ciklusa, koje uključuju vađenje i konverziju sirovina nakon kojih slijede proizvodnja i distribucija, preko korištenja i/ili potrošnje, kako bi se poticalo ponovno korištenje, recikliranje materijala i povrat energije te smanjilo konačno odlaganje;

12.    poziva na hitnu reformu pristupa EU-a primjeni načela „zagađivač plaća” u rješavanju problema emisija stakleničkih plinova i traži od Komisije da najkasnije do 2018. podnese novi zakonodavni prijedlog kojim će se omogućiti ukidanje sustava gornje granice i trgovanja na kraju treće faze razmjene kvota, kako je utvrđeno Direktivom o sustavu za trgovanje emisijama; poziva Komisiju da u međuvremenu osigura jednake uvjete u EU-u u sektoru čelika i traži od država članica da iskoriste dio prihoda iz sustava za trgovanje emisijama za financiranje inovativnih tehnoloških projekata s niskim emisijama ugljičnog dioksida, posebno u sektorima s visokom potrošnjom energije, u cilju smanjenja popisa poduzeća koja su izmjestila proizvodnju ugljičnog dioksida;

13.    podsjeća na važnost dobrog funkcioniranja tržišta metalnog otpada, koje bi se trebalo dodatno poboljšati i poticati u svjetlu strategije EU-a za cirkularnu ekonomiju kako bi se spriječio pretjerani rast cijena kao rezultat prisutnosti neeuropskih industrija na tržištu EU-a; u vezi s tim poziva Komisiju da razmotri primjenjivanje izvoznih carina na tržište metalnog otpada u EU-u kako bi se spriječio ekološki damping do kojeg obično dolazi;

14.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te ostalim relevantnim institucijama.

(1)

SL L 24, 29.1.2008., str. 8.

(2)

SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(3)

SL L 143, 30.4.2004., str. 56.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0509.

Pravna napomena