Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0355/2014

Texte depuse :

B8-0355/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 78k
10.12.2014
PE545.604v01-00
 
B8-0355/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația sectorului siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))


Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația sectorului siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))  
B8‑0355/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care își are originile în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului,

–       având în vedere articolele 173, 174 și 153 din TFUE,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor,

–       având în vedere Strategia Europa 2020,

–       având în vedere articolul 191 alineatul (2) din TFUE,

–       având în vedere Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării(1),

–       având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)(2),

–       având în vedere articolul 8 din Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului(3),

–       având în vedere planul de acțiune în domeniul siderurgiei elaborat de Comisie și adoptat în iunie 2013 și instituirea Grupului de experți la nivel înalt pentru siderurgie al Comisiei,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor în UE,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2011 intitulată „Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime” (COM(2011)0025),

–       având în vedere declarația Comisiei și dezbaterea ulterioară în plen privind sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor, care a avut loc la 26 noiembrie 2014,

–       având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2012 privind industria siderurgică din UE(4),

–       având în vedere pachetul privind clima și energia pentru 2030, adoptat la 22 ianuarie 2014,

–       având în vedere planul de investiții în valoare de 300 de miliarde EUR pentru următorii trei ani, anunțat de către președintele Comisiei, dl Juncker, în iulie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât industria siderurgică europeană este lider mondial în acest sector, cu o cifră de afaceri de aproximativ 190 de miliarde EUR, asigurând în jur de 360 000 de locuri de muncă directe pentru persoane înalt calificate și multe altele de-a lungul întregului său lanț valoric și producând 178 de milioane de tone de oțel pe an în peste 500 de unități de producție siderurgică în 23 de state membre;

B.     întrucât oțelul este unul dintre materialele industriale comercializate la scara cea mai largă la nivel mondial, producția globală anuală fiind de aproximativ 1 500 de milioane de tone;

C.     întrucât industria siderurgică are o importanță strategică pentru economia UE și întrucât este în interesul UE în ansamblu să mențină activitățile sale industriale de bază și să asigure securitatea aprovizionării prin producția internă;

D.     întrucât o industrie siderurgică europeană competitivă reprezintă fundamentul dezvoltării și al creării de valoare pentru multe sectoare industriale majore, cum ar fi sectoarele autovehiculelor, construcțiilor și ingineriei mecanice;

E.     întrucât industria siderurgică din Europa este amenințată de reducerea cererii, creșterea cheltuielilor cu energia și materiile prime și o mai mare concurență din partea țărilor din afara UE;

F.     întrucât actuala criză creează dificultăți sociale uriașe pentru lucrătorii și regiunile în cauză și întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece nu se poate realiza o restructurare de succes în absența unui dialog social corespunzător;

G.     întrucât în prezent prețurile la energie electrică în Europa sunt duble față de cele din Statele Unite și de trei ori mai mari decât cele din China;

H.     întrucât planul de acțiune în domeniul siderurgiei elaborat de Comisie și adoptat în iunie 2013, care oferea statelor membre recomandări esențiale pentru a putea găsi soluții la problemele din acest sector, nu a avut rezultatele preconizate;

I.      întrucât politicile UE au dus la o dezindustrializare a UE;

J.      întrucât industria siderurgică a UE este expusă unei puternice concurențe la nivel mondial, care beneficiază de costuri mai reduse cu mâna de lucru și energia și de norme sociale și de mediu mai flexibile;

K.     întrucât cel mai recent plan de restructurare industrială prezentat de Thyssen Krupp guvernului italian prevede aproximativ 550 de disponibilizări și închiderea unui cuptor de topire și pune în pericol unul dintre cele mai vechi și mai avansate combinate siderurgice, și anume AST (Acciai Speciali Terni);

L.     întrucât combinatul siderurgic ILVA din Taranto cauzează, de asemenea, o degradare a mediului și daune ecologice de un nivel extrem, precum și probleme sociale, de sănătate și economice grave pentru populația locală și pentru alte activități economice;

M.    întrucât, în ceea ce privește politica industrială a UE, este de o importanță strategică vitală prevenirea delocalizării în continuare a combinatelor și producției siderurgice în afara UE și asigurarea securității forței de muncă, garantând faptul că standardele de mediu ale UE se aplică și produselor siderurgice importate,

1.      subliniază faptul că menținerea industriei siderurgice activă și competitivă este esențială pentru viitorul Europei și al cetățenilor ei; accentuează, de asemenea, importanța protejării și susținerii competențelor, cunoștințelor de specialitate și „excelenței” lucrătorilor din industria siderurgică a UE, precum și importanța oferirii rapid a unor instrumente operaționale și a unor soluții concrete pentru a permite întreprinderilor siderurgice europene să supraviețuiască și să își mențină competitivitatea pe piața mondială;

2.      regretă profund cel mai recent plan de restructurare al concernului Thyssen Krupp, care prevede aproximativ 550 de disponibilizări și închiderea unui cuptor de topire; subliniază necesitatea de a monitoriza îndeaproape evoluțiile AST pe viitor și de a proteja locurile de muncă, a menține un nivel suficient de coeziune teritorială/regională și a consolida competitivitatea industriei siderurgice a UE; consideră, de asemenea, regretabil faptul că Comisia nu a monitorizat integral situația în care se află multe alte întreprinderi europene, care au avut de suferit de pe urma crizei și în multe cazuri au fost închise sau vândute societăților concurente din afara UE;

3.      consideră că este important să fie revizuită strategia pe termen lung a industriei siderurgice și îndeamnă Comisia să înainteze idei de politică privind modul în care poate fi sprijinită restructurarea industriei siderurgice din UE și menținută competitivitatea acesteia într-o lume globalizată, asigurând cele mai înalte standarde de protecție a mediului și a sănătății;

4.      ia act de importanța reindustrializării UE în vederea sporirii calității, a investițiilor pe termen lung și a creării de locuri de muncă sustenabile; constată faptul că industria siderurgică poate avea rolul de pilon pentru reindustrializarea Europei, cu condiția menținerii standardelor de mediu și sănătate;

5.      invită Comisia să raționalizeze și, după caz, să revizuiască fondurile, inițiativele și instrumentele de politică relevante ale UE și îndeamnă, în acest sens, la acordarea unei atenții speciale nevoii de a asigura menținerea și dezvoltarea competențelor și excelenței relevante a lucrătorilor;

6.      ia act de faptul că, în cadrul politicii de reindustrializare, Comisia ar trebui să adopte măsuri speciale pentru susținerea combinatelor siderurgice din UE care sunt învechite sau nu mai respectă standardele de mediu, cu scopul de a le oferi asistență în procesul de tranziție către o producție siderurgică modernă, avansată, care nu dăunează mediului și generează emisii scăzute; solicită statelor membre să examineze posibilitatea suspendării operațiunilor în combinate sau în părțile relevante ale acestora care constituie un pericol imediat pentru sănătatea lucrătorilor sau care prezintă riscul de a avea efecte adverse semnificative imediate asupra mediului;

7.      îndeamnă Comisia să își revizuiască politica în domeniul concurenței pentru ca aceasta să fie compatibilă cu sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor și rezidenților UE; consideră că această politică ar trebui să urmărească soluționarea provocărilor globale pe baza unei politici competitive, antidumping și favorabilă mediului, care să asigure condiții de concurență echitabile la nivel internațional; subliniază faptul că politicile actuale din domeniul concurenței sunt învechite și nu ține seama de concurența la nivel mondial; recunoaște, în acest sens, importanța măsurilor de apărare comercială și sprijină încercarea Comisiei de a depăși „regula taxei celei mai mici”;

8.      subliniază importanța integrării în continuare a aspectului concurenței, în special al concurenței industriale, în toate inițiativele de politică relevante dacă UE dorește să-și îndeplinească obiectivul de a asigura o pondere de aproximativ 20 % a industriei în PIB;

9.      ia notă de faptul că găsirea unui echilibru între necesitatea asigurării unui nivel ridicat al performanței de mediu și concurența sporită la nivel mondial, precum și nevoia de a găsi soluții pentru preocupările legate de relocarea emisiilor de CO2, rămâne o provocare esențială pentru sectorul siderurgic, ținând seama de faptul că concurenților Uniunii Europene nu le sunt impuse aceleași standarde și obiective;

10.    invită Comisia să realizeze o examinare riguroasă a instrumentelor de politică care includ posibilitatea suplimentării sistemelor existente de control al emisiilor cu măsuri de ajustare a prețului carbonului la frontieră, pentru a asigura condiții de concurență echitabile în raport cu concurenții din afara UE, pentru a reduce și mai mult relocarea emisiilor de dioxid de carbon și a asigura competitivitatea exporturilor;

11.    solicită aplicarea abordării de tipul „evaluarea ciclului de viață” în vederea evaluării efectelor asupra mediului și a utilizării reduse a resurselor pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viață, care includ extracția și transformarea materiilor prime, urmate de producție și distribuție, prin intermediul utilizării și/sau al consumului, pentru a stimula reutilizarea și reciclarea materialelor și valorificarea energetică și pentru a reduce eliminarea finală;

12.    solicită o reformă urgentă a abordării UE în ceea ce privește aplicarea principiului „poluatorul plătește” atunci când este vorba emisii de gaze cu efect de seră și îi solicită Comisiei să înainteze o nouă propunere legislativă până cel târziu în 2018, care să permită renunțarea la sistemul de limitare și tranzacționare la sfârșitul celei de-a treia perioade a schimbului de cote, astfel cum este prevăzut în Directiva privind sistemul de comercializare a cotelor de emisie (ETS); invită între timp Comisia să asigure condiții de concurență echitabile în sectorul siderurgic în cadrul UE și solicită statelor membre să utilizeze o parte a veniturilor lor din ETS pentru a finanța intervenții tehnologice inovatoare și cu emisii reduse de dioxid de carbon, în special în sectoarele energointensive, în vederea reducerii listei sectoarelor considerate a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor de carbon;

13.    reamintește importanța unei piețe funcționale a deșeurilor, care ar trebui consolidată și stimulată în continuare, având în vedere strategia pentru o economie circulară a UE, pentru a preveni creșteri excesive ale prețurilor ca urmare a prezenței întreprinderilor din afara UE pe piața UE; invită, în acest sens, Comisia să examineze posibilitatea aplicării unor taxe la export pe piața de deșeuri a UE, pentru a preveni dumpingul ecologic care are loc în general;

14.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții relevante.

(1)

JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(2)

JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(3)

JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0509.

Notă juridică