Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0356/2014

Texte depuse :

B8-0356/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0104

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0352/2014
10.12.2014
PE545.605v01-00
 
B8-0356/2014

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Raffaele Fitto în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))  
B8‑0356/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere faptul că Tratatul UE își are originile în Tratatul CECO,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

–       având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 iunie 2014 intitulat „Stadiul punerii în aplicare a Comunicării Comisiei intitulate «Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa» din 11 iunie 2013 (COM(2013)0407)” (SWD(2014)0215),

–       având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa(1),

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

–       având în vedere concluziile Consiliului European din 21 martie 2014 și din 24 octombrie 2014,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la combinatul siderurgic Acciai Speciali Terni (AST) din Italia (O-000087/2014),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât industria siderurgică este esențială pentru creșterea economică și prosperitatea Europei și întrucât acest sector se confruntă cu o criză;

B.     întrucât unul dintre obiectivele Uniunii Europene este de a sprijini industria siderurgică și de a o face competitivă și capabilă să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene;

C.     întrucât industria siderurgică europeană suferă din cauza scăderii substanțiale a cererii, care duce la pierderea continuă a locurilor de muncă și a competitivității din cadrul industriei;

D.     întrucât este în interesul Uniunii Europene în ansamblul său să mențină activitățile sale industriale de bază și să asigure securitatea aprovizionării cu energie prin producția internă;

E.     întrucât industria siderurgică are un rol esențial în economia europeană și întrucât o industrie siderurgică europeană competitivă reprezintă fundamentul dezvoltării și al creării de valoare pentru multe sectoare industriale majore;

F.     întrucât acest sector se confruntă cu o concurență puternică pe piața mondială, în special din partea țărilor din afara UE care se bazează pe reglementări și standarde diferite, precum și cu un acces dificil la materii prime și cu costuri mai ridicate;

G.     întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, asigurând 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe, inclusiv lanțul de aprovizionare din domeniul reciclării;

H.     întrucât, în ultimii ani, industria siderurgică s-a confruntat cu provocări în ceea ce privește restructurarea și fuziunile industriale;

I.      întrucât actuala criză creează dificultăți sociale enorme pentru lucrătorii și regiunile în cauză și întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece experiența ne arată că nu se poate realiza o restructurare de succes în absența unui dialog social adecvat;

J.      întrucât industriile de înaltă tehnologie – precum industria siderurgică – sunt considerate un model de know-how tehnologic și, prin urmare, trebuie protejate prin luarea de măsuri imediate pentru a evita delocalizarea lor în afara UE,

1.      solicită Comisiei să furnizeze, pe termen scurt, o imagine clară a schimbărilor majore care se produc în industria siderurgică din Europa; subliniază că este important ca Comisia să monitorizeze cu atenție evoluțiile actuale pentru a proteja patrimoniul industrial și forța de muncă implicată;

2.      reamintește faptul că Comisia are dreptul, în urma expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, să abordeze impactul economic și social al evoluțiilor din industria siderurgică europeană;

3.      invită Comisia să reflecteze atent asupra unor inițiative pe termen mediu și lung de sprijinire și menținere a industriei siderurgice;

4.      este de părere că Comisia ar trebui să acorde o importanță mai mare politicii industriale pentru a revigora competitivitatea industriei europene în cadrul unei piețe globale și pentru a asigura condiții de concurență echitabile reale;

5.      consideră că redresarea economiei europene depinde, de asemenea, de forța industriei prelucrătoare, în cadrul căreia oțelul joacă un rol-cheie, și că investițiile în cercetare și inovare sunt cruciale pentru revitalizarea sa; subliniază, în acest sens, nevoia de investiții în procesele inovatoare de producție și în eficiența energetică, fiind disponibile mai multe fonduri UE, printre care Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);

6.      salută și sprijină pe deplin planul de acțiune al Comisiei pentru industria siderurgică, prezentat în iunie 2013, și documentul de lucru ulterior al serviciilor Comisiei, din iunie 2014, privind punerea în aplicare a respectivului plan de acțiune; totuși, consideră că, dată fiind persistența crizei, ar trebui ca anual să se prezinte un raport privind aplicarea acestui plan de acțiune, pentru a valorifica realizările pozitive din cursul ultimului an și pentru a menține ritmul;

7.      salută reuniunile Grupului la nivel înalt privind oțelul, pe care le consideră esențiale; solicită organizarea de reuniuni într-un mod mai regulat și o implicare mai strânsă a autorităților regionale și locale, facilitând și încurajând participarea regiunilor europene în care sunt localizate întreprinderile siderurgice la activitățile Grupului la nivel înalt privind oțelul, cu scopul de a promova cooperarea, schimbul de informații și bunele practici în rândul principalelor părți interesate din statele membre;

8.      invită Comisia să convoace cât mai curând posibil Grupul la nivel înalt privind oțelul, cu participarea Parlamentului, așa cum s-a procedat în trecut, pentru a examina cele mai importante și stringente cazuri de închidere sau de restructurare din UE;

9.      invită Comisia să organizeze anual o reuniune tematică cu alte industrii mari consumatoare de energie în care să discute, de exemplu, politicile în domeniul concurenței, comerțului, energiei sau climei, dat fiind faptul că unele dintre preocupările sectorului siderurgic sunt relevante și pentru alte industrii energointensive;

10.    invită Comisia ca, ori de câte ori este necesar sau posibil, să organizeze reuniunile Grupului la nivel înalt în perioade adecvate astfel încât activitatea acestuia să poată alcătui o bază pentru discuțiile din cadrul Consiliului Competitivitate;

11.    invită Comisia să adopte măsuri concrete pentru reducerea costurilor la energie pe termen mediu și lung, în special pentru industriile energointensive, precum sectorul siderurgic; reafirmă importanța pieței interne a energiei din UE drept mijloc de asigurare a unor prețuri la energie stabile, competitive și accesibile și solicită statelor membre să finalizeze urgent această piață;

12.    subliniază nevoia revizuirii normelor UE în domeniul concurenței, care, în numeroase cazuri, pot fi depășite și nu reflectă mediul global aflat în schimbare; subliniază că, în multe zone de producție, concurența nu mai provine din cadrul UE, ci din exteriorul său, iar domeniul de aplicare geografic nu se mai limitează la țările SEE, aceste aspecte având un impact negativ suplimentar asupra sectorului siderurgic european care, treptat, își pierde cele mai avansate combinate, precum AST;

13.    invită Comisia să monitorizeze îndeaproape situația mai multor combinate europene, precum cele de la Gandrange, Florange, Elefsina, Magnesia, Salonic, Liège, Dunaújváros, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roșu, Taranto, Trieste, Silezia, Reșița, Târgoviște, Călărași, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Ijmuiden și Oxelösund, care a implicat închiderea sau vânzarea către concurenți de la nivel mondial a mai multor uzine europene de mare valoare;

14.    invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluția viitoare a combinatului AST, așa cum a solicitat Parlamentul în repetate rânduri, pentru a se asigura că competitivitatea sectorului siderurgic european și locurile de muncă din acest sector nu sunt amenințate;

15.    invită Comisia să eficientizeze fondurile relevante ale UE, precum Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și Fondul social european (FSE), precum și instrumentele de politică pentru a atenua costurile sociale de adaptare și a asigura păstrarea și dezvoltarea competențelor relevante în vederea garantării competitivității viitoare a industriei;

16.    invită Comisia să sprijine în continuare și să pună în aplicare cât mai repede inițiativa SustSteel, așa cum a fost propusă în planul de acțiune pentru industria siderurgică și sprijinită pe deplin de Parlament, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor; consideră că aceasta ar fi o modalitate pozitivă de a concura cu competitorii externi, demonstrând că produsele siderurgice din UE respectă standarde sociale, ecologice și economice mai înalte decât oriunde în altă parte, deoarece acest fapt ar pune în valoare calitatea producătorilor europeni din domeniul siderurgiei și ar facilita relațiile cu consumatorii interesați de calitatea produselor;

17.    invită Comisia să adopte o abordare mai cuprinzătoare cu privire la sectorul siderurgic și să asigure integrarea competitivității industriale în toate domeniile politice ale Uniunii;

18.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0069.

Notă juridică