Процедура : 2014/2907(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0362/2014

Внесени текстове :

B8-0362/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.24
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0105

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 71k
11.12.2014
PE545.612v01-00
 
B8-0362/2014

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0037/2014 и B8‑0038/2014

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP))


Клод Морайс от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
ИЗМЕНЕНИЯ

B8‑0362/2014 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP))  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2),

–       като взе предвид речта на председателя на Европейския парламент по време на посещението му в Лампедуза на 2 и 3 октомври 2014 г. за отбелязване на годишнината от трагедията на 3 октомври 2013 г.,

–       като взе предвид докладите на своята комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещенията на нейни делегации в Лампедуза през ноември 2011 г., в Йордания през февруари 2013 г. за оценка на положението на бежанците от Сирия, и в България през януари 2014 г. за оценка на положението на лицата, търсещи убежище и на бежанците, особено от Сирия,

–       като взе предвид обсъждането на състоялата се на 9 октомври 2013 г. парламентарна сесия относно миграционните политики на ЕС в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–       като взе предвид проведените от началото на настоящия парламентарен мандат обсъждания: в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 22 юли 2014 г. относно изпълнение на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 4 септември 2014 г. относно дейността на Frontex в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието; На 24 септември 2014 г. относно Петия годишен доклад на Комисията за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.(3)) и относно годишния доклад относно положението с убежището в Европейския съюз за 2013 г. на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO),

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието от 4 декември 2013 г.(4),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.,

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието(5),

–       като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на заседанията от 26-27 юни 2014 г., в които се определят стратегическите насоки за законодателно и оперативно планиране за следващите години в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие(6),

–       като взе предвид политическите насоки за следващата Европейска комисия, представени от председателя Юнкер на пленарното заседание на Парламента от 15 юли 2014 г.,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно европейските имиграционни политики от 11 септември 2014 г.(7),

–       като взе предвид ангажиментите, поети от члена на Комисията, отговарящ за миграцията и вътрешните работи г-н Аврамопулос, по време на изслушването му от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 30 септември 2014 г.,

–       като взе предвид приетите на 10 октомври 2014 г. заключения на Съвета относно предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци,

–       като взе предвид доклада от април 2012 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

–       като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху човешките права на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

–       като взе предвид обръщението на папа Франциск по време на посещението му в парламента на 25 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Съвета и Комисията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (O-000078/2014 – B8 0037/2014 и O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       като взе предвид обсъждането на положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, проведено в парламента на 25 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че през първите девет месеца на 2014 г. по данни на Международната организация по миграция(8) най-малко 3 072 души са загинали в Средиземно море, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

Б.     като има предвид, че беше съобщено, че 500 мигранти са загинали, след като плавателното средство, което ги е превозвало от Египет до ЕС вероятно е било ударено и умишлено потопено от трафикантите; като има предвид, че контрабандистите и трафикантите на хора експлоатират незаконната миграция и като има предвид, че посочените мрежи създават сериозен риск за живота на мигрантите и представляват предизвикателство за ЕС;

В.     като има предвид, че операцията за патрулиране, спасяване и наблюдение „Mare Nostrum“, стартирана от Италия с цел укрепване на хуманитарните спасителни операции в Средиземноморието спаси 150 810 мигранти за период от 364 дни(9); като има предвид, че италианското правителство обяви намерението си постепенно да преустанови операцията „Mare Nostrum“;

Г.     като има предвид, че съвместната операция Triton, координирана от Frontex започна пълноценно да функционира на 1 ноември 2014 г. и не е ясно какъв ще бъде приносът на държавите членки в бъдеще;

1.      признава значението на разработването на всеобхватен подход към миграцията;

2.      потвърждава необходимостта ЕС да поеме своя справедлив дял от отговорност и солидарност по отношение на държавите членки, които приемат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, изразен както в абсолютна, така и в относителна стойност (в съответствие с член 80 от ДФEС); припомня произтичащите от членове 78 и 79 от ДФЕС задължения;

3.      изразява съжаление по повод трагичната загуба на човешки живот в Средиземноморието; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето; осъзнава необходимостта да се гарантира, че задълженията за издирване и спасяване се изпълняват ефективно и следователно, че получат необходимото финансиране в средносрочен и дългосрочен план;

4.      счита за необходимо да се обмисли укрепването на граничната политика и сигурност и начина за подобряване на бъдещата роля на Frontex и EASO; призовава държавите членки да продължат да демонстрират солидарност и ангажираност чрез достатъчни вноски за бюджета и операциите на посочените агенции;

5.      припомня, че държавите членки следва да налагат строги наказания за трафик на хора и контрабанда, както в рамките на ЕС, така и през външните граници на Съюза, както и на лица или групи, експлоатиращи уязвими мигранти в ЕС, и да провеждат широкообхватни информационни кампании за повишаване на осведомеността относно видовете рискове, на които са изложени лицата, оставящи живота си в ръцете на трафиканти и контрабандисти и на лицата, жертви на трафик на хора;

6.      счита, че следва да се проучат други възможности за легална миграция;

7.      счита, че е необходимо да се проучат бъдещи инициативи, следващи добри примери за презаселване, включително програми за доброволно презаселване, предвидени в член 17 от регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; припомня, че финансирането от ЕС предоставя подкрепа на държавите членки, които желаят да прилагат програми за презаселване;

8.      подчертава необходимостта да се разгледа цялостната стратегия относно сътрудничеството с трети държави, в това число с държавите на юг от Сахара, Северна Африка и Близкия Изток, по отношение на хуманитарната, финансова и политическа подкрепа, включително, по целесъобразност, в областта на правоприлагането, изисква също така разяснения относно ролята на политиките за регионална защита, презаселването и връщането, включително споразуменията за управление между държавите на произход и държавите на транзитно преминаване, с цел справяне с изначалните причини за миграцията; подчертава необходимостта трети държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

9.      настоятелно призовава да се разгледа възможността за бързо обработване, в сътрудничество с третите държави на транзит и произход, и за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на убежище и закрила в ЕС, като се гарантира, че ресурсите се използват по най-целесъобразния начин в полза на лицата, които се нуждаят от закрила; подчертава необходимостта да се насърчават политиката на доброволно връщане, като се гарантира спазване на правата на всички мигранти и се осигурява сигурен и законосъобразен достъп до системата на ЕС за получаване на убежище;

10.    счита, че следва да се извърши анализ на това как в този контекст се изразходват фондовете в областта на вътрешните работи, включително финансовите средства за спешни случаи, в частност за действия в областта на миграцията и убежището, граничния контрол, борбата с контрабандата и трафика, връщането, както и фондовете, свързани с външната политика и политиката за развитие на ЕС;

11.    изразява загриженост относно начина за осигуряване на ефективно прилагане на общата европейска система за убежище, включително, ако е необходимо и ако това бъде поискано, стартиране на механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи (член 33 от Регламент (ЕС) № 604/2013) или прилагането на процедура за установяване на неизпълнение на задължения за случаите на неправилно прилагане на законодателството на ЕС, и относно начина на гарантиране на ефективни общи стандарти в рамките на ЕС по отношение на условията на прием, процедурите за предоставяне на убежище и условията, които следва да бъдат изпълнени, чрез които да бъдат защитени най-уязвимите и да се насърчи социалната интеграция на бежанците;

12.    възлага на компетентната комисия да оцени различните относими политики с допълнителни ресурси, с които, например, да организира изслушвания и ad hoc делегации за разработване на набор от препоръки и да ги представи пред пленарното заседание под формата на доклад за стратегическа инициатива преди края на 2015 г.;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0414.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0448.

(3)

COM(2014)0288.

(4)

COM(2013)0869.

(5)

SWD(2014)0173, Част 1 и 2.

(6)

Съвет на ЕС 79/14

(7)

REX/414.

(8)

Пътувания към смъртта: проследяване на гибелта по пътя на миграцията, МОМ, 2014 г.

(9)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Правна информация