Процедура : 2015/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0009/2015

Внесени текстове :

B8-0009/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 118kWORD 58k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно случая с двамата италиански морски пехотинци (2015/2512(RSP))


Карима Дели, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно случая с двамата италиански морски пехотинци (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално членове 9, 10 и 11 от нея,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално членове 9, 10 и 14 от него,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS),

–       като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 6 януари 2015 г., с което се отправя призив към Италия и Индия да се опитат да постигнат разумно и взаимно приемливо решение,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 14 януари 2015 г. относно случая с двамата италиански морски пехотинци,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в нощта на 15 февруари 2012 г. италианският търговски кораб „Енрика Лекси“, на път от Сингапур към Джибути, беше доближен от риболовния кораб „Сейнт Антъни“ край бреговете на Керала, Индия;

Б.     като има предвид, че на борда на „Енрика Лекси“ са се намирали шестима италиански морски пехотинци, които да защитават кораба от евентуални пиратски нападения; като има предвид, че пред опасението от пиратско нападение, са били отправени изстрели към приближаващия се кораб и двама индийски рибари – Селестиян Валентин и Ажех Пинки са били трагично убити;

В.     като има предвид, че на 19 февруари 2012 г. индийските полицейски сили задържаха двамата военни Масимилиано Латоре и Салваторе Джироне, които бяха посочени като лицата, отговорни за откриването на огън срещу риболовния кораб;

Г.     като има предвид, че тези събития доведоха до напрежение в дипломатическите отношения, предвид правната несигурност по случая с двамата италиански морски пехотинци във връзка с имунитета, юрисдикцията и приложимото право; като има предвид, че дори три години по-късно индийските органи все още не са повдигнали официални обвинения;

Д.     като има предвид, че единият от морските пехотинци Масимилиано Латоре напусна Индия, за да прекара четири месеца у дома след претърпяна мозъчна исхемия, и като има предвид, че Върховният съд на Индия реши да откаже удължаване на престоя му в Италия с цел медицинско лечение; като има предвид, че на 5 януари 2015 г. той се подложи на сърдечна операция и все още няма решение по другото му искане за удължаване на престоя; като има предвид, че понастоящем Салваторе Джироне е задържан в италианското посолство в Индия;

Е.     като има предвид, че Република Индия е държава, основана на върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

1.      изразява дълбока загриженост във връзка със задържането без обвинения на италианските морски пехотинци; подчертава, че морските пехотинци трябва да бъдат освободени или да им бъде осигурен справедлив съдебен процес в разумен срок, при зачитане на правата на човека и презумпцията за невинност и въз основа на надеждно разследване, както и че те имат правото да получат правна помощ; призовава индийското правителство да осигури на задържаните лица достъп до техните семейства и до медицински грижи, без ограничения;

2.      подчертава, че продължителното протакане и задържане без съдебен процес на морските пехотинци е неприемливо и представлява нарушение на правата на човека;

3.      изразява съжаление във връзка с начина, по който въпросът е бил разгледан, и подкрепя усилията на всички засегнати страни да работят за постигане на разумно и взаимно приемливо решение;

4.      насърчава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да предприеме всички необходими действия, за да гарантира бързото и задоволително разрешаване на случая и зачитането на правата на човека;

5.      припомня на Комисията важността на въпроса за положението с правата на човека при провеждането на преговори за сключване на споразумение за свободна търговия с Индия и насърчава Комисията да повдигне този въпрос при провеждането на диалог за правата на човека с Индия, и следователно да предвиди допълнителни мерки за улесняване на постигането на благоприятно решение на случая;

6.      припомня, че правата и сигурността на европейските граждани в трети държави следва да бъдат защитавани от дипломатическото представителство на ЕС, което следва да работи активно за защита на човешките права на европейски граждани, които са задържани и срещу които е повдигнато обвинение в трета държава;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на ООН, както и на правителствата и парламентите на Италия и Индия.

Правна информация