Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0009/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0009/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών marò») (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 και 11 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ατομικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη και ιδιαίτερα τα άρθρα 9, 10 και 14 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 6ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία καλεί την Ιταλία και την Ινδία να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μία λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 14ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την περίπτωση των δύο ιταλών πεζοναυτών marò»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη νύχτα της 15ης Φεβρουαρίου 2012 το ιταλικό εμπορικό πλοίο Enrica Lexie, καθ' οδόν από τη Σιγκαπούρη προς το Τζιμπουτί, προσεγγίστηκε από το αλιευτικό σκάφο St Antony στα ανοικτά των ακτών της Κεράλα, στην Ινδία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι ιταλοί πεζοναύτες επέβαιναν στο πλοίο Enrica Lexie για να το προστατεύσουν από ενδεχόμενες πειρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, φοβούμενοι επίθεση από πειρατές, πυροβόλησαν κατά του προσεγγίζοντος πλοίου, και ότι δύο ινδοί αλιείς, ο Valentine επίσης γνωστός ως Jelastine και ο Ajeesh Pink σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου η ινδική αστυνομία συνέλαβε τους δύο πεζοναύτες Massimiliano Latorre και Salvatore Girone, που αναγνωρίστηκαν ως οι υπεύθυνοι για την έναρξη πυρός κατά του αλιευτικού πλοίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω γεγονότα έχουν προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις, δεδομένης της νομικής αβεβαιότητας που περιβάλλει την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών, σε ό,τι αφορά την ασυλία, τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και μετά από τρία έτη δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες από τις ινδικές αρχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πεζοναύτες, ο Massimiliano Latorre, εγκατέλειψε την Ινδία για να παραμείνει τέσσερις μήνες στην Ιταλία αφού υπέστη εγκεφαλική ισχαιμία, και ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας αποφάσισε να αρνηθεί την παράταση της διαμονής του στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιανουαρίου 2015 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς και ότι εκκρεμεί επί του παρόντος μία άλλη αίτηση για επέκταση της παραμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Salvatore Girone κρατείται επί του παρόντος στην ιταλική πρεσβεία στην Ινδία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Ινδίας είναι ένα κράτος που βασίζεται στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγορίας κατά των ιταλών πεζοναυτών· τονίζει ότι οι πεζοναύτες πρέπει να απελευθερωθούν ή να τους δοθεί η δυνατότητα μιας δίκαιης δίκης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο της αθωότητας και θα βασίζεται σε αξιόπιστη έρευνα, και ότι έχουν το δικαίωμα σε νομική συνδρομή· καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να επιτρέψει στους κρατουμένους την πρόσβαση στις οικογένειές του και σε ιατρική περίθαλψη χωρίς εμπόδια·

2.  τονίζει ότι η μεγάλη καθυστέρηση και η κράτηση χωρίς δίκη των πεζοναυτών είναι απαράδεκτη και συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τον τρόπο χειρισμού του θέματος και υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων μερών να εργαστούν προς μία λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση·

4.  ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να επιτύχει μια γρήγορη και ικανοποιητική λύση της υπόθεσης και να διασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία και την ενθαρρύνει να θίξει την εν λόγω περίπτωση στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Ινδία και να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί η θετική διευθέτηση της υπόθεσης·

6.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να διαφυλάσσονται από τη διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ η οποία θα πρέπει να εργάζεται ενεργά για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που κρατούνται και πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Ιταλίας και της Ινδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου