Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0012/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0012/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 159kWORD 85k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE545.692v01-00
 
B8-0012/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))


Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))  
B8‑0012/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως αυτό της 14ης Ιουλίου 2014 για την κατάσταση στην Αίγυπτο(1),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στις προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου στις 29 Μαΐου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Ban Ki-moon και της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 23 Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ποινές φυλάκισης ορισμένων δημοσιογράφων και την επικύρωση της θανατικής ποινής ορισμένων μελών και οπαδών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

–       έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 14-15 Ιανουαρίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 65, 70, 73, 75 και 155 αυτού,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απολύτως απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ζωτικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και ανοικτής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε το 2014 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2013, οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων συλλήψεις, βιαιοπραγίες, υποκίνηση, ρητορική μίσους, οχλήσεις, εκφοβισμός και λογοκρισία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων, έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στην Αίγυπτο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, απουσία του κοινοβουλίου, έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αριθμός κατασταλτικών νόμων, όπως το προεδρικό νομοθετικό διάταγμα 136 του 2014 που ορίζει την δημόσια περιουσία ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, άμεση συνέπεια του οποίου είναι ότι οιοδήποτε έγκλημα διαπράττεται κατά της δημόσιας περιουσίας μπορεί να εκδικασθεί σε στρατοδικεία και με αναδρομική ισχύ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1.400 διαδηλωτές έχουν βρει το θάνατο από τον Ιούλιο του 2013 ως αποτέλεσμα υπέρμετρης και αυθαίρετης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας· ότι στις 14 Αυγούστου 2013 περίπου 1.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά την βίαιη διάλυση καθιστικής διαμαρτυρίας υπερασπιστών του Μόρσι στις πλατείες Raba'a al-Adawiya και al-Nahda· ότι ούτε ένας αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δεν έχει κριθεί υπόλογος για τέτοιες πράξεις ή άλλες παραβιάσεις εναντίον διαδηλωτών τον τελευταίο χρόνο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 800 πολίτες έχουν παραπεμφθεί στα στρατοδικεία με βάση τον Νόμο 136· ότι η αναδρομική εφαρμογή του νόμου αντιβαίνει στο άρθρο 95 του Αιγυπτιακού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι μπορούν να επιβληθούν ποινές μόνον για πράξεις που έχουν διαπραχθεί μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του νόμου που τις επιβάλλει· ότι η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων και Λαϊκών Δικαιωμάτων, ερμηνεύοντας τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, στον οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο κράτος, έχει δηλώσει ότι τα στρατοδικεία δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να έχουν δικαιοδοσία επί πολιτών· ότι το άρθρο 93 του Αιγυπτιακού Συντάγματος ορίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Αίγυπτος έχουν την ισχύ νόμου· ότι, ως εκ τούτου, το νομοθετικό διάταγμα 136 του προέδρου Αλ-Σίσι, του Οκτωβρίου 2014, είναι αντισυνταγματικό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, αποφάνθηκε ότι σημειώθηκαν διαδικαστικές ελλείψεις στην δίκη των δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα Μοχάμεντ Φαντέλ Φάχμι, Πίτερ Γκρέστε και Μπάχερ Μοχάμεντ· ότι ωστόσο οι τρεις δημοσιογράφοι θα δικασθούν εκ νέου και ότι δεν έχουν αποσυρθεί οι κατηγορίες σε βάρος τους για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας»·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2014, αιγυπτιακό ποινικό δικαστήριο εξέδωσε προσωρινές θανατικές ποινές σε βάρος 188 υποστηρικτών του Μόρσι σε μια τρίτη μαζική καταδικαστική απόφαση το 2014· ότι αυτές οι μαζικές δίκες έχουν ως κύριο στόχο τους μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού κινήματος της Αιγύπτου, το οποίο ανακηρύχτηκε από τις αρχές τρομοκρατική οργάνωση τον Δεκέμβριο του 2013· ότι οι παραβιάσεις των βασικότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται με αυθαίρετες συλλήψεις χιλιάδων φερόμενων ως μελών και υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας· ότι οι δικαστικές διαδικασίες παραβιάζουν τα βασικά πρότυπα δίκαιης δίκης και τα άτομα κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Αμπντέλ Μεγκίντ Μασαλύ, συμβούλου του ανατραπέντος προέδρου Μωχάμετ Μόρσι·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 167 μέλη της Άνω και της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου που εξελέγησαν το 2011 τελούν υπό κράτηση·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρόσφατες δικαστικές πρακτικές δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ικανότητά του να εξασφαλίσει τη λογοδοσία· ότι ιδίως οι καταδίκες που καταλήγουν στην επιβολή της ποινής του θανάτου κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην Αίγυπτο·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυστηροί περιορισμοί στις ΜΚΟ και τις πολιτικές ενώσεις που ασκούν δραστηριότητα στην Αίγυπτο έχουν ως αποτέλεσμα τον πλήρη αποκλεισμό της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του προέδρου Αλ-Σίσι παραβιάζει πολλαπλώς τον δικό της χάρτη πορείας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ιδίως, με το να μην τηρεί την υπόσχεσή της για την διενέργεια ελεύθερων και αδιάβλητων βουλευτικών εκλογών εντός της προθεσμίας των έξι μηνών μετά την έγκριση του συντάγματος στο δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2014·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 Αιγύπτιοι, όλοι Χριστιανοί Κόπτες, απήχθησαν στην Λιβύη σε δύο διαφορετικά περιστατικά· ότι ένας Λίβυος φύλαρχος δήλωσε ότι απελευθερώθηκαν 13 εξ αυτών, αλλά ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών διέψευσε αυτές τις δηλώσεις· ότι αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον της Αιγύπτου και την οξύτητα της τρομοκρατικής απειλής που προέρχεται μεταξύ άλλων από την διάλυση της Λιβύης·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό την αιγίδα του κράτους παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, ιδίως στην χερσόνησο του Σινά, οξύνουν την απειλή της τρομοκρατίας συμβάλλοντας στην άνοδο εξτρεμιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη στο τρομοκρατικό «Ισλαμικό κράτος»·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2014 συνελήφθη μεγάλη ομάδα ανδρών με την κατηγορία της «εξώθησης σε ακολασία» σε ατμόλουτρα (χαμάμ) του Καΐρου· ότι η εσκεμμένη εν συνεχεία δημόσια διαπόμπευση αυτών των ανδρών στα μέσα ενημέρωσης αποτελεί ένα παράδειγμα της εντατικοποίησης της καταστολής εκ μέρους της κυβέρνησης της κοινότητας των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων και των αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ) στην Αίγυπτο·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, και ιδίως την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και το πεδίο της εμπλοκής της ΕΕ με την Αίγυπτο πρέπει να βασίζεται σε κίνητρα και κατά συνέπεια να εξαρτάται από την πρόοδο της χώρας σε σχέση με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων·

1.      εκφράζει την μεγάλη του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι κατά την περίοδο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2013 παρατηρούνται αδιάλειπτες επιθέσεις από τις αιγυπτιακές αρχές σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου, που συγκαταλέγονταν μεταξύ των βασικών προσδοκιών του αιγυπτιακού λαού κατά την επιτυχή ανατροπή του προέδρου Χοσνί Μουμπάρακ τον Φεβρουάριο του 2011·

2.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όλα τα άτομα που κρατούνται αποκλειστικά και μόνον λόγω της άσκησης του δικαιώματός τους να εκφράζονται ελεύθερα και να συνέρχονται ειρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γιάρα Σαλάμ και Σανάα Αχμέντ Σείφ· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν την απόφαση της 6ης Απριλίου για την απαγόρευση του Κινήματος Νεολαίας και τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος οργανώσεων ακτιβιστών καθώς και να αποσύρουν τον χαρακτηρισμό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, κύριας οργάνωσης της αντιπολίτευσης, ως τρομοκρατικής ομάδας· επαναλαμβάνει ότι μόνον η δημιουργία μιας πραγματικής πλουραλιστικής κοινωνίας, η οποία σέβεται την διαφορετικότητα των απόψεων και τρόπων ζωής, μπορεί να εξασφαλίσει μακρόχρονη σταθερότητα και ασφάλεια στην Αίγυπτο·

3.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν τις αποφάσεις για θανατικές ποινές που εκδόθηκαν χωρίς να υπάρξει μέριμνα για δίκαιη δίκη που να σέβεται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, να καταργήσουν την κατασταλτική και αντισυνταγματική νομοθεσία που περιορίζει στο έπακρο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως δε το προεδρικό νομοθετικό διάταγμα 136 του 2014· ζητεί από αυτές την ακύρωση όλων των αποφάσεων που εκδόθηκαν από στρατοδικεία σε βάρος πολιτών από τον Ιούλιο του 2013· ζητεί την ελευθέρωση των 167 μελών του Κοινοβουλίου που εξελέγησαν το 2011 και τελούν τώρα υπό κράτηση·

4.      λαμβάνει γνώση της απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για την εκ νέου προσαγωγή σε δίκη των δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα Μοχάμεντ Φαντέλ Φάχμι, Πίτερ Γκρέστε και Μπάχερ Μοχάμεντ· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτή η απόφαση βασίζεται μόνον σε διαδικαστικούς λόγους και ότι και οι τρεις δημοσιογράφοι πρέπει να ελευθερωθούν άμεσα και χωρίς όρους και να αποσυρθούν οι κατηγορίες για ««διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας»·

5.      εκφράζει την απογοήτευσή του για την απώλεια της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης στην Αίγυπτο, το οποίο έχει καταστεί εργαλείο καταπίεσης από την κυβέρνηση· τονίζει τη σημασία του διαχωρισμού των εξουσιών ως μιας βασικής αρχής της δημοκρατίας και προτείνει τη μεταρρύθμιση του νόμου περί δικαστικής αρχής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται γνήσιος διαχωρισμός των εξουσιών, κάτι που θα οδηγήσει σε ανεξάρτητη και αμερόληπτη απονομή δικαιοσύνης·

6.      καλεί τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν τον νόμο περί διαμαρτυριών και να επανεξετάσουν το νέο νομοσχέδιο περί ΜΚΟ που κατατέθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 73 και 75 του Αιγυπτιακού Συντάγματος, τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και να εξασφαλίσουν ότι όλη η υφιστάμενη και μελλοντική νομοθεσία στη χώρα συμμορφώνεται με το σύνταγμα και με τα εν λόγω πρότυπα και υποχρεώσεις·

7.      καταδικάζει απερίφραστα και ζητεί άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, όχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, ακτιβιστριών των δικαιωμάτων των γυναικών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση την ευθύνη της να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία όλων των πολιτών ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή τους σε πολιτικές οργανώσεις ή το θρήσκευμά τους, και να εξασφαλίζει ότι οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του Τύπου μπορούν να ασκούνται χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς και λογοκρισία στη χώρα. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να δεσμευθούν στο διάλογο και στη μη βία καθώς και στη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

8.      τονίζει την ανάγκη για την διεξαγωγή άμεσων αμερόληπτων και ανεξάρτητων ερευνών στο θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξασφάλιση της λογοδοσίας των υπεύθυνων για τις παραβιάσεις αυτές· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει στοχοθετημένες κυρώσεις κατά ατόμων που είναι γνωστό ότι έχουν συμμετάσχει σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.      εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την αμεροληψία, την πολυδεκτικότητα και την αξιοπιστία των βουλευτικών εκλογών που αναγγέλθηκαν για τον Μάρτιο του 2015 το αργότερο, δεδομένου του πλαισίου συνεχών περιορισμών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και του αναθεωρημένου εκλογικού πλαισίου το οποίο δεν εγγυάται την επαρκώς πλουραλιστική και αντιπροσωπευτική εκλογική διαδικασία· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ, σε περίπτωση που η ΕΕ λάβει πρόσκληση για παρακολούθηση των εκλογών, να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο προκειμένου να αξιολογηθεί από κοινού εάν είναι σκόπιμο και εφικτό να πραγματοποιηθεί αποστολή παρακολούθησης των εκλογών εκ μέρους της ΕΕ υπό τις παρούσες συνθήκες όπου δεν παρέχονται οι βασικές εγγυήσεις για ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές·

10.    παροτρύνει την ΥΕ/ΑΠ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τις πολιτικές της ΕΕ έναντι της Αιγύπτου υπό το πνεύμα της αρχής «περισσότερα για περισσότερα» και «λιγότερα για λιγότερα» θέτοντας ως προϋπόθεση για περαιτέρω ενίσχυση προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συνδρομής, την επίτευξη συγκεκριμένων σημείων αναφοράς για βελτίωση του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.    ζητεί πανενωσιακή απαγόρευση στην εξαγωγή στην Αίγυπτο τεχνολογιών παρείσδυσης και επιτήρησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκοπεία πολιτών και την καταστολή τους, καθώς και απαγόρευση στην εξαγωγή εξοπλισμού ασφαλείας ή την στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με τη συμφωνία Wassenaar, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων·

12.    εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού· αναγνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αιγύπτου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις συνέπειες της αποσάθρωσης του κράτους στην Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ιδίως στην Λιβύη· ζητεί την άμεση και χωρίς όρους ελευθέρωση όλων των Αιγυπτίων πολιτών που έχουν απαχθεί και κρατούνται στην Λιβύη· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα του κράτους, ιδιαίτερα στην χερσόνησο του Σινά, οξύνουν την τρομοκρατική απειλή σπρώχνοντας τους αδικημένους και δυσαρεστημένους προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν ορκιστεί πίστη και υποταγή στο τρομοκρατικό «Ισλαμικό Κράτος»·

13.    επιδοκιμάζει την ενεργό συμμετοχή της Αιγύπτου στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και παλαιστινιακών παρατάξεων· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτή η διαμεσολάβηση μπορεί να αποφέρει πλήρη αποτελέσματα μόνον εφόσον η ίδια η Αίγυπτος καταστεί μια χώρα που σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος ειρηνικών πολιτικών δυνάμεων στην χώρα· ανησυχεί περαιτέρω για το γεγονός ότι η ζώνη ασφαλείας που η Αίγυπτος επεκτείνει στην Γάζα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα, εφόσον περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας καταστροφές κατοικιών και εξώσεις οικογενειών από την Ράφα·

14.    παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν την ποινικοποίηση, με βάση τον «νόμο περί ακολασίας», των ατόμων ΛΟΑΔ που εκφράζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, και να απελευθερώσουν όλα τα άτομα ΛΟΑΔ που έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί βάσει αυτού του νόμου· παροτρύνει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαβούλευση και συμμετοχή των ομάδων για τα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

15.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, καθώς και την προσωρινή κυβέρνησή του.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου