Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0015/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0015/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen,

–       ottaa huomioon puheenjohtaja Barroson 29. tammikuuta 2014 esittämät kommentit hänen tavattuaan Italian pääministerin Enrico Lettan ja Italian hallituksen vierailtua komissiossa,

–       ottaa huomioon kaikki komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antamat julkilausumat Italian merivoimien sotilaiden Massimiliano Latorren ja Salvatore Gironen tapauksesta,

–       ottaa huomioon YK:n tiedottajan Stéphanie Dujarricin 6. tammikuuta 2015 antamat lausunnot,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Keralan rannikolla Etelä-Intiassa tapahtui 15. helmikuuta 2012 välikohtaus, jossa kaksi paikallista kalastajaa kuoli ja jossa Keralan poliisiviranomaiset pidättivät kaksi Italian merivoimien sotilasta Massimiliano Latorren ja Salvatore Gironen;

B.     ottaa huomioon, että nämä kaksi italialaista merisotilasta olivat palveluksessa italialaisella Enrica Lexie -öljysäiliöaluksella ja suorittivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1970 (2011) ja 1973 (2011) mukaiseen merirosvouksen vastaiseen operaatioon kuuluvia tehtäviään;

C.     ottaa huomioon, että tästä syntyi kansainvälinen selkkaus, jota leimaa täydellinen epätietoisuus näiden kahden italialaisen sotilaan tulevaisuudesta, koska virallisia syytteitä ei ole nostettu, vaikka ampumavälikohtauksesta on kulunut lähes kolme vuotta;

D.     ottaa huomioon, että Intia salli 12. syyskuuta 2014 Latorren palata neljäksi kuukaudeksi Italiaan lääketieteellistä hoitoa varten hänen saatuaan aivohalvauksen vankeudessa; ottaa huomioon, että Latorrelle tehtiin 6. tammikuuta 2015 sydänkirurginen toimenpide tilanteen parantamiseksi, mutta että hän tarvitsee edelleen hoitoa; ottaa huomioon, että Girone on edelleen Intiassa;

E.     ottaa huomioon, että New Delhin korkein oikeus hylkäsi 16. joulukuuta 2014 kyseisten kahden merisotilaan pyynnöt heidän väliaikaista vapauttamistaan koskevien ehtojen höllentämisestä; ottaa huomioon, että Latorre pyysi pidennystä oleskeluunsa Italiassa lääketieteellisen hoidon saamiseksi ja Girone pyysi lupaa saada viettää joulu perheensä kanssa;

F.     toteaa, että uskomattomat viivästykset kyseisessä prosessissa ja se tosiasia, että näitä kahta italialaista merisotilasta vastaan ei ole nostettu syytteitä, loukkaa ihmisoikeuksia ja oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin;

G.     toteaa, että tämä kysymys vaikuttaa myös maailmalaajuiseen merirosvouksen torjuntaan, johon EU on lujasti sitoutunut;

H.     ottaa huomioon, että silloinen komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tuomitsi 15. lokakuuta 2014 Intian viranomaisten toimet ja kannusti Intian hallitusta pyrkimään löytämään kysymykseen tyydyttävän sekä YK:n merioikeusyleissopimuksen ja kansainvälisen oikeuden mukaisen ratkaisun;

I.      ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini painotti 16. joulukuuta 2014, että tapaus voisi vaikuttaa EU:n ja Intian välisiin suhteisiin;

J.      ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi 10. toukokuuta 2012 merirosvousta koskevan päätöslauselman, jossa se huomauttaa, että ”kansainvälisen oikeuden mukaan avomerellä sovelletaan kaikissa tapauksissa, myös merirosvoutta torjuttaessa, lippuvaltion kansallista lainkäyttövaltaa kyseisiin aluksiin sekä aluksilla käytettävään sotilashenkilöstöön” ja panee merkille, että ”pidätyksiä tai aluksen haltuunoton voivat määrätä ainoastaan lippuvaltion viranomaiset, vaikka ne olisivat tutkintatoimia”;

K.     toteaa, että Italian hallitus on voimakkaasti kritisoinut Intian viranomaisten toimia ja niiden haluttomuutta tehdä yhteistyötä; toteaa lisäksi, että Italian ulkoministeri Paolo Gentiloni ilmoitti 17. joulukuuta 2014 Italian Intian suurlähettilään kutsumisesta kotiin kuulemista varten;

L.     toteaa, että kaikki EU:n kansalaiset saavat EU:n kansalaisuuden suoraan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla ja että EU haluaa tukea kansalaisiaan kansainvälisissä kiistoissa, kuten tässä kiistassa, johon ovat osallisia Italian ja EU:n kansalaiset Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone;

M.    toteaa, että EU:lla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien kunnioittamisessa Euroopassa ja maailmassa;

1.      pitää valitettavana Intian viranomaisten tapaa hoitaa italialaisten merisotilaiden tapausta ja katsoo, että syytteiden nostamatta jättäminen näitä kahta sotilasta vastaan ja uskomattomat viivästykset kyseisessä prosessissa loukkaavat ihmisoikeuksia sekä Intian allekirjoittaman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaista oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin;

2.      on hyvin huolestunut italialaisten merisotilaiden tapausta koskevasta oikeudellisesta epävarmuudesta; katsoo, ettei ole hyväksyttävissä, että sotilaat eivät vieläkään tiedä, mikä heitä odottaa;

3.      pitää erittäin valitettavana korkeimman oikeuden päätöstä kieltäytyä suostumasta Latorren ja Gironen pyyntöihin heidän väliaikaista vapauttamistaan koskevien ehtojen höllentämisestä; viittaa Latorren terveydentilaan ja hänen tarpeeseensa saada hoitoa siinä maassa, jossa hänet leikattiin;

4.      tukee Italian hallituksen pyrkimyksiä löytää ratkaisu tähän kysymykseen, mutta katsoo, että myös EU on velvollinen ryhtymään toimiin kansalaistensa oikeuksien puolustamiseksi;

5.      panee merkille, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on huolestunut tästä Intian kanssa meneillään olevasta kiistasta ja sen vaikutuksista yhteisiin pyrkimyksiin taata rauha ja kansainvälinen turvallisuus; kehottaa YK:ta tekemään kaikkensa tilanteen ratkaisemisen helpottamiseksi;

6.      kehottaa Intian viranomaisia antamaan näiden kahden merisotilaan palata pysyvästi Italiaan mahdollisimman pian ja soveltamaan lippuvaltion kansallista lainkäyttövaltaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kuten parlamentti on aikaisemmin kehottanut 10. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa;

7.      kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet tämän diplomaattisen selkkauksen ratkaisemiseksi ja ennen kaikkea kyseisten kahden merisotilaan suojelemiseksi;

8.      kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan näiden kahden merisotilaan tapauksen huomioon neuvoteltaessa kauppasopimuksista Intian kanssa ja harkitsemaan mahdollisuutta keskeyttää meneillään olevat vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut ja toteuttaa muita toimia, kauppapakotteiden käyttö mukaan luettuna;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Italian hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille sekä Intian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus