Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0016/2015

Předložené texty :

B8-0016/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 59k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.439v01-00
 
B8-0016/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))


Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))  
B8‑0016/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její protokoly,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS), a zejména na článek 97 této úmluvy,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o případu příslušníků italského námořnictva (maró) Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona ze dne 6. ledna 2015, který vyzval obě země – Itálii a Indii –, aby se pokusily nalézt rozumné a vzájemně přijatelné řešení,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v noci 15. února 2012 u pobřeží indického státu Kerala potkala italská obchodní loď Enrica Lexie na své cestě ze Singapuru do Džibuti rybářskou loď St Anthony;

B.     vzhledem k tomu, že na palubě lodi Enrica Lexie bylo šest příslušníků námořnictva (maró), aby ji chránili před případnými útoky pirátů; vzhledem k tomu, že v obavě před pirátským útokem byly na přibližující se rybářskou loď vypáleny výstražné výstřely, přičemž tragicky zahynuli dva indičtí rybáři, Ajesh Pinky a Selestian Valentine;

C.     vzhledem k tomu, že dne 19. února 2012 vstoupili na palubu plavidla příslušníci indické policie, kteří zbraně vojáků zabavili a zatkli dva námořníky, kteří byli shledáni odpovědnými za zahájení palby na rybářskou loď;

D.     vzhledem k tomu, že tyto události vyvolaly diplomatické napětí, neboť případ obou italských námořníků obklopuje právní nejistota; vzhledem k tomu, že za celé tři roky indické orgány dosud nevznesly obžalobu;

E.     vzhledem k tomu, že jeden z vojáků, Massimiliano Latorre, odjel poté, co prodělal ischemickou mozkovou příhodu, z Indie na čtyři měsíce domů;

F.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva může být v případě srážky nebo jiné nehody na volném moři zahájeno trestní nebo disciplinární řízení s kapitánem nebo jinou osobou sloužící na lodi pouze státem vlajky nebo státem, jehož je daná osoba občanem, a to i v rámci celosvětového boje proti pirátství;

G.     vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 se vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová vyjádřila vůči jednání indických orgánů kriticky a vyzvala vládu, aby nalezla rychlé a uspokojivé řešení v souladu s úmluvou UNCLOS a mezinárodním právem;

H.     vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 vyjádřila nová vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová zklamání nad tvrdým přístupem k žádosti Massimiliana Latorreho o prodloužení jeho pobytu v Itálii za účelem lékařské péče;

I.      vzhledem k tomu, že oba příslušníci námořnictva jsou evropskými občany, a vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 byli na palubě italské obchodní lodi plavící se na volném moři v blízkosti pobřeží státu Kerala, kde plnili své úkoly v rámci mezinárodního boje proti pirátství;

1.      vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickým úmrtím dvou indických rybářů a svou upřímnou soustrast;

2.      zdůrazňuje, že k důsledkům této události ze dne 15. února 2012 by mělo být nicméně přistupováno v plném souladu s platnými právními předpisy a že by měla být bezvýhradně dodržována lidská a zákonná práva všech domnělých účastníků;

3.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad zadržováním italských námořníků, aniž by byli obžalováni; zdůrazňuje, že oba námořníci musí být propuštěni; trvá na tom, že zdlouhavé prodlevy a omezení svobody pohybu těchto námořníků jsou nepřijatelné a představují závažné porušení jejich lidských práv;

4.      vyjadřuje politování nad tím, jak je k tomuto incidentu přistupováno, a podporuje úsilí všech zúčastněných stran o urychlené nalezení rozumného a vzájemně přijatelného řešení;

5.      připomíná, že podle mezinárodního námořního práva by měly trestní a disciplinární řízení s obviněným zahájit příslušné orgány státu vlajky, jehož jsou v tomto případě obvinění také státními příslušníky; rovněž připomíná, že k výkonu soudní pravomoci či provádění vyšetřovacích úkonů nejsou příslušné orgány žádného jiného státu;

6.      vybízí vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podnikla veškeré nezbytné kroky na ochranu obou italských námořníků s cílem dosáhnout rychlého a uspokojivého uzavření tohoto případu;

7.      připomíná Komisi, že je důležité zdůrazňovat v rámci vztahů s Indií situaci v oblasti lidských práv a zvážit další opatření, která otevřou cestu k pozitivnímu vyřešení tohoto případu;

8.      připomíná, že práva a bezpečnost občanů EU ve třetích zemích by mělo zajišťovat diplomatické zastoupení EU, které by mělo aktivně usilovat o obranu základních lidských práv občanů EU zadržovaných v jakékoli třetí zemi;

9.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi a vládě Indie.

 

Právní upozornění